Alt Ekstremite Cerrahisinde, Nörostimülasyon Tekniği ile Ultrason Tekniği Kullanılarak Kombine Femorasiyatik Blok Uygulanmasının Karşılaştırılması

Amaç: Ortopedik alt ekstremite cerrahisinde, nörostimülasyon tekniği ile ultrason tekniği kullanılarak kombine femorasiyatik blok uygulanmasının karşılaştırılması amaçlandı.Gereç ve Yöntem: Etik Kurul onayı ve hastaların onamı alındıktan sonra ortopedik alt extremite cerrahisi geçirecek ASA I-II grubuna giren 18-65 yaş arasındaki 66 hastaya kombine femorasiyatik blok uygulandı. Hastalara nörostimülatör eşliğinde (Grup I), ultrason eşliğinde (Grup II) ve her 2 teknik birlikte (Grup III) kombine femorasiyatik blok uygulandı. Her 3 gruba da siyatik bölgeden 30 ml %0,5'lik levobupivakain ve femoral bölgeden 20 ml %0,5'lik levobupivakain olmak üzere toplam 50 ml %0,5'lik levobupivakain uygulandı. Tüm hastaların ortalama kan basınçları, kalp atım hızları, periferik oksijen saturasyon değerleri blok uygulamasından önce ve uygulamadan sonra kaydedildi. Ayrıca blok uygulama süresi, hasta ve cerrah memnuniyeti, sensoriyal ve motor blok başlama ve bitiş süreleri kaydedildi.Bulgular: Her 3 gruptaki bireylerin başlangıç, 10. ve 20. dk.'lar, postoperatif 2, 4, 6 ve 12. saatlerdeki VAS değerleri karşılaştırıldığında gruplar arası fark anlamlı bulundu. Her 3 gruptaki bireylerin hasta ve cerrah memnuniyetleri, duyusal blok başlangıç zamanları, motor blok başlangıç zamanları, blok uygulama süreleri, duyusal blok sonlanma zamanları, motor blok sonlanma zamanları ve ilk analjezik uygulama zamanları karşılaştırıldığında gruplar arası fark anlamlı bulundu.Sonuç: Kombine femorasiyatik blokajda kullanılan ultrason tekniğinin, nörostimülasyon tekniğine göre hem blok başlama ve sonlanma süresinde, ayrıca blok devamlılığında, hem de hasta ve cerrah memnuniyeti ile ilk analjezik uygulanma süresinde daha üstün olduğu düşüncesine varıldı.

Comparison of Neurostimulation Technique with Combined Femoral-sciatic Nerve Blocking using Ultrasound Technique in Lower Extremity Surgery

Objective: We aimed to compare combined femoral-sciatic nerve blocking with neurostimulation technique with the aid of ultrasonographic technique.Material and Method: After obtaining ethics committee approval and informed consent of the patients, combined femoralsciatic block was performed in a group of 66 patients between 18-65 years of age, ASA I-II who were going to undergo lower extremity orthopedic surgery. Combined femoral-sciatic blockage was performed to the patients with a neurostimulator (Group 1), with the aid of ultrasound (Group 2), and with applying both techniques. All groups were adminmistered 30 ml of 0.5% levobupivacaine from sciatic region and 20 ml of 0.5% levobupivacaine from the femoral region.Total of 50 ml 0.5% levobupivacaine was injected to each patient. All patients' heart rates, mean blood pressures, peripheral oxygen saturation were recorded before the application of the block and during the postoperative period. Moreover, block application time, the patients' and surgeons' satisfaction, onset and end times of sensory and motor block were recorded.Results: VAS values of the patients, 10 and 20 minutes before procedure and postoperative 2, 4, 6, 12. hours in each group were compared and a significant intergroup difference was found. When in all three groups patient and surgeon satisfaction, onset times of sensory block and motor block, block application times, end times of sensory, and motor blocks and the time to first analgesic requirement were compared, and significant differences were found among 3 groups.Conclusion: It has been concluded that ultrasound technique used in the combined femoral-sciatic blockage was superior to neurostimulation technique as for block onset, and end times, maintenance of the block, the patient and surgeon satisfaction and the time to the first application of analgesics.

Kaynakça

1. Auroy Y, Benhamou D, Bargues L, Ecoffey C, Falissard B, Mercier FJ, et al. Major complications of regional anesthesia in France: the SOS Regional Anesthesia Hotline Service. Anesthesiology 2002;97:1274-80. https://doi.org/10.1097/00000542-200211000-00034

2. Valentin N, Lomholt B, Jensen JS, Hejgaard N, Kreinier S. Spinal or general anaesthesia for surgery of the fractured hip. Br J Anaesth 1986;58:284-91. https://doi.org/10.1093/bja/58.3.284

3. Atkinson RS, Rushman GB, Alfred Lee J. Butterford Hienemann, Oxford 1993; 11th edition, 691-710.

4. Kaygusuz K, Gursoy S, Kol İO ve ark. Yüksek riskli hastada kombine siyatik-femoral bloğu. C.U. Tıp Fakultesi Dergisi 2006;28(1):37-40.

5. Erdine S, Özyalçın SN, Raj PP, Heavner J, Aldemir T, Yücel A (eds). Rejyonal Anestezi, Nobel kitapçılık, İstanbul. 116-123, 2005.

