Türkiye’de Sporda Motivasyon Araştırmaları: Sistematik Derleme

Bu sistematik derlemenin amacı, Türkiye’de spor motivasyonu ile ilgili araştırmaların güncel durumunu ve özelliklerini inceleyerek bu konuda kapsamlı bilgi sunmaktır. Sistematik derlemeler ve meta-analizler için tercih edilen raporlama öğeleri (PRISMA) rehberi kullanılarak Dergi Park, TR dizin ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında, “motivasyon* ve spor*”, “güdülenme* ve spor*” ve “spora katılım*” anahtar kelimeleri ile taramalar gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan toplam 1466 araştırma içinden dâhil etme kriterlerini karşılayan 203 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Analizler Excel programında gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar belli özellikleri açısından kategorize edilerek yüzde ve frekansları incelenmiştir. Kalite değerlendirmesi için The Mixed Methods Appraisal Tool kullanılmıştır. Bulgulara göre; en çok kullanılan motivasyon yaklaşımları sırasıyla başarı motivasyonu, spora katılım motivasyonu ve Hür İrade Kuramı’dır. Türkçe araştırmaların İngilizce yayımlanan araştırmalara göre; makalelerin ise tezlere göre daha fazla sayıda olduğu belirlenmiştir. Araştırmaların %96,55’i nicel yöntemi kullanırken %3,45 oranındaki az sayıda araştırma ise nitel ve karma yöntemi kullanmıştır. Öte yandan, günümüze yaklaştıkça nitel ve karma yöntem araştırmalar artmaktadır. Araştırmaların büyük bir kısmında (%70,94) örneklem grubu karma şekilde kadın ve erkeklerden oluşmuştur. Ayrıca, motivasyon konusu engelli sporcu, e-spor oyuncusu ve ekstrem sporcu gibi nispeten daha özel gruplarda da ele alınmıştır. En çok yayın yapılan üç dergi sırasıyla; Spormetre, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi ve Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi’dir. Spor motivasyonu konusundaki araştırmalarda en sık kullanılan ölçme araçları ise sırası ile Sporda Güdülenme Ölçeği, Spora Katılım Güdüsü Ölçeği, Spora Özgü Başarı Motivasyon Ölçeği ve Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği’dir. Son olarak, rapor edilmesi gereken önemli bilgileri eksik olan ve ölçme araçlarının hatalı kullanıldığı araştırmalar bulunmaktadır.

Sport Motivation Researches in Turkey: A Systematic Review

This systematic review aims to evaluate the current situation and the characteristics of sports motivation research in Turkey and to provide comprehensive information. Using the preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses (PRISMA) guidelines, the databases of Dergi Park, TR index and the National Thesis Center were searched by the keywords “motivation* and sport*”, “participation in sports.” A total of 203 researches out of 1466 were evaluated. The analyses were carried out in Microsoft Excel software. The studies were categorized according their characteristics and the frequencies along with the percentages of these categories were evaluated. Study quality was assessed by The Mixed Methods Appraisal Tool. The most used motivational approaches were sport participation motivation, achievement motivation and Self-determination Theory approach. More Turkish studies compared to English ones and more articles compared to thesis were determined. 96.55% of the studies adopted the quantitative method, while the remaining few studies (3,45%) adopted the qualitative or mixed method. On the other hand, it was seen that qualitative and mixed method researches have increased as we approach today. In 70.94% of the studies, women and men participants constitute the sample groups together. In addition, sport motivation has been researched in relatively special groups such as disabled athletes, e-sports players and extreme athletes. Top three scientific journals in which sport motivation researches are published were Spormetre, Hacettepe Journal of Sport Sciences and International Journal of Human Sciences. The most used measurement tools were Sport Motivation Scale, Participation Motivation Questionnaire, Sport-Specific Achievement Motivation Scale and Task and Ego Orientation in Sports Questionnaire. Finally, there are some researches with incomplete information along with incorrect use of the measurement tools.

Kaynakça

1. Abakay, U. ve Kuru, E. (2010). Profesyonel ve amatör futbolcuların statü değişkeni açısından başarı motivasyonu farklılıkları. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 186-191.

2. Abakay, U. ve Kuru, E. (2013). Kadın futbolcularda antrenörle iletişim düzeyi ve başarı motivasyonu ilişkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(1). 20-33.

3. Ağar, M. (2016). Ağrı ilindeki sporcuların atletizm, kayak ve tenis spor dallarına yönelmesine neden olan motivasyonel etkenlerin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

4. Akgül, H. M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin spor yapmalarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya.

5. Akın, İ. H. (2011). Bireysel ve takım sporları yapan öğrencilerin güdüsel yönelimlerinin kaygı düzeylerine etkilerinin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

6. Akman, K. ve Can, H. C. (2019). Oryantiring sporu yapan lise öğrencilerinin sporda güdülenme düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 12-21.

7. Aksoy, H. (2019). Profesyonel futbolcuların örgütsel adalet algıları, hedef yönelimleri ve güdüsel iklim algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

8. Aktaş, Z., Çobanoğlu, G., Yazıcılar, İ. ve Nihal, E. (2006). Profesyonel basketbolcularda spora özgü başarı motivasyon düzeyinin cinsiyetler açısından karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 55-59.

9. Altıntaş, A., Hacıoğlu, O., Sağtürk, B., Belman, C. ve Aşçı, F. H. (2010). Genç futbol oyuncularının spora katılım güdüleri ve başarı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 26-31.

10. Altıntaş, A., Kelecek, S. ve Aşçı, F. H. (2013). Elit sporcularda durumsal güdülenme ve optimal performans duygu durumu arasındaki ilişki. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(4), 14-21.

11. Altıntaş, A., Koruç, P. B. ve Akalan, C. (2012). Sporcuların hedef yönelimleri, algılanan güdüsel iklimleri ve algılanan fiziksel yeterliklerinin cinsiyete ve deneyim düzeyine göre karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-15.

