Erzurum ve Çevresi Süt Sığırcılığı İşletme Binalarının Optimum Tasarımı

Hayvan yetiştiriciliğinde temel amaç, verimliliği ekonomik bir seviyeye çıkartarak işletmenin kâr etmesini sağlamaktır. Ülkemizde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, süt sığırcılığı işletme yapılarının amacına uygun olarak planlanmasına bağlıdır. Büyük kapasiteli işletmelerin planlanması, deneyimli çalışma gruplarının birlikte çalışmasını gerektirir. Süt sığırcılığı işletmelerindeki çalışanların ve hayvanların yaşam kaliteleri ile hayvanlardan elde edilecek ürünlerin verimlerini en yüksek düzeye çıkaracak barınak içi ve barınak dışı çevre koşullarının en iyi değerini en az maliyetle sağlamak süt sığırcılığı işletmelerinde optimizasyon olarak adlandırılır. Süt sığırcılığı işletmelerinde başarının devamı çalışanların ve hayvanların optimum yaşam koşullarının sürekliliği ile mümkündür. Bu çalışmada, süt sığırcılığı işletmelerine model olacak biçimde, Erzurum Bölgesi koşullarına uygun 50 ve 150 başlık süt sığırcılığı işletmesi planlaması yapılmış ve öneriler geliştirilmiştir

Optimum Design Of Dairy Cattle Barns in Erzurum Province

The main purpose of animal husbandry is profit by increasing efficiency. Increasing the yield per each animal is possible not only improve of its genotype value but regulation of environmental conditions. In our country, improvement of the dairy cow facilities depends on planning of large farm buildings for animal husbandry purposes. The planning of largescale farms is required a cooperation among different called by optimization which in the best case of inside and outside environmental conditions of the dairy cattle shelters. The success of dairy farms, depends on adequate size of field which meets the feed requirements of the animals to a great extent and appropriate desing of farm buildings which provides of animals and workers to provide long term optimum life conditions, more effective use of labor and well farm buildings management. In this study, become a model for large dairy farms were considered in Erzurum conditions and some recommendations were developed for current circumstances

Kaynakça

Akman N (2003). Pratik sığır yetiştiriciliği. II. Baskı, Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Yayını, 35-48. Ankara.

Albright JL (1983). Putting Together the Facility, the Worker and the Cow. Proc.Of the Second National Daire Housing Conference, ASAE, Madison.

Albright LA (1990). Environment Control for Animal and Plants. St. Joseph, Mich.: ASAE.

Alkan Z (1969). Zirai İnşaat. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, no: 65, Erzurum.

Alkan Z (1973). Ahır Planlamasının Teknik Esasları. A.Ü. Zir. Fak. Yayın no: 189, Erzurum.

Alkan Z (1974). Kars İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Ahırların Durum Özellikleri, Yeterlilikleri ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayın no: 75, Erzurum.

Altun MC (2004). Yapı ve Yapım Yöntemleri Ders Notları, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul. (Basılmamış Kaynak).

Anonim (1982). Daire Housing and Equipment Handbook. MWPS 7 Iowa State University, Ames Iowa.

Anonim (1997). Dairy Freestall Housing and Equipment. Midwest Plan Service, MWPS-7, Iowa State University, Ames, Iowa. 136 s.

Anonim (2010). T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Lalahan Hayvancılık Merkezi Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 70. http://www.lalahanhmae.gov.tr.

Anonymous (1983). Ventilation of Agricultural Structures (Edited: Mylo A. Hellickson and John N. Walker). ASAE Monograph, Number:6, St. Joseph, Michigan.

Arıcı İ, Şimşek E ve Yaslıoğlu E (2005). Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması. Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi Yayınları, Yetiştirici Broşürü, Hayvancılık Serisi: 4.

Arıtürk E (1986). Hayvan Barınakları. Genel Zootekni II. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 410, Ankara.

Ayık M (1985). Hayvancılıkta Mekanizasyon. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No: 950. Ankara.

Balaban A ve Şen E (1984). Tarımsal İnşaat. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No:904, Ankara.

Balaban A ve Şen E (1988). Tarımsal Yapılar. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 1083, Ankara.

Baysan N (2002). Çubuk İlçesindeki Besi Sığırı Ahırlarının Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri. Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara

Bickert WG (1990). Feed Manger and Barrier Design. Dairy Feeding System Symposium. Northeast Regional Agr. Eng. Service. NRAES, 38: 199-206.

