Kurumsal Girişimciliğin Otel Performansı Üzerine Etkileri: Türkiye’deki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Bu çalışma, kurumsal girişimciliğin Türkiye'deki otel işletmelerinin performansları üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu amaçla, Türkiye'deki dört ve beş yıldızlı 216 otelden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Kurumsal girişimcilik (KG), inovasyon, risk alma, proaktiflik ve rekabetçi "agresiflik" boyutları ile ölçülürken; performans, finansal ve finansal olmayan boyutları kapsamaktadır. Kurumsal girişimciliğin, finansal ve finansal olmayan performans üzerindeki etkisini ölçmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, kurumsal girişimciliğin üç boyutu olan proaktiflik, inovasyon ve rekabetçi agresifliğin hem finansal hem de finansal olmayan performans üzerinde pozitif etkisi olduğunu ortaya koymaktadır

The Effect of Corporate Entrepreneurship on Hotel Performance: An Investigation in Turkish Hotel Industry

This study investigates the impact of corporate entrepreneurship on firm performance in Turkish Hotel Industry. 216 hotels that are four and five star hotels have been surveyed by using questionnaire forms. Corporate entrepreneurship has been conceptualized to include dimensions of innovativeness, risk taking, proactiveness and competitive aggressiveness; while performance has included financial and non-financial aspects of firm performance. Regression has been conducted to identify the effects of independent variables on financial and non-financial performance. The results of this study prove that three dimensions of CE –proactiveness, innovativeness, and competitive aggressiveness– have positive effects on both financial and nonfinancial performance

___

Ağca, V. ve Kurt, M. (2007). “İç Girişimcilik ve Temel Belirleyicileri: Kavramsal Bir Çerçeve”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 29, Temmuz-Aralık, ss.83-112.

Aktan, B. ve Bulut, C. (2008). “Financial performance impacts of corporate entrepreneurship in emerging markets: A case of Turkey”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 12 (December), pp: 69-79.

Alpkan L., Ergün, E., Bulut, Ç. ve Yilmaz, C., (2005) “Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), pp: 175-189.

Altuntas, G. ve Dönmez, D. (2010). “Girişimcilik yönelimi ve örgütsel performans ilişkisi: Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1): 50-74.

Antoncic, B. ve Hisrich, R. D. (2004). Corporate entrepreneurship contingencies and organizational wealth creation, Journal of Management Development, 23(6): 518- 550.

Antoncic, B. ve Hisrich, R. D. (2001),“Intrapreneurship: construct refinement and cross-cultural validation”, Journal of Business Venturing, 16 (5): 495–527.

Antoncic, B. ve Zorn, O. (2004). “The mediating role of corporate entrepreneurship in the organizational support-performance relationship: An empirical examination”, Managing Global Transitions, 2(1), pp: 5-14.

Antoncic, B. ve Scarlat, C. (2005). “Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance: A Comparison Between Slovenia and Romania”, Proceedings of the 6th International Conference of the Faculty of Management Koper Congress Centre Bernardin, Slovenia, 24–26 November, pp:71-89.

Avcı, U. (2005a). Konaklama İşletmelerinde Finansal ve Finansal Olmayan Performans Ölçümüne İlişkin Bir Alan Araştırması, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, ss.5-11.

Avcı, U. (2005b). İşletmelerde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisine Yönelik İnceleme, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.

Avci, U., Madanoglu, M. ve Okumus, F. (2011),“Strategic Orientation and Performance of Tourism Firms: Evidence from a Developing Country”, Tourism Management, 32(1): 147-157.

Balan, P., Lindsay, N. J. ve Balan-Vnuk, E. (2011). “Exploring The innovation Capability, Entrepreneurial Orientation, Performance Relationshıp in Services Sector Firms”, Frontiers of Entrepreneurship Research, 31(9), s.338

Bhuian, S.N., Menguc, B. ve Bell, S.J. (2005). Just Entrepreneurial Enough: The Moderating Effect of Entrepreneurship on the Relationship between Market Orientation and Performance, Journal of Business Research, 58(1): 9-17.

Bulut, Ç., Fiş, A. M., Aktan, B. ve Yılmaz, S. (2008). “Kurumsal Girişimcilik: Kavramsal Yapı Üzerine Tartışma”, Journal of Yaşar University, 3(10): 1389-1395.

