Ulusal halk sağlığı kongre bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ( 1988-1998 )

Amaç: Özet ya da özler bilimsel çalışmaların temel öğeleridir. Bu çalışmada ulusal halk sağlığı kongrelerine sunulan bildiri özetlerinin nicelik ve nitelik yönünden değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Yayınlanmış kongre kitaplarındaki özetlerinden yararlanılarak bildiriler geldiği yer, yazar, araştırma yöntemi ve bulguların sunumu yönünden değerlendirildi. Veriler kodlanarak bilgisayar ortamında tanıtıcı istatistikleri hesaplandı. Bulgular: incelenen 1005 bildiri özetinin % 9.8'i özet ya da öz denebilecek bilgi içermiyordu. Bildirilerin % 62.6'sı halk sağlığı anabilim dalı kaynaklı olup yazar sayısı ortancası 3 (1-14) idi. Özetler ortalama 162.3$\pm$68.2 kelime içermekteydi. Veri toplama biçimi olarak en çok anket yönteminden (% 59.6) yararlanıldığı ve en çok kesitsel araştırma (% 45.6) yapıldığı belirlendi. Özetlerin % 18. 4'ünde sayısal veri bulunmadığı, analitik ve deneysel çalışmaların ise % 40.4'ünde bulguların istatistik! öneminin vurgulanmadığı saptandı. Bölümlenmiş öz yazma oranı düşük bulundu. Sonuç: Halk sağlığı kongre bildiri özetlerinin arasında biçimsel ve içerik olarak yeterli özen gösterilmeden yazılanlar vardır. Halk sağlıkçı akademisyenlerin özet/öz yazımında daha titiz olmalarının gerektiği kanısına varıldı.

The assesment of the presentation of national public health congress ( Turkey, 1988-1998 )

The assessment of the presentation of national public health congress (Turkey, 1988-1998) Aim: Abstracts are essential elements of scientific papers. In this study it was aimed to assess quantity and quality of the abstracts presented to the national public health congresses in Turkey. Methods: The abstracts of the studies were assessed from national public health congress books, considering the place the study was carried out, authors, the design of study and their data presentation. The data were codified and estimated by using descriptive statistics in computer. Results: Of 1005 abstracts of presentation 9.8% did -not include information which could be considered as summaries or abstracts. 62.6% of the presentation submitted by public health departments. The median number of the author of presentation was 3. Abstracts were included average 163$\pm$68 words. The data were mostly collected by questionnaire method (59.6%) and studies were mostly cross-sectional type (45.6%). 18.4% of abstracts did not include numeric data, while 40.4% of analytical and experimental studies did not mention the significance of the statistics between data. Conclusion: It was concluded that in publication of the abstracts of presentation of public health congresses, the rules of publication were not sufficiently taken care of consideration. It may be suggested that public health academicians should be more sensitive in this issue.

Kaynakça

Fişek N. Halk sağlığına giriş. Ankara: Çağ Matbaası; 1985. Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. Sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi;1988. Dirican MR, Bilgel N. Halk Sağlığı (Toplum hekimliği). Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi; 1993. Tezcan S. Epidemiyoloji. İçinde: Bertan M, Güler Ç, editörler. Halk sağlığı temel bilgiler. Ankara: Güneş Kitabevi;1995. p.49-51. Rosenfeld MR. Clinical research in otolaryngology journals. Arch Otolaryngol Head Nech Surg 1991;117:164-70. Bodur S. Gökbel H. Sağlık bilimlerinde araştırma ve yayın ilkeleri. Konya: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın n4o 1; 1996. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Intern Med 1997;126:36-47. Özdemir O, Hayran M, Tezcan S. Türkiye’de yayınlanan tıp yayınlarının değerlendirilmesi (I): Yöntem. İlaç ve Tedavi Derg 1995;8:547-54. Mansour MA, Lawrence LT. Trends in the ophthalmic literature, 1949-1989. Arch Ophthalmol 1992:110:1223-4. Narine L, Yee DS, Einarson TR, Ilersich AL. Quality of abstracts of original research articles in CMAJ in 1989. Can Med Assoc J 1991;144:449-53. Didolkar MS, Flemming MV, Venanzi WE Jr. Abstract renders the summary superfluous. Surg Gynecol Obstet 1989;168:259-62. Tenenbein M. The abstract and the academic clinician. Pediatr Emerg Care 1995;11:40-2. Krasner D, Van Rijswijk L. Research & writing basics: Elements of the abstract. Ostomy Wound Manage 1995;41:16-7. Day RA (Türkçesi: Altay GA). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Ankara: TÜBİTAK Matbaası; 1997. American National Standarts Institute. American national standart for writing abstracts: ANSI Z39. New York: ANSI Inc. ; 1979. Derman U, Aktaç GA, Büyükünal E. Ölç-biç-seç ve uygula: Klinik epidemiyoloji ve sosyal tıp kitabı. İstanbul: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın no 111; 1982. Dawson-Saunders B, Trappy RG. Basic and clinical biostatistics. London: Prentice-Hall International Inc;1994. Haynes RB, McKibbon KA, Walker CJ, Ryan N, Fitzgerald D, Ramsden MF. Online Access to MEDLINE in clinical settings: A study of use and usefulness. Ann Intern Med 1990;112:78-84. Pocock SJ, Hughes MD, Lee RJ. Statistical problems in the reporting of clinical trials: A survey of three medical journals. N Engl J Med 1987;317:426-32. Ad Hoc Working Group for Critical Appraisal of the Medical Literature: A proposal for more informative abstracts of clinical articles. Ann Intern Med 1987;106:598-604. Mulrow CD, Thacker SB, Pugh JA. A proposal for more informative abstracts of review articles. Ann Intern Med 1988;108:613-5. Özdemir O, Hayran M, Tezcan S. Türkiye’de yayınlanan tıp yayınlarının değerlendirilmesi (II): Genel bulgular. İlaç ve Tedavi Derg 1995;8:598-602. Beaglehole R, Bonita R, Kjellström T. Basic epidemiology. Geneva: World Health Organization;1993. Voughan JP, Morrow RH (Bertan M, Enünlü T, çeviri editörleri). Bölge sağlık yönetiminde epidemiyoloji el kitabı. Ankara: Can Ofset; 1990. Tezcan S. Kesitsel araştırmalar. İçinde: Bertan M, Güler Ç, editörler. Halk sağlığı temel bilgiler. Ankara: Güneş Kitabevi; 1995. p.58-60. Gülesen Ö. Çağdaş epidemiyoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi;1995.

Kaynak Göster