Üniversite Yaşamında Sosyal Uyumun Yordayıcısı Olarak Spora Yönelik Tutum

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının üniversite yaşamında sosyal uyumları üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında bir kamu üniversitesinin spor bilimleri fakültesinde öğrenim görmekte olan 203 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formunun yanı sıra, Şentürk (2012) tarafından geliştirilen Spora Yönelik Tutum Ölçeği ve Aslan (2015) tarafından geliştirilen Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları dikkate alındığında; katılımcıların spora yönelik tutumları ve yaşam uyumu düzeyinin ortalamanın üzerinde olduğu ifade edilebilir. Bununla beraber; spora ilgi duyma ve aktif spor yaşamı ile üniversite yaşamına uyum ilişkisinde anlamlı bir etki olduğu belirlenmiştir. Son olarak; üniversite yaşamına uyumun %.05’inin yordayıcı değişkenler olan spora ilgi duyma, sporla yaşama ve aktif spor yaşamı tarafından açıklandığı belirtilebilir.

Attitude towards Sports as a Predictor of Social Adaptation in University Life

The aim of this study is to determine the effect of sports science faculty students' attitudes towards sports on their social adaptation in university life. The study group of the research consists of 203 students studying at the sports sciences faculty of a public university in the 2020-2021 academic year. In addition to the personal information form, the Attitude towards Sports Scale developed by Şentürk (2012) and the Scale of Adaptation to University Life developed by Aslan (2015) were used as data collection tools in the research. Considering the research results; It can be stated that the attitudes of the participants towards sports and the level of life adjustment are above the average. However; It has been determined that there is a significant effect on the relationship between interest in sports and active sports life and adaptation to university life. In addition; It can be stated that .05% of adaptation to university life is explained by the predictive variables of interest in sports, living with sports and active sports life.

Kaynakça

1. Akhan, N. E. ve Arık Karamık, G. (2019). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyumlarının yaratıcı drama ile sağlanması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(2), 141-152.

2. Akhunlar-Turgut, M. N., Sarıot-Ertürk, Ö., Karslı, F. ve Şakiroğlu, M. (2020). Algılanan stres ve üniversite yaşamına uyum ilişkisinde bir aracı değişken: Ayrılık anksiyetesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 338-353.

3. Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: Uzunlamasına bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13,117-110.

4. Akyüz, İ., Yılmaz, Ş., Aykul, M. ve Pulat, A. B. (2019). Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin sosyal uyum düzeyleri. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 92-106.

5. Arici, F. (2019). Üniversite öğrencilerinin üniversite eğitimi ve yaşamına ilişkin problemleri: Bir durum çalışması. İleri Eğitim Çalışmaları Dergisi, 1(2), 79-95.

6. Aslan, S. (2015). Üniversite yaşamına uyum ölçeğinin geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(4), 132-145.

7. Atalı, L., Uzuner, M. E., Çolak, E. ve Bayazıt, B. (2018). Farklı fakültelerden spor ile ilgili ders alan öğrencilerin spora yönelik tutumlarının incelenmesi: Kocaeli Üniversitesi örneği. Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(30), 4428-4434.

8. Ayyıldız-Durhan, T. (2020). The effect of leisure literacy on leisure exercise in university students. International Journal of Educational Methodology, 6(2), 381-391.

9. Ayyıldız-Durhan, T. A. ve Karaküçük, S. (2020). Ecorecreatıonal attitude of participants in sportive recreation activities. European Journal of Physical Education and Sport Science, 6(7), 61-81.

10. Baba-Kaya, H. ve Kaçay, Z. (2017). Üniversite öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre üniversiteye uyum düzeylerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(1), 738-746.

11. Başkonuş, T. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi: Kırşehir ili örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 365-376.

12. Belli, E., Bedir, F. ve Turan, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi, ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 89-103.

13. Bindesen, Z. V. ve Bindesen, M. A. (2020). İnsan, spor ve felsefe (Spor felsefesine bir giriş). Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(4), 1-10.

14. Birsin-Yıldız, A., Arı, Ç. ve Yılmaz, B. (2017). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi örneği. Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 35-45.

15. Bulut, C. ve Bulut Serin, N. (2016). Öğretmen adaylarının üniversite yaşamına uyum düzeyleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 5(4), 1-7.