Certo, S. T., Moss, T. W. ve Short, J. C. (2009). Entrepreneurial orientation: An applied perspective, Business Horizons, 52(4): 319-324.

Chung, L. H. ve Gibbons, P. T. (1997), “Corporate entrepreneurship: The roles of ideology and social capital”, Group and Organization Management, 22(1), pp: 10-30.

Covin, J.G. ve Slevin, D.P. (1986). The development and testing of an organizational-level entrepreneurship scale, içinde: R. Ronstadt, J.A. Hornaday, R. Peterson, ve K.H. Vesper, (der), Frontiers of Entrepreneurship Research-1986. Wellesley, MA: Babson College.

Covin, J. G. ve Covin, T. (1990). Competitive aggressiveness, environmental context, and small firm performance, Entrepreneurship, Theory and Practice, 14(4): 35–50.

Covin, J. G. ve Miles, M. P. (1999). “Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage”, Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3): 47-65.

Covin, J. G. ve Slevin, D. P. (1991), “A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior”, Entrepreneurship Theory & Practice, 16(1): 7-25.

Covin, J. G. ve Slevin, D. P. (1989). “Strategic management os small firms in hostile and begins environments”, Strategic Management Journal, 10(1): 75-87.

Covin, J. G. ve Miles, M. P. (1999). “Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage”, Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), pp: 47-65.

Danışman, A. ve Erkocaoğlan, E. (2007). “Kurumsal girişimcilik ve firma performansı: İMKB’de işlem gören firmalar üzerinde bir araştırma”, İşletme, İktisatveFinansDergisi, Kasım-2007: 80-101.

Drucker, P. F. (1993). Postcapitalist Society, New York: Herper Collins Publishers.

Erkocaoğlan E. ve Özgeni H. (2009). Kurumsal Girişimcilik ile Örgüt Yapısı Arasındaki ilişki, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1): 203–214.

Fiş, A. M. ve Çetindamar, D. (2009). Kurumsal girişimcilik ve performans ilişkisi, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir, ss.320- 325.

Fiş, A. M. ve Çetindamar, D. (2007). Girişimcilik Oryantasyonu, Kurum İçi Girişimcilik ve Bağlı Ölçeklerin Türkçe’de Geçerlemesi, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2007, Sakarya, ss.124-130.

Galetic, F. and Milovanovic, B.M. (2008). “Linking entrepreneurial orientation with the performance of Croatian hotel industry”, An Enterprise Odyssey, International Conference Proceedings, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, s. 508.

Guth, W. D. ve Ginsberg, A. (1990). “Guest editors’ introduction: corporate entrepreneurship”, Strategic Management Journal, 11(special issue): 5-15.

Hayton, J. C. (2005), “Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research”, Human Resource Management Review, 15(1), pp: 21-41.

Işık, C. ve Meriç, S. (2015). Otel Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4(1), ss.1-16

Işık, C. ve Aydın, E. (2016a). Konaklama İşletmeleri Çalişanlarinin Yenilikçi İş Davranişi Düzeylerinin İncelenmesi: Ayder Yaylasi Örneği, AREL Üniversitesi, Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), ss.17-30.

Işık, C. ve Aydın, E. (2016b). Bilgi Paylaşımının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Ayder Yaylası Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(2), ss.75-103.

Karacaoğlu, K. ve Sözbilen, G. (2013). Kurumsallaşmanın Konaklama İşletmelerinin Kurumsal Girişimcilik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1): 41-56.

Kılınç, İ. (2003). Stratejik planlama finansal performans ilişkisi ve dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri uygulaması, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD, Yayımlanmış Doktora Tezi, İzmir.

Kozak Akoğlan, M. ve Yılmaz Gül, E. (2010). Otel Yöneticilerinin İç Girişimcilik Algılamaları: Frigya Bölgesi Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1): 85-97.

Khandwalla, P.N. (1977), The Design of Organizations, New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Lassen, A. H. (2007). “Corporate Entrepreneurship: An Empirical Studyof the Importance of Strategic Considerations in the Creation of Radical Innovation”, Managing Global Transitions 5(2), pp: 109-131.

Li, Y.H., Huang, J.W. ve Tsai, M.T. (2009). Entrepreneurial orientation and firm performance: The role of knowledge creation process, Industrial Marketing Management, 38(4): 440-449.

