Önemli Ürünlerde Gübre Kullanım Durumu: Tokat İli Kazova Yöresi Örneği

Araştırmada, Tokat İli Kazova Yöresindeki tarım işletmelerinde yetiştirilen domates, buğday ve şekerpancarında gübre kullanım durumu incelenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler, 2012 yılında 70 adet tarım işletmesi ile yapılan anket sonucu elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ilgili ürünlerin yetiştiriciliğinde en fazla DAP, ÜRE, TSP ve Amonyum Nitrat gübreleri kullanılmaktadır. Kullanılan gübre çeşidi ve miktarına karar vermedeki en önemli bilgi kaynağı çiftçinin kendi tecrübesidir. Toprak analizi yaptıran işletme sayısı çok düşüktür. İşletmelerin çoğunluğu yeteri kadar gübre kullanabildiklerini belirtmişlerdir. Gübre temin edilen yerler; gübre-ilaç bayileri, Tarım Kredi Kooperatifi ve şeker şirketi olarak saptanmıştır.

Fertilizer use Condition in Important Products: Tokat City Kazova District Example

In the research, the fertilizer use in tomato, wheat and sugar beet produced in agricultural enterprises in Tokat City Kazova District was examined. The data used in the research was collected through surveys made with 70 agricultural enterprises in 2012. According to the research findings, mostly DAP, ÜRE, TSP and Ammonium Nitrate fertilizers were used in the production of the related products. Farmer's self-experience is the most important source of knowledge in determination of the used fertilizer kind and amount. The number of enterprises with a conducted soil analysis is very few. Most of the enterprises stated that they could use sufficient amount of fertilizer. The locations of fertilizer supply were determined as fertilizer-medicine dealers, Agricultural Credit Cooperative and sugar company.

Kaynakça

Aksoy U (1999). Ekolojik Tarımdaki Gelişmeler. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Yayınları, Emre Basımevi, İzmir.

Altıntaş A ve Karkacıer O (2002). Tokat-Kazova Yöresinde Bazı Ürünlerde Ekonomik Gübre Kullanım Düzeyi ve Buna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1): 23-28.

Brohi A R ve Sivaslıgil C (1986). Tokat İli Merkez İlçesinde Bitki Üretiminin Yapıldığı Tarım İşletmelerinde Gübre Uygulaması ve Bu Uygulamanın Ekonomik Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2): 73-96.

Çiçek A ve Erkan O (1996). Tarım Ekonomisinde Cumhuriyet Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No 12, Ders Notları Serisi 6, 118 s.

Çiçek A ve Sayılı M (1996). Tokat İli Kazova Yöresi Tarım İşletmelerinde Bazı Önemli Tarla Ürünlerinin Fiziki Üretim Girdileri ve Karlılıkları Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1): 191-209.

Dinç U, Şenol S, Kapur, S, Cangir C ve Atalay İ (2001). Türkiye Toprakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:51, Adana.

Eraslan F, İnal A, Güneş A, Erdal İ ve Coşkan A (2010). Türkiye'de Kimyasal Gübre Üretim ve Tüketim Durumu, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yenilikler. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. 11-15 Ocak, Ankara.

Gezgin S (2015). Türkiye'de Gübre Üretim ve Tüketimi, Dengeli Gübreleme. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Bildiri Kitabı: 2, 12-16 Ocak, Ankara, 1011-1028.

Güler S (2004). Dünyada ve Türkiye'de Gübre Tüketiminde Yaşanan Gelişmeler. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi: Tarım-Sanayi-Çevre, 11-13 Ekim, Tokat, 47-54.

GTHB, 2015. http://www.tarim.gov.tr/Konular/TarimsalDestekler/Alan-Bazli-Destekler/Mazot-Gubre-veToprak-Analizi-Destegi.

Kaçar B ve Katkat B (2009). Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Nobel Yayın No:1119, Ankara.

Midmore D J (1993). Agronomic Modification of Resource Use and Intercrop Productivity. Field Crops Research, 34: 357-380.

Sivaslıgil A C (1990). Tokat İli Kazova Yöresinde bulunan tarım işletmelerinin yapısal özelliklerinin saptanması, işletme sonuçlarının ortaya konması ve yöre koşullarına uygun işletme planlarının geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.

Kaynak Göster

1117 581

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığının Yaygınlığı ve Etmenin (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Tanılanması

SABRİYE BELGÜZAR, YUSUF YANAR, YEŞİM AYSAN

Elmada Meyve Seyreltmesi, Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerine Bitki Büyüme Düzenleyicisi Madde Uygulamalarının Etkisi

Sinan BUTAR, Meli̇ke ÇETİNBAŞ, Adem ATASAY, Mesut İŞCİ, Hakkı KOÇAL

Önemli Ürünlerde Gübre Kullanım Durumu: Tokat İli Kazova Yöresi Örneği

BİLGE GÖZENER, Murat SAYILI, Müyesser YURDABAKAN

Response of Cape Gooseberry (Physalis peruviana L.) Plant at Early Growth Stage to Mutual Effects of Boron and Potassium

YAKUP ÇIKILI, HALİL SAMET

Detection of Drought Tendency Based on Precipitation in Southeastern Anatolian Project (GAP) Region, Turkey

KADRİ YÜREKLİ

Effect of Different Drying Methods on Drying Characteristics, Colour and Microstructure Properties of Barbunia Bean (Phaseolus vulgaris L.)

NAZMİ İZLİ, Eşref IŞIK

Ardahan İli Andezit-Bazalt Kırmataş Agregaların Beton Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Hakan KAYA, SEDAT KARAMAN

Bazı Buğdaygil ve Baklagil Yem Bitkileri ile Bunların Karışımlarının Kıraç Mera Koşullarındaki Performansları

TAMER YAVUZ, YAŞAR KARADAĞ

The Effects of Land Management and Slope on Mineralize Carbon and Nitrogen Contents

RASİM KOÇYİĞİT, İRFAN OĞUZ

Tokat - Zile Akdoğan Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri

Özlem AKAR, İRFAN OĞUZ