KENTSEL KULLANIM ALANINDA GELİŞEN HEYELANLAR VE JEOTEKNİK ANALİZİ: KIRKDEĞİRMENLER (ERZURUM) ÖRNEĞİ

Öz Kentsel yerleşim alanlarında gelişen kütle hareketleri yaşayan nüfus için, can kaybı ve maddi hasara yol açabilenönemli bir jeorisk oluşturur. Bu sebeple, aktif ve pasif heyelan alanları belirlenmeli, bu alanların geoteknikincelemeleri ve duraylılık analizleri gerçekleştirilerek alınacak önlemler tespit edilmelidir. Ayrıca arazi kullanımkararları verilirken heyelanlı sahalara, açık ve yeşil alanlar dışında kentsel yapılaşma izni verilmemelidir. Bubağlamda Erzurum Kenti Kırkdeğirmenler Mahallesi’ndeki potansiyel ve aktif heyelan sahalarının, jeoteknikaçıdan incelemesi ve duraylılık analizleri yapılmıştır. Çalışma alanı ve çevresindeki 20 km2 lik bir alanın1/10.000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritası yapılmış, ayrıca yapılan sondaj ve laboratuar geoteknik deneyleriile malzemelerin mühendislik özellikleri belirlenmiştir. K1, K2, K3 ve K4 no’lu heyelanların geliştiğiyamaçların 1/1000 ölçekli topoğrafik haritaları arazi çalışmalarıyla hazırlanmış ve jeolojik birimler hazırlananharita üzerine işlenerek jeolojik kesitler çıkarılmıştır. Araziden alınan zemin örnekleri üzerinde yapılanlaboratuar deneyleri ile yamaç molozunun fiziksel ve mekanik özellikleri; Efektif içsel sürtünme açısı (φ′°)37.5°-42.5°, Efektif kohezyonu (c′) 0.1-0.38 kg/cm2 , Maksimum kuru birim hacim ağırlık 1.67-2.05 g/cm3,Doygun birim hacim ağırlık 1.90-2.23 g/cm3, Doğal birim hacim ağırlık 1.66-2.05 g/cm3, Kuru birim hacimağırlık 1.57-2.0 g/cm3, Tane birim hacim ağırlığı (γs) 2.37-2.60 g/cm3, Permeabilite katsayısı 2x10-4 - 3.1x10-4cm/s, olarak belirlenmiş ve ayrıca dane dağılım deneyleri yapılmıştır. Yamaçların hazırlanan jeolojikkesitlerinde, geçirilen deneme kayma yüzeylerine göre malzemenin belirlenen jeoteknik özellikleri dekullanılarak Fellenius, Bishop, Janbu ve Hoek-Bray yöntemleri aracılığı ile güvenlik katsayıları belirlenmiş vehesaplanan değerlere göre K1, K2 ve K4 no’lu yamaçların duraysız oldukları K3 no’lu yamacın ise duraysızlığayakın durumda olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

Anbalagan, R., “ Landslide hazard evaluation and

zonation mapping in mountainous terrain” Eng

Geol 32:269–277, 1992

Çakıcı H.,”Kırkdeğirmenler Mahallesi

(Erzurum) çevresindeki yamaçların duraylılık

açısından incelenmesi”, Trabzon, 1997.

Ali Yalcin, “A geotechnical study on the landslides

in the Trabzon Province” NE, Turkey PII:

S0169-1317(11)00020-2, DOI: doi:

1016/j.clay.01.015, 2011

Kılıç, R.,Ulamış, K.., “Gölbaşı (Ankara)

Güneyindekli Kütle Hareketlerinin İncelenmesi”,

Mühendislik Jeolojisi Bülteni, Bulletın Of

Engineering Geology, Sayı: 20 (75-86).

Hutchinson, JN.,”Landslide hazard assessment.

Keynote paper. In: Bell DH (ed) Landslides,

Proceeding of 6th international symposium on

landslides”, Christchurch, New Zealand, vol 1.

Balkema, Rotterdam, pp 1805–1841, 1995

MTA, “Stratigrafi Sınıflama ve Adlama Kuralları”

Türkiye Stratigrafi Komitesi, MTA matbaası,

Ankara, 1986.

Altınlı, E. İ., “Uluslararası Stratigrafi Kılavuzu”

TPAO Yerbilimleri Yayınları, Ankara,Nuray

Matbaası, 1978.

Yılmaz, A, “Erzurum F-32 paftası jeolojisi”, MTA

genel müdürlüğü jeoloji etütleri dairesi,

Ankara, 1988.

