Gebe kadınlarda Toxoplasma gondii ve Sitomegalovirus antikorları sıklığı

Amaç: Bu çalışmada Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı polikliniğine başvuran gebelerde Toxoplasma gondii (T. gondii) ve Sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonlarının prevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Yaşları 18-38 (ort: 23$pm$6.1) arasında olan toplam 540 gebeden 407'sinin (% 75.4) düşük gelir düzeyine sahip olduğu, 151'inin (% 28.0) kırsalda oturduğu veya hayvancılıkla uğraştığı belirlenmiştir. Gebelerin 237'si (% 43.9) ilk trimestirde, 173'ü (% 32.0) 2. trimestirde, 130'u (% 24.0) ise son trimestirde, 102'si (% 18.9) primipar, 243'ü (% 45.0) ikinci bebeğine hamile olup, 38'inden (% 7.0) ölü doğum, 104'ünden (% 19.2) abortus ya da riski, 93'ünden (% 17.2) ise prematüre doğum öyküsü alınmıştır. Bulgular: Hastalardan alınan serumlarda T. gondii ve CMV IgG-IgM antikorları ELISA yöntemi ile araştırılmış, 156 gebede (% 28.9) T. gondii IgG, 14 (% 2.5) olguda T. gondii IgM pozitifliğine rastlanmıştır. Gebelerin 455'inde (% 84.3) CMV IgG, 28'inde (% 5.2) CMV IgG+IgM, 112'sinde (% 20.7) ise T. gondii ve CMV IgG beraber pozitif bulunmuştur. Sonuç: Konjenital toksoplazmosis ve CMV enfeksiyonu sonucu oluşacak mortalite ve morbititeyi azaltmak için, gebelik öncesi ve gebelikte de T. gondii ve CMV enfeksiyonlarının serolojik olarak araştırılması gerekliliği belirlenmiştir.

Kaynakça

Handy J, Klass IJ. Blood and tissue protozoa. In: Howard BJ, editor. Microbiology. 2nd ed. Mosby; 1995. p.717-9.

Alford CA, Stagno S, Reynolds DW. Congenital toxoplasmosis: Clinic Laboratory and therapeutic consideration with special reference to subclinical disease. Bull NY Acad Med 1974;50:160-81.

Wilson CB, Remington JS, Stagno S, Reynolds DW. Development of adverse sequela in Children born with subclinical congenital T. gondii infection. Pediatrics 1980;66:767-9.

Koppe JG, Loewer-Sieger DH, de Roever-Bonned H. Results of 20 year follow up of congenital toxoplasmosis. Lancet 1986:254-5.

Remington JS, Desmonts G. Toxoplasmosis. In: Remington JS, editor. Infectious disease of the fetus and newborn. Saunders; 1990. p:89-195.

Doreen M. Prevention diagnosis and treatment of fetal toxoplasmosis. Clin Perinatal 1994;21:675-9.

Thuilles P, Daffos F, Forestier F. Diagnosis of T. gondii infection in the pregnant women and unborne child: Current problems. Scand J Infect Dis 1992;84:18-22.

Alfort CA, Britt EJ. Cytomegalovirus. In: Fields BN, Knipe DM, Chanock RM, editors. Virology. New York: Rawen Press; 1985. p.629.

Serter D. Virus riketsiya ve klamidya hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 1997. p.141-5.

Griffith PD, Stagno S. Congenital cytomegalovirus infection: Diagnostic and prognostic significance at the detection of specific immunoglobulin M antibodies in cord serum. Pediatrics 1982;69:544.

Reynolds DW, Stogno S, Hosty TS. Maternal Cytomegalovirus excretion and perinatal infection. N Eng J Med 1973;289:1-5.

Kumar NL, Gold E. Primary Cytomegalovirus infection in adolescent pregnancy. Pediatrics 1984;74:493.

Stagno S, Reynold DN. Comperative serial virologic and serolgical studies of asymtomatic and subclinical congenitally and natally acquired Cytomegalovirus infections. J Infect Dis 1975;132:568.

Foulon W. Congenital toxoplasmosis :Is screen desireable? Scan J Infect Dis 1992;84:11-17.

Lappalainen M, Koskela P, Hedman K, Teramo K, Ammala P, Hiilesmaa V, et al. Incidence of primary T. gondii infections during pregnancy in Southern Filland: A prospective Cohort study. Scan J Infect Dis 1992.24:97-104.

Aspock H, Pollak A. Prevention of prenatal toxoplasmosis by serological screening of pregnant women in Austria. Scan J Infect Dis (Suppl) 1992;84:32-8.

Jeannel D, Niel G, Danis M. Epidemology of toxoplasmosis among pregnant in the Paris area. Int J Epidemiol 1988;17:595-602.

Tabakoğlu T, Mungan T, Kuşcu E, Gökmen O. Gebe kadınlarda toksoplazma enfeksiyonun prevalansı ve maternal infeksiyon insidensi. İçinde: 1. Ulusal Toksoplazma Kongre Özet Kitabı; 1995. p.46.

Baysal B, Yüksel A, Eserol F. Antenatal bakım sisteminde toksoplazmosis ve rubella taraması gerekli mi? Jinekoloji ve Obstetri Derg 1996;10(Ek:1):49-53.

Kafkaslı A, Uryan İ, Buhur A. Kliniğimize başvuran gebelerde toksoplazmosis serolojisi. Perinataloji Derg 1996;4:94-6.

Akgün Y, Akşit F, Kaya D. 1986-1991 yılları arasında incelenen 2792 serum örneğinde IgG ve IgM sınıfı anti-T.gondii antkorlarının dağılımı. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1992;22:117-20.

Aşçı Z, Seyrek A, Kızırgil A, Yılmaz M. Investigation of IgG and IgM class-anti-Toxoplasma gondii antibodies in toxoplasmosis suscepted patient sera. Türkiye Parazitoloji Derg 1997;21:245-7.

Decoster A, Darcy F, Caron A. AntiP30 IgA antibodies as perinatal markers of congenital T. gondii infection. Clin Exp Immunol 1992;87:310-4.

Bessieres MH, Roques C, Berrebi A, Barre U. IgA antibody response during acquired and congenital toxoplasmosis. J Clin Pathol 1992;45:605-8.

Doreen M. Prevention diagnosis and treatment of fetal toxoplasmosis. Clin Perinatal 1994;21:675-9.

Stagno S, Whitley RJ. Herpes virus infection of pregnancy. New Eng J Med 1985;14:1270.

Sönmez E, Sönmez S, Tuncel E, Çelebi S, Arseven G. Hamile kadınlarda sitomegaovirus antikorlarının dağılımı. J Turgut Özal Medical Center 1995;2:148-51.

Özek B, Ustaçelebi Ş, Durmuş B. Gebelerde sitomegalovirus infeksiyonu. Mikrobiyol Bült 1989;23:292.

Cengiz T, Cengiz L, Ataoğlu H, Kıyan M, Aksoy E. Sağlıklı bebek doğumu yapan annenin serumunda ve bebeğin kordon serumunda CMV IgG antikorlarının araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1990;20:176.

Alaçam R. Toplumumuzda Cytomegalovirus kompleman antikor dağılımının araştırılması. Mikrobiyol Bült 1980;14.

Kaynak Göster