Ar&ge ve İnovasyonun Ülkelerin İhracat Performansına Etkileri: Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri İçin Yeni Nesil Bir Panel Veri Analizi

Bu çalışmada Ar&Ge harcamaları, inovasyon, Ar&Ge’de çalışan araştırmacı sayısı ve reel efektif döviz kurunun ihracata etkileri; gelişmekte olan Asya Ülkelerinin 1996-2016 dönemi verileri kullanılarak incelenmiştir. Ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının varlığının tespit edildiği çalışmada serilerin durağanlığı; CADF yöntemiyle incelenmiş ve serilerin birinci farkta durağan oldukları belirlenmiştir. Serilerin eşbütünleşiklikleri; Durbin-H yöntemiyle incelenmiş ve eşbütünleşik oldukları görülmüştür. Eşbütünleşme katsayılarının homojenliği delta testiyle incelenmiş ve homojen oldukları belirlenmiştir. Eşbütünleşme katsayıları Panel AMG yöntemiyle tahmin edilmiş ve Ar&Ge harcamalarının ihracatı Çin, G. Kore, Hong Kong, Pakistan, Tayland ve Türkiye’de pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı biçimde etkilediği, paneli oluşturan ülkelerin genelinde Ar&Ge harcamalarındaki %1’lik artışın, ihracatı %0.20 oranında artırdığı belirlenmiştir. İnovasyonun ihracat üzerindeki etkisinin sadece Hong Kong, Kazakistan ve Singapur’da pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ar&Ge alanında çalışan araştırmacı sayısının ihracat üzerinde sadece Hindistan’da pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Reel efektif döviz kurundaki azalışların, Çin ve Filipinler’de dış ticarette rekabet gücünü artırarak, ihracatı artırdığı görülmüştür.

The Effects of R&D and Innovation on Export Performance: A New Generation Panel Data Analysis for Developing Asian Countries

In this study, effects of R&D expenditures, innovation, number of researchers working in R&D and real effective foreign exchange rate on export is examined for developing Asian countries using data of 1996-2016 periods. In the study, cross section dependency between countries is determined. The stationarity of the series is investigated by CADF method and the series are found to be stationary in the first difference. Cointegration relationships between the series are tested by Durbin-H method and the series are found to be cointegrated. Homogeneity of the cointegration coefficients are examined by delta test and it is determined that they are homogeneous. Cointegration coefficients are estimated by Panel AMG method and it is found that R&D expenditures affect export positively and statistically significant in China, S. Korea, Hong Kong, Pakistan, Thailand and Turkey while 1% increases in R&D in spending increases exports by 0.20% across the countries constituting the panel. The effect of innovation on exports is found to be positive and statistically significant only in Hong Kong, Kazakhstan and Singapore. It is determined that the number of researchers working in R&D field has a positive and statistically significant effect on exports only in India. Decreases in real effective exchange rates increase exports by increasing foreign trade competition in China and the Philippines.

