Tokat - Zile Akdoğan Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri

Bu çalışmada, havza alanı 7.376 km2 olan Tokat - Zile Akdoğan Deresi Havzası yağış ve akış özellikleri 19872011 su yıllarını kapsayan dönem için araştırılmıştır. Havzada üç adet yağış istasyonu ve bir adet limnigraf bulunmaktadır. Savak, 40°18'02" kuzey enlemi ve 35°47'23" doğu boylamındadır. Araştırmanın 1987-2011 su yıllarını kapsayan döneminde yıllık ortalama yağış 495.5 mm, ortalama akım 27.07 mm ve ortalama su verimi 199 668 m3 olarak saptanmıştır. Bu akımın 9.34 mm'si yüzey akış, 8.04 mm'si yüzeyaltı akım ve 9.69 mm'si ana akımdır. Havza yıllık ortalama yüzey akış katsayısı % 2.55'tir. Havzanın 60 dakika süreli ortalama birim hidrografında pik debisi (qp) 1565 L/s, taban süresi (tb ) 3.54 saat, pike erişme süresi (tp ) 1.46 saattir. Havza yıllık su verimi hesabında kullanılan M. Turc yöntemindeki A katsayısı havza için 689.7, benzer havzaların birim hidrograflarının sentetik olarak çıkarılmasında kullanılan Snyder metodu katsayıları olan Ct=0.32 ve Cp=0.993, Mockus metodu katsayıları K=0,32 ve H=0.85 ve M.Turc metodunun A katsayısı 689.7 olarak hesaplanmıştır.

The Characterics of Precipitation and Flows in Tokat-Zile Akdoğan Basin

In this study; the result of hydrologic research obtained from Tokat - Zile Akdoğan Watershed of 7.376 sq.km area presented for the period of 1987-2011. In the watershed has three pluviograph and one linnigraph. The sluice locates at the 40°18'02" North latitude and the 35°47'23" East longitude. The average annual precipitation of watershed for the period of 1987-2011 is 495.5 mm, average runoff is 27.07 mm and average water yield is 199668 m3. Surface flow, subsurface flow and base flow values of this flow were found to be 9.34 mm, 8.04 mm and 9.69 mm respectively. The average annual coefficient of surface flow was found as 2.55 %. The Elements of average Unit Hydrograph for the watershed were calculated as qp = 1565 L/sec, tb = 3.54 hours and tp = 1.46 hours. The coefficient of Snyder`s Ct and Cp , Mockus`s H and K and M.Turc method's A were calculated as Ct=0.32, Cp=0.993, K=0.32, H=0.85 and A=689.7 respectively.

Kaynakça

Akar Ö, Oğuz İ (2006). Yozgat - Sorgun İkikara Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM Yayın No: TAGEMBB- TOPRAKSU-2006/231, Tokat.

Akbay Ş, Bakanoğulları F (1996). Edirne - Merkez Kumdere Havzası yağış ve akım karakteristikleri (Ara Rapor 1985 - 1994). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Şube Müdürlüğü Yayın No: 98, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1995, Sa:101- 115, Ankara

Bakanoğulları F, Baran M (2006). Kırklareli-Vize Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-2004), T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - TAGEM Yayın No:TAGEMBB-TOPRAKSU- 2006/26, Kırklareli.

DMİ Genel Müdürlüğü (2011). Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Meteoroloji Dökümantasyon Merkezi, Ankara.

Erel A (2010). Samsun - Minöz Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara rapor 1994 - 2008). T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -TAGEM Yayın No: TAGEMBB-TOPRAKSU-2009/99, Samsun.

Helaloğlu C (1996). Adıyaman - Kahta Harabe Deresi Havzası Akımları (Ara Raporu 1985 - 1989). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Şube Müdürlüğü Yayın No: 98, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1995, Sa:86-100, Ankara.

Karaş E (1996). Kütahya Merkez Kocaçeşme Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1990-1994), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Şube Müdürlüğü Yayın No: 98, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1995, Sa:36-41, Ankara.

Oğuz İ, Balçin M (2001). Tokat - İkikara Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1990 - 1999). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Şube Müdürlüğü Yayın No: 117, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, Ankara.

Oğuz İ, Balçin M (2003). Tokat-Uğrak Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (1997-2002). Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Sonuç Raporları 2003 sf.30. KHGM APK Dairesi Başkanlığı. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü Yayın No:124.Tokat.

Oğuz İ, Öztekin T, Akar Ö (2008). Tokat Kazova'daki uzun yıllık yağış ve sıcaklık gidişlerinin kuraklık açısından iredelenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1): 71-79.

Yilmaz A (1996). Seydişehir Tarasçı Glabbera Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-1994). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Şube Müdürlüğü Yayın No: 98, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1995, Sa:42-54, Ankara.

Kaynak Göster

1393 717

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Effect of Community Based Health Insurance on the Livelihood of Rural Households

Raphael Olanrewaju BABATUNDE, Oluwafemi OYEDEJİ, Esther OMONIWA, Adewale Henry ADENUGA

Çiftçi Gözünde Tarımın Türkiye Ekonomisinde Yeri ve Önemi: Manisa İli Soma İlçesi Örneği

ESEN ORUÇ, ORHAN GÜNDÜZ, Aysel ERGÜN

Elmada Meyve Seyreltmesi, Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerine Bitki Büyüme Düzenleyicisi Madde Uygulamalarının Etkisi

Sinan BUTAR, Meli̇ke ÇETİNBAŞ, Adem ATASAY, Mesut İŞCİ, Hakkı KOÇAL

Tuzluca (Iğdır) Bölgesi Ceviz Genotiplerinin Fiziko-Kimyasal Karakterizasyonu

ERSİN GÜLSOY, Tuncay KAYA, AYŞE TÜRKHAN

Effect of Different Drying Methods on Drying Characteristics, Colour and Microstructure Properties of Barbunia Bean (Phaseolus vulgaris L.)

NAZMİ İZLİ, Eşref IŞIK

Fethiye İlçesi'nde Faaliyet Gösteren Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhychus mykiss) Yetiştiricilik İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

MUSTAFA TOLGA TOLON, Dilek EMİROĞLU İŞGÖREN, Uğur TAHANCI

Response of Cape Gooseberry (Physalis peruviana L.) Plant at Early Growth Stage to Mutual Effects of Boron and Potassium

YAKUP ÇIKILI, HALİL SAMET

Ardahan İli Andezit-Bazalt Kırmataş Agregaların Beton Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Hakan KAYA, SEDAT KARAMAN

Bazı Buğdaygil ve Baklagil Yem Bitkileri ile Bunların Karışımlarının Kıraç Mera Koşullarındaki Performansları

TAMER YAVUZ, YAŞAR KARADAĞ

Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Klon Adaylarının Etkisi

ADEM YAĞCI, Kürşat ALPASLAN, Selçuk ÖZCAN