6. Foster RH, Markham A. Levobupivacaine: A review of its pharmacology and useas a local anaesthetic. Drugs 2000;59:531-79. https://doi.org/10.2165/00003495-200059030-00013

7. McCellan KJ, Spencer CM. Levobupivacaine. Drugs 1998;56:355-62. https://doi.org/10.2165/00003495-199856030-00005

8. Huang YF, Pryor ME, Mather LE, Veering BT. Cardiovascular and central nervous system effets of intravenous levobupivacaine and bupivacaine in sheep. Anesth Analg 1998;86:797-804. https://doi.org/10.1213/00000539-199804000-00023

9. Van F, Roln PE, Brennan N, et al. Differential effects of levo and racemic bupivacaine w on the EEG in volunteers (abstract). Region Anesth Pain Med Suppl 1998;23:48. https://doi.org/10.1097/00115550-199823031-00048

10. Valenzuela C, Snyders DJ, Bennett PB, Tamargo J, Hondeghem LM. Stereoselective block of cardiac sodium channels by bupivacaine in guinea pig ventricular myocytes. Circulation 1995;92:3014-24. https://doi.org/10.1161/01.CIR.92.10.3014

11. Aberg G. Toxicological and local anaesthetic effects of optically active isomers of two local anaesthetic compounds. Acta Pharmacologica et Toxicologica 1972;3: 273-86. https://doi.org/10.1111/j.1600-0773.1972.tb00683.x

12. Cox CR, Checketts MR, Mackenzie N, Scott NB, Bannister J. Comparison of S(-)-bupivacaine with rasemic (RS)-bupivacaine in supraclavicular brachial plexus block. Br J Anaesth 1998;80:594-8. https://doi.org/10.1093/bja/80.5.594

13. Casati A, Vinciguerra F, Santorsola R, Aldegheri G, Putzu M, Fanelli G. Sciatic nevre block with 0,5% levobupivacaine, 0,75% levobupivacaine or 0,75% ropivacaine: a double-blind, randomized comparison. Eur J Anaesthesiol 2005. https://doi.org/10.1017/S0265021505000773

14. Orebaugh SL, Kentor ML, Williams. Adverse outcomes associated with nerve stimulator-guided and ultrasound guided peripheral nevre blocks by supervised trainees: update of a single-site database. Reg Anesth Pain Med 2012;37(6):577-82. https://doi.org/10.1097/AAP.0b013e318263d396

15. Oberndorfer U, Marhofer P, Bösenberg A, Willschke H, Felfernig F, Weintraud M, et al. Ultrasonographic guidance for sciatic and femoral nerve blocks in children. Br J Anaesth 2007;98(6):797-801. Epub 2007 Apr 21. https://doi.org/10.1093/bja/aem092

16. Domingo-Triado V, Selfa S, Martinez F, SanchezContreras D, Reche M, Tecles J, Crespo MT, et al. Ultrasound guidance for lateral midfemoral sciatic nevre block: a prospective, comparative, randomized study. Anaesth Analg 2007;104(5):1270-4. https://doi.org/10.1213/01.ane.0000221469.24319.49

17. Fredrickson MJ, Kilfoyle DH. Neurological complication analysis of 1000 ultrasound guided peripheral nerve blocks for elective orthopaedic surgery: a prospective study. Anaesthesia 2009;64(8):836-44. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.2009.05938.x

Kaynak Göster

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi
  • ISSN: 2548-0669
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1992

3.1b1.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

H1N1 Şüphesi ile Sağ Pnömonektomi Sonrası ARDS'de Oseltamivir Kullanımının Etkisi

Onur DERDİYOK, Yelda BAŞBUĞ TEZEL, Çağatay Saim TEZEL, Deniz GÜRER, Levent ALPAY, Volkan Selami BAYSUNGUR, İrfan YALÇINKAYA

Konjestif Hepatopatide Anestezi Yönetimi Geç Tanılı Konstrüktif Perikardit Sonucu Gelişen Konjestif Hepatopatide Anestezi Yönetimi

Aslıhan AYKUT, Zeliha Aslı DEMİR, Mehlika KUŞVURAN KUTAY, Doğan Emre SERT, Zeki ÇATAV

Acil Serviste Şiddetli Uyluk Ağrısı, Abdominal Aort Anevrizması Rüptürü

Mehmet İRİK, İSMET TOPÇU, ARZU AÇIKEL, TÜLÜN ÖZTÜRK

Alt Ekstremite Cerrahisinde, Nörostimülasyon Tekniği ile Ultrason Tekniği Kullanılarak Kombine Femorasiyatik Blok Uygulanmasının Karşılaştırılması

Oğuz GÖKDOĞAN, ONUR AVCI, Mehmet Caner MİMAROĞLU, SİNAN GÜRSOY, KENAN KAYGUSUZ, İCLAL ÖZDEMİR KOL, Cevdet DÜGER, AHMET CEMİL İSBİR

Hastalarda Akut Normovolemik Hemodilüsyon Koroner Arter Cerrahisi Geçiren Diyabetik Uygulamasına Kardiyak Yanıtların Transözofageal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi

TÜLÜN ÖZTÜRK, ÖZGÜR BAYTURAN, FUNDA YILDIRIM, AHMET İHSAN İŞKESEN, ÖMER TETİK

Yoğun Bakımda Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonografisinin Tedavi Üzerine Etkisi

Mustafa Anıl CÖMERT, Sezer ÖCAL, KUBİLAY DEMİRAĞ, İLKİN ÇANKAYALI, MEHMET UYAR

Kalp Cerrahisi Hastalarında Santral Venöz Kateterlerin Yerleşimi ve Malpozisyon Oranlarının Değerlendirilmesi

Sevinç GÜLER, SELDA ŞEN, Özüm TUNÇYÜREK, UĞUR GÜRCÜN, İMRAN KURT ÖMÜRLÜ