Kaynakça

KaynakçaAlgan, Neşe & Özsoylu, Ahmet Fazıl (2011). Dünya ekonomisinin yeni aktörleri BRIC. Adana: Karahan Yayınları. Ayar, Bahadır & Erdil, T. Sabri (2018). İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin ihracat performansına etkisi: Türk işletmeleri üzerine algısal bir araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. 13(49). 45-68. Baltagi, Badi & Feng, Qu & Kao, Chihwa (2012). A lagrange multiplier test for cross-sectional dependence in a fixed effects panel data model. Journal of the Econometrics. 170. 164–177.Barro, Robert (1990). Government spending in a simple model of endogeneous growth. Journal of Political Economy. 98(S5). 103-125.Basılgan, Müslüm (2011). Ekonomik gelişmenin yaratıcı yıkımı: Schumpeteryan girişimci. Amme İdaresi Dergisi. 44(3). 27-56.Bloomberght (2018). Çin çelik ithalatı “Trump vergisine karşın daha ucuz”. http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2107239-cin-celik-ithalati-trump-vergisine-karsin-daha-ucuz. (Erişim Tarihi: 01.04.2018).Bruegel Datasets (2018). Real effective exchange rates for 178 countries: A new database. http://bruegel.org/publications/datasets/real-effective-exchange-rates-for-178-countries-a-new-database/. (Erişim Tarihi: 28.03.2018). Breusch, Trevor & Pagan, Adrian (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification tests in econometrics. Review of Economic Studies 47. 239-53.Çütçü, İbrahim & Çelik, Mücahit (2016). İnovasyonun tekstil ihracatına etkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi uygulaması. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3(5). 15-42.Dam, M. Metin & Bulut, Şahin (2015). Ar-Ge yatırımlarının dış ticaret performansına etkisi: OECD ülkeleri için ampirik bir analiz. EconAnadolu Conference. Eskişehir. Darvas, Zlot (2017). Real effective exchange rates for 178 countries: A new database. http://bruegel.org/publications/datasets/real-effective-exchange-rates-for-178-countries-a-new-database/. [Erişim Tarihi: 10.03.2018].DEİK (2014). Dış ekonomik ilişkiler kurulu. Hong Kong ülke bülteni. https://www.deik.org.tr/uploads/hong-kong-ulke-bulteni-2014.pdf. (Erişim Tarihi: 29.03.2018).Domar, Evsey (1946). Capital expansion, rate of growth, and employment. Econometrica. 14. 137–147. Dornbusch, Rudiger & Fischer, Stanley (1995). Makroekonomi. Salik Ak, Mahir Fisunoğlu, Erhan Yıldırım, Refia Yıldırım, Çev. İstanbul: Akademi Yayınları. Eberhardt, Markus & Bond, Stephen (2009). Cross-section dependence in nonstationary panel models: a novel estimator. MPRA Paper. No. 17870Erdil, Erkan & Pamukçu, M. Teoman (2015). Ar-Ge, inovasyon ve gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücü arasındaki ilişkiler. Elektrik Mühendisliği Dergisi. 455. 15-23. Erdoğan, Seyfettin & Canbay, Şerif (2016). İktisadi büyüme ve araştırma & geliştirme (Ar-Ge) harcamaları ilişkisi üzerine teorik bir inceleme. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 4(2). 29-44.Erkek, Dilşad (2011). Ar-Ge, inovasyon ve Türkiye neredeyiz?. http://geka.gov.tr/Dosyalar/o_19v5e6jpd10591tg915tg1ltt1kav8.pdf. (Erişim Tarihi: 30.03.2018).Fonchamnyo, Dobdinga Cletus & Wujung, Vukenkeng Andrew (2016). Innovation and export performance: an empirical insight on the effect of innovation on manufacturing firms in cameroon. Applied Economics and Finance. 3(4). 123-133.Garanti Bankası (2018). Asya Krizi. https://www.paragaranti.com/detay-kutuphane-asya-krizi. (Erişim Tarihi: 01.04.2018).Göçer, İsmet & Gerede, Cemaleddin & Kutbay, Hüseyin (2014). Dış ticarette rekabet gücünün belirleyicisi olarak Ar-Ge ve inovasyon: Ekonometrik bir analiz. 15th International Symposium on Econometrics. Operations Research and Statistics 22-25 May Suleyman Demirel University. Turkey.Göçer, İsmet (2015). Ekonometri. İzmir: Lider Yayınları. Güloğlu, Bülent & Tekin, R. Barış (2014). A panel causality analysis of the relationship among research and development, innovation, and economic growth in high-income OECD countries. Eurasian Economic Review. 2(1). 32-47.Harris, Richard & Moffat, John (2011). R&D, innovation and exporting. SERC Discussıon Paper. No. 73.Harrod, Roy (1936). The trade cycle: An essay. Oxford University Press.İnce, Meltem & Kozanoğlu, Orkun & Demir, Mehmet Hulusi (2011). The Heckscher-Ohlin trade theory and technological advantages: Evidence from Turkey and USA. Asian Transactions on Basic & Applied Sciences, 1(4), 17-21.Karluk, Rıdvan (1995). Karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin gelişmekte olan ülkeler yönünden geçerliliği üzerine düşünceler. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/8622. (Erişim Tarihi: 29.03.2018).Kaya, Vedat & Uğurlu, Süleyman (2013). Ar-Ge harcamaları ile ihracat arasındaki ilişki: Türkiye örneği, 1990-2011. EKEV Akademi Dergisi. 17(57). 269-282. Kocakale, Yahya & Toprak, Hakan Hüsnü (2015). Türkiye’nin reel efektif döviz kuru endekslerinin güncellenmesi. TCMB Ekonomi Notları No: 15/06. Korkmaz, Sezer & Ermeç, Ayşegül & Yücedağ, Nilüfer (2009). İşletmelerin yenilikçi kabiliyetleri ve ihracat performanslarına etkileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(2). 83-104.Krugman, Paul (1979). Incesing returns, monopolişstic competition, and international trade. Journal of International Economics. 9. 469-479.Lucas, Robert (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics. 22. 