Türkiye’de 1950 ile 2002 Yılları Arasında Uygulanan Genel Seçim Sistemlerinin Halk İradesine Etkisi

Bu çalışma 1950-2002 yılları arasında yapılan genel seçimlerde uygulanan seçim sistemlerinin seçim sonuçlarına etkisini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Yapılan çalışmada1950-2002 yılları arasında yapılan genel seçimlerde uygulanan seçim sistemlerinin halk iradesine etkisi araştırılmıştır. 1950-1960 arasında yapılan genel seçimlerde uygulanan seçim siteminde yönetimde istikrara önem verildiği sonucuna varılmıştır.  1960-1980 arasında gerçekleştirilen genel seçimlerde 1960 öncesi yaşanan siyasi olaylara tepki olarak temsilde adalete önem verildiği görülmüştür. Aynı şekilde 1980 sonrası yapılan genel seçimlerde 1980 öncesi yaşanan siyasi olumsuzluklara tepki olarak yönetimde istikrar amaçlı seçim sisteminin uygulandığı tespit edilmiştir. Seçimlerde uygulanan seçim sistemleri temsilde adalet, ya da yönetimde istikrar açısından önemli görülmektedir. 

Effect on The Public Administration of General Election System Implemented in Turkey between 1950 and 2002

This study was carried out with the aim of showing the effect of the election systems applied in the general elections held between1950-2002 on election results. In this study, the effects of the electoral systems applied in the general elections held between 1950-2002 were investigated. In the research, it was seen that the election laws applied in the general elections between 950-1960 gave importance to the stability of the governance. In the general elections held between 1960 and 1980, justice of representation was given importance in response to the pre-1960 political events. Likewise, in the general elections held after 1980, it was determined that the election law for stability in the administration was accepted in response to the political negatives before 1980. The electoral systems applied in elections are seen as important in terms of justice and stability in representation. 

Kaynakça

Ahmad, F. ( 2010). Demokrasi sürecinde Türkiye 1945-1980, Hil yayınları, İstanbul.

Alkan, M. (1999). Türkiye'de seçimlerin kısa tarihi, 48-61, (http://www. arsiv.setav.org/ups/dosya/10342.pdf (06.02.2016).

Arslan, A. (2007). “12 Eylül 1980 Askeri müdahalesi sonrası türkiye’nin siyasi yapısı,” Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler E-Dergisi,

Celalabat, Kırgızistan, (11), s.1-29, http://www.akademikbakis.org/eskisite/sayi11/aliarslans.htm (20.12.2017).

Cumhuriyet Ansiklopedisi (2002). Cumhuriyet ansiklopedisi 1981-2000, Yayın Kurulu: H. Ersel, A. Kuyaş, A. Oktay, M. Tunçay Cilt 4, Üçüncü Basım, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Cumhuriyet Ansiklopedisi, (2003). 1961-1980, Yayın Kurulu:H. Ersel & A., Kuyaş, A. Oktay & M. Tunçay, Cilt 3, Dördüncü Basım, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Cumhuriyet Gazetesi, 1 Aralık 1987

Çavdar T. (2013), Türkiye'nin demokrasi tarihi 1950'den günümüze, 5. Baskı, İmge Yayınevi, Ankara.

Duman, D. & Sun İpekşen, S. (2013). "Türkiye'de genel seçim kampanyaları (1950-2002)", Turkish Studies- International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/7 Summer 2013., p.117-135, Ankara-Turkey, Vulume 8/7, p.117-135, Ankara-Türkiye, http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1169233163_09DumanDo%C4%9Fan-117-135.pdf. (20.12.2017).

Erkmen A. (2017).Türkiye’de Siyasi partilerin genel seçim propagandaları ve seçim sonrası faaliyetleri (1983-2007), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Cilt, 1/2;2/2, Doktora Tezi, Kahramanmaraş.

Fedayi C. (2011). Siyaset bilimi, Kadim Yay. Ankara.

Haytoğlu Ercan, 2006. "İnönü döneminde Türkiye'de siyasal yaşam (1938- 1950)"Yakın dönem türk politik tarihi, Edit., S. İnan ve E. Haytoğlu, Anı Yayıncılık, Ankara.

http://www.haberturk.com/secim 2007. (10.12.2017).

Hürriyet Gazetesi 23 Temmuz 2007

Kaynar, M. K. (2007). Cumhuriyet dönemi siyasi partileri (1923-2006), Der.: Mete Kaan Kaynar, İmge Kitapevi, Ankara.

Milliyet Gazetesi 23 Temmuz 2007

Olgun, K. (2011). "Türkiye’de cumhuriyetin ilanından 1950′ye genel seçim uygulamaları” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Sayı 79/Mart 2011, Ankara, .1-35s, (http://atam.gov.tr/wp-content/uploads/01-kenan-olgun.pdf (20.12.2017).

Özkan, N. (2002). Türkiyeden ve dünyadan örneklerle seçim kazandıran kampanyalar, MediaCat Yay., İstanbul.

Öztekin, A. (2003). Siyaset bilimine giriş, 4. Baskı, Siyasal Kitabevi Yay., Ankara.

Tuncer, E. (1996). 24 Aralık 1995 milletvekili genel seçimi sayısal ve siyasal değerlendirme, TESAV, Ankara.

Tuncer, E. (1999). 18 Nisan 1999 milletvekili genel seçimleri, sayısal ve siyasal değerlendirme, TESAV, Ankara.

Tuncer, E. (2002).Osmanlıdan günümüze seçimler, siyasal ve sayısal değerlendirme, (1877-1999), TESAV, Ankara.

Tuncer, E. (2003). 3 Kasım 2002 milletvekili genel seçimleri sayısal ve siyasal değerlendirme, TESAV, Ankara, 523.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi 7. Dönem 59. Bileşim, Cilt 24, I. Toplantı:39-48.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi,8. Dönem 40. Bileşim, 4. Toplantı, Cilt 24, s. 149-161.

Türkiye Cumhuriyet Milli Birlik Komitesi Genel Kurulu Toplantısı, 76. Bileşim, Cilt 6, s. 2-7.

Türkiye Cumhuriyet Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi 28. Bileşim: s. 92-152, Türkiye Cumhuriyet Milli Güvenlik Konseyi, 86. Bileşim, Cilt 16, s. 546.

Türkiye Gazetesi, 4 Kasım 2002, s1.

Ünsaldı, L. (2008). Türkiye’de asker ve siyaset, Çeviri Orçun Türkay, Kitap Yayınevi, İstanbul.www.tbmm.gov.tr

Yıldırım, K. (2013). "1950- 2011 yılları arasında yapılan genel seçime yönelik seçmen davranışları üzerine bir araştırma” Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar Dönemi S. 4, ss. 13-34 (http://www2.ufuk.edu.tr/wp-content/uploads/2014/02/dergi_4.pdf.(20.12.2017).

Kaynak Göster

APA Erkmen, A . (2018). Türkiye’de 1950 ile 2002 Yılları Arasında Uygulanan Genel Seçim Sistemlerinin Halk İradesine Etkisi . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 17 (3) , 1225-1247 . DOI: 10.21547/jss.395575