Nadir bir ileus nedeni: Paraduodenal herni

Amaç: İnternal herniasyonlar ince barsak obstrüksiyonlarının yaygın olmayan nedenlerden biridir. Paraduodenal herniler en yaygın internal herniasyon tipidir. Yüksek mortaliteyle seyrettiği için erken ve doğru tanı önemlidir. Fizik muayenede spesifik bulgularının olmaması nedeniyle preoperatif tanı güçlükle konabilmektedir. Bu çalışmanın amacı paraduodenal herni için tanı ve tedavi deneyimlerimizi özetlemektir. Olgu sunumu: 1996 ile 2005 yılları arasında cerrahi olarak tedavi edilen 4 Paraduodenal herniasyon olgusunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalamaları 52 idi. İki olguda sağ iki olguda sol paraduodenal herni mevcuttu. Tüm olguların direkt grafilerinde tam veya tam olmayan intestinal obstrüksiyon bulguları vardı. Ortalama hastanede kalış süreleri 4 ile 11 gün arasındaydı. Sonuç: İntestinal obstrüksiyon bulguları olan yetişkin bir hastada önceden geçirilmiş cerrahi girişim öyküsü, karın ön duvarı fıtıkları veya yaşına göre malignite öncelikle düşünülmelidir. Bu faktörlerin bulunmadığı hastalarda intestinal obstrüksiyon sebebinin internal herniasyonun olabileceği akılda tutulmalıdır.

A rare cause of ileus: Paraduodenal hernia

Objective:Internal hernias are uncommon causes of small bowel obstructions. Paraduonenal hernias are the most common causes of internal hernias. Because of the high mortality rate, early and accurate diagnosis is essential. Because of no spesific abdominal finding in physical examination, it has been diagnosed difficultly. The aim of this study to summarize the experience of diagnosis and treatment for paraduodenal hernia. Case report: The clinical data of 4 cases with paraduodenal hernia surgically treated from 1996 to 2005 were analyzed retrospectively. The average age of the patients was 52 years old. There were 2 cases with left paraduodenal hernia and 2 cases with right paraduodenal hernia. X-ray revealed complete or incomplete intestinal obstruction in all cases. The hospital stay ranged from 4 to 11 days. Conclusion: Abdominal front wall herniation or malignancy should be considered first in adult patients with intestinal obstruction and previous surgical operations. Intestinal congestion may be caused by internal herniation in patients without such symptoms.Key words: Internal herniation, paraduodenal hernia, acute abdomen

Kaynakça

1. Khan MA, Lo AY, Vande Maele DM. Paraduodenal hernia. Am Surg 1998;64:1218-22.

2. Moran JM, Sanjuán JSS, Amaya JL, Rincón P, Serrano A, Tallo EM. Paramesocolic hernias: Consequences of delayed diagnosis. Report of three new cases. J Pediatr Surg 2004;39: 112-6

3. Newsom BD, Kukora JS. Congenital and acquired internalhernias: Unusual causes of small bowel obstruction. Am J Surg 1986;152:279-85

4. Rubin MS, Schoetz DJ Jr, Matthews JB. Parastomal hernia. Is stoma relocation superior to fasial repair? Arch Surg 1994; 129: 413-8.

5. Berardi RS. Paraduodenal hernias. Surg Gynecol Obstet 1981;152: 99-110.

6. Karahan T. Karın boşluğu. Arıcı K ed. Uygulamalı anatomi. T Klinikleri Yayınevi, 1993;171.

7. Dempsey DT, Ritchie WP. Anatomy and physiology of doudenum. George D, Zuidema MD, ed. In: Surgery of the alimentary tract. Volume II, W.B Saunders; 1996.

8. Şahin M, Tekin Ş, Çiftçi E, Gürocak B. Paraduodenal herniler (olgu sunumu). Cerrahi Tıp Arşivi 1998;3: 38-9.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2602-3741
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1997

3.1b 2.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bromodeoksiuridin uygulamasını takiben erişkin sıçan beyninde lateral ve üçüncü ventriküllerin ventriküler ve subventriküler zonunda mitojenik aktivitenin incelenmesi

Sibel KÖKTÜRK, Faruk ALKAN, Kaya Fatma DAĞISTANLI, Melek SEZGİN, Mümin UZANALAN, Bülent URULUER

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda folklor egzersizinin etkisi

Berrin TOPÇU, Safinaz YILDIZ, Topçu Zerrin BİLGEN

Hipertiroidi ve subklinik hipertiroidide kemik ve mineral metabolizmasının idrar piridinyum çapraz bağlarıyla değerlendirilmesi

Özlem ÖZTÜRK, Ali GÜÇTEKİN, Zeynep GENİŞ, Serpil ERDOĞAN

Kentsel bölgede lise birinci sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları

Meral TÜRK, Şafak Taner GÜRSOY, IŞIL ERGİN

Santral sinir sisteminde kolesterol metabolizması

SEVİL KURBAN, İdris MEHMETOĞLU

Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği

Ünay Nimet GÜNDOĞAN, Canan Ayşe YAZICI, Ayten ŞİMŞEK

Metastatik adenokarsinomada pseudo-gaucher hücreleri

BENGÜR TAŞKIRAN, Bülent SÖZMEN, Sadi BENER, Leyla Sakine ASLAN

Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin aile içi şiddet konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi

Kaynar Ebru TUNÇEL, CİHAD DÜNDAR, Yıldız PEŞKEN

Amyand fıtığı

Cengiz ÇETİNKAYA, COŞKUN POLAT

Farklı tekniklerle tedavi edilen pilonidal sinüs olgularının sonuçlarının karşılaştırılması

Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR, Ahmet TEKİN, Celalettin VATANSEVER, Faruk AKSOY, Bülent ERENOĞLU