12. Altıntaş, A. ve Koruç, P. B. (2014). Determining participation motivation of young athletes with regard to gender and sport type. International Journal of Sport Culture and Science, 2(1), 61-67.

13. Altunbaş, F. (2018). Üniversite öğrencilerinin özyeterlik düzeyleri ile spora katılım motivasyonları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Doktora Tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.

14. Arıburun, B. ve Aşçı, F. H. (2005). Amerikan futbolu oyuncularında hedef yönelimi ve algılanan güdüsel iklim. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 111-114.

15. Arslan, Y. ve Altay, F. (2009). İlköğretim okul takımlarındaki erkek öğrencilerin spora katılım güdülerinin incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 59-66.

16. Artut, V. (2016). Avrupa’daki sualtı hokeyi sporcularının spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

17. Aslan, A. ve Kuru, E. (2002). Profesyonel ve amatör futbolcuların başarı motivasyonu farklılıkları ve sportif tecrübe ile ilişkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 23-30.

18. Aycan, A. ve Yıldız, K. (2016). 11-14 yaş grubu öğrencilerin spora katılım motivasyonlarının cinsiyetleri açısından incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 5(2), 1-9.

19. Aydoğdu, C., Şahan, A. ve Erdem, K. A. (2018). Genç tenisçilerde spora özgü başarı motivasyon düzeyinin müsabaka performansı üzerine etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 655-666.

20. Aygün, M. ve Yetim, A. A. (2015). Ankara ilindeki 16-20 yaş arasi buz hokeycilerin branşa katılım nedenleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-11.

21. Aygün, M. ve Yetim, A. A. (2017). Türkiye’de buz hokeyi sporcularının eğitim düzeylerine göre spora katılım güdülerinin incelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 27-33.

22. Balkis, F. (2019). Elit seviyedeki tenisçilerin görev ve ego yönelimi hedeflerinin başarı motivasyonlarına etkisinin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

23. Barton, D. L. (1991). The role of process innovation and adaptation in attaining strategic technological capability international. Journal of Technology Management, 6(3-4), 303-320.

24. Başar, S. (2019). Antrenör güdüsel ikliminin temel psikolojik ihtiyaçlar, güdülenme ve optimal performans duygu durumu ile ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya.

25. Başoğlu, B. (2017). Grekoromen yıldız erkek güreş milli takım oyuncularının başarı algısı ve özyeterlilik düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 31-40.

26. Baştuğ, G. (2002). Sporda psikolojik motivasyon faktörü olarak ödül ve cezanın cinsiyet ve spora başlama yaşı değişkenine göre incelenmesi (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

27. Bayrak-Ayaş, E. (2020). Comparison of the attitudes towards learning with the participation motivation level in e-sports players. African Educational Research Journal, 8(1), 83-89.

28. Bayrakdaroğlu, Y., Albayrak, A. Y., Tezcan, E. ve Tekin, A. (2020). The effect of goal orientation and motivation of female footballers in sports on resilience power. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 22(2), 202-207.

29. Baysal, Ş. (2019). Okul sporlarına katılan ortaöğretim öğrencilerinin spora katılım güdüsü ve başarı motivasyonlarının incelenmesi: Gaziantep İli örneği (Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

30. Beaudoin, C. M. (2006). Competitive orientations and sport motivativation of professional women football players: An internet survey. Journal of Sport Behavior, 29(3), 202.

31. Bezci, S. (2016). Investigating the relationship between the perceptions of taekwondo athletes towards coach-athlete relationship, task and ego orientation in sports, and motivation in sports. International Journal of Environmental and Science Education, 11(15), 8436-8447.

32. Bingöl, T. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan ortaokul öğrencilerinin spora katılım motivasyonlarının incelenmesi: Bitlis-Tatvan örneği (Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

33. Bora, V. (2013). Beden eğitimi öğretmeni ve sporcu öğrenciler arasındaki iletişimin, sportif başarı motivasyonuyla ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi). Sağlık Bilimleri Enstitüsü Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

34. Bozkurt, Ş. (2014). Okul sporlarına katılan öğrencilerin katılım motivasyonu, başarı algısı ve öz yeterliklerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

35. Can, Y., Güven, H., Soyer, F., Demirel, M., Bayansalduz, M. ve Şahin, K. (2009). Elit taekwondo sporcularında aile-antrenör-kulüp desteği ve başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 240-252.

36. Canpolat, A. M. ve Kazak-Çetinalp, K. Z. (2011). İlköğretim II. kademe öğrenci-sporcuların başarı algısı ve öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 14-19.

37. Ceylan, M., Altıparmak, E. ve Akçakoyun, F. (2016). The analysis of the relationship between personality traits of extreme athletes and sports consumption motives. Journal of Human Sciences, 13(1), 1745-1754.

38. Conroy, D. E., Elliot, A. ve Hofer, S. M. (2003). A 2x2 achievement goals questionnaire for sport: Evidence for factorial invariance, temporal stability, and external validity. Journal of Sport and Exercise Psychology, 25(4), 456-476.

39. Çağlar, E., Asçı, F. H. ve Deliceoglu, G. (2009). Does participation motivation of youth soccer players change with regard to their perceived ability? Ovidius University Annals, Series Physical Education ve Sport/Science, Movement ve Health, 9(1), 18-22.

40. Çağlar, E. ve Aşçı, F. H. (2010). Motivational cluster profiles of adolescent athletes: An examination of differences in physical-self perception. Journal of Sports Science ve Medicine, 9(2), 231.

41. Çakaloğlu, E., Akyüz, O., Sulu, B. ve Bayar, P. (2019). Profesyonel futbolcularda hedef yöneliminin motivasyonel yönelim üzerine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 265-274.

