Trakya Bölgesinde Sofralık Kiraz Üretiminde Farklı Tesis Yapılarına Ait Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi

Kiraz üretimi dünyada geniş bir yayılım göstermekle birlikte, ticari üretim açısından A.B.D, Türkiye, Fransa ve İtalya önemli üretici ülkelerdendir. Türkiye 2013 yılı FAO verilerine göre 494 bin ton kiraz üretimiyle dünya kiraz üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Trakya bölgesinde 4343 dekarlık bir alanda kiraz üretimi yapılmaktadır. 2015 yılı verilerine göre bölgede 3,9 bin ton kiraz üretimi gerçekleştirilmiştir. Bölgede ağaç başına verim 22 kg’dır. Bu araştırmada sofralık kiraz üreten işletmeler farklı tesis yapılarına göre ekonomik açıdan ele alınarak üretim maliyetleri hesaplanmıştır. Çalışmada, Trakya bölgesinde 200 kiraz üreticisi ile yüz yüze anket çalışması yapılmış ve üretim maliyetlerine ilişkin veriler elde edilmiştir. Buna göre bölgede IV yıllık ve VII yıllık olmak üzere iki farklı tesis yapısı göze çarpmaktadır. IV yıllık kiraz tesis masrafı 6378.69 TL/da iken, VII yıllık tesis masrafı 8989.88 TL/da’dır. Her iki üretim tipi de ekonomik olarak karlı olmasına karşın IV yıllık tesis yapısına sahip, sofralık kiraz üretimi yapan işletmelerin en yüksek net kara sahip olduğu (652,52 TL/da) görülmektedir. Trakya bölgesindeki kiraz üretiminin en önemli sorunu meyve ağacı dip kurdunun da içinde olduğu hastalık ve zararlılardır. Pazar fiyatının düşüklüğü de bir diğer önemli sorundur.

Determination of Cherry Production Costs Belong to Different Facility Structures in Thrace Region

Although cherry production is widely spread in the World, USA, Turkey, France and Italy are important producer countries in terms of commercial production. Turkey ranks first in world cherry production with 494 thousand tons according to FAO data of 2013.Cherry production is being made in 4343 decares area in Thrace Region. In 2015, 3,9 thousand tons of cherries were produced and yield per tree is 22 kg in the region. The production costs of the cherry were calculated according to the different facility structures. In this study, face-to-face survey was conducted with 200 cherry producers Thrace region and data about production costs were obtained. According to data, there are two different plant constructions in the region as IV years and VII years. While IV years plant costs is 6378,69 TL/da, VIII years plant costs is 8989,88 TL/da. Although both types of production are economically profitable, it is seen that the enterprises that produce table cherry with IV-year plant structure have the highest net profits (652,52 TL/da). The most important problems of cherry production in Thrace Region are diseases, including cherry worm and pests. The low market price is another important problem.

Kaynakça

Açıl AF ve Demirci R (1984). Tarım Ekonomisi Dersleri, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 880, Ankara.

Akhter A, Sharif M, Mahmoud K, ve Akmal N (2013). Determinants of Cherry Production and Marketing in Pakistan: A Propensity Score Matching Approach Journal Agricultural Economics Review, 14(1): 45-58.

Aktürk D, Savran F, ve Niyaz ÖC (2014). Tarımda Konvansiyonel Üretim ile İyi Tarım Uygulamalarının Karşılaştırılması: Çanakkale İlinde Şeftali ve Kiraz Örneği, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Cilt 2, s. 748-755, Samsun.

Ardiel J (2008). The Introduction of Safe And Sustainable Agriculture Certification: A Case Study of Cherry Growers in The Southern Interior of British Columbia. The University of British Columbia, Vancouver.

Atay S, Demirtaş MN ve Aslan A (2015). Kiraz Yetiştiriciliğinde Organik ve Konvansiyonel Üretimin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi, Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, 2(1): 1-8.

Bayramoğlu Z (2014). Kiraz Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerin Riske Karşı Davranışlarının İşletme Geliri Üzerine Etkileri: Akşehir İlçesi Örneği, No:231, TEPGE, Ankara.

