Giresun İlinde Tüketime Sunulan Bazı Balıklardan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençlilik Düzeyleri

Bu çalışmada, Giresun’da ticari değere sahip bazı balıklardan izole edilen Enterobacteriaceae üyelerinin antibiyotik ve ağır metal dirençlilik düzeyleri araştırılmıştır. fiehir merkezindeki farklı balıkçı tezgâhlarından toplanan örneklerden toplam 134 izolat elde edilmiştir. Suşların 9 farklı antibiyotiğe (6 sınıfı temsil eden) karşı dirençlilikleri agar difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. İzolatların antibiyotik dirençlilikleri sırasıyla E (%85.07), CZ (%79.85), CTX (%78.36), CXA (%71.64), NA (%60.45), AM (%58.96), AK (%53.73), TE (%47.76) ve S (%17.91) olarak saptanmıştır. Tüm izolatların %88.05’inin ÇAD Değeri 0.2’den yüksek olarak belirlenmiştir. Ayrıca, izole edilen Enterobacteriaceae üyelerinin tamamı bakıra karşı dirençli iken, manganeze %61.94’u ve kurşuna %46.27’si dirençli bulunmuştur. Plazmit DNA analizinde 1 izolatın plazmit DNA içermediği belirlenmişken, plazmit DNA’sı belirlenen izolatlarda plazmit DNA bant sayısı 1 ile 4 arasında belirlenmiştir. Bu plazmitlerin molekül ağılıkları ise 28329-876 bp arasında bulunmuştur.

Antibiotic and Heavy Metal Resistance Levels of Enterobacteriaceae Isolated from Retail Fishes in Giresun (Turkish with English Abstract)

This study was carried out to investigate the level of antibiotic and heavy metal resistance of Enterobeacteriaceae isolated from some retail fishes in Giresun. A total of 134 bacteria were isolated from samples collected from different fish markets in central town. Antibiotic resistance of bacterial strains was determined by the agar diffusion test and 9 different antibiotic discs (representing 6 classes of antibiotics). Antibiotic resistance levels of isolates were determined respectively as, E (85.07%), CZ (79.85%), CTX (78.36%), CXA (71.64%), NA (60.45%), AM (58.96%), AK (53.73%), TE (47.76%) and S (17.91%). 88.05% of all isolates’ MAR index values were higher than 0.2. In addition, all isolates of the Enterobacteriace were resistant to copper while manganese 61.94% and lead 46.27% were resistant. In plasmid DNA analyses, it was determined that 1 strain did not contain any plasmid DNA, while other strains included plasmid DNA bands ranging from 1 to 4. The molecular weights of these plasmids were found to be in various sizes from 28329 to 876 bp.

Kaynakça

Cenet O. 2007. Alabalık fletolarında farklı yöntemlerle Listeria monocytogenes’in arafltırması. Yüzüncü Yıl Üniv Vet Fak Derg, 18(2),41-44.

Hoflsucu H, Kınacıgil T, Kara A, Tosuno¤lu Z, Akyol O, Ünal V, Özekinci U. 2001. Türkiye balıkçılık sektörü ve 2000’li yıllarda beklenen geliflmeler. Ege Üniv Su Ürünleri Derg, 18 (3-4), 593-601.

Terzi G. 2006. Ankara ‹li’ndeki bazı gökkufla¤ı alabalı¤ı (Oncorhynchus mykiss) çiftliklerine ait su, yem ve balıkların mikrobiyolojik yönden incelenmesi. ‹stanbul Üniv Vet. Fak Derg, 32(1),37-46.

Gorga C, Ronsivalli LJ. 1988. Quality Assurance of Seafood. van Nostrand Reinhold Company, NewYork.

Liston J. 1990. Microbial Hazards of Seafood Consumption. Food Techn. 44(12),56, 58-62.

Altu¤ G, Yardımcı HC, ‹çöz IO. 2005. Haliç yüzey sularında Enterobacteriaceae üyelerinin bazı beta-laktam antibiyotiklerine dirençlilik frekansı. Türk Sucul Yaflam Dergisi, 3( 4), 258-264. 7. Teuber M. 2001. Veterinary Use and Antibiotic Resistance. Curr Opin Microbiol, 4:493-499.

Messi P, Guerrieri E, Bondi M. 2005. Antibiotic resistance and antibacterial activity in heterotrophic bacteria of mineral water origin. Science of the Total Environment, 346,213-219.

Akkan T. 2009. ‹skenderun Körfezi’ndeki Gr (-) Bakterilerin Antibiyotik ve A¤ır Metal Dirençlilik Düzeyleri ve Plazmit Profillerinin Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniv, Fen Bil Enst, Adana.

Apha. 1992. Microbial Examination. in Standars Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th ed. Greenberg AE, Clesceri LS, Eaton AD, Editors. pp.9.1- 9.147. American Public Health Association Washington DC.

Cowan ST. 1974. Cowan and Stell’s Manual for the Identification of Medical Bacteria, 2nd ed. Cambridge University Pres. 238 pp.

Lemos ML, Toranzo AE, Barja JL. 1985. Antibiotic activity of epiphytic bacteria isolated from intertidal seaweeds. Microb Ecol, 11,149-163. 13. NCCLS. 1997. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Approved Standards M2-A6. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests, 6th edn., NCCLS., Wayne, Pennsylvania.

