Tuzluca (Iğdır) Bölgesi Ceviz Genotiplerinin Fiziko-Kimyasal Karakterizasyonu

Bu araştırma, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi merkez ve köylerinde yürütülen seleksiyon çalışması neticesinde ümitvar olarak seçilen 34 ceviz genotipi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada seçilen genotiplerin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla bazı ölçüm ve analizler yapılmıştır. Seçilen genotiplerde meyve ağırlığı, iç ağırlığı, iç oranı ve kabuk kalınlığı sırasıyla 8.14-13.94 g, 4.01-6.49 g, % 34.84-53.91, 1.23-2.46 mm arasında değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Genotiplerde yağ oranı % 50.52-66.68, protein oranı % 6.59-26.57, kül oranı % 0.98-4.00 ve nem oranı % 2.55-6.98 arasında kaydedilmiştir. Ceviz örneklerinde makro elementlerden N, P, K, Ca, Mg, Na ve mikro elementlerden ise Fe, Cu, Zn ve Mn içerikleri belirlenmiştir. Genotiplerde ortalama olarak % 1.83 N, 335.76 mg 100g-1 P, 493.49 mg 100g-1 K, 260.79 mg 100g-1 Ca, 234.40 mg 100g-1 Mg, 12.71 mg 100g-1Na, 12.47 mg 100g-1 Fe, 2.88 mg 100g-1 Cu, 2.58 mg 100g-1 Zn ve 3.35 mg 100g-1Mn bulunmuştur. Çalışma verilerine göre Tuzluca bölgesinin değerli ceviz genotipleri barındırdığı ve bu genotipler içerisinde besin değeri yüksek cevizler bulunduğu görülmüştür.

Physico-Chemical Characterization of Walnut Genotypes of Tuzluca (Igdir) District

This study was conducted on 34 walnut genotypes selected as promising as a result of selection study carried out in centre and villages of Tuzluca district, Iğdır. Some measurement and analysis were performed in order to determine some physical and chemical properties of genotypes selected in the study. Nut weight, kernel weight, kernel ratio, and shell thickness of selected genotypes varied in a range of 8.14-13.94 g, 4.01-6.49 g, 34.8453.91%, and 1.23-2.46 mm, respectively. For the genotypes, following values were recorded; oil rate as 50.5266.68%, protein rate 6.59-26.57%, ash rate 0.98-4.00%, and moisture rate 2.55-6.98%. Contents of N, P, K, Ca, Mg, and Na from macro elements and Fe, Cu, Zn, and Mn from micro elements were determined in walnut samples. Averagely 1.83% N, 335.76 mg 100g-1 P, 493.49 mg 100g-1 K, 260.79 mg 100g-1 Ca, 234.40 mg 100g-1Mg, 12.71 mg 100g-1 Na, 12.47 mg 100g-1 Fe, 2.88 mg 100g-1 Cu, 2.58 mg 100g-1 Zn, and 3.35 mg 100g-1 Mn were found in genotypes. According to results of study, it is observed that Tuzluca region hosts valuable walnut genotypes and nutritious walnuts are found among these genotypes.

Kaynakça

Akça Y (1999). Tokat ekolojik koşullarında bazı standart ceviz çeşitlerinin performanslarının saptanması üzerine bir araştırma (1997-1998 dilimi), Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, 41-45.

Akça Y (2003). Şebin ceviz çeşidinin özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 8-12 Eylül, s.135-136, Antalya.

Akça Y (2009). Ceviz Yetiştiriciliği. Anı Matbaası. Ankara., 371s.

Anonim (2013). Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://faostat3.fao.org. Erişim tarihi: 25.01.2016.

Anonim (2016). Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Tabanı. www.tuik.gov.tr. Erişim tarihi: 25.01.2016.

Aslansoy B (2012). Sultandağı (Afyon) Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar (yüksek lisans tezi basılmamış) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Konya.

Bryant RJ, Cadogan J and Weaver CM (1999). The new dietary reference intakes for calcium: implications for osteoporosis. J Am Coll Nutr 18(Sup5):406S-412S.

Cemeroğlu B (1982). Meyve Suyu Üretim Teknolojisi. Teknik Basım Sanayi Matbaası, Kızılay-Ankara. 309 s.

Cosmulescu S, Bacıu A, Achim G, Botu M and Trandafır I (2009). Mineral composition of fruits in different walnut (Juglans regia L.) Cultivars. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37 (2), 156-160.

Çelik F, Cimrin KM ve Kazankaya A (2011). Tavas (Denizli) yöresinden selekte edilen ceviz (Juglans regiaL.) genotiplerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimi Dergisi, 21(1):42-48.

Çiftçi K (2004). İzmir ve Manisa İllerinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Yönü ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 89 s. İzmir.

Ding Y, Luo Y and Fu J (2014). Effects of Mn (II) on peroxynitrite nitrifying fibrinogen. Bio-med Mater Eng 4(1): 901-907.

Gönül M, Altuğ T, Boyacıoğlu D ve Noka Ü (1988). Gıda Analizleri Ege Üni.Müh.Fak.No:64 İzmir 179s. James CS (1995). Analytical Chemistry of Foods.Chapman and hall.1st ed.London.