Bickert WG (1991). Free Stall Design and Management: Michigan Experiences, ASAE Paper No: 914566. St. Joseph, Mi.

Budde H and Kowalewsky HH (1992). Bauliche Voraussetzungen für die Grund-und Kraftfuttervorlage. Milchviehhaltung. Landwirtschaftsverlag. Baubriefe Landwirtschaft Heft 33/1992: 57-61, Münster.

Celasun H ve Polat Z (1974). Ön Gerilmeli Beton. İ. D. M. M. Akademisi Yayınları, Sayı: 123, İstanbul.

Ekmekyapar T (1991). Tarımsal Yapılar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 306, Erzurum.

Ekmekyapar T (2001). Hayvan Barınaklarında Çevre Koşullarının Düzenlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Erzurum.

Erkuş A (2003). Bayburt İlinde Sığır Besiciliğine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Yayın No: 103. ISBN 975-407-129-2. Ankara.

Irish WW and Merrill WG (1986). Design Parameters for Freestalls. Daire Freestall Housing. Proc. for The Daire Freestall Housing Symposium. NRAES-24: 45- 50.

Kocaman İ (2008). Kırklareli Yöresi İçin Farklı Kapasiteli Bağlı-Duraklı Süt Sığırı Barınak Projelerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 5(2), Tekirdağ.

Markland E (1977). Ön Bilgi Kapsamlı Hava Akımı. K. D. M. M. Akademisi Yayınları, Sayı: 1, Kayseri. Maton A, Daelemans J and Lambrecht J (1985). Housing of Animals. Elsevier Sciense Publishers B. V., The Nederlands.

Mutaf S ve Sönmez R (1984). Hayvan Barınaklarında İklimsel Çevre ve Denetimi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No: 438, İzmir.

Okuroğlu M ve Delibaş L (1986). Hayvan Barınaklarında Uygun Çevre Koşulları Hayvancılık Sempozyumu, 43-52, 5-8 Mayıs 1986, Tokat.

Okuroğlu M (1988). Erzurum Kış koşullarında Değişik Sıcaklık ve Bağıl Nemde Simental Irkı Sığırların Süt Üretimi ve Yem Tüketimi. III. Ulusal Kültürteknik kongresi, 20-23 eylül 1988, İzmir.

Okuroğlu M ve Yağanoğlu AV (1993). Kültürteknik. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No: 157, Erzurum.

Öneş A ve Olgun M (1986). Tokat Yöresinde Kurulacak Hayvan Barınaklarında Uygun Çevre Koşullarının Sağlanmasına İlişkin Planlama Kriterlerinin Saptanması. Hayvancılık Sempozyumu, 5-8 Mayıs 1986, Tokat.

Öngel E ve Özkütük K (2000). Siyah Alaca İneklere Sıcak Yaz Aylarında Duş Olanağı Sağlanmasının Süt Verimine Etkisi ve Duşa Girme Alışkanlığına İlişkin Davranışın Saptanması. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. 15(3): 119-126, Adana.

Özhan M, Tüzemen N ve Yanar M (2001). Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları No:134. s: 604, Erzurum.

Philpot WN (1978). Mastitis Management. Babson Bros. Co., Oak Brook, Illinois, U.S.A.

Polat HE (2007). Ankara İli Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), Ankara.

Sainsbury D (1979). Livestock Health and Nousing Bailliere Tindall a Division of Cassel Ltd. London.

Smith ST (1983). An 8-Stall Treatment Facility. Proc. of the Second National Dairy Housing Conference ASAE. s: 202-204, Madison.

Spieicher, J. A., W. G. Bickert and M. S. Stephenson, 1982. Effect of Feed Bung Space on Milk Production. ASAE Papers No: 82-4005. St. Joseph, Michigan.

Şafak E (2007). Structural Monitoring: What is it, Why is it done, How is it done and What is it Worth? Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16- 20 October 2007, Istanbul.

Şimşek E (1996). Büyük Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmesi Optimum Tasarımı. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi). Bursa.

Tekinel O (1974). Aşağı Seyhan Ovasında Süt Sığırcılığı Yapılan Tarım İşletmelerinde Ahırların Mevcut Durumu ve Bu Yörede Serbest Duraklı Açık Ahırların Uygulama Olanakları. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayınları no: 84, Adana.