42. Çalışkan, A. (2018). Kişileri ultra maraton koşmaya motive eden faktörler ölçeğinin geliştirilmesi ve bu faktörlerin katılımcıların yaşam doyumları ve başarı algılarıyla karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

43. Çaycı, M. (2019). Erkekler hentbol süper ligi oyuncularının spora katılım motivasyonları ve hedef yönelimleri arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

44. Çekiç, Ö. ve Kurt C. (2017). Farklı mevkilerde oynayan futbolcularda hedef yönelimi ve algılanan motivasyonel iklim arasındaki ilişki. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 3(3), 93-102.

45. Çepikkurt, F. ve Kızıldağ-Kale, E. (2019). The relationship between perceptions of winning and achievement goals of female basketball players. Journal of Education and Training Studies, 7(3), 127-133.

46. Çepikkurt, F. ve Yazgan-İnanç, İ. B. (2012). Mükemmeliyetçilik ve başarı hedeflerinin hentbolcuların müsabaka öncesi yaşadıkları durumluk kaygıyı belirlemedeki rolü. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 43-51.

47. Çetin, A. ve Özman, C. (2019). Koşucuların ultra-maraton etkinliklerine katılmalarındaki motivasyonel boyutlar ve bu boyutların onların yaşam doyumları ve başarı algılarıyla karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 177-187.

48. Çetin, A. (2020). Examination of the table tennis players'general self-efficacy perceptions and sources of sports motivation. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 52-61.

49. Çetin, C. (2017). Öznel iyi oluş ve motivasyonun algılanan özerklik desteği ve temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ile modellenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.

50. Çetinkaya, T. ve Mutluer, C. (2018). Turkish adaptation of behavioral regulations in sports questionnaire and reviewing psychometry properties: Validation and reliability study. International Journal of Higher Education, 7(5), 185-193.

51. Dalkıran, O. ve Aslan, C. S. (2016). Üniversiteli sporcuların spora güdülenme nedenlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 424-432.

52. Danışman, İ. H. A. (2011). Bireysel ve takım sporu yapan öğrencilerin güdüsel yönelimlerinin kaygı düzeylerine etkilerinin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

53. Demir, F. (2017). Rekreatif amaçlı futbol oynayan lise öğrencilerini motive eden unsurlar ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

54. Demir, M. (2018). Yüzme antrenörlerinin iletişim becerileri ile yüzücülerin motivasyon düzeylerindeki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Isparta.

55. Dereceli, Ç. (2019). İlköğretim öğrencilerinin başarı algısı ve sorumluluk duygusunun spor yapma değişkenine göre incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(3), 138-147.

56. Dirmen, A. (2014). Farklı liglerde oynayan kadın futbol takımı oyuncularının başarı motivasyon düzeylerinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

57. Doğru, Z. (2019). Voleybol milli takım gelişim kampına çağrılan 14-15 yaş grubu erkek sporcuların hedef yönelimleri ve yaşam doyum düzeyleri. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, 11(1), 67-83.

58. Duda, J. L. (1989). Relationship between task and ego orientation and the perceived purpose of sport among high school athletes. Journal of Sport and Exercise Psychology, 11(3), 318-335.

59. Durmuş, G. (2015). Gençlerin tenis spor dalını seçmelerinde motivasyonu etkileyen unsurlar (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

60. Dut, R., Yalçın, Ö., Torun, Ö. ve Bayraktar, B. (2020). The sports motivation and biological maturity on the perception of coaching behaviors in young male football players. Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 2(1), 29-35.

61. Duyan, M. ve Günel, İ. (2020). Determining the sports participation motivations of ski athletes. European Journal of Physical Education and Sport Science. 6(4). 33-46.

62. Ekinci, N. E., Bısgın, H. ve Üstün, U. D. (2017). Expressed motives of amateur karate and taekwondo athletes for sport participation. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 19(3), 360-362.

63. Elliot, A. ve Mcgregor, H. A. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80(3), 501.

64. Elmas, A. G. ve Aşçı, F. H. (2017). Sporcularda kendini sabotaj: Benlik saygısı, başarı hedefleri ve başarısızlık korkusunun rolü. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 108-117.

65. Elmas, S., Açıkgöz, S. ve Aşçı, F. H. (2018). Sporda sosyal alanlarda yapılan lisansüstü tezlerde araştırma paradigmalarının incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 29(2), 53-66.

66. Emamvırdı, R., Asl, N. R. H., İlhan, L. ve Çolakoğlu, F. F. (2020). Bedensel engelli sporcularda psikolojik esneklik ve spora katılım motivasyonu. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 271-281.

67. Engür, M. (2002). Elit sporcularda başarı motivasyonunun öğrencilerinin durumluk kaygı düzeyleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

68. Erdem, M. (2008). Amerikan futbolu sporcularında sporda güdülenme ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

69. Erdoğdu, M., Şirin, E. F., İnce, A. ve Öçalan, M. (2014). A study into the sports participation motivation of the secondary school-students in school teams in different types of sports. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 157-166.

70. Ergin, R., Ermiş, E., Erilli, N. A. ve Ağaoğlu, S. A. (2019). 12-14 yaş badminton sporcularının spora katılım motivasyonlarının incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 162-174.

71. Eri, E. (2018). Futbol altyapı sporcularında algılanan ebeveyn tutumları ile başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eurasian Research in Sport Science, 3(2), 80-92.

72. Eroğlu, Ş. (2018). Elit güreşçiler ile farklı branşlardaki sporcuların başarı motivasyonunun incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

73. Ersöz, G., Çetinkalp Z ve Eklund, R. (2015). Kadın ve erkek sporcularda başarı hedeflerini öngörmede kendini fiziksel algılama ve yaşam doyumunun rolü. Spor Bilimleri Dergisi, 26(2), 65-76.

74. Ersöz, G., Öztürk, M., Kılınç, F., Koşkan, Ö. ve Çetinkaya, E. (2012). Sporcuların güdüsel yönelimlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 15-26.

