Müze Hizmet Kalitesi Ölçümü: Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Üzerine Bir Çalışma

Ziyaretçi deneyimleri, müze çalışmalarının merkezinde yer alır ve müzenin performansının önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Bu bakımdan müzeler müşterilerine sundukları hizmetleri geliştirmeli ve onları memnun etmelidirler. Böylece kendi kazandıkları ile kendilerini yönetebilirler hatta kamu kurumu olsalar bile benzerlerine göre rekabet avantajı sağlayabilirler. Gaziantep daha çok gastronomi şehri olarak tanınsa da tarihi geçmişinden dolayı görülmeye değer kültür varlıklarına da sahiptir. Bu çalışma Gaziantep’e turist olarak gelmiş ya da Gaziantep’te yaşayan katılımcıların Zeugma Mozaik Müzesi’ne ilişkin hizmet kalitesi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği uygulanmış ve 406 ziyaretçiye ulaşılarak veriler elde edilmiştir. Veriler ışığında çalışmanın faktörleri “müze tanınırlığı”, “müze personel etkileşimi” ve “müzenin fiziki alanı” olarak belirlenmiştir. Katılımcılara sorulan “müzeyi gezmiş olmaktan memnunum” önermesine %94,8 (385 kişi) oranında “evet” denilmiş ve katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile müzenin hizmet kalitesi arasındaki ilişkinin de anlamlı olduğu ortaya konulmuştur

Museum Service Quality Measurement: A Study On Gaziantep Zeugma Mosaic Museum

Visitor experiences are at the center of museum work and are considered one of the key indicators of the museum's performance. In this respect, museums should improve the services they offer to their customers and satisfy them. Thus, they can manage themselves with their earnings, and even if they are a public institution, they can provide a competitive advantage over their counterparts.Although Gaziantep is better known as a city of gastronomy, it also has cultural assets worth seeing due to its historical past. This study was carried out in order to determine the opinions of the participants who came to Gaziantep as a tourist or lived in Gaziantep about the service quality of the Zeugma Mosaic Museum. In the study, one of the quantitative research methods, the survey technique was applied and data were obtained by reaching 406 visitors. In the light of the data, the factors of the study were determined as "museum recognition", "museum staff interaction" and "physical area of the museum". The proposition asked to the participants, “I am pleased to have visited the museum” was said to be “yes” at a rate of 94.8% (385 people) and it was revealed that the relationship between the satisfaction levels of the participants and the service quality of the museum was also significant

Kaynakça

Kurulgan, Mesut., Bayram, Fatih (2018). Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesi Boyutları: Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi’nde Bir İnceleme, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), ss. 375-410.

Maher, Jill., Clark, John., Motley, Darlene Gambill (2011). Measuring Museum Service Quality in Relationship to Visitor Membership: The Case of a Children’s Museum, International Journal of Managament, 13(2), pp. 29-42.

Markovic, Suzana., Raspor, Sanja., Komsic, Jelena (2013). Museum Service Quality Measurement Using The HISTOQUAL Model, Tourism in Southern and Eastern Europe, 1(1), pp. 201-216.

Mey, Lau Pei., Mohamed, Badaruddin (2010). Servıce Quality, Visitor Satisfaction and Behavioural Intentions: Pilot Study At A Museum In Malaysia, Journal of Global Business And Economics, 1(1), pp. 226-240.

Mollaoğlu, Neslihan (2007). Müze Kütüphaneleri ve Müze Bilgi Ortamına Katkıları, Türk Kütüphaneciliği, 21(3), ss. 304-334.

Munhurun, Prabha Ramseook., Naidoo, Perunjodi., Lukea-Bhiwajee, Soolakshna Desai (2010). Measuring Service Quality: Perceptions of Employees, Global Journal of Business Research, 4(1), pp. 47-58.

Olcay, Atınç., Ay, Eşref (2019). Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği), Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), ss. 453-466.

Olcay, Atınç., Doğan, Gül (2015). Bir Destinasyon Olarak Gaziantep Şehir İmajına Yönelik Öğrenci Görüşleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), ss. 235-267.

Parasaruman, A., Zeithaml, Valarie., Berry, Leonard (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, Journal of Marketing, 49(1), pp. 41-50.

Parasaruman, A., Zeithaml, Valarie., Berry, Leonard (1988). SERVQUAL A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, 64(1), pp. 12-40.

Prentice, Richard (1998). Recollections of Museum Visits: a Case Study of Remembered Cultural Attraction Visiting on the Isle of Man, Museum Management and Curatorship, 17(1), pp. 41-64. Tokay Arhan, Mehpare (2009). Sanat Galerilerinin Sergi Salonunda Algılanan Hizmet Kalitesi Boyutları, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), ss. 1-18.

Umur, Mehmet (2015). Turist Rehberlerinin Müze Hizmet Kalitesi Algılamaları Üzerine Bir Araştırma: Göreme Açık Hava Müzesi Örneği, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), ss. 68-90.

Kaynak Göster

APA Gülsoy, E , Olcay, A . (2021). Müze Hizmet Kalitesi Ölçümü: Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Üzerine Bir Çalışma . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 20 (2) , 930-952 . DOI: 10.21547/jss.870077