Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Dersinin Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin aldıkları eleştirel düşünme dersinin eleştirel düşünme eğilimlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, ön- test son- test tek gruplu yarı deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Yöntem: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören ve seçmeli derslerden hemşirelikte eleştirel düşünme dersini seçen 58 öğrenci araştırma grubuna dahil edilmiştir. Veriler, Öğrenci Bilgi Formu ve Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Temel Sonuçlar: Bu araştırmaya katılan öğrencilerin 44 (%75.9)’u kadındır. Öğrencilerin 37 (%63.8)’i mesleği isteyerek seçtiğini, 41 (%70.7)’i sosyal etkinliklere katılmadığını, 51 (%87.9)’i bir dernek üyeliği bulunduğunu ifade etmiştir. Eleştirel düşünme dersine yönelik yapılan ön-test son-test karşılaştırmada ölçek toplam puanı eğitim öncesi (220.36 ± 24.72) ve eğitim sonrası (311.74 ± 32.06) puan anlamlı bulunmuştur (p < .001). Araştırma ve Uygulama için Öneriler: Hemşirelikte eleştirel düşünme dersinin öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

The Effect of Critical Thinking Course in Nursing on Students’ Critical Thinking Dispositions

Purpose: The current study was conducted to determine the effect of the critical thinking course given to nursing students on their critical thinking dispositions. Method: A one-group pre-test post-test quasi-experimental design was used in the study. A total of 58 students who studied at the Nursing Department of the Faculty of Health Sciences of a university in the fall term of the 2020-2021 academic year and selected the elective critical thinking in nursing course were included in the study group. Data were collected by using a student information form and the California Critical Thinking Disposition Inventory. Key Results: Of the students in this study, 44 (75.9%) were female. Also, 37 (63.8%) of them stated that they chose the profession willingly, 41 (70.7%) were found to not participate in social activities, and 51 (87.9%) stated that they were a member of an association. The difference between students’ pre-and post-test scores (220.36 ± 24.72 and 311.74 ± 32.06, respectively) taken from the critical thinking scale was found significant (p < .001). Recommendations for Research and Practice: It can be said that the critical thinking in nursing course affects students’ critical thinking dispositions positively.

___

 • Alfaro-LeFevre R. Critical Thinking, Clinical Reasoning, and Clinical Judgment: A Practical Approach. 5th ed. St. Louis, MO, USA: Saunders/Elsevier; 2013: 187-217. Azizi-Fini I, Hajibagheri A, Adib-Hajbaghery M. Critical thinking skills in nursing students: a comparison between freshmen and senior students. Nurs Midwifery Stud. 2015;4(1): e25721.
 • Carter AG, Creedy DK, Sidebotham M. Evaluation of tools used to measure critical thinking development in nursing and midwifery undergraduate students: A systematic review. Nurse Educ Today 2015;35(7):864-874. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.02.023
 • Ciftci B, Oktay AA, Erden Y, Kasikci M. Comparison of critical thinking levels of nursing students at two universities and the influencing factors. International Journal of Caring Sciences 2021;14(1):664-670.
 • Çalışkan N, Karadağ M, Durmuş İskender M, Aydoğan S, Gündüz CS. Eleştirel düşünme dersinin hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve eleştirel düşünme motivasyonlarına etkisi. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2020;12(4):544-551.
 • Çelik S, Yılmaz F, Karataş F, Betül AL, Karakaş NS. Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve etkileyen faktörler. HSP 2015;2(1):74-85. Dikmen Demir Y, Usta Yıldırım Y. Hemşirelikte eleştirel düşünme. S.D.Ü Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;4(1):31-38.
 • Durmuş İskender M, Karadağ A. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi. DEUHFED 2015;8(1): 3-11. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753259
 • Everett-Thomas R, Joseph L, Trujillo G. Using virtual simulation and electronic health records to assess student nurses' documentation and critical thinking skills. Nurse Educ Today 2021;99:104770. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.104770
 • Facione P. California Critical Thinking Skills Test-- College level. Technical Report 1. Experimental Validation and Content Validity. Millbrae: California Academic Press; 1990.
 • International Council of Nurses (ICN). International Nurses’ Day Kit, Closing the gap: from evidence to action 2012. https://www.nursingworld.org/~4aff6a/globalassets/practiceandpolicy/innovation--evidence/ind-kit-2012-for-nnas.pdf. Accessed 23 Sept 2021.
 • İskender MD, Karadağ A. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi. DEUHFED 2015;8(1): 3-11. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/753259
 • Kanbay Y, Aslan Ö, Işık E, Kılıç N. Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2013; (3):244-251.
 • Kanbay Y, Işık E, Aslan Ö, Tektaş P, Kılıç N. Critical thinking skill and academic achievement development in nursing students: Four-year longitudinal study. American Journal of Educational Research and Reviews. 2017;2(1):12. https://doi.org/10.28933/ajerr-2017-12-0501
 • Kanbay Y, Okanlı A. The effect of critical thinking education on nursing students’ problem solving skills. Contemp Nurse 2017;53(3):313-321. https://doi.org/10.1080/10376178.2017.1339567
 • Karadağ M, Alparslan Ö, İşeri ÖP. Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stilleri. Cukurova Med J 2018;43(1):13-21. https://doi.org/10.17826/cumj.340090
 • Kaya H, Şenyuva E, Bodur G. Developing critical thinking disposition and emotional intelligence of nursing students: a longitudinal research. Nurse Educ Today 2017;48:72-77. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.09.011
 • Kökdemir, D. Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme [Doktora tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2013. [23.01.2021].
 • Lee W, Chiang CH, Liao IC, Lee ML, Chen SL, Liang T. The longitudinal effect of concept map teaching on critical thinking of nursing students. Nurse Educ Today 2013;33(10):1219–1223. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2012.06.010
 • Oktay AA, Taş F, Doğaner A, Gülpak M, Avnioğlu S. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri. Cukurova Med J 2019;44(1), 33-43.
 • Özdelikara A, Bingöl G, Görgen Ö. Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve bunu etkileyen faktörler. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2012; 20(3): 219-226.
 • Özdil K, Özcan A, Muz G, Turaç N. Hemşirelik öğrencilerinin araştırma ve gelişmelere karşı farkındalık tutumları ve eleştirel düşünme becerileri. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2019;11(2):109-119.
 • Potter PA. Critical thinking in nursing practice. In Potter PA, Perry AG, Fundamentals of Nursing. 7th ed. St.Louis: Mosby incorporation; 2009: 215-230.
 • Shin KR, Lee JH, Ha JY, Kim KH. Critical thinking dispositions in baccalaurate nursing students. J Adv Nurs 2006;56(2): 182-189. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03995.x
 • Sözen KK, Karabulut N. Determining the relation between critical thinking tendencies and clinical decision-making skills of nursing students. ADYÜ Sağlık Bilimleri Derg 2021;7(1):71-79. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.814122
 • Twiari A, Lai P, So M, Yeun KA. Comparison of the effects of problem-based learning and lecturing on the development of students critical thinking. Medical Education 2006;40(6):547-554. https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02481.x
 • Wilde-Larsson B, Aiyub I, Hermansyah H, Hov R, Høye S, Valen Gillund M, et al. Critical thinking, research utilization and barriers to this among nursing students in Scandinavia and Indonesia. Nord J Nurs Res. 2017;38(1):28-37. https://doi.org/10.1177/2057158517704398
 • Zhang J, Chen B. The effect of cooperative learning on critical thinking of nursing students in clinical practicum: A quasi-experimental study. Journal of Professional Nursing 2021;37(1):177-183. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2020.05.008