Tarımsal Verimlilik Düzeyleri İle Avrupa Birliği-Türkiye Tarımı

Avrupa Birliği dünyanın en önemli medeniyet projelerinden biridir. Türkiye bu projenin içinde yer alabilmek için yaklaşık 55 yıldır çaba göstermektedir. Birlik içinde tarım politikalarının uygulanmasına yönelik toplam maliyet Avrupa Birliği bütçesinin yarıya yakın kısmının tarım sektörüne ayrılmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda Birlik son yıllarda tarımsal üretimin devamlılığına, sürdürülebilirliğine ve çevreyle uyumlu olmasına büyük özen göstermektedir. Bu çalışmada; Avrupa Birliği, Almanya ve Fransa'da tarımsal üretim değerinde önemli bir yer tutan buğday, dane mısır, şeker pancarı ve domates ile inek başına elde edilen süt ve kesilen hayvan başına karkas ette 1973-2012 yılları arasında meydana gelen verimlilik değerlerindeki değişimler incelenmiştir. Çalışmada, 40 yıllık dönemde Türkiye'nin tarım ürünleri verim değerlerinde buğdayda %124,2, dane mısırda %314,4, süt veriminde %130,1 ve karkas et ağırlığında %388,7 oranında artış sağladığı ve bu oranların da AB, Almanya ve Fransa'ya ait oranların üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Belirtilen dönemde sağlanan verimlilik artışlarına rağmen, sadece dane mısır üretiminde Türkiye'nin verim değeri AB ortalamasının üzerinde olmuştur. Çalışma sonucunda; AB'nde uygulanan tarım politikalarının tarımsal üretimde verimliliği önemli ölçüde artırmasına rağmen, Türkiye'de tarım sektörüne verilen desteklerin Tarım Kanununda belirtilen oranın ancak yarısı kadar olması nedeniyle, ülkenin tarım ürünleri verimlilik düzeylerinin AB ülkelerine oranla oldukça düşük düzeylerde kaldığını belirlenmiştir

EU-Turkey Agriculture with Agricultural Productivity Levels

European Union is one of the most important civilization projects. Turkey has been making effort for 55 years to participate in this project. Agricultural sector almost takes half of the EU budget to carry out agricultural policies. In this regard, union takes great care of agricultural production continuity, sustainability and environmentfriendly applications. In this study, wheat, corn, sugar beet and tomato which have an important position in agricultural production value of EU, Germany, France, and productivity difference between 1973 and 2012 in milk yield and carcass meat per cow were investigated. In the study, 124,2% increasing in wheat, 314,4% increasing in sweetcorn, 130,1% increasing in milk productivity and 388,7% increasing in carcass meat weight were determined during the last 40 years in Turkey. These rates are higher than rates of EU, Germany and France. However, only in sweet corn production, Turkey’s productivity level is higher than EU average. Eventually, while agricultural policy applications boost productivity in EU’s agricultural production, due to insufficient agricultural support, Turkey’s productivity levels in agricultural productions are low comparing to EU countries’ productivity levels

Kaynakça

Acar M, Aytüre S (2014).Dünyada ve Türkiye’de Tarım ve Tarım Politikalarının Geleceği. Ekin Basım Yayın Dağıtım, 397 s., Bursa.

Çakmak EH, Dudu H, Öcal N (2008).Türk Tarım Sektöründe Etkinlik (Yöntem ve Halkı Düzeyinde Nicel Analiz). Tepav Yayınları, 154 s..Ankara.

EUROSTAT (2016). Agriculture, forestry and fishery statistics 2015 edition, Eurostat, Statistical boks. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 202 s., Belgium.

GTHB (2014). Domates Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele. 68 s., Ankara.

Gökdoğan O (2012). Türkiye ve Avrupa Birliğinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi Göstergelerinin Karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9 (2): 1-4.

İnan H ( 2016). Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği. Güncellenmiş 8. Baskı.İdeal Kültür Yayıncılık, 415 s.,İstanbul.

Kalkınma Bakanlığı (2014). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği. Özel İhtisas Komisyon Raporu. 96 s., Ankara.

Kaya P, Aktan HE (2011). Türk Tarım Sektörü Verimliliğinin Parametrik Olmayan Bir Yöntemle Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(1): 261-282.