Brzozowski P ve Zmarlicki K (2012). Economics of the 2009-2012 Organic Apple, Strawberry and Sour Cherry Production in Poland, Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 20(2): 63 – 70.

Çerçinli Öz F ve Bal T (2016). İhracatçı Açısından Isparta İli Kiraz İhracatının Analizi, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): 71-82.

Demircan V, Hatırlı SA ve Aktaş AR (2004). Isparta İlinde Kirazın Pazarlama Yapısı Ve Sorunları, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1): 26-33.

Erdal G, Çallı A, Karakaş G, ve Balcı M (2014). Amasya İli Boyalı Köyü Kiraz Üretimi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3- 5 Eylül 2014, Cilt 1, s. 218-222, Samsun.

Erkuş A, Bülbül M, Kıral T, Açıl F ve Demirci R (1995). Tarım Ekonomisi. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, No:5, Ankara.

FAO (2016). Food and Agriculture Organization of the United Nations, www.fao.org, (Erişim tarihi: 06.05.2016).

İnan İH (2003). Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, Hasat Yayınları, Tekirdağ.

Karaman S, Karahan H ve Özsayın D (2013). Geleneksel ve Organik Kiraz Üreten İşletmelerin Verimlilik ve Etkinlik Analizi, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 79-82.

Kıral T, Kasnakoğlu H, Tatlıdil FF, Fidan H ve Gündoğmuş E (1999). Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, No: 37, Ankara.

Sayılı M ve Özbek K (2016). Amasya İli Suluova İlçesinde Kiraz Üretimi Yapan İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (1): 33-46.

Tanrıvermiş H (2000). Orta Sakarya Havzasında Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, No. 42, Ankara.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-2910
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1985

3.1b 2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Comparison of Genome Sizes of Persimmon (Diospyros kaki L.) and Caucasian Persimmon (Diospyros lotus L.) Seedling Populations by Using Flow Cytometry

MURAT ŞEKER, ENGİN GÜR, NESLİHAN EKİNCİ, MEHMET ALİ GÜNDOĞDU

Hatay ili Alıç Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği

SAFDER BAYAZIT, Kazım GÜNDÜZ, Esvet Özgür SEZGİN, OĞUZHAN ÇALIŞKAN

The effects of different planting times on cut flower yield and quality of some Gladiolus grandiflorus L. varieties grown in ecological conditions of Siirt province, Turkey

Rukiye GEZER, ARZU ÇIĞ, NALAN TÜRKOĞLU

Geometric Model Definition of Annular Type Tracheal Elements of Chard and Numerical Comparison

ALİ ÖZDEMİR

Meralarda Üstten Tohumlama ve Makro Gübrelemenin Otun Mikro Element İçeriğine Etkisi

Duygu ALGAN, İBRAHİM AYDIN, MUSTAFA OLFAZ, BETÜL PAK

Bitki Büyümesini Teşvik Edici Rizobakteri (PGPR) Uygulamasının Eşme Ayva Çeşidinde (Cydonia vulgaris L.) Verim ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri

RESUL GERÇEKCİOĞLU, Ayşe ERTÜRK, ÖZNUR ÖZ ATASEVER

Comparison of Some Local and Foreign Walnut Cultivars

YAŞAR AKÇA, İbrahim Kürşat ÖZYURT, Ercan KAPLAN

Tokat-Kazova Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarında Kışlık ve Yazlık Ekimin Verim ve Verim Unsurlarına Etkilerinin Belirlenmesi

KÜBRA ÖZDEMİR DİRİK, MEHMET ALİ SAKİN, İSMAİL NANELİ

Ampelographic Identification of Grape Varieties Grown in Yüksekova (Hakkâri) Region

Tuncer ARSLAN, ADNAN DOĞAN, CÜNEYT UYAK

Age and Growth of Scorpion Fish (Scorpaena porcus, Linneaus 1758) from The Southeastern Black Sea (Turkey)

SERAP SAMSUN, NACİYE ERDOĞAN SAĞLAM