Amasya İli Suluova İlçesinde Kiraz Üretimi Yapan İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları

Bu araştırmada; Amasya ili Suluova ilçesinde kiraz üreten tarım işletmelerin üretim ve pazarlama sorunları incelenmiştir. Araştırmada, kiraz üreten 52 adet işletmeden anket yoluyla elde edilen ve 2011-2012 yılına ait veriler analiz edilmiştir. İşletmelerin ortalama arazi genişliği 48.38 dekar, parsel sayısı 5.33 adet ve parsel genişliği 9.08 dekar olarak bulunmuştur. Kiraz üretimi çok karlı bir faaliyet olduğu için tercih edilmektedir. Kiraz üretimindeki en önemli problem hastalık ve zararlılardır. Kiraz satışında toptancı ve komisyoncular ağırlıktadır. Üreticiler toptan satışı ve ihracatı tercih etmektedir. Kiraz ihracatında Boyalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çok aktiftir. Üretilen ürünün önemli bir kısmı ihraç edilmektedir ve ihraç fiyatı daha yüksektir.

Production and Marketing Problems of Cherry Farm in the Suluova District of Amasya Province

In this study, production and marketing problems of cherry producer farms located in Suluova district of Amasya province have been investigated. The data obtained through questionnaires conducted in 2011 and 2012 from 52 cherry producer farms have been analyzed in the study. The average land size of farms was 48.38 decare, plot number was 5.33 and size of plots was 9.08 decare. Cherry production is preferred due to the high profit. The main problems in cherry production are diseases, pests and insects. Wholesalers and brokers are mainly regulating the market for cherry. The producers prefer to wholesale and export. Agricultural Development Cooperative of Boyalı Village is very active in exporting the cherry. Important portion of produced cherry is being exported and the export price is higher.

Kaynakça

Aras A (1988). Tarım Muhasebesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:486, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir.

Akın B (1975). Iğdır Ovasındaki İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Bölge İçin Optimum İşletme Planlarının Tespiti. Sevinç Matbaası, Ankara.

Altunışık R, Özdemir Ş, Torlak Ö (2002). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları, İstanbul.

Anonim (2005). Zirai Mücadele. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi. Yayın No: 44, Ankara.

Anonim (2011). Suluova Tarım İlçe Müdürlüğü Kayıtları, Suluova-Amasya.

Anonim (2014a). Boyalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Verileri, Amasya.

Anonim (2014b). FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Cherry Production Quantity. http://faostat.fao.org/site/567/Desktop Default.aspx?PageID=567#ancor (12.04.2015)

Anonim (2014c). TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul (02.04.2014)

Çiçek A, Erkan O (1996). Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No: 6, Tokat.

Demircan V, Aktaş A R (2004). Isparta İli Kiraz Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanım Düzeyi ve Üretici Eğilimlerinin Belirlenmesi. Tarım Ekonomisi Derneği Dergisi, 9: 51-55.

Dere H E (2006). Tarımsal Pazarlama Sorunları ve Sultandağı Kirazı Üzerine Bir Araştırma. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.

Eryılmaz İ (2008). Kiraz Yetiştiriciliği. (http://www.tarimkutuphanesi.com/ KIRAZ_YETISTIRICILIGI_Ismail_ERYILMA Z,_Ziraat_Yuksek_Muhendisi_00353.html) (12.04.2015)

Gürel C (2007). Sinop İli Merkez İlçe Tarım İşletmelerinin Sosyal-Ekonomik Yapısı, Arazi ve Gelir Dağılımı, Gelire Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat.

Kaşka N, Paydas S, Çaglar S (1998). Preperation of Turkish Cherries for Eurepean Markets. III. International Cherry Symposium, Acta Horticulturae (ISHS), 468: 713-715. http://www.actahort.org/books/468/468_90.htm (12.04.2015)

Küçükyumuk C (2011). Meyve Bahçelerinde Sulama. Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Yayın No: 44, Eğirdir-Isparta.

Küden A B, Küden A, Kaşka N (1997). Cherry Growing in the Subtropics. V. Temperate Zone Fruit in the Tropics and Subtropics, Acta Horticulturae (ISHS), 441: 71-74. http://www.actahort.org/books/441/441_7.htm (12.04.2015)

Küden A (1998). Ülke Ölçeğinde Meyvecilik Entegre Projesi. Eğitim Programı, Adana, 58 s. (Yayınlanmamış).

Küden A (2001). Kiraz Yetiştiriciliği. Tübitak Yayınları, Ankara.

Lezzoni A, Schmidt H, Altertini A (1990). Genetic Resources of Temperate Fruit and Nut Crops 3: Cherries. Acta Horticulturae, 190: 111-173.

Özdoğan A (1997). Türkiye'nin Yaş Meyve ve Sebze İhracatında Karşılaşılan Paketleme, Standardizasyon, Depolama ve Taşıma Sorunları. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

Yulafcı A, Cinemre H A (2007). Çarşamba Ovasında Yaş Meyve ve Sebze Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(3): 260-268.

Kaynak Göster