Krumperman PH. 1985. Multiple antibiotic resistance indexing of Escherichia coli to identify high-risk sources of fecal contamination of foods. App Environ Microbiol, 46: 165-170.

Akinbowale OL, Peng H, Grant P, Barton MD. 2007. Antibiotic and heavy metal resistance in motile Aeromonads and Pseudomonads from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farms in Australia. Int J Antimicrob Ag, 30,177-182.

Birnboim HC, Doly J. 1979. A Rapid Alkaline Extraction Procedure for Screening Recombinant Plasmid DNA. Nucleic Acids Research, 7,1513- 1523.

Matyar F, Akkan T, Uçak Y, Eraslan B. 2009. Aeromonas and Pseudomonas antibiotic and heavy metal resistance species from Iskenderun Bay, Turkey (Northeast Mediterranean Sea), Environ Monit Assess, DOI 10.1007/S10661-009-1051-1.

Marisol GU, Capdepuy M, Arpin C, Raymond N, Caumette P, Quentin C. 2000. Impact of an urban effluent on antibiotic resistance of riverine Enterobacteriaceae and Aeromonas spp. Appl Environ Microbiol January, 66(1),125-132.

Mudryk Z, Perlinski P, Skórczewski P. 2010. Detection of Antibiotic Resistant Bacteria Inhabiting the Sand of Non-recreational Marine Beach, Marine Pollution Bulletin, 60,207-214.

Lee SW, Najiah M, Wendy WA, Nadirah M. 2009. Multiple Antibiotic Resistance and Heavy Metal Resistance Profile of Bacteria Isolated From Giant Freshwater Prawn Hatchery. Microbiology Fundamentals and Applications. Macmillian Publishing Company, New York. s. 871.

Sandaa RA, TorsvIk VL, Goksùyr J. 1992. Transferable drug resistance in bacteria from fishfarm sediments. Can J Microbiol, 38,1061- 1065.

Mach PA, Grimes DJ. 1982. R plasmid transfer in a wastewater treatment plant. Appl Environ Microbiol, 44,1395-1403.

Matyar F, Eraslan B, Akkan T, Kaya A, Dinçer S. 2009. ‹skenderun Körfezi Balıklarından ‹zole Edilen Bakterilerde Antibiyotik ve A¤ır Metal Dirençliliklerinin Arafltırılması. Biyoloji Bilimleri Arafltırma Dergisi, 2(2),1-5.

Alanso A, Sanchez P, Martinez JL. 2001. Environmental selection of antibiotic resistance genes. Appl Environ Microbiol, 3(1),1-9.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gida92781, journal = {Gıda}, issn = {1300-3070}, eissn = {1309-6273}, address = {}, publisher = {Gıda Teknolojisi Derneği}, year = {2013}, volume = {38}, pages = {343 - 349}, doi = {}, title = {Giresun İlinde Tüketime Sunulan Bazı Balıklardan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençlilik Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Si̇pahi̇, Nisa and Mutlu, Cengiz and Akkan, Tamer} }
APA Si̇pahi̇, N , Mutlu, C , Akkan, T . (2013). Giresun İlinde Tüketime Sunulan Bazı Balıklardan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençlilik Düzeyleri . Gıda , 38 (6) , 343-349 .
MLA Si̇pahi̇, N , Mutlu, C , Akkan, T . "Giresun İlinde Tüketime Sunulan Bazı Balıklardan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençlilik Düzeyleri" . Gıda 38 (2013 ): 343-349 <
Chicago Si̇pahi̇, N , Mutlu, C , Akkan, T . "Giresun İlinde Tüketime Sunulan Bazı Balıklardan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençlilik Düzeyleri". Gıda 38 (2013 ): 343-349
RIS TY - JOUR T1 - Giresun İlinde Tüketime Sunulan Bazı Balıklardan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençlilik Düzeyleri AU - Nisa Si̇pahi̇ , Cengiz Mutlu , Tamer Akkan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gıda JF - Journal JO - JOR SP - 343 EP - 349 VL - 38 IS - 6 SN - 1300-3070-1309-6273 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gıda Giresun İlinde Tüketime Sunulan Bazı Balıklardan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençlilik Düzeyleri %A Nisa Si̇pahi̇ , Cengiz Mutlu , Tamer Akkan %T Giresun İlinde Tüketime Sunulan Bazı Balıklardan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençlilik Düzeyleri %D 2013 %J Gıda %P 1300-3070-1309-6273 %V 38 %N 6 %R %U
ISNAD Si̇pahi̇, Nisa , Mutlu, Cengiz , Akkan, Tamer . "Giresun İlinde Tüketime Sunulan Bazı Balıklardan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençlilik Düzeyleri". Gıda 38 / 6 (Aralık 2013): 343-349 .
AMA Si̇pahi̇ N , Mutlu C , Akkan T . Giresun İlinde Tüketime Sunulan Bazı Balıklardan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençlilik Düzeyleri. GIDA. 2013; 38(6): 343-349.
Vancouver Si̇pahi̇ N , Mutlu C , Akkan T . Giresun İlinde Tüketime Sunulan Bazı Balıklardan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençlilik Düzeyleri. Gıda. 2013; 38(6): 343-349.