Lumpkin, G.T. ve Dess, G.G. (2001). “Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle”, Journal of Business Venturing, 16(5), pp: 429-451.

Lumpkin, G. T. ve Dess, G. G. (1996), “Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance”, Academy of Management Review, 21(1), pp: 135-172.

Martín-Rojası, R., Fernández-Pérez, V., ve García-Sánchez, E. (2017). Encouraging organizational performance through the influence of technological distinctive competencies on components of corporate entrepreneurship, International Entrepreneurship Management Journal, 13 (1), ss.397-426.

Mathews, V. E. (2000). Competition in the international hotel industry”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12(2), 114-118.

Miller, D. (1983). “The correlates of entrepreneurship in three types of firms”, Management Science, 29 (7): 770-791.

Mintzberg. H., Ahlstrand B. ve Lampel, J. (1998), Strategy Safari, Free Press: New York.

Morris, M. H. ve Kuratko, D. F. (2002). Corporate entrepreneurship: Entrepreneurial development within organizations, Orlando, FL: Harcourt College Publishers.

Naceur, J., Azaddin, K. ve Attahir, Y. (2003). “Environmental Uncertainty, Strategic Orientation, and Quality Management: A Contingency Model”, Quality Management Journal, 10(4): 17-31.

Naldi, L., Nordqvist, M., Sjöberg, K. ve Wiklund, J. (2007). Entrepreneurial Orientation, Risk Taking, and Performance in Family Firms, Family Business Review, 20 (1): 33-47.

Parnell, J. A., Lester, D. L., Long, Z. ve Köseoglu, M. A. (2012). “How environmental uncertainty affects the link between business strategy and performance in SMEs: Evidence from China, Turkey, and the USA”, Management Decision, 50(4), pp: 546- 568.

Papatya, G., Papatya, N. ve Hamşıoğlu, A. B. (2016). Girişimci Yönlülük, İçgirişimcilik ve Performans İlişkisi: Türkiye Tekstil Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma, Hacettepe Ünversitesi İİBF Dergisi, 34(4), ss.19-48.

Sedyowidodo, U., Basbeth, F. ve Sule, E. T. (2017). Entrepreneurial orientation and business performance: The mediating role of organizational learning and innovation in state owned enterprise in Indonesia, Journal of Engineering and Applied Sciences, 12 (2), 417-429.

Sepideh Firouzyar, S. ve Kojouri, D. K. (2013). Identification of Structural Restricting and Driving Factors of Development of Corporate Entrepreneurship (CE): A Case Study, Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2(3), ss.1-16.

Shane, S. ve Venkataraman, S. (2000). “The promise of entrepreneurship as a field of research”, Academy of Management Review, 25(1), pp. 217-236.

Smith, K.G., Ferrier, W.J. ve Grimm, C.M. (2001). King of the Hill: Dethroning the Industry Leader, The Academy of Management Executive, 15(2): 59-70

Teng, B. (2007). “Corporate entrepreneurship activities through strategic alliances”, Journal of Management Studies, 44(1): 119-142.

Wasti, S. A. ve Fis, A. M. (2010). “Örgüt Kültüründe Sıkılık-Esneklik Boyutu ve Kurumsal Girişimciliğe Etkisi, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 10, ss.11-32.

Wiklund, J. (1999). “The sustainability of the entrepreneurial orientation– performance relationship”, Entrepreneurship Theory Practice, 24 (1), pp: 37-48.

Wiklund, J. ve Shepherd, D. (2005). “Entrepreneurial Orientation and Small Business Performance: A Configurational Approach”, Journal of Business Venturing, 20(1), pp: 71-91.

Zahra, S. A. (1991). “Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study”, Journal of Business Venturing, 6 (4), pp: 259-285.

Zahra, S. A. ve Covin, J. G. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis, Journal of Business Venturing, 10(1), pp: 43-58.

Zahra, S. A. (1993). “Environment, corporate entrepreneurship, and financial performance: A taxonomic approach”, Journal of Business Venturing, 8(4), pp: 319- 340.

Zahra, S. A. ve Garvis, D. M. (2000). Entrepreneurship and firm performance: The moderating effect of international environmental hostility, Journal of Business Venturing, 15(5), 469−492.

___