Giresun ili Merkez ilçede fındık yetistiren isletmelerin ekonomik analizi, üretim ve pazarlama sorunlarının belirlenmesi üzerine bir arastırma

Arastırmada kullanılan veriler fındık yetistiriciligi yapan 126 adet isletmeden anket yoluyla elde edilmistir. Örnek hacminin belirlenmesinde Neyman yöntemi uygulanmıstır. Analizde isletmelerin sosyo - ekonomik yapısı ortaya konmustur. İlk kusak isletmelerde aktif sermaye yüksek kusak isletmelere göre daha yüksek hesaplanmıstır. Üretim faaliyetleri bazında brüt marj analiz yöntemi uygulanmıs ve brüt hasıla içinde fındık üretimi ilk kusak isletmelerde %99,43 ve yüksek kusak isletmelerde de %98,43 oranla en büyük paya sahip oldugu görülmüstür. İsletme bir bütün olarak ele alınmıs ve faaliyet sonuçları tespit edilmis, tarımsal gelir yıllık (her iki kusak için de geçerli) yaklasık 3.000 TL civarında hesaplanmıstır. Toplam aile geliri içinde tarımsal gelir her iki kusak isletmelerde de ancak yaklasık 1/3 oranında yer almakta oldugu, kisi basına ortalama yıllık aile gelirinin de ilk ve yüksek kusakta 2,8 bin TL civarında oldugu belirlenmistir. Arastırmanın ana konusunu teskil eden fındıgın maliyet analizi yapılmıs ve kilograma ilk kusakta 7,91 TL/kg ve yüksek kusakta ise 7,53 TL/kg oldugu hesaplanmıstır. Ayrıca üretimde en önemli sorunun girdilerin pahalı olması yer alırken, pazarlama sürecinde ise serbest piyasada ürün fiyatının düsüklügü en önemli sorun olarak karsımıza çıkmaktadır.

A research on the determination of the production and marketing problems, economic analysis of farms growing hazelnut in central district of Giresun province

In this study, the data used in the study were obtained with a face to face questionnaire of 126 hazelnut growers. The Neyman method was applied to determine the sample size. Socio-economic structures of the farmers were found out with the analyses. The active capital in the first group farms was calculated higher than those located in the second group farms. Gross margin analyses method was applied at the production activities level and hazelnut production within the gross income occupied 99,43% in the first group farms and 98,43% in the second group farms, respectively. The farm was evaluated as a whole and outputs of the activities were determined. The annual agricultural income (for both groups of farms) was calculated as somewhere around 3.000 TL. The agricultural income was approximately 1/3 of the family income in both farm groups. Annual income per family for both farms was determined as 2,8 thousand TL. The total cost required for the hazelnut production was calculated as 7,91 TL/kg in the first group farm and 7,53 TL/kg in the second group farm. The most important problem in the production was the high cost of the inputs, and in the marketing; the price of hazelnut is considered the most important handicap.

Kaynakça

Anonim, 2009a. il Tarım Müdürlügü, Haberler, http://www.giresuntarim.gov.tr/tarm2/genhaber.aspx? kod=347. (Erisim Tarihi: 01.12.2009)

Anonim, 2009b. Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracat Kayıt Rakamları, http://www.tim.org.tr/index.php?option=com_content &view=article&id=625&Itemid=135. (Erisim Tarihi: 12.11.2009)

Anonim, 2009c. Fiskobirlik Genel Müdürlügü, Dosya Kayıtları, Giresun.

Anonim, 2009d. İl Tarım Müdürlügü, Giresun İli’nin Genel Tarımsal Durumu, http://www.giresuntarim.gov.tr/tarm2/tyapi.aspx. (Erisim Tarihi: 20.11.2009)

Anonim, 2009e. Fındık Arastırma Enstitüsü Müdürlügü, Dosya Kayıtları, Giresun.

Anonim, 2009f. TC Ziraat Bankası, Çiftçilere Uygulanan Tarımsal Kredi Oranları, http://www.ziraat.com.tr.

Anonim, 2009g. Devlet Planlama Teskilatı, Temel Ekonomik Göstergeler, Aylık Döviz Kuru Raporu, http://ekutup.dpt.gov.tr/teg/2009/12/tv.25.xls., (Erisim Tarihi: 20.12.2009)

Aras, A., 1988. Tarım Muhasebesi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:486, E.Ü. Basımevi, Bornova-İzmir.

Ayfer, M., Uzun, A. ve Bas, F., 1986. Türk Fındık Çesitleri. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birligi Yayınları, 95 s., Ankara.

Bülbül, M., 1979. “Bafra İlçesi Tütün İsletmelerinin Ekonomik Yapısı, Yatırım ve Cari Harcamaların Dagılımı ve Bunların Gelir Üzerine Etkisi”, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:710, Ankara.

Demir, T., 1997. Samsun İlinde Yetistirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Ön Arastırma, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 59 s., Samsun.

Erkus, A., Bülbül, M., Kıral, T., Açıl, A.F. ve Demirci, R., 1995. Tarım Ekonomisi, A.Ü. Ziraat Fakültesi Egitim, Arastırma ve Gelistirme Vakfı Yayınları No:5, Ankara.

Esengün, K., 1990. Tokat İlinde Meyve Yetistiriciligi Yapan İsletmelerin Ekonomik Durumu ve İsletme Sonuçlarını Etkileyen Faktörlerin Degerlendirilmesi Üzerinde Bir Arastırma, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Bornova-İzmir.

Kılıç, S., 2006. Sivas Merkez İlçede Seker Pancarı Yetistiriciligi Yapan Tarım İsletmelerinin Ekonomik Analizi, GOÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tokat

Kıral, T., Kasnakoglu, H., Tatlıdil, F.F., Fidan, H. ve Gündogmus, E., 1999. Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Arastırma Enstitüsü Yayını, Proje Raporu 1999-13, Yayın No:37, Ankara.

Koral A. İ. ve Altun A., 2005. Türkiye’de Üretilen Tarım Ürünlerinin Üretim Girdileri Rehberi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlügü Toprak ve Su Kaynakları Arastırma Sube Müdürlügü Yayınları, Yayın No: 104, Rehber No: 16, Ankara

Köksal, İ., 2002. Türk Fındık Çesitleri. Fındık tanıtım Grubu Yayınları, s.84, Ankara.

Sayılı, M., 2001. Amasya İli Suluova İlçesinde Sıgır Besiciligi Yapan İsletmelerin Ekonomik Analizi, GOÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Tokat.

Usta, R., 2002. Türkiye’nin Fındık İhracatında Pazar ve Mamul Gelistirilmesi Üzerine Bir Arastırma, http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/Taniti m KoordinasyonDb/fındık.doc. (Erisim Tarihi: 01.12.2009)

Kaynak Göster

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-2910
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1985

16.2b9.5b