DSİ “Erzurum Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu”,

Jeo.Tek. Hiz ve YAS Daire Başkanlığı yayını,

Erzurum, 1978.

Lahn, E., “Erzurum havalisinin Jeolojik

Bünyeleri” , MTA Mecmuası. no: 1/19,

Trabzon,1987.

Şaroğlu, F. , Güner, Y , “Doğu Anadolu’nun

Jeomorfolojik Gelişimine Etki Eden Öğeler

Jeomorfoloji, Tektonik Volkanizma İlişkileri”

Türkiye Jeoloii Bülteni, 24-39.1981.

Bilgin, A, “Serçeme ( Erzurum) Deresi ve

Dolayının Stratigrafisi” JMO Dergisi, 18 35-45,

-

Tarhan, F., “Mühendislik Jeoloiisi Prensipleri”,

Baskı, KT.Ü Yayın No: 145, Trabzon,1989.

TSE, “İnşaat Mühendisliğinde Zemin

Laboratuar Deneyleri”, TS 1900, UDK

131, 1. Baskı, Ankara, Nisan 1987.

ASTM, “Standard Test Method for Direct

Shear Test of Soils Under Cosolidated Drained

Condition”, D3080-90, 1990.

TSE, “İnşaat Mühendisliğinde Sondaj Yolları İle

Örselenmiş ve Örselenmemiş Numune Alma

Yöntemleri”, TS 1901, UDK 622.233-

131.36, 1. Baskı, Ankara, Nisan 1975.

Ulusay, R., “Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler”,

JMO yayınları, Ankara, 1989.

Wiley, 1., “Slope Stability Geotechnical

Engineering and Geomorphology”, England,

-

Utku, T., “Teori ve Tatbikatta Heyelanlar”,

Karayolları Genel Müdürlüğü

Matbaası,Ankara, 1975.

Ulusay, R., “Şev Stabilite Analizlerinde

Kullanılan Pratik Yöntemler ve Geoteknik

Çalışmalar”, MTA Yayınları, Eğitim Serisi, 25,

-

Güz, H ., “Geoteknikte Gelişmeler”, DSİ Yamaç

ve Şevlerin Stabilitesi ve Dayanma Yapıları

Semineri, Samsun, 1987.

TSE, “Yamaç ve Sevlerin Dengesi ve Hesap

Metodları-Zeminde”, TS 8853, UDK 624.137-

131, 1. Baskı, Ankara, Şubat 1991.

Paşamehmetoğlu, A.G., Özgenoğlu, A., Karpuz,

C, Kaya Şev Stabilitesi, 2. Baskı ,T.M.M.O.B

Maden Müh. Odası Yayınları, Ankara, Mayıs,

-

Özbek, F., “Erzurum-Trabzon 1. Sınıf

Karayolundaki Kop Geçişi Heyelanının Ulaşım

ve Zemin Problemleri açısından incelenmesi”,

A.Ü. Fen Bilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi,

Erzurum, 1992.

Dramis, F., Sorriso-Valvo, M., “Deep-Seated

gravitational slope deformations, related

landslides and tectonics”, Engineering Geology

, 231- 243, 1994.

Erguvanlı, K, ve Erdoğan, Y., “Yeraltı Suları

Jeolojisi”, İ.TÜ yayınları No: 23, Maçkaİstanbul,

Nisan 1987.

