Prens Sabahattin’in Takipçilerinden Biri Olarak Nezahat Nurettin Ege

Nezahat Nurettin Ege, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu ve 1. Dünya Savaşı’ndan sonra daha da derinleşen kriz durumundan kaygı duyan gençlerden biri olarak, 1918 yılında Prens Sabahattin’in fikirleriyle ve kısa bir süre sonra da kendisiyle tanışmıştır. Prens ile İstanbul’da bulunduğu 1924 yılına kadar yüz yüze, ardından öldüğü 1948 yılına kadar mektuplaşarak sürekli bir irtibat halinde olmuştur. ‘Öğretmen-öğrenci’ ilişkisi olarak değerlendirilebilecek bu irtibat, Prens’in ölümünün ardından Ege’nin sergilediği bir ‘Prens’i unutturmama’ çabasına dönüşmüştür. Ege, imzasının bulunduğu telif ya da tercüme yazılarında ya doğrudan Prens Sabahattin’in şahsiyetini ele almış ya da toplumsal olayları değerlendiriş biçimi yani yöntemi olarak görülebilecek Meslek-i İçtimaî’sini işlemiştir. Bu çerçevede makalemizde, bir Prens Sabahattin takipçisi olarak adlandırılabilecek Ege’nin farklı alanlara ve türlere yayılmış yazı faaliyetleri üzerinde durulacaktır. Böylece hem Prens Sabahattin’in Ege’nin düşünce ve fikir dünyasında nasıl bir iz bıraktığının anlaşılması hem de Ege’nin ‘öğretmeninden’ öğrendiklerini içinde bulunduğu koşullara ne şekilde adapte ettiğinin ortaya konması amaçlanmaktadır. 

Nezahat Nurettin Ege As One Of The Followers Of Prince Sabahattin

Nezahat Nurettin Ege had met with ideas of Prince Sabahattin in 1918 and shortly afterwards she had met with him as one of the young people who had worried about crisis which Ottoman Empire exists in and deepens after  First World War. She had been in always contact with Prince face to face until 1924 when he was in Istanbul and then she had continued to contact via letters until 1948 when he died. This liaison which can be regarded as a 'teacher-student' relationship has turned into an effort to 'not let to forget Prince' which Ege exhibits after Prince's death. Ege approached directly personality of Prince Sabahattin in the copyright or translation manuscripts in which her signature is found or she treated Meslek-i İçtimaî which can be seen as a way to evaluate social events namely as a method. In this frame, this paper will focus on writing activities which spread in different fields and forms and are conducted by Ege who can be called as a Prince Sabahattin follower. Thus, it is aimed to reveal and understand how Prince Sabahattin has left a trace in thought and idea world of Ege and both how Ege adapts  what she learned from her  ‘teacher’ to conditions that she exists in.

Kaynakça

Altmış beş yaşından sonra yeni vazifelerine başlayan Amerikalı profesörler, Çev. Nezahat Nurettin Ege, Hür Fikirler, (Haziran, 1949), 1 (8), 324-327.

Benet, V. B. (1953). Amerika, Çev. Nezahat Nurettin Ege, İstanbul: İlim Yayma Cemiyeti Neşriyatı.

Ege, N. N. (1941a, 23 İkincikânun). 939 harbinin doğurduğu büyük bir ittifak: İngiliz lisanile konuşan bütün milletler birleşeceklerdir, Cumhuriyet, 3.

Ege, N. N. (1941b, 10 Mart). Anglosakson milletlerini tanıyalım: Avustralya ve muazzam zirai istihsalâtı, Cumhuriyet, 3.

Ege, N. N. (1941c, 19 Haziran). Amerikan meslek mektepleri yeni fabrikalarda çalışmak üzere 750.000 mütehassıs işçi yetiştiriyor, Cumhuriyet, 2.

Ege, N. N. (1948). Önsöz. Amerika’da yeni terbiye cereyanları, Çev. Nezahat Nurettin Ege, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Enstitüleri Yayımları.

Ege, N. N. (1985). İki kıt’a üzerinde bir şehirde yaşayan Turgut, İstanbul: Erenköy Güneş Neşriyatı.

Ege, N. N. (1988). Gökyüzünde kandiller, İstanbul: Erenköy Güneş Neşriyatı.

Eski dünyada kapitalizm iflas etmemiştir fakat kapitalistler kapitalizmi iflasa sürüklemişlerdir, Hür Fikirler, Çev. Nezahat Nurettin Ege, (Eylül 1949), 1 (11), 579-586.

Hard, W. (1949, Haziran). Amerika’nın senelik milli varidatı vatandaşlar arasında ne suretle taksim edilmektedir?, Çev. Nezahat Nurettin Ege, Hür Fikirler, 1 (8), 316-323.

Prens Sabahattin. (1965). Türkiye nasıl kurtarılabilir?, İstanbul: Elif Yayınları.

Prens Sabahattin. (1977). Türklerin medeniyet âleminde kaydettikleri terakkiler, Prens Sabahattin: Hayatı ve ilmi müdafaaları, Haz. Nezahat Nurettin Ege, İstanbul. Güneş Neşriyatı, 57-70.

Prens Sabahattin. (1977). Prens Sabahaddin’in Anadolu’daki milli müdafaa hareketlerine karşı gösterdiği alâka ve Kütahya mağlubiyeti üzerine Ankara’ya göndermiş oldukları telgraf, Prens Sabahattin: Hayatı ve ilmi müdafaaları, Haz. Nezahat Nurettin Ege, İstanbul: Güneş Neşriyat, 417.

Prens Sabahattin. (1977). Bir tebrik telgrafı, Prens Sabahattin: Hayatı ve ilmi müdafaaları, Haz. Nezahat Nurettin Ege, İstanbul: Güneş Neşriyat, 418-419.

Prens Sabahattin. (1977). Meslek-i içtimaimiz nasıl tatbik edilebilir? Türkiye’de yeni bir medeniyet, Prens Sabahaddin: Hayatı ve ilmi müdafaaları, Haz. Nezahet Nurettin Ege, İstanbul: Güneş Neşriyat, 217-235.

Taşdiken, M. (1986). Nesillerin mirası: Nezahat Nurettin Ege, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı-1986, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, 572-577.

Ziraat âleminde büyük terakkiler ve bu muvaffakiyetlerden alacağımız dersler. (1980). Haz. Nezahat Nurettin Ege, İstanbul: Güneş Neşriyat.

Büyük Türk Vatanseveri Sabahattin Beyin Ölümü, Vatan, (1949, 1 Temmuz), 1.

Prens Sabahattin Hakkında Bir Konferans Verildi, Milliyet, (1954, 4 Nisan), 2.

Kaynak Göster

APA Fildiş, B . (2018). Prens Sabahattin’in Takipçilerinden Biri Olarak Nezahat Nurettin Ege . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 17 (3) , 1116-1132 . DOI: 10.21547/jss.398627