Kızılaslan H (2004) Dünya’da ve Türkiye’de Buğday Üretimi ve Uygulanan Politikaların Karşılaştırılması. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (2): 23-38.

Özcan S (2009). Modern Dünyanın Vazgeçilmez Bitkisi Mısır: Genetiği Değiştirilmiş (Transgenik) Mısırın Tarımsal Üretime Katkısı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2(2): 01-34.

Özertan G (2013). Türkiye Tarım Sektörü’nde Yapısal Dönüşüm Ve Teknoloji Kullanımının Rolü. Çalışma Raporu, Boğaziçi Ün. 81s., İstanbul.

Öztürk D, Karkacıer O (2008). Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Örneği). GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (1): 15-22.

Pirinççioğlu N (1988). Tarım Sektöründe Verimlilik (1970-1985 Dönemi). MPM Yayınları, Yayın No:365, s.129, Ankara.

Şahin İ, Semerci A, Kaya Y, Çıtak N (2010). Ayçiçeği Tarımında Verimlilik ve Destekleme Politikalarının Etkinliğinin Belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AR-GE Destekleri Projesi (Proje No: Tagem 08/AR-GE/6. Proje sonuç raporu, 353 s., Edirne.

Şeker-İş Sendikası (2011). Şekerin Geleceği. Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası. Mattek Matbaacılık Bas. Yay. Tan. San. Tic. Ltd. Şti, 254 s., Ankara.

Tuğay M E (2012). Türk Tarımında Bitkisel Üretimi Artırma Yolları. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5 (1): 01-08.

Ünal RN, Besler T (2012). Beslenmede Sütün Önemi. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727. Reklam Kurdu Ajansı Org. Tan. Tas. Rek. San. Tic. Ltd. Şti, 37 s., Ankara.

Uysal ÖK, Oktay E (2008). Türkiye ve Avrupa Birliği Tarım Sektörlerinin Karşılaştırılması. 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008, s.215-224, İzmir.

Yaylak E, Taşkın T, Koyubenbe N, Konca Y (2010). İzmir İli Ödemiş İlçesinde Kırmızı Et Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Hayvansal Üretim Dergisi, 51(1): 21-30.

Kaynak Göster

969 464

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Alternatif Toprak İşleme Uygulamalarının Rüzgar Erozyonuna Etkisi

Tamer MARAKOĞLU GÜR, Kazım ÇARMAN, Kazım GÜR

Saanen x Kıl Melez Keçilerinde Linear Meme Özellikleri ve Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler

MEHMET KOYUNCU, ŞENİZ ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ

Bitki Artığı Yakmanın Yarı kurak Tarımsal Üretim Sistemlerinde Toprak Fiziksel ve Hidrolojik Özelliklerine Etkileri

RİFAT AKIŞ

An Input-Output Energy Analysis of Wheat Production in Çarşamba District of Samsun Province

TANER YILDIZ

Kavun sineği [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)]’e Karşı Zehirli Yem Kısmi Alan Uygulaması

Aydemir BARIŞ, SULTAN ÇOBANOĞLU

Ziraat Bankasının Basınçlı Sulama Destek Sisteminin Değerlendirilmesi

Melih DEMİRCİOĞLU, BELGİN ÇAKMAK

Bor İçeriği Yüksek Sulama Sularının Fesleğen (OcimumBasilicum L.) Bitki Özelliklerine Etkisi

İSMAİL TAŞ, Fatma ÖZKAY, Tuba YETER, Ceren GORGISEN, Belgin COŞGE

A Sınıfı Buharlaşma Kabından olan Günlük Buharlaşmanın Penman ve Linacre Modelleri ile Tahmini

Çağlar Özkan SEZER, TEKİN ÖZTEKİN

Ege Bölgesi’nde Arıcılığının Yapısı, Koloni Kayıpları ve Sorunları

AYTÜL UÇAK KOÇ, METE KARACAOĞLU

Zinav Gölünün Sıcaklık, Seki Derinliği ve Klorofil-a Dağılımının Landsat-7 ETM+ Görüntüsü Kullanılarak Modellenmesi ve Haritalanması

HAKAN METE DOĞAN, FATİH POLAT, Doğaç Sencer YILMAZ, EKREM BUHAN, ORHAN METE KILIÇ, Saliha Dirim BUHAN