75. Esentürk, O. K. (2014). Lise düzeyinde öğrenim gören ve okullararası spor müsabakalarına katılan sporcu öğrencilerin güdülenme ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

76. Filiz, B. ve Demirhan, G. (2018). Akademik ve spor başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(2), 138-152.

77. Genç, N., Yıldırım Y. ve Müftüoğlu, N. E. (2018). Veteran badmintoncularda hedef yönelimleri ile yaşam doyumu ilişkisi. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 26-33.

78. Gharehbaba, B. P. (2015). Kadın yüzücülerin yüzme sporunu seçmelerinde motive eden faktörler: İstanbul – Tebriz karşılaştırması (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

79. Gill, D. L., Gross, J. B. ve Huddleston, S. (1983). Participation motivation in youth sports. International Journal of Sport Psychology. 14(1), 1–14.

80. Gill, D. L., Williams, L., Dowd, D. A. ve Beaudoin, C. M. (1996). Competitive orientations and motives of adult sport and exercise participants. Journal of Sport Behavior, 19(4) 307–318

81. Gould, D. (1982). Sport psychology in the 1980s: Status, direction, and challenge in youth sport research. Journal of Sport Psychology, 4(3), 203-215.

82. Gök, A., Birol, S. Ş. ve Aydın, E. (2018). Farklı değişkenlere göre atletizm kros sporcularının başarı algısı ve hayal etme düzeyleri. Journal of International Social Research, 11(60), 1367-1378

83. Görgüt, İ. ve Güllü, M. (2016). Examination of primary school handball player's reasons for starting sport and life satisfactions. International Online Journal of Educational Sciences, 8(3), 83-96

84. Gül, M., Gül, O. ve Uzun, R. (2019). Participation motivation scale for e-sports: Validity and reliability study (PMSES). Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 21(2), 281-294.

85. Gülbahçe, Ö., Tozoğlu, E., Bayraktar, G., Dursun, M. ve Gülbahçe, A. (2018). The analysis of relation between different variables and university students’ motives for participatio in sports. European Journal of Physical Education and Sport Science, 4(2), 79-87.

86. Gümüşdağ, H., Şöhret. H., Koç, M. ve Şöhret, A. (2017). İşitme engelli güreşçi ve atıcıların güdülenme düzeylerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 200-213.

87. Gürer, B. (2017). The research about reasons of mountaineers'attend to ice climbing and its effects on their self-confidence. European Journal of Education Studies, 3(8), 501-515.

88. Haslofça, F. (2018). Motivation differences on doing sports actively at the department of physical education and sports teacher in accordance with their grade levels. European Journal of Education Studies, 5(2), 188-199.

89. Hazar, Z., Demir, G. T. ve Can, B. (2018). Lise öğrencilerinin spora katılım güdülerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 225-235.

90. Hong, Q. N., Pluye, P., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon, M. P., Griffiths, F., Nicolau, B., O’Cathain, A., Rousseau, M. C. ve Vedel, I. (2018). Mixed methods appraisal tool (MMAT), version 2018. Registration of Copyright (#1148552), Canadian Intellectual Property Office, Industry Canada.

91. Hosseinalipour, F. (2015). Üniversiteli sporcu öğrencilerin sporda, motivasyon düzeyleri ve stresle başa çıkma yöntemlerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

92. Ingledew, D. K., Markland, D. ve Sheppard, K. E. (2004). Personality and self-determination of exercise behaviour. Personality and Individual Differences, 36(8), 1921-1932.

93. İlhan, L. ve Gencer, E. (2013). Liselerarası badminton müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1-4), 1-6.

94. İmamoğlu-Kaya, M. (2019). Kadın futbolcularda antrenmanın algılanan stres, sporda güdülenme, sürekli öfke ve öfke tarzı düzeylerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çorum.

95. Kaman, M. B., Gündüz, N. ve Gevat, C. (2017). Tenis sporcularının spora katılım motivasyonlarının incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(2), 65-72.

96. Karaç, Y. (2017). Sporcu eğitim merkezlerindeki atletizm branşı öğrenci-sporcuların başarı algıları ile spora katılım güdülerinin incelenmesi (Doktora Tezi). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.

97. Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33.

98. Karadağ, D. (2013). Yüzme antrenörlerinin bir liderlik özelliği olan iletişim becerilerinin yüzücülerin motivasyonları üzerindeki etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

99. Karademir, Y. ve Karademir, M. B. (2018). Antrenör liderlik davranışlarının başarı motivasyonu üzerindeki etkisi: Halk oyuncular üzerinde bir uygulama. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(65), 188-202.

100. Karakaş, İ. (2019). Buz hokeyi sporcularının spora özgü başarı motivasyon düzeyleri ve genel öz yeterliliklerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

101. Karamanoğlu, M. C. (2018). 9-18 yaş arası altyapı futbolcularında anksiyete düzeyleri ile başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doktora Tezi). Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, İstanbul.

102. Kartal, Z., Güvendi, B., Türksoy, A. ve Altıncı, E. E. (2017). Takım sporcularının imgeleme kullanımları ile başari motivasyonları arasındaki ilişki. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 41-53.

103. Kaya, Y. ve Canbaz, M. (2005). Taekwondocuların antrenörleri ile ilişkileri açısından motivasyonel faktörlerinin algı boyutunda incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 377-392.

104. Kayğusuz, Ş., Körmükçü, Y. ve Adalı, H. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yaşam doyum durumları ile sporda görev ve ego yönelimi durumlarının bazı değişkenler tarafından incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 4(3), 65-72.

105. Kazak, Z. (2004). Sporda güdülenme ölçeği-sgö’-nin Türk sporcuları için güvenirlik ve geçerlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 15(4), 191-206.

