Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri

Değişen tüketici ihtiyaç ve istekleri tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenlerini de değiştirmiştir. Tüketicilerin hangi nedenlerle dışarıda yemek yediğinin bilinmesi işletmelerin kendini konumlandırması, hedef pazarını belirlemesi, sunacağı ürün ve hizmetleri hedef kitlesine göre belirleyip çeşitlendirmesi işletmenin karlılığı, sürdürülebilirliği ve müşteri memnuniyeti açısından önem arz eden stratejik bilgilerdir. Bu önemden yola çıkarak araştırmada tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenleri ve bu nedenlerin sıralaması ile demografik değişkenler arasında fark olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma anketle veri toplama tekniği ile 410 katılımcıya anket uygulamak sureti gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler frekans, yüzde dağılımı ve sıralama işlemlerine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, Aileyle Birlikte Olmak, Arkadaşlarla Birlikte Olmak, Değişik Bir Ortamda Olma İsteği, Kişisel Özel Gün Kutlaması, Sosyalleşmek, Eğlenmek, Farklı Tatlar Deneme İsteği, Geleneksel Özel Gün Kutlaması, Çocukların İstemesi, Yemek Yapacak Zaman Olmaması ilk on sırada yer alan dışarıda yemek yeme nedenleri olduğu ve bu nedenlerin demografik değişkenlere göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

The Motives for the Consumers’ Eating Out

The shift in the needs and demands of the consumers has changed the triggers of the consumers’ eating out. Recognizing the motives of the consumers’ eating out is of great importance for the organization in terms of the organization’s positioning, identifiying the target market, specifying and diversifying the products and services according to the consumer needs, its profitability, its sustainability and consumer satisfaction. Bearing the importance in mind, this study tries to design ate whether there is a difference between the motives of the consumer eating out and the ranking of these motives and the demographic varients. The data essential for the study were gathered from 410 participants utilizing a questionnaire. The gathered data were analyzed for frequency and descriptive statistics. The findings of the study has posed that the first ten motives for eating out are respectively; the need for being with family, being with friends, being in a different atmosphere, celebrating a special day, socialization, having fun, trying different tastes, celebrating traditional special days, demands of the kids and having no time for cooking and also, demographic variables have a significant effect on these reasons. 

Kaynakça

Referans 1 Akarçay, E. & Suğur, N. (2015). Dışarıda yemek: Eskişehir’de yeni orta sınıfın fast-food yeme-içme örüntüleri. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / Journal of Sociological Research Cilt, Volume 18, Sayı 1, 1-29.

Referans 2 Albayrak, A. (2014). Müşterilerin restoran seçimini etkileyen faktörler: İstanbul örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 190 – 201.

Referans 3 Ashley, B & Hollows, J. & Jones, S. & Taylor, B. (2004) Food and Cultural Studies. London: Routledge

Referans 4 Bekar, A. & Dönmez, F. G. (2016). Tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenlerine ilişkin bir değerlendirme. Social Sciences, Cilt 11, Sayı 1, 1-15.

Referans 5 Cheang, M. (2002). Older adults frequent visits to a fast-food restaurant: nonobligatory social interaction and the significance of play in a ''third place''. Journal of Aging Studies Volume 16, Issue 3, 303-321.

Referans 6 Cullen, F. (2005). Factors influencing restaurant selection in Dublin. Journal of Foodservice Business Research, Volume 7, Issue 2, 53-85.

Referans 7 Çetinkaya, H. (2017).Tüketicilerin alışveriş merkezlerinde yemek yeme nedenleri ve tercihlerinin değerlendirilmesi. Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 51.

Referans 8 Ekeyılmaz S. (2006). Antalya ilinde ev dışı gıda talebi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı,57.

Referans 9 Goyal , A. & Singh N. P. (2007). Consumer perception about fast food in India: an exploratory study. British Food Journal, vol.109, no.2, 182-195.

Referans 10 Gül, A. & Akbay, A. Ö. & Dölekoğlu, C. Ö. & Özel, R. & Akbay, C. (2003). Adana ili kentsel alanda ailelerin ev dışı gıda tüketimlerinin belirlenmesi. Ankara: Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No 95, 34.

Referans 11 Kama, S. (2015). Tüketicilerin restoran tercihlerinde fiziksel kanıtların rolünün incelenmesi üzerine nitel bir araştırma. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 75

Referans 12 Kim Y.G. & Eves, A & Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: a grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, Volume 28, Issue 3, 423-431.

Referans 13 Kivela, J. (1997). Restaurant marketing: selection and segmentation on Hong Kong, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume 9, Issue 3, 116-123.

Referans 14 Morse, K. L. & Driskell, J. A. (2009). Observed sex differences in fast-food consumption and nutrition self-assessments and beliefs of college students. Nutrition Research, Volume 29, Issue 3, 173-179.

Referans 15 Mutlu, S. & Gracia, A. (2006). Spanish food expenditure away from home (FAFH): by type of meal. Journal Applied Economics Volume 38, Issue 9, 1037 - 1047

Referans 16 Narine, T. & Badrie, N. (2007). Influential factors affecting food choices of consumers when eating outside the household in Trinidad, West Indies. Journal of Food Products Marketing, Volume 13, Issue 1, 19-29.

Referans 17 Onurlubaş E. & Doğan H. G. & Gürler, A. Z. (2015). Türkiye’de ev dışı tüketimin durumu ve tüketici eğilimleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,Yıl 8, Sayı 38, 917-924.

Referans 18 Özdemir, B. (2010). Dışarıda yemek yeme olgusu: kuramsal bir model önerisi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, 218-232. Park, C. (2004). Efficient or enjoyable? Consumer values of eating-out and fast food restaurant consumption in Korea. Journal of Hospitality Management, Volume 23, Issue 1, 87-94.

Referans 19 Park, C. (2004). Efficient or enjoyable? Consumer values of eating-out and fast food restaurant consumption in Korea. Journal of Hospitality Management, Volume 23, Issue 1, 87-94.

Referans 20 Prochaska, F. J. & Schrimper. R.A. (1973). Opportunity cost of time and other socioeconomic effects on away from home food consumption. American Journal of Agricultural Economics, Volume 55, Issue 4, 595-603.

Referans 21 Tayfun, A. & Kara D. (2007). Turizm işletme belgeli restoranlardan hizmet alan müşterilerin memnuniyet düzeyleri üzerine bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com, Cilt 6, Sayı 21, 273-292

Referans 22 Tutar, F. K. & Yazırlı, N. (2016). Hanehalkı ev dışı gıda tüketimini etkileyen faktörler: Nazilli örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Yıl 7, Sayı 1, 367-392

Referans 23 Warde, A. & Martens, L. (2000). Eating out. Cambridge: Cambridge University Press

Referans 24 Yamane, T. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri. (Çevirenler: Esin, A. & Bakır, M.A. & Aydın, C.& Gürbüzsel, E.). İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Ertürk, M . (2018). Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 17 (3) , 1203-1224 . DOI: 10.21547/jss.396287