16. Caz, Ç., Bıçakçı, Y. S. ve Nakipoğlu-Firuzan, F. (2019). Spora yönelik tutum ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(3), 484-491.

17. Cengiz, R. ve Taşmektepligil, M. Y. (2016). Spor üzerine sosyolojik bir çözümleme: Spor merkezleri: Samsun örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 56, 220-240.

18. Chan, K., Zhang, H. ve Wang, I. (2006). Materialism among adolescents in urban China. Young Consumers, 1, 64-76.

19. Çakır, F. ve Özdurak-Sıngın, R. H. (2019). Üniversite öğrencilerinde spora yönelik tutum ve internet bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 163-178.

20. Çoban, Ü. (2019). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının benlik saygısı, yaşam kalitesi, öz yeterlilik ve akademik başarı düzeylerine etkisinin incelenmesi: Doğu Marmara Bölgesi Üniversiteleri örneği (Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

21. Çoban, Ü., Bayazıt, B. ve Uca, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının yaşam kalitesi düzeylerine etkisinin incelenmesi: Doğu Marmara Bölgesi üniversiteleri örneği. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(26),4362-4385.

22. Çöllü, E. F. ve Öztürk, Y. E. (2006). Örgütlerde inançlar-tutumların ölçüm yöntemleri ve uygulama örnekleri bu yöntemlerin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(1-2), 375-376.

23. Demir, K. (2020). Bireylerin spora yönelik tutumları ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik personeli üzerine bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Aydın.

24. Erdoğan, S., Şanlı, H. S. ve Şimşek-Bekir, H. (2005). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 479-496.

25. Esen-Aygün, H. ve Şahin Taşkın, Ç. (2019). Öğretmen adaylarının üniversite yaşamına sosyal, kişisel ve akademik uyumları. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 12-31.

26. Gökdağ, M. (2018). Okul yöneticilerinin spora yönelik tutumları ve kadınların spor etkinliklerine katılımlarına dair görüşlerinin araştırılması: Bartın örneği (Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

27. Göksel, A. G., Caz, Ç., Yazıcı, Ö. F. ve İkizler, H. C. (2017). Farklı bölümlerdeki öğrencilerin spora yönelik tutumlarının karşılaştırılması: Marmara Üniversitesi örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 8(2), 123-134. 28. Güngör, N. B. ve Çelik, O. B. (2020). The effect of attitude towards sport of Sports Science Faculty students on mental well-being. International Journal of Eurasian Education and Culture, 5(8), 468-493.

29. Halıcı, A., Parasız, Ö. ve Yetim, A. A. (2020). Sayılarla Türkiye’de spor yöneticiliği eğitimi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 299-312.

30. İkiz, E., Asıcı, E., Savcı, M. ve Yörük, C. (2015). Problemli internet kullanımı ile üniversite yaşamına uyum ilişkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 34–50.

31. İkiz, F. E. ve Mete-Otlu, B. (2015). Üniversite yaşamına uyum sürecinde yaşanan sorunlar ve başa çıkma yolları. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 35-52.

32. Kalfa, M. (2019). Diş Hekimliği Fakültesindeki öğrencilerinin spora yönelik tutumları. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 165-181.

33. Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E. ve Dicle, A. N. (2005a). Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin sosyo-kültürel etkinlikler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(30), 63-72.

34. Karahan, T. F., Sakdoğan, M., Özkamalı, E. ve Dicle, A. (2005b). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum düzeylerinin denetim odağı ve atılganlık düzeyleri açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 6-15.

35. Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi (25. Basım). Ankara: Nobel.

36. Kargın-Göktaş, N. ve Şentürk, H. E. (2019). Spor lisesi öğrencilerinin okul iklimi algıları ile spora yönelik tutumları arasındaki ilişki. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 78-92.

37. Kiye, S., Yoncalık, O. ve Nazlı, S. (2020). Lisans 1. sınıf öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum sürecinde akran danışmanlarının rolü. Kastamonu Education Journal, 28(6), 2346-2361.

38. Küçük, V. ve Koç, H. (2004). Psiko-sosyal gelişim süreci içerisinde insan ve spor ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 211-223.

