Entomopatojen Beauveria bassiana Balls. (Vull.) İzolatlarının Kırmızı Gal Yaprakbiti (Dysaphis devecta Walk.) (Hemiptera: Aphididae) Üzerine Etkisi

Elma ürününde önemli kayıplara neden olan pek çok zararlı vardır. Yaprakbitleri elmanın önemli zararlıları arasındadır. Kırmızı gal yaprakbiti, Dysaphis devecta Walk. (Hemiptera: Aphididae), elmada önemli bir zararlı yaprakbiti türüdür. Mücadelesinde yoğun olarak insektisit kullanılmakta ve insektisitlere karşı kısa sürede dayanıklılık kazanmaktadırlar. İnsektisitlere alternatif mücadele yöntemerinden biride entomopatojen funguslardır. Bu çalışmada Tokat ilinden topraktan izole edilen entomopatojen fungus Beauveria bassiana Balls. (Vull.) izolatlarının kırmızı gal yaprakbiti üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 12 B. bassiana izolatının 1x108 spor/ml dozu püskürtme yöntemi ile uygulanmış ve 25±2 °C sıcaklık % 65±5 ortalama nem ve 16:8 Işık:Karanlık şartlarında üç gün süreyle inkübasyona bırakılmıştır. Birinci günde %81 ölüm oranı ile GOPT-297 nolu izolat öne çıkmıştır. Bunu %41’lik ölüm oarnı ile GOPT-64 nolu izolat takip etmiştir. İnkübasyon süresi arttıkça ölüm oranları da artmıştır. İki günlük inkübasyon süresi sonunda GOPT-297 nolu izolat %100 ölüme neden olurken bunu %79 ve %75 ile GOPT114 ve GOPT-282 nolu izolatlar takip etmiştir. Üç günlük inkübasyon süresi sonunda kontrol uygulamasında %11,6 oranında ölüm gerçekleşirken GOPT-332 nolu izolat hariç bütün izolatların neden olduğu ölüm oranı kontrolden istatistiki olarak önemli düzeyde yüksek bulunmuştur. Üç günlük inkübasyon süresi sonunda GOPT-297 nolu izolat %100 ölüm gerçekleştirirken, bunu %92 ile GOPT-282 ve %89.5 ile GOPT-284 nolu izolatlar takip etmiştir. İzolatların neden olduğu mikosis oranları da %6.2 ile 46,.8 arasında değişmiştir. Sonuç olarak entomopatojen funguslar Dysaphis devecta mücadelesinde kullanılma potansiyeline sahip olduğu ortaya konulmuştur.

Effect of Entomopathogenic Beauveria bassiana Isolates on Rosy Leaf Curling Aphids (Dysaphis devecta Walk.) (Hemiptera: Aphididae)

There are many pests that cause significant loss of apple yield. The aphids are among the major pests of the apple orchards. Dysaphis devecta Walk. (Hemiptera: Aphididae), rosy leaf curling aphid, an important pest species in apple. Insecticide is used extensively in the control of them and they gain resistance in a short time against insecticides. Alternative methods to insecticides in management of D. devecta is entomopathogenic fungi. The aim of the present study was to determine the effect of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana Balls. (Vull.) isolates on rosy leaf curling aphid. In this study, 12 B. bassiana isolates were applied at 1x108 spores/ml concentration by sprey method and left to incubate for three days at 25±2°C temperature, %65±5 humidity and16:8 Light:Dark conditions. On the first day, the isolate GOPT-297 caused highest mortality with 81% mortality rate. This was followed by isolate GOPT-64 with 41% mortality. As the duration of incubation increased, the mortality rates increased. At the end of two days of incubation, GOPT-297 isolate resulted in 100% mortality, followed by isolates GOPT-114 and GOPT-282 with 79% and 75%, respectively. At the end of the three-day incubation period, the mortality rate of all isolates except for GOPT-332 were statistically significantly higher than control. At the end of the three-day incubation period, GOPT-297 isolate had 100% mortality followed by GOPT-282 with 92% and GOPT-284 with 89.5%. The percentage of mycosis caused by the isolates ranged from 6.2% to 46.58%. In conclusion, it can be said that the entomopathogenic fungi has the potential to be used in the rosy leaf curling aphid control.

Kaynakça

Abbott WS (1925). A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal Economic Entomology, 18: 265-267.

Arıcı Ş E, Gülmez İ, Demirekin H, Zahmekıran H, Karaca İ (2012). Entomopatojen Fusarium subglutinans’ın bakla yaprakbiti, Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) üzerine etkisi, Türkiye biyolojik mücadele dergisi 3(1) s:89-96. ISSN 2146-0035

Barta M (2009). Entomophthoralean fungi associated with aphids in woody plants in the Arboretum Mlynany SAS, Folia Oecologica-vol. 36, no 1. ISSN 1336-5266

Bayram S (2009) Ankara’da elma kırmızı gal yaprakbiti, Dysaphis devecta Walk. (Homoptera, Aphididae)’da avcı Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (1), s: 53-57.