106. Kazak, Ö. O. (2007). 9-14 yaş arasındaki çocukların spora katılım nedenlerinin değerlendirilmesi: Kütahya ili örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

107. Kazak-Çetinkalp, Z. (2006). Başarı algısı envanterinin çocuk versiyonu-bae-ç’nun Türk sporcuları için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi bildiri kitabı, 1325, Muğla.

108. Kazak-Çetinkalp, F. Z. (2009). Sporda hür irade kuramı ve başarı hedefi kuramının değerlendirilmesi (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

109. Kazak-Çetinkalp, F. Z. (2010). Durumsal güdülenme ölçeği (SIMS)'nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 86-94.

110. Kazak-Çetinkalp, Z., Ada, E. N. D. ve Dinç, Z. (2011). Durumsal güdülenme düzeyi ve başarı algısı arasındaki ilişki: Takım sporları üzerinde bir çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

111. Kazak-Çetinkalp, Z. ve Doğan, B. (2006). Başarı algısı envanteri yetişkin versiyonu-bae-y Türk sporcuları için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Performans Dergisi, (13), 69-74.

112. Kazak-Çetinkalp, Z. ve Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players motivation to participate. Social Behavior and Personality: An İnternational Journal, 39(7), 925-934.

113. Kazak, Z., Moralı, S. ve Doğan, B. (2004). Sporcuların güdüsel yönelimlerinin öngörücüleri olarak: Hedef yönelimi, sportif yeterlik ve yaşam doyumu. Ege Üniversitesi Performans Dergisi, 10(3), 1-7.

114. Kelecek, S. (2013). Sporcuların tutkunluk düzeylerinin; optimal performans duygu durumu, güdüsel yönelim ve hedef yönelimini belirlemedeki rolü (Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

115. Kelecek, S., Aşçı, F. H. ve Altıntaş, A. (2010). Elit erkek ve kadın voleybolcuların algıladıkları güdüsel iklimin, güdüsel yönelimlerini ve optimal performans duygu durumlarını belirlemedeki rolü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(4), 35-47.

116. Kelecek, S., Kara, F. M., Kazak Çetinkalp, F. Z. K. ve Aşçı, F. H. (2016). Sporcu tükenmişlik ölçeği’ nin Türkçe uyarlaması. Spor Bilimleri Dergisi, 27(4), 150-161.

117. Kelecek, S. ve Koruç, Z. (2018). Futbolcularin güdüsel yönelim ve spora bağlilik düzeylerinin sporcu tükenmişliğini belirlemedeki rolü. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2), 102-116.

118. Kelecek, S. ve Yıldırım, K. (2020). Sporcu tükenmişliğini belirlemede farklı psikolojik yapıların rolü. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 164-175.

119. Kesler, E. (2020). Elit güreşçilerde bilinçli farkındalık, sürekli optimal performans duygu durumu, spora katılım motivasyonu ve stres düzeylerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya.

120. Kılınç, M., Ulucan, H., Kaya, K. ve Türkçapar, Ü. (2011). Takım sporu yapanların motivasyon düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 191-206.

121. Kızıldağ-Kale, E. (2013). İmgeleme müdahale programlarının güdülenme, hedef yönelimleri ve güdüsel iklim üzerine etkisi (Doktora Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

122. Kızılkaya, A. (2009). Lise öğrencilerinin spora katılımında ailenin etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

123. Kocaekşi, S. ve Koruç, Z. (2012). Başarılı ve başarısız hentbol takımlarının grup sargınlığı, kaygı, güdülenme ve yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması. Hacettepe Journal of Sport Sciences. 23(3), 129 –143.

124. Kolayiş, H. (2012a). Examining how wheel chair basketball players'self-esteem and motivation levels impact on their state and trait anxiety levels. Biology of Sport, 29(4), 285-290.

125. Kolayiş, H. (2012b). Using eeg biofeedback in karate: The relationship among anxiety, motivation and brain waves. School of Physical Education and Sport, 8(1), 13-18.

126. Kolayiş, H., Sarı, İ. ve Çelik, N. (2018). Determination of sport participation motivation of young athletes from different combat sports. Farklı mücadele sporlarındaki sporcuların spora katılım güdülerinin belirlenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi. 27, 28-42.

127. Kolayiş, H., Sarı, İ. ve Köle, Ö. (2015). Takım sporlarıyla uğraşan kadın sporcuların imgeleme, güdülenme ve kaygı puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 13(2), 129-136.

128. Koparan, Ş. ve Öztürk, F. (2002). Uludağ üniversitesi personelinin üniversite sportif olanaklarından yararlanma düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 239-265.

129. Korkmaz, N. H., Şen, G. N., Gökduman, Ç., Demir, F. ve Uçar, S. A. (2019). Kadın sporcuların sporu seçme nedenleri. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 14-24.

130. Korkutata, A. (2016). Participation motivation in sport: A study on taekwondo athletes. Turkish Journal of Sport and Exercise, 18(3), 47-55.

131. Koruç, P. B. (2009). Genç atletlerin yarışma öncesi durumluk kaygı düzeyleri ile motivasyon boyutları ve hedef yönelimleri arasındaki ilişki. Spor Hekimliği Dergisi, 44(2), 061-069.

132. Kuru, E. ve Abakay, U. (2009). Güreş grekoromen genç milli takım sporcularının başarı motivasyon düzeylerinin, sportif tecrübe ve antrenman sıklığı açısından incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(1), 41-56.

133. Kurudirek, M. I. (2017). Perfectionism and achievement goals in professional Turkish ice hockey players. Turan-Sam, 9(36), 392-400.

134. Kusana, O., Mumcub, H. E., Çevikerc, A., Zambaka, Ö. ve Öztürk, O. (2019). Determination of spreading motive levels of elite hearing-impaired sportsmen. Sport ve Society/Sport Si Societate, 19(1), 39-55.