Özmen ve diğerleri, “Türkiye Deprem Bölgeleri

Haritası”, Afet işleri Genel Müdürlüğü, Ankara

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88690, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {27}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {KENTSEL KULLANIM ALANINDA GELİŞEN HEYELANLAR VE JEOTEKNİK ANALİZİ: KIRKDEĞİRMENLER (ERZURUM) ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Çakıcı, Hamit and Tüdeş, Şule and Bulut, Fikri} }
APA Çakıcı, H , Tüdeş, Ş , Bulut, F . (2013). KENTSEL KULLANIM ALANINDA GELİŞEN HEYELANLAR VE JEOTEKNİK ANALİZİ: KIRKDEĞİRMENLER (ERZURUM) ÖRNEĞİ . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 27 (4) , .
MLA Çakıcı, H , Tüdeş, Ş , Bulut, F . "KENTSEL KULLANIM ALANINDA GELİŞEN HEYELANLAR VE JEOTEKNİK ANALİZİ: KIRKDEĞİRMENLER (ERZURUM) ÖRNEĞİ" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 (2013 ): <
Chicago Çakıcı, H , Tüdeş, Ş , Bulut, F . "KENTSEL KULLANIM ALANINDA GELİŞEN HEYELANLAR VE JEOTEKNİK ANALİZİ: KIRKDEĞİRMENLER (ERZURUM) ÖRNEĞİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - KENTSEL KULLANIM ALANINDA GELİŞEN HEYELANLAR VE JEOTEKNİK ANALİZİ: KIRKDEĞİRMENLER (ERZURUM) ÖRNEĞİ AU - Hamit Çakıcı , Şule Tüdeş , Fikri Bulut Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 27 IS - 4 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi KENTSEL KULLANIM ALANINDA GELİŞEN HEYELANLAR VE JEOTEKNİK ANALİZİ: KIRKDEĞİRMENLER (ERZURUM) ÖRNEĞİ %A Hamit Çakıcı , Şule Tüdeş , Fikri Bulut %T KENTSEL KULLANIM ALANINDA GELİŞEN HEYELANLAR VE JEOTEKNİK ANALİZİ: KIRKDEĞİRMENLER (ERZURUM) ÖRNEĞİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 27 %N 4 %R %U
ISNAD Çakıcı, Hamit , Tüdeş, Şule , Bulut, Fikri . "KENTSEL KULLANIM ALANINDA GELİŞEN HEYELANLAR VE JEOTEKNİK ANALİZİ: KIRKDEĞİRMENLER (ERZURUM) ÖRNEĞİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 / 4 (Şubat 2013): 0- .
AMA Çakıcı H , Tüdeş Ş , Bulut F . KENTSEL KULLANIM ALANINDA GELİŞEN HEYELANLAR VE JEOTEKNİK ANALİZİ: KIRKDEĞİRMENLER (ERZURUM) ÖRNEĞİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 27(4): 0-.
Vancouver Çakıcı H , Tüdeş Ş , Bulut F . KENTSEL KULLANIM ALANINDA GELİŞEN HEYELANLAR VE JEOTEKNİK ANALİZİ: KIRKDEĞİRMENLER (ERZURUM) ÖRNEĞİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 27(4): 0-.
  • ISSN: 1300-1884
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

175b84.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLAYICILARINDA EĞİM VE YÖNLENDİRMENİN YARARLANABİLİRLİĞE ETKİSİ

Erkan KAÇAN, Koray ÜLGEN

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

Sezgin KAÇAR, İlyas ÇANKAYA

GERÇEK ZAMANLI KALABALIK BENZETİMLERİNDE YENİ BİR DİZİNLEME VE POTANSİYEL ALAN SAKLAMA TEKNİĞİ

Murat HACIÖMEROĞLU

OTO CAMLARIN TEMPERLENMESİNDE ÇARPAN HAVA JETLERİ İLE SOĞUTMANIN DENEYSEL İNCELENMESİ

Mustafa GÖLCÜ, Hilmi YAZICI, Mehmet AKÇAY, Mehmet KÖSEOĞLU, Yakup SEKMEN

YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BAĞLAMINDA BİR HASTANE PROJESİ VE ULUSAL YANGIN MEVZUATINA UYGUNLUK ANALİZİ

Füsun DEMİREL, Hüseyin BAŞDEMİR, İsmail İŞERİ

TAŞITLARDA KULLANILAN YALITIM MALZEMELERİNİN SES YUTMA KATSAYILARININ BELİRLENMESİ

İhsan BATMAZ, İbrahim AYDIN

EŞİT KANAL-AÇISAL PRESLEME (EKAP) YÖNTEMİYLE AŞIRI DEFORMASYON YAPILMIŞ 7075 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU

Ahmet GÜRAL, Süleyman TEKELİ, Alper AYTAÇ, Mustafa TÜRKAN

YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ÇOKLU ETMEN BENZETİM ORTAMINDA REALİZE EDİLMESİ VE GEZGİN SATICI PROBLEMİNE UYGULANMASI

Adil BAYKASOĞLU, Alper SALTABAŞ, A. Serdar TAŞAN, Kemal SUBULAN

KENTSEL KULLANIM ALANINDA GELİŞEN HEYELANLAR VE JEOTEKNİK ANALİZİ: KIRKDEĞİRMENLER (ERZURUM) ÖRNEĞİ

Hamit ÇAKICI, Şule TÜDEŞ, Fikri BULUT

KARARSIZ AKIM KOŞULLARINDA KATI MADDE TAŞINIMININ SONLU HACİMLER YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ

Birol KAYA, Amin GHAREHBAGHI