Düzce İli Geleneksel Özel Gün Kadın Giysilerinin İncelenmesi

Maddi kültür ögesi olarak giyim, bir milletin kültürünü gelenek ve göreneklerini yansıtan en önemli unsurların başında gelmektedir. İlk çağlarda tabiat etkinliklerinden korunmak ve örtünmek amacıyla başlayan giyinme ihtiyacı, medeniyet düzeyi ve hayat koşullarının değişimi ile belirginleşmiştir. Ayrıca giyinme şekilleri bulundukları toplumun kültürel değerleri ile biçimlenerek, diğer toplumlardan ayırıcı özellikler barındırmaktadır. Buradan yola çıkarak yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, değişik kültürlerin etkisi altına girmiş olan Anadolu’da da bölgelerin kendine has geleneksel kıyafetlerinin olması aynı ilde hatta merkez ve köy arasında bile giyim farklılıklarının oluşmasına sebep olmaktadır. Küreselleşen Dünya’da zaman içinde yok olmayla karşı karşıya kalan kültürel miraslarımızdan olan geleneksel giysiler, dönem ve yöresel özelliklere ışık tutması, ayrıca bilimsel bir yaklaşımla incelenerek belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması, geçmişten günümüze köprü oluşturması açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın amacı; özel koleksiyonlarda sandıklarda, bohçalardaki geleneksel (yöresel) özel gün kadın giysilerinin kumaş, renk, desen, süsleme, model özelliklerini inceleyerek, gün yüzüne çıkartmak, geleneksel giysileri tanımak, tanıtmaktır.  Aynı zamanda giysilerin geleneksel özellikleri ile süslemelerinin güncel giysi tasarımlarına yansıtılmasında ve özgün tasarımların ortaya çıkmasında moda tasarımcılarına kaynak olacağı düşünülmekte, bu sayede kültürel değerlerin yaşatılacağı umulmaktadır. Anadolu’nun batısında yer alan stratejik konumu ile sanayileşme yolundaki büyük adımlarının yanında doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan Düzce ili aldığı göçler ve tarihi ile son derece renkli bir giyim kültürüne sahiptir. Düzce İlinde bulunan farklı milletlerin özel günlerde giydikleri giysilerden örneklem alınarak, geleneksel kadın kıyafetlerinden özel gün giysileri araştırılmıştır. Giysiler, oluşturulan gözlem fişleri doğrultusunda; kullanılan malzeme, renk, model, kesim, dikim, astar ve süsleme özellikleri açısından incelenip, fotoğraflanarak görselleştirilmiştir.

Research of Tradıtıonal Specıal Day Clothes of Womens in Düzce

Clothing as a material cultural heritage is one of the most important elements reflecting the traditions and customs of a nation. In the early ages, the need for dressing to protect and cover up nature activities became evident by the change in civilization level and living conditions. In addition, the forms of dressing are shaped by the cultural values of the society they are in, and they have distinctive features from other societies. Having been host to many civilizations for centuries, Anatolia, which has been under the influence of different cultures, also has its own traditional clothing, which causes the differences of clothing even on the same side, even between the center and the village. The traditional clothes of our cultural heritage, which are faced with extinction in the globalizing world over time, have a significance in shedding light on period and local characteristics, examining and documenting them with a scientific approach and transferring them to future generations, forming a daily bridge from the past. Purpose of the research; to examine and introduce traditional cloths, traditional dresses, dresses, colors, designs, ornaments and model features of traditional (regional) special day women's dresses in coffers in private collections. At the same time, it is expected that the traditional characteristics of clothes and their decoration will be reflected in contemporary clothes designs and the origin of original designs will be a source for fashion designers. It is hoped that cultural values will be experienced on this occasion. In addition to its strategic location in the western part of Anatolia and the great steps on its way to industrialization, Düzce has a very colorful clothing culture with its migrations and history. Special day clothes were searched from traditional women's clothes by taking samples from different nationalities wearing special occasions in Düzce. The clothes are in the direction of the created observation sticks; the materials used are examined in terms of color, model, cutting, sewing, lining and decoration properties, and photographed and visualized.