135. Küçükibiş, H. F. ve Gül, M. (2019). Study on sports high school students' motivation levels in sports by some variables. Online Submission, 7(3), 839-847.

136. Meadows, K. A. (2003). So you want to do research? 5: Questionnaire design. British journal of community nursing, 8(12), 562-570.

137. Meriç, S. ve Turay, Ö. (2020). Tekerlekli sandalye basketbolcularının spora katılım motivasyonu ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (48), 433-450.

138. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/ journal.pmed.1000097.

139. Mumcu, E. H. (2011). Açık ve kapalı beceri gerektiren spor dallarını icra eden sporcuların kişilik tiplerinin güdülenmeleri üzerine etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

140. Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Concepts of ability, subjective experience, task choice and performance. Psychological Review, 91(3), 328-346.

141. O'Neill, P. (2002). Tectonic change: The qualitative paradigm in psychology. Canadian Psychology. 43(3), 190-194

142. Olmuş, L., Sanioğlu, A., Budak, H. ve Büyükipekçi. S. (2019). Masajın judocularda güdülenmeye etkisi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 16-21.

143. Oyar, Z. B., Aşçı, F. H., Çelebi, M. ve Mülazlmoğlu, Ö. (2001). Spora katılım güdüsü ölçeği’ nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 21-32.

144. Öcal, K. ve Sakallı, D. (2018). Turkish adaptation of the sport motivation scale II (SMS-II): Procedures of validity and reliability. Uluslararası Spor Egzersiz ne Antrenman Bilimi Dergisi, 4(1), 39-48.

145. Öncü, H. (1994). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Master Basım.

146. Öz, G. (2014). Kahramanmaraş'ta spora katılımı etkileyen faktörlerin ilköğretim ikinci kademe (ortaokul) öğrencileri boyutunda incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

147. Öz, N. D. ve Üstün, F. (2019). E-spor katılım motivasyonu ölçeği’nin (EKMÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 115-125.

148. Özaslan, R. B. (2019). Takım ve ferdi sporcuların güdülenme düzeylerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

149. Özbezek, B. D. ve Paksoy, M. (2018). Liderlik etme motivasyonu üzerine kuramsal bir araştırma. Social Mentality And Researcher Thinkers Journal. 4(14), 1276-1288.

150. Özdinç, Ö. (2005). Çukurova üniversitesi öğrencilerinin sporun ve spora katilimin sosyalleşmeyle ilişkisi üzerine görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 77-84.

151. Özen, A. (2019). Y ve z kuşağındaki taekwondo sporcularının çok boyutlu mükemmelliyetçilik düzeylerinin sporda güdülenme ve başarı motivasyonu ile ilişkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

152. Özgün, A., Yaşartürk, F., Ayhan, B. ve Bozkuş, T. (2017). Hentbolcuların spora özgü başarı motivasyonu ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Cultural and Social Studies. 3, 83-94.

153. Özsarı, A. ve Çetin, M. Ç. (2019). Amatör futbolcuların görev ve ego yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 99-109.

154. Özşaker, M., Sarı, İ. ve Omrak, H. (2016). Antrenör sporcu ilişkisinin sporcuların güdülenmesi için önemi. Journal of Human Sciences, 13(2), 3122-3129.

155. Öztürk, P. ve Koca, C. (2017). Sporcu ergen kızların spora katılımının sosyo-ekolojik model ve toplumsal cinsiyet yaklaşımı bağlamında analizi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(3), 139-148.

156. Pehlivan, M., Tiryaki, K., Kurtipek, S. ve Sönmezoğlu, U. (2017). Üniversiteler arası güreş müsabakalarına katılan sporcuların sporda güdülenme düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 19(4), 71-78.

157. Pelletier, L. G., Rocchi, M. A., Vallerand, R. J., Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2013). Validation of therevised sport motivation scale (SMS-II). Psychology of Sport and Exercise, 14(3), 329-341.

158. Pelletier, L. G., Tuson, K. M., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., Briere, N. M. ve Blais, M. R. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and motivation in sports: The sport motivation scale (SMS). Journal of Sport and Exercise Psychology, 17(1), 35-53.

159. Polat, E., Can, B. ve Şahin, O. (2019). Takım sporcularında grup sargınlığı ve başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 17(1), 35-53.

160. Polat, E., Doğan, B. ve Mutlu, F. (2018b). Rekreatif yönlü spor yapan bireylerle yarışma sporcularının spora katılım güdülerinin incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 7(2), 175-187.

161. Polat, E., Hazar, S. ve Eker, Y. (2018a). Spor lisesi öğrencileri ve spor merkezi üyelerinin spora katılım motivasyonlarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması. Journal of Human Sciences, 15(4), 2579-2591.

162. Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.

163. Sarı, İ. (2015a). An investigation of imagery, intrinsic motivation, self-efficacy and performance in athletes. The Anthropologist, 20(3), 675-688.

164. Sarı, İ. (2015b). Satisfaction of basic psychological needs and goal orientation in young athletes: A test of basic psychological needs theory. Kinesiology: International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology, 47(2), 159-168.

165. Sarı, İ. ve Bayazıt, B. (2017). The relationship between perceived coaching behaviours, motivation and self-efficacy in wrestlers. Journal of Human Kinetics, 57, 239-251.

166. Sarı, İ. ve Deryahanoğlu, G. (2019). Sporcularda ahlaktan uzaklaşmanın güdüsel iklim ve sporcuların önem verdikleri özellikler ile ilişkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 91-104.

167. Sarı, İ., Ekici, S., Soyer, F. ve Eskiler, E. (2015). Does self-confidence link to motivation? A study in field hockey athletes. Journal of Human Sport and Exercise, 10(1), 24-35.

168. Serin, C. (2016). Türk milli yelkencilerinin motivasyon ve kontrol odağı ilişkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

169. Sinan, S. (2015). Spor yapan lise öğrencilerinin güdülenme profilleri ve başarı algısı özelliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

170. Soyer, F., Can, Y., Güven, H., Hergüner, G., Bayansalduz, M. ve Tetik, B. (2010). Sporculardaki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 225-239.