3-32.Mankiw, N. Gregory (2010). Makroekonomi. Faruk Çolak, Çev. Ankara: Efil Basım. OECD (2005). Yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması için ilkeler. Oslo Kılavuzu.OECD (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development, the measurement of scientific, technological and innovation activities. Paris: OECD Publishing.Oktar, Suat & Yüksel, Serhat (2016). 1998 yılında Rusya’da yaşanan bankacılık krizi ve öncü göstergeleri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi. 37(2). 327-340. Özer, Mustafa & Çiftçi, Necati (2009). Ar-Ge harcamaları ve ihracat ilişkisi: OECD ülkeleri panel veri analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 23. 39 – 49.Özkan, Funda (2003). Denge reel kur hesaplama yöntemleri ve reel kur dengesizliğinin ölçülmesi: Türk Lirası üzerine bir çalışma. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Pesaran, M.Hashem (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Cambridge Working Papers in Economics. 435.Pesaran, M. Hashem (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics. 22. 265-312.Pesaran, M. Hashem & Yamagata, Takashi (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics. 142(1). pp. 50–93.Romer, Paul (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy. 94. 1002-1037.Roper, Stephen & Love, James H. (2018). Innovation and export performance: Evidence from UK and German manufacturing plants. https://research.aston.ac.uk/portal/files/4630789/Innovation_and_export_performance.pdf. (Erişim Tarihi: 30.03.2018).Sandu, Steliana & Ciocanel, Bogdan (2014). Impact of R&D and innovation on high - tech export, science direct. Procedia Economics and Finance 15. 80 – 90. Satı, Zümrüt Ecevit (2013). İnovasyonu Yönetmede Kesitler: Bilgi Yönetimi/ArGe/Marka Yönetimi/Stratejik Yönetim. Ankara: Nobel Yayınları. Schumpeter, Joseph Alois (1934). Theory of economic development. Cambridge: Harvard University Press.Solow, Robert (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics 70. 65-94.Soybilen, Barış (2013). Türkiye’de inovasyon: Nicelik var nitelik yok. Betam Araştırma Notu, No: 158. Soyu, Esra & Altınok, Serdar & Fırat, Emine (2016). Yükselen piyasalarda Ar-Ge ve inovasyonun kalkınma üzerindeki etkisi. International Conference on Eurasian Economies. Kaposvár – Hungary. 29-31 August. Sungur, Onur & Aydın, H. İbrahim & Eren, M. Vahit (2016). Türkiye’de Ar-Ge, inovasyon, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Asimetrik nedensellik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi. 21(1). 171-192.Swan, Trevor (1956). Economic growth and capital accumulation. The Economic Record. 32(3). 34-61.Şahbaz, Ahmet & Yanar, Rüstem & Adıgüzel, Uğur (2014). Ar-Ge harcamaları ve ileri teknoloji mal ihracatı ilişkisi: panel nedensellik analizi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 23(1). 47-60.Taşar, İzzet (2015). İçsel büyüme modelleri çerçevesinde Türkiye’de ekonomik büyümenin yapısal dönüşümü. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya. Westerlund, Joakim (2008). Panel cointegration tests of the fisher effect. Journal of Applied Econometrics. 23. 193‐233.World Bank (2018a). GDP (current US$). https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart, (Erişim Tarihi: 29.03.2018).World Bank (2018b). GDP growth (annual %). https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG, (Erişim Tarihi: 29.03.2018).World Bank (2018c). Merchandise exports (current US$). https://data.worldbank.org/indicator/ TX.VAL.MRCH.CD.WT?view=chart, (Erişim Tarihi: 29.03.2018).World Bank (2018d). Research and development expenditure (% of GDP). https://data.worldbank.org/ indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?view=chart, (Erişim Tarihi: 29.03.2018).World Bank (2018e). Patent applications, residents. https://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD? view=chart, (Erişim Tarihi: 29.03.2018).World Bank (2018f). Patent applications, nonresidents. https://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.NRES? view=chart, (Erişim Tarihi: 29.03.2018).World Bank (2018g). Researchers in R&D (per million people). https://data.worldbank.org /indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?view=chart, (Erişim Tarihi: 29.03.2018).World Bank (201h). Population, total. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?view=chart, (Erişim Tarihi: 29.03.2018).World Bank (2018i). High-technology exports (% of manufactured exports). https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?view=chart, (Erişim Tarihi: 29.03.2018).World Bank (2018j). High-technology exports (current US$). https://data.worldbank.org/indicator/ TX.VAL.TECH.CD?view=chart, (Erişim Tarihi: 29.03.2018).Yıldırım, Ertuğrul & Kesikoğlu, Ferdi (2012). Ar-ge harcamaları ile ihracat arasındaki nedensellik ilişkileri: Türkiye örneğinde panel nedensellik testi kanıtları. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 32(1). 165-180.Yüksel, Esra & Sarıdoğan, Ercan (2011). Uluslararası ticaret teorileri ve Paul R. Krugman’ın katkıları. Öneri Dergisi. 9(35). 199-206.

Kaynak Göster

APA Polat, M . (2018). Ar&ge ve İnovasyonun Ülkelerin İhracat Performansına Etkileri: Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri İçin Yeni Nesil Bir Panel Veri Analizi . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 17 (3) , 997-1015 . DOI: 10.21547/jss.415711