İşlenmiş ve İşlenmemiş Arazi Koşullarında İkinci Ürün Karnabaharın (Brassica oleraceae var. botrytis) Bitki Su Tüketimi

Bu çalışmada toprak işleme uygulamalarının bitki su tüketimi ve karnabaharın verim ve kalite üzerine etkileri araştırılmış olup açık tarla koşullarında ikinci ürün karnabaharın gerçek bitki su tüketimi (ETc) su bütçesi eşitliği yöntemine göre, referans bitki su tüketimi (ET0) ise iklim verilerinden yararlanarak FAO Penman-Monteith eşitliği kullanılarak belirlenmiştir. Denemede toprağın işlendiği ve işlenmediği koşullarda karnabaharın bitki su tüketimleri ve verim özellikleri karşılaştırılmıştır. Toprak profilindeki nem değişimi gravimetrik yöntemle ve tansiyometrelerle izlenmiştir. Araştırma 2011 yılı Ağustos-Kasım aylarında buğday karnabahar ekim nöbeti takip edilerek Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü arazisinde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. İşlenmiş toprak koşullarında mevsimlik ETc,195,5 mm ve işlenmemiş toprak koşullarında mevsimlik ETc,201,8 mm olarak belirlenmiştir. Mevsimlik ET0 ise258,8 mm olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, A sınıfı buharlaşma kabından olan mevsimlik Ep,295,4 mm olarak ölçülmüştür. Tokat koşullarında karnabahar için mevsimlik bitki katsayısı değeri işlenmemiş toprak uygulamasında 0,78 ve işlenmiş toprak uygulamasında 0,76 olarak belirlenmiştir. Mevsimlik kpkap katsayısı değeri ise 0,88 olarak elde edilmiştir. Araştırmada taç çapı, yaprak sayısı, bitki boyu, pazarlanabilir taç ağırlığı ve pazarlanabilir verim özellikleri toprak işlemeye göre toprak işlemesiz uygulamada daha yüksek bulunmuştur.

Evapotranspiration of Second Crop Cauliflower (Brassica oleraceae var. botrytis) Under Tillage and No-Tillage Land Conditions

The effects of soil tillage practices on evapotranspiration, yield and quality of cauliflower were investigated in this study the actual evapotranspiration (ETc) of the second crop cauliflower was determineted according to water balance equation, the reference evapotranspiration (ET0) was calculated using the FAO Penman-Monteith equation using climatic data. In the experiment, evapotranspiration values and yield parameters of cauliflower were compared under tillage and no-tillage conditions. The changes of soil moisture in soil profile were observed by gravimetric method and tensiometers. The research was conducted at the Directorate of Agriculture Practice and Research Center field of Gaziosmanpaşa University in a randomized complete block experiment design with three replications in August-November season of 2011. The cauliflower in this experiment was grown as a second crop following winter wheat. The seasonal ETc values of 195,5 and 201,8 mm under tilled, and notill soil conditions, respectively, were determined. The seasonal ET0 was calculated as 258,8 mm. In addition, the seasonal Ep was measured as 295,4 mm by using Class A pan. Seasonal crop coefficient was determined as 0,78 in notill application and 0,76 in till application for cauliflower in Tokat conditions. The seasonal pan coefficient was obtained as 0,88. In this research, the diameter of curd, leaf number, plant height, marketable curd weight and marketable yield characteristics under notill condition were higher than those of till conditions.

Kaynakça

Anonim (1960). Section 15: Irrigation, Chapter 7: Trickle Irrigation In: USDA-SCS National Engineering Handbook, USA.

Anonim (2013). Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat Meteoroloji Müdürlüğü.

Allen RG, Pereira LS, Raes D and Smith M (1998). Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. Irrigation and Drainage Paper 56, FAO, Rome, Italy.

Aykas E, Yalçın H ve Çakır E (2005). Koruyucu Toprak İşleme Yöntemleri ve Doğrudan Ekim. Ege Üniv. Ziraat. Fak. Derg., 42(3):195-205.

Cemek B, Demir Y, Güler M ve Karaman S (2007). The evaluation of different arid conditions using geographic information systems in Yesilirmak basin. In: Proceedings of the International Congress on River Basin Management, Vol. II, s.68-77. Antalya, Turkey.

Çetin M, Özgöz E ve Gürhan R (2005). İkinci ürün yetiştiriciliğinde farklı toprak işleme sistemlerinin toprağın bazı fiziko-mekanik özelliklerine etkisi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 31-36

Jasa P (2011). No-till Soil and Water Issues. Agronomy Conference, South Dakota Agri-Business Association, 14-15 December 2011, Sioux Falls http://www.sdaba.org/agronomyconference/pd fs/Jasa%20No-till%20S&W%20 Issues% 20 wet.pdf

Kayışoğlu B, Taşeri L ve Bayhan Y (1996). İkinci sınıf toprak işleme aletlerinin toprağın bazı fiziksel özellikleri ve agregat stabilitesine etkisi. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, s. 594-603, Ankara.

Malek E and Bingham GE (1993). Comparison of the Bowen ratioenergy balance and the water balance methods for the measurement of evapotranspiration. Journal of Hydrology,146, 209-220.

Rana G and Katerji N (2000). Measurement and estimation of actual evapotranspiration in the field under Mediterranean climate: a review. European Journal of Agronomy, 13, 125-153.

Sahin U, Kuslu Y, Tunc T and Kiziloglu MF (2009). Determining Crop and Pan Coefficients for Cauliflower and Red Cabbege Crops Under Cool Season Semiarid Climatic Conditions. Agricultural Sciences in China, 8 (2), 167-171

Sarkar S, Biswas M, Goswami SB and Bandyopadhyay, PK (2010). Yield and Water Use Efficiency of Cauliflower Under Varying Irrigation Frequencies and Water Application Methods in Lower Gangetic Plain of İndia. Agric. Water Manage. 97, 1655-1662.

Sensing and Modeling, Dr. Irmak A (Ed.), ISBN: 978- 953-307-808-3, InTech, Available from:http://www.intechopen.com/books/evapo transpirationremote-sensing-and-modeling/ evapotranspiration-estimation-using-soilwater-balance-weather-and-crop-data

Shuhua Q, Zizhong L and Yuanshi G (2002). Evaluating crop water requirements and crop coefficients for three vegetables based on field water budget principle. Journal of China Agricultural University, 7(1), 71-76.

Tüzüner A (1990). Toprak ve Su Analiz Labaratuarları El Kitabı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara.

Zavadil J (2006). Optimisation of Irrigation Regime for Early Potatoes, Late Cauliflower, Early Cabbage and Celery. Soil and Water Res., 1 (4), 139-152.

Zeleke KT and Wade LJ (2012). Evapotranspiration Estimation Using Soil Water Balance,Weather and Crop Data, Evapotranspiration - Remote

Kaynak Göster