171. Sönmez, B. Y. (2018). Bedensel engelli sporcuların spora özgü başarı motivasyonlarının değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

172. Şahin, S. ve Bastık, C. (2019). Investigation of motivational cluster profiles and physical self perceptions of athletes performing sports at elite level in individual branches. Journal of Human Sciences, 16(3), 831-843.

173. Şallı, A. O. (2020). Rekreatif koşucuların motivasyon boyutları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(1), 9-17.

174. Şanlı, S. (2014). Polis akademisi öğrencilerinin genel öz yeterlik inançları ve sporda güdülenme kaynaklarının incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 172-183.

175. Şeker, R. (2017). Elit sporcularda hedef yöneliminin, temel psikolojik ihtiyaçlar ile başarısızlık korkusu üzerine etkisi (Doktora Tezi). Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çorum.

176. Şen, M. (2018). Ortaokul ve lise öğrencilerinin spora katılım motivasyonun incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

177. Şenyurt, G. (2018). Takım sporlarında algılanan antrenör, ebeveyn ve akran güdüsel iklim faktörlerinin başarı algısı üzerindeki etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

178. Şimşek, H. (2019). Amatör dağcıların spora katılım motivasyonlarının yorumlayıcı fenomenolojik analizi (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

179. Şimşek, K. Y. (2010a). Türk ekstrem sporcularının spora katılım güdüleri üzerine nitel bir araştırma. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 107-118.

180. Şimşek, K. Y. (2010b). Türk ekstrem sporcuları için spor tüketim güdüsü ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 97-106.

181. Şimşek, K. Y. (2012). Türk ekstrem sporcularının spor tüketim faktörleri. Ege Academic Review, 12, 71-84.

182. Şiraz, M. (2008). Türk Halk Oyunlarıyla İlgilenen Bireylerin Halk Oyunlarına Yöneliş Sebepleri: Konya ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

183. Şirin, E. F. ve Hamamioğlu, Ö. (2007). Uzak doğu spor branşlarındaki (Taekwondo, Karate, Judo) sporcu gençlerin spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 29-42.

184. Şirin, E. F. (2008). Futbolcu kızların (12-15 yaş) spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-7.

185. Şirin, E. F., Çağlayan, H. S., Çetin, M. Ç. ve İnce, A. (2008). Spor yapan lise öğrencilerinin spora katılım motivasyonlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 98-110.

186. Taşmektepligil, M. Y. ve Bostancı, Ö. (2000). Farklı özelliklere sahip fertlerin sportif faaliyetlere katılımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 26-42.

187. Taşpınar, H. A. (2019). Farklı liglerde oynayan futbolcuların ruh halleri ile motivasyonları arasında ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

188. Taştan, İ. (2019). Bazı raket sporları ile ilgilenen sporcuların yaşam tatminleri ve spor katılım güdülerinin incelenmesi: Kayseri ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

189. Tekkurşun-Demir, G. ve İlhan, L. (2020). Engelli sporcularda spora katılım motivasyonu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(1), 49-69.

190. Tekkurşun-Demir, G., İlhan, E. L., Esentürk, O. K. ve Kan, A. (2018). Engelli bireylerde spora katılım motivasyon ölçeği (ESKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(1), 95-106.

191. Temel, V. (2018). Masa tenisi ve wushu sporcularının spora katılım güdülerinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 143-152.

192. Tiryaki, Ş. ve Gödelek, E. (1997-Ekim). Spora özgü başarı motivasyonu ölçeğinin Türk sporcuları için uyarlama çalışması. 1. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı içinde (128-141). Mersin.

193. Toktaş, S. (2017). Okul spor müsabakalarına katılan lise öğrencilerinin kaygı özgüven ve güdülemelerini arasındaki ilişkinin incelenmesi, karadeniz teknik üniversitesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

194. Top, E., Akıl, M. ve Akyüz, M. (2018). Investigation of the children’s motives for participating in sport and the difficulties they experience. Acta Kinesiologica, 12(2), 36-44.

195. Toros, T. (2001). Elit ve elit olmayan erkek basketbolcularda hedef yönelimi, güdüsel iklim ve hedeflerin özgünlük güçlük derecesi özelliklerinin yaşam doyumuna etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

196. Toros, T. (2002). Elit ve elit olmayan erkek basketbolcularda hedef yönelimi, güdüsel (motivasyonel) iklim ve yaşam doyumu. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 13(3), 24-36.

197. Toros, T. (2004). Sporda görev ve ego yönelim ölçeği -SGEYÖ- ‘nin Türk sporcuları için güvenirlik ve geçerlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 15(3), 155-166.

198. Toros, T. (2005). Genç basketbolcuların oyunda kalma süreleri ile hedef perspektif yaklaşımı, yaşam doyumu ve algılanan motivasyonel iklim arasındaki ilişki. Spor Bilimleri Dergisi, 16(2), 50-63.

199. Toros, T. (2010). Turnuva öncesi ve turnuva sonrası basketbolcuların algıladıkları antrenörlük davranışı, görev-ego yönelimli hedefleri, takım sargınlığı, ustalık-performans iklimi ve kolektif yeterlik arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 1119-1142.

200. Toros, T., Akyüz, U., Bayansalduz, M. ve Soyer, F. (2010). Görev ve ego yönelimli hedeflerin yaşam doyumu ile ilişkisinin incelenmesi (dağcılık sporu yapanlarla ilgili bir çalışma). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 1039-1050.

201. Toros, T. ve Duvan, A. (2011). Eskrimcilerde algılanan antrenörlük davranışı, kolektif yeterlik ve hedef yönelimleri arasındaki ilişki. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 33-41.