Tekinel O, Kumova Y, Alagöz T ve Demir Y (1988). Hayvan Barınaklarının Planlanması. Çukurova Üniv. Yard. Ders Kitabı No: 10, Adana.

Toker MT (1999). Açıkta Sığır Besi Yeri Yapım ve İşletme Kuralları. Açıkta Sığır Besisi Paneli Bildiriler Kitabı, s: 6-20, Isparta.

Toker MT, Akden RC, Ayhan V, Boyar S, Bayhan AK, Ünal HB ve Yılmaz Hİ (2009). Açık Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Tasarımı. S. D. Üniv. Ziraat Fak. Yayınları. Isparta.

Toydemir N ve Bulut U (2004). Çatılar. Yapı Yayın, İstanbul, Türkiye.

Uluata, AR ve Yağanoğlu AV (1982). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi İşletmesindeki Süt Sığırı Ahırının Sorunları ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 13: 1-2, Erzurum.

Uzmay C, Kaya A, Kaya İ ve Akbaş Y (2001). İzmir İli Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği İşletmelerinde Mastitisin Yaygınlık Düzeyi ve Etkileyen Etmenler Üzerine Araştırmalar ve Yönetim Uygulamaları ile Subklinik Mastitis Arası İlişkiler.

Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 38 (2-3): 71-78, ISSN 1018-8851, İzmir.

Ünal HB, Yılmaz Hİ ve Bayraktar H (2006).

Hayvancılıkta Yeni Bir Yapı Konstrüksiyonu Sera Tipi Barınakların Yapısal ve Ekonomik Yönden Uygulanabilirliği. Hayvansal Üretim 47(1): 8-158, S. D. Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, Isparta.

Yağanoğlu AV (1981). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi İşletmesindeki Süt Sığırı Ahırının Sorunları ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü (Doktora Çalışması), Erzurum.

Yağanoğlu AV (1988). Kapalı Hayvan Barınaklarında Değişik Tip Hava Çıkış Açıklıklarının Havalandırmaya Olan Etkisinin Modelde İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Tavukçuluk Dergisi Sayı: 61, Ankara.

Yağanoğlu AV ve Okuroğlu M (1989). Erzurum Koşullarında Yapılmış Bireysel ve Grup Bölmeli Buzağı Barınağının Planlama ve Çevre Koşulları Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 20:1, Erzurum

Kaynak Göster

1175 614

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

A Sınıfı Buharlaşma Kabından olan Günlük Buharlaşmanın Penman ve Linacre Modelleri ile Tahmini

Çağlar Özkan SEZER, TEKİN ÖZTEKİN

Kavun sineği [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)]’e Karşı Zehirli Yem Kısmi Alan Uygulaması

Aydemir BARIŞ, SULTAN ÇOBANOĞLU

An Input-Output Energy Analysis of Wheat Production in Çarşamba District of Samsun Province

TANER YILDIZ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Deniz Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı

NACİYE ERDOĞAN SAĞLAM, Gizem ÖZBEK, ERTUĞ DÜZGÜNEŞ

Asit Bazlı Bir Koruyucunun Başaklanma Döneminde Hasat Edilen Buğday Silajlarinin Mikrobiyal Özellikleri ve Besleme Değeri Üzerine Etkisi

EKİN SUCU, İsmail FİLYA

Toprak Kanalında Ekici Ayakların Oluşturduğu Çizi Profilinin Belirlenmesi için Ultrasonik Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi

Mustafa Gökalp BOYDAŞ

Saanen x Kıl Melez Keçilerinde Linear Meme Özellikleri ve Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler

MEHMET KOYUNCU, ŞENİZ ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ

Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Fakülte Tercih Amaçlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi

Emine İkikat TÜMER, Bülent MİRAN, AVNİ BİRİNCİ

Erzurum ve Çevresi Süt Sığırcılığı İşletme Binalarının Optimum Tasarımı

ÜNAL ŞİRİN, BAHAR KOCAMAN

Farklı Azot Dozları ile Gübrelenen Meradan Elde Edilen Otların Organik Madde ve Ham Proteinlerinin In situ Rumen Parçalanabilirliği

Numan KILIÇALP, MUSTAFA AVCI, Hatice HIZLI