Güleç G (2011). Antalya şehri park alanlarında Aphidoidea (Hemiptera) türlerinin saptanması ve doğal düşmanlarının belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilimdalı, 325 s, Ankara.

Güven Ö, Baydar R, Temel C, Karaca İ (2014). Bazı entomopatojen fungusların Aphis fabae(Scopoli) (Hemiptera: Aphididea) üzerine etkileri, Türkiye biyolojik mücadele dergisi 5 (2), S:149-158. ISSN 2146-0035

Gontijo L M (2011). Integrated biological control of woolly apple aphid in Washington State. Washington State University, Department of Entomology, Ph.d dissertation thesis, 148 pp.

Halimona j, Jankevica L (2011). The Influence of Entomophtorales Isolates on Aphids Aphis fabae and Metopeurum fuscoviride, Latvijas entomologs 2011, 50 s:55-60.

Kılınçer N, Yiğit A, Kazak C, Er MK, Kurtuluş A, Uygun N (2010). Teoriden pratiğe zararlılarla biyolojik mücadele, Türkiye biyolojik mücadele dergisi 1(1): S:15-60. ISSN 2146-0035.

Laznik Ž, Cunja V, Kac M, Trdan S (2011). Efficacy of three natural substances against apple aphid (Aphis pomi De Geer, Aphididae, Homoptera) under laboratory conditions, Acta agriculture Slovenica, 19-23 pp. DOI: 10.2478/v10014-011-0003-y

Özçelik N, Bal G, Demirci F, Muştu M (2013). Isaria farinosa ve Purpureocillium lilacinum’un yeşil şeftali yaprakbiti, Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) üzerine etkileri, Türkiye biyolojik mücadele dergisi, 4 (1), S:23-29.

Soy B, Yanar D, Yalcın M, Yanar Y (2015). The effects of Beauvaria bassiana strains against Aphis fabae Scop (Hemiptera: Aphididae). 5th Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 September 2015, Ankara University, s.31, Ankara.

SPSS Inc. 2008. SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago, Illinois, USA.

Toros S, Yaşar B, Özgökçe MS, Kasap İ (1996). Van İlinde Aphidoidea (Homoptera) üstfamilyasına bağlı türlerin saptanması üzerinde çalışmalar. Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildirileri, s:549-556. 24-28 Eylül 1996, Ankara.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-2910
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1985

3.2b 2.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Armutta Ara Anaçlı Fidan Üretiminde Aynı Anda Yapılan Çift Aşılamanın ve Bazı Uygulamaların Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkisi

MUZAFFER İPEK, ŞEYMA ARIKAN, AHMET EŞİTKEN, LÜTFİ PIRLAK, SERVET ARAS, ERSİN ATAY

Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağı Yerel Elma Çeşit Koleksiyonu’nda (Ankara) Ümitvar Sofralık Genotiplerin Belirlenmesi

SAİD EFE DOST, HATİCE DUMANOĞLU

Bitki Büyümesini Teşvik Eden Rizobakteri Uygulamalarının Armut Fidanlarının Vejetatif Gelişim Özelliklerine Etkileri

Umut ERDOĞAN, AYSEN KOÇ

Bitki Büyümesini Teşvik Edici Rizobakteri (PGPR) Uygulamasının Eşme Ayva Çeşidinde (Cydonia vulgaris L.) Bitki Gelişmesi Üzerine Etkileri

RESUL GERÇEKCİOĞLU, Ayşe ERTÜRK, ÖZNUR ÖZ ATASEVER

Yozgat ili Karanlıkdere Vadisinde Ayva Ön Seleksiyonu

AYSEN KOÇ, HAKAN KELES

Bitki Büyümesini Artıran Rizobakteri (BBAR) Uygulamalarının Kireçli Toprak Şartlarında Yetiştirilen Deveci Armut Çeşidinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

ŞEYMA ARIKAN, MUZAFFER İPEK, AHMET EŞİTKEN, LÜTFİ PIRLAK, METİN TURAN, Mesude Figen DÖNMEZ

Entomopatojen Beauveria bassiana Balls. (Vull.) İzolatlarının Kırmızı Gal Yaprakbiti (Dysaphis devecta Walk.) (Hemiptera: Aphididae) Üzerine Etkisi

DÜRDANE YANAR, YUSUF YANAR, Mahmut ÇANKAYA

Armut Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının Bazı Fidan Özelliklerine Etkisi

Meli̇ke ÇETİNBAŞ, Sinan BUTAR, YILMAZ SESLİ, Burcu YAMAN

‘Granny Smith Challenger’ Elma Çeşidinin Biyoaktif İçeriği Üzerine Gölgeleme Uygulamalarının Etkisi

AHMET ÖZTÜRK

Ayvada Kahverengi Çürüklük (Monilinia fructigena Honey in Whetzel) Hastalığının Propolis Etanol Ekstraktı İle Kontrolü

Çiğdem ÖZYİĞİT, YUSUF YANAR, DÜRDANE YANAR, ABDURRAHMAN ONARAN