Kacar B (1984). Bitki Besleme Uygulama Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 900, Uygulama Kılavuzları: 214, Ankara.

Kaçar B (1972). Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri. II. Bitki Analizleri Ank. Ünv. Zir. Fak. Yay. 453. Uygulama Kılvuzu, 155 Ankara, 635 s.

Kaweck L (1977). Development and yield of twelve trees grow from walnut seeds, Plant Breeding Abstract, 47 (2): 152.

Kazankaya A, Oğuz HI, Gün A, Doğan A and Çelik F (2004). A study on the determination of fruit characteristics of some standart walnut (Juglans regia L.) varieties and types grown district of Bozdoğan- Aydın province, V. International Walnut Symposium, November 9-13, Sorrento (Naples)-Italy.

Korac M, Crovic S, Slovic D and Golosin B (1988). Characteristics of walnut selections sampion, Tisa, Backa and Mire. Int. Conf. on walnuts. Atatürk Cent. H. Res.Inst.Sept. 19-23, Yalova, Türkiye.

Koyuncu MA, Koyuncu F, Akıncı Yıldırım F, Dilmaçünal T ve Vural E (2005). Gelincik (Isparta) doğal ceviz genotiplerinin yan dal verimliliği ve meyve özeliklerinin belirlenmesi, II. Ulusal Ceviz Sempozyumu Özel Sayısı, 13-16 Eylül 2005, Yalova, 73-82.

Mitrovic M, Ogasanovic D, Bugarcic V and Korac M (1988). Selection of walnuts in Yugoslavia and future prospects, International Conference on Walnuts, Atatürk Central Horticultural Researche Institue, Yalova-Turkey, 73-78.

Muradoğlu F, Balta F (2010). Ahlat (Bitlis) yöresinden selekte edilen cevizlerin (Juglans regia L) bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimi Dergisi, 20(1):41-45.

Muradoğlu F, Gündoğdu M ve Kalan C (2011). Bingöl yöresi ceviz genotiplerinin bazı kimyasal ve mineral içeriklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 16 (1):17-21.

Oğuz Hİ, Aşkın A (2007). Ermenek yöresi cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 17(1): 21-28.

Özrenk K, Kazankaya A, Balta MF, Yılmaz M ve Muradoğlu F (2005). Erzincan'da tohumdan yetiştirilen tanımlanması, Bahçe Ceviz, 34 (1): 133-139. meyve özelliklerinin

Polat M, Okatan V ve Güçlü SF (2015). Determination of some physical and chemical properties of walnut (Juglans regia L.) genotypes grown in the central district of Bitlis/Turkey. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume LIX, Print ISSN 2285-5653, 81- 86.

Sharma SD and Sharma OC (2004).Studies on the variability in nut characters of seedling trees growing in different locations of Himachal Pradesh, India, V. International Walnut Symposium, November 9-13, Sorrento (Naples)-Italy.

Şen SM (2011). Ceviz Yetiştiriciliği-Besin Değeri- Folklorü. ÜÇM yayıncılık.Ankara.169-170 s.

Şen, SM (1980). Kuzeydoğu dnadolu ve doğu karadeniz bölgesi cevizlerinin seleksiyon yoluyla ıslahı üzerinde araştırmalar, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü (Doktora Tezi) Erzurum.

Şen, SM (1986) . Ceviz Yetiştiriciliği. Eser Matbaası, Samsun.

Tapia MI, Sanchez-Margado JR, Garcia-Parra J, Ramirez R, Hernandez T and Gonzales-Games D (2013). Comparative study of the nutritional and bioactive compounds content of four walnut (Juglans regia L.) Cultivars. Journal of Food Composition and Analysis 31 232-237.

Tapiero H, Tew KD (2003). Trace elements in human physiology and pathology: zinc and metallothioneins. Biomed Pharmacothe 57(9):399-411.

Touyz RM (2004). Magnesium in clinical medicine. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14977544.

Yarılgaç T (1997). Gevaş Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia Araştırmalar, Doktora Tezi (basılmamış), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Yerlikaya C, Yucel S, Erturk Ü and Korukluoğlu M (2012). Proximate composition, minerals and fatty acid composition of Juglans regia L. genotypes and cultivars grown in Turkey. Brazilian Archives of Biology and Technology, 55(5): 677-683.

Yıldırım FA, Koyuncu MA, Koyuncu F Yıldırım AN ve Çağatay Ö (2005).Yalvaç yöresi (Isparta) ceviz tiplarinin seleksiyon yolu ile ıslahı, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, II. Ulusal Ceviz Sempozyumu Özel Sayısı, 13-16 Eylül, ISBN:1300-8943, Yalova, 63-72.

Zhai M, Wang Z, Wang D, Xu J and Shı G (2014). Comparative analysis of mineral elements and essential amino acids compositions in juglans sigillata and j. regia walnuts Kernels Not Bot Horti Agrobo, 42(1):36-42.

Kaynak Göster