39. Latchanna, G. ve Dagnew, A. (2009). Attitude of teachers towards the use of active learning methods. E-journal of All India Association for Educational Research, 21(1), 53-60.

40. Mert, A. ve Çetiner, P. (2018). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum ile benlik ayrımlaşması arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 190-204.

41. Mızrak, O., Biricik, Y. S. ve Belli, E. (2017). Yetiştirme yurdunda kalan lise düzeyinde öğrencilerin spora yönelik tutumlarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 56-67.

42. Nacar, E., Gacar, A. ve Tutar, Ç. F. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin spora karşı tutumlarının incelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 6(38), 73-85.

43. Napoli V., Kilbride, J. M., Tebs, D. E. (1996). Adjustment and growth in a changing world, New York: West.

44. Özkan, S. ve Yılmaz, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları: Bandırma örneği. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(13), 153-171.

45. Özlük, B. ve Karaaslan, A. (2017). Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversite yaşamına uyumunda akran desteğinin etkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(10), 209-222.

46. Öztürk, N. (2020). Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversite yaşamına uyumları: Akran desteğinin yordayıcı rolü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 63–72.

47. Sağınç, N. (2011). Üniversite yaşamına uyum sürecine etki eden faktörler ve birbirleri ile ilişkileri (Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

48. Sarı, A. ve Taylan, S. (2020). İlk ve acil yardım önlisans programı öğrenci ve mezunlarının spora yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 39-49.

49. Sevinç-Tuhanioğlu, S. ve Gizir, C. A. (2019). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin üniversite yaşamına uyumlarına katkı sağlayan bireysel ve çevresel faktörlerin incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 9(3), 249–262.

50. Sevinç, S. ve Gizir, C.A. (2014). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin bakış açılarından üniversiteye uyumu olumsuz etkileyen faktörler: Mersin Üniversitesi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1-24.

51. Şentürk, H. E. (2012). Sportif tutum ölçeği: geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 8-18.

52. Şimşek, A. ve Karahüseyinoğlu, M. F. (2020). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi: Fırat Üniversitesi örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 11(1), 46-54.

53. Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston:Pearson.

54. Tukel, Y. (2018). Rekreatif amaçlı spor yapanların spora yönelik tutumlarının cinsiyete ve medeni duruma göre değerlendirilmesi. Spor, Eğitim ve Rekreasyon Dergisi (SPORTIVE), 1(1), 12-18.

55. Türkmen, M, Abdurahimoğlu, Y., Varol, S. ve Gökdağ, M. (2016). İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi: Bartin Üniversitesi örneği. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 2(1), 48-59.

56. Varol, R. (2017). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları ve kadınların spor etkinliklerine katılımlarına dair görüşlerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği (Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

57. Varol, R., Varol, S. ve Türkmen, M. (2017). Bartın Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin spora yönelik tutumlarının belirlenmesi. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 3(2), 316-329.

58. Yanık, M. ve Çamlıyer, H. (2015). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları ile okula yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 1, 9-19.

59. Yarayan, Y. E., Yıldız, A. B., ve Gülşen, D. B. A. (2018). Elit düzeyde bireysel ve takım sporu yapan sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 992-999.

60. Yarayan, Y. E., Yıldız, A. B., Gülşen, D. B. A. ve İlhan, L. (2020). Futbolculuk seviyesi prososyal ve antisosyal davranışların bir belirleyicisi midir? Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 125-133.

61. Yavuz, C. ve Yücel, A. S. (2019). Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1902-1910.

62. Yetim, A. (2000). Sporun sosyal görünümü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 63-72.

63. Yıldırım, M., Araç-Ilgar, E. ve Uslu, S. (2018). Lise öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies Educational Sciences. 13(27), 1711-1727.

64. Yılmaz, H. ve Zembat, R. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyleri ile üniversite yaşamına uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 118-136.

65. Zaman, S., Mian, A. K. ve Butt, F. (2018). Attitude of young students towards sports and physical activities. GMJACS, 8(1), 33-40.

Kaynak Göster

APA Kurtipek, S , Güngör, N , Yılmaz, B , Yenel, F . (2021). Üniversite Yaşamında Sosyal Uyumun Yordayıcısı Olarak Spora Yönelik Tutum . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 26 (3) , 361-372 . DOI: 10.53434/gbesbd.947778