Kaynakça

Al-ajaji, T. N. (2013). The Fabrics which are used to made to traditional costumes in Saudi Arabia. ISS & MLB︱September 24-26, 2013 Saudi Arabia

Artun, E. (2006). Adana Ve Osmaniye Halk Kültüründe Giyim- Kuşam Geleneği. Halk Kültüründe Giyim-Kuşam ve Süsleme Uluslararası Sempozyumu

Çağdaş, M., (2002), Kadın Giyiminde Kapanma Payı ve Yaka Çizim Teknikleri, Ankara, s. 2.

Çivitçi, Ş., & diğerleri,(2012). “Tekirdağ Etnografya Müzesi’ nde Kayıtlı Bindallıların Özellikleri”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 14 Sayı 1 99-120.

Çulcuoğlu, S., (2007). Divriği Yöresinin Kıyafetleri Takı ve Aksesuarları, Sivas Valiliği Tarih Ve Kültür Araştırmaları Merkezi, Sivas.

DüzceTSO, (2014). Kültür- Turizm http://www.duzcetso.org.tr/tr/genel/sayfalar/28-10-2014-kultur-turizm 06.06.2018 tarihinde indirilmiştir.

Eicher, J. B. & Roach-Higgins, M. E.(1993). “Definition and Classification of Dress Implications for Analysis of Gender Roles”, Dress and Gender, Ed. Ruth Barnes and Joanne B. Eicher, Lillington,

Gümüş, U., (1996). Gelinlik Hakkında Bilgi, Konfeksiyon Teknik Dergisi, (29), İstanbul. s.82

Koca, E, (2000), İçel İli Tarsus İlçesi Tahtacılar Geleneksel Kadın Giysileri ve Çağdaş Tasarımlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Koca, E.ve Kumaş, N. (2015). Yitirilen Kültürel Değerler: Giresun İli Yöresel Gelin Giysileri. Türk& İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi Yıl: 2 Sayı: 2 s. 84-95

Koç, F., Koca, E. (2007), “The Westernization Process in Otoman Women’s Garments: 18th Century- 20th Century”, Asian Journal of Women’s Studies (AJWS), 13 (4), 57-84.

Koçu, R.E (1969). Türk Giyim Kuşam ve Süsleme Sözlüğü. Sümerbank Kültür Yayınları, Ankara,

Örnek, S. V. (1995). Türk Halk Bilimi. Ankara

Özel, M., 1992. Folklorik Türk Kıyafetleri. Türkiye Güzel Sanatları Geliştirme Vakfı Yayınları, Ankara, s.19-21-22

Özus E., Erden F., Tufan M., (2014). “Malatya Yöresi Geleneksel Kadın Kıyafetlerden Günümüze Yansımalar” 650-664-International Journal of Science Culture and Sport http://www.iscsjournal.com/Makaleler/1839971555_si_1_37 Temmuz

Tezcan, M. (1983). Giyim olgusuna sosyo-kültürel bakış ve Türklerde giyim Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Sayı: 1 Cilt: 16 1301-3718

Tizer, G. (1974). Giyim- Kuşam ve Türk Kadın Kıyafetleri. Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, 1 (15), İstanbul s.169.

Tokdemir, H. (1993). Artvin Yöresi Folkloru. Ankara. s.228

Tuzcu, İ. (1980) Lazimark’tan Ayazlıya https://ibrahimtuzcu.tr.gg/D.ue.zce-Laz-G.oe.%E7leri.htm

Türkoğlu, Sabahattin (2002), Tarih Boyunca Anadolu’da Giyim Kuşam, İstanbul.

Tüz A, (2011). Sille Kadın ve Erkek Kıyafetleri, Konya, Silleyi Kalkındırma ve Tanıştırma Derneği Kültür Yayınları, ss.27-57

Sürür, A., 1983. Ege Kadın Kıyafetleri. Türk Süsleme Sanatları, 7 (Ak Yayınları), s.78.

Svensson , G. T. (1992). Clothing in the arctic: a means of protection, a statement of ıdentity, Arctic, Volume: 45, No: 1 (March 1992) p. 62 - 73.

Yener, E., (1955). “Eski Ankara Kadın Kıyafetleri ve Giyiniş Tarzları”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 13 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Dursun, F , Dursun Çalışan, Ç , Abanoz, G . (2019). Düzce İli Geleneksel Özel Gün Kadın Giysilerinin İncelenmesi . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 18 (1) , 56-74 . DOI: 10.21547/jss.439875