202. Toros, T. ve Koruç, Z. (2005). Hedef yönelimleri ve algılanan motivasyonel iklim arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 16(3), 135–145.

203. Toros, T. ve Özerkan, K. N. (2001). Elit ve elit olmayan sporcularda, hedef yönelimi, motivasyonel iklim ve yaşam doyumu değişkenlerinin yaşa bağlı olarak değerlendirilmesi. İ.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 28-37.

204. Toy, A. B. (2015). Serbest ve grekoromen stil güreşçilerin hedef yönelimi ve yaşam doyumu ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.

205. Turhan, M. (2009). Profesyonel futbolcularda depresyon düzeyi, anksiyete düzeyi ve kişilik özellikleri ile sporda başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

206. Ural, O. (2008). Futbolda takım performansına etki eden motivasyonel faktörlerin belirlenmesine yönelik bir uygulama: Gençlerbirliği Spor Kulübü örneği (Yayınlanmış Yüksel Lisan Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

207. Urfa, O. ve Aşçı, H. (2018). 10 haftalık psikolojik beceri antrenman programının genç futbolcuların kaygı, özgüven, güdülenme, dikkat ve şut isabet oranı üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 29(3), 131-146.

208. Üstün, Ü. D., Mehmet, A. E. T. ve Ersoy, A. (2016). Sporcular için spora özgü başarı motivasyonu: Yaz spor okulundan bir örnek. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 115-123.

209. Üstün, Ü. D. (2018). Participation motivation in university students who engage in different team sports. World Journal of Education, 8(3), 12-17.

210. Var, L. (2018). Kırşehir'de yaşayan bazı kadınların spor yapma ve yapmama nedenleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 1-7.

211. Weinberg, R. ve Gould, D. (2015). Personality and sport. Foundations of sport and exercise psychology. London: Human Kinetics, 640.

212. Willis, D. J. (1982). Three scales to measure sport related motives in sports. Journal of Sport Psychology, (4), 338-353.

213. Yalçın, İ., Turğut, M., Gacar, A. ve Çalık, F. (2017). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu’nda öğrenim gören kadın sporcuların spora katılım motivasyonlarının bazı değişkenlere göre araştırılması. International Journal of Cultural and Social Studies, (Intjcss) 3(2), 201-210.

214. Yanar, Ş., Kırandı, Ö. ve Can, Y. (2017). Tenis ve badminton sporcularının sporcu kimlik algısı ve başarı motivasyon düzeyleri arasındaki farklılıkların incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 1(1), 51-58.

215. Yavuz-Eroğlu, S. ve Eroğlu, E. (2019). Üniversite spor takımlarında oynayan öğrencilerin anksiyete ve spora özgü başarı motivasyonu düzeylerinin incelenmesi. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 88-96.

216. Yetiş, Ü., Servi, T. ve Karabağ, B. (2019). Fitness merkezlerinde egzersiz yapan bireylerin spora güdülenme düzeylerinin belirlenmesi: Adıyaman ili örneği. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 18-27.

217. Yıldırım, P. (2017a). Ortaokul öğrencilerinin yaptıkları spor branşlarına göre spora güdülenme düzeylerinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

218. Yıldırım, M. (2017b). Üniversite takımlarında mücadele eden sporcuların spora katılım motivasyonlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.

219. Yıldız, A., Altıntaş, A., Elmas, S. ve Aşçı, F. H. (2019). Sporda güdülenme ölçeği-II'nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Spor Hekimligi Dergisi, 54(1), 33-44.

220. Yıldız, Y. (2019). Bireysel ve takım sporcularının sportif karakterlerinin ve zekâ boyutlarının sportif başarı motivasyonları üzerine etkisinin incelenmesi (Doktora Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

221. Yılmaz, A., Aydın, M., Bahadır, T. K. ve Soyer, F. (2019). A study of participation motives in sports, loneliness and depression levels of children with specific learning disabilities in terms of some variables. Journal of Human Sciences, 16(4), 978-987.

222. Yılmaz. A., Kırımoğlu, H. ve Kaynak, K. (2019). Türkiye görme engelliler yüzme şampiyonasına katılan sporcuların spora özgü başarı motivasyon düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 10(3), 270-281.

223. Yılmaz, D. (2019b). Bedensel engellilerin sosyo-ekonomik durumlarının spor yapma tercihlerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

224. Yılmaz, S. (2019a). Gençlik merkezlerinde sportif faaliyetlere katılan 14-22 yaş arası öğrencilerin sosyalleşme ve spora katılım güdüleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

225. Yılmaz, T., Yiğit, Ş., Dalbudak, İ. ve Acar, E. (2020). Investigation of university students' self-efficacy and sport specific success motivation levels. Electronic Turkish Studies, 15(3), 2115-2126.

226. Yılmaz, Z., Çobanoğlu, G., Özçelik, İ. Y. ve Aktaş, Z. (2009). Profesyonel erkek basketbolcuların hedef yönelimleri ile maç başarısı arasındaki ilişkinin araştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 124-131.

227. Yiğit, A. Y. (2011). Orta öğretimde okullar arası spor müsabakalarına katılan öğrencilerin güdülenmişlik düzeyleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

228. Yüksel, M. (2018). Gençlikten yaşlılığa sporun değişen anlamı. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (22), 627-643.

229. Yüksel, H. S. ve Bayar, P. (2015). Ortaokul ve lise öğrencilerinin spora katılım güdülerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Konya ili örneği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 121-128.

230. Zorlu, E., Gözde, D., Yıldız, A. B. ve Yılmaz, B. (2020). Atletizm branşındaki sporcuların kişilik özelliklerinin başarı motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 24-35.

Kaynak Göster

APA Sarı, İ , Sağ, S . (2021). Türkiye’de Sporda Motivasyon Araştırmaları: Sistematik Derleme . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 26 (3) , 373-405 . DOI: 10.53434/gbesbd.932427