BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULLARDA UYGULAMADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmanın amacı,Türkiye’de sporun topluma yaygınlaştırılması açısından okul sporları ve okulsporlarında önemli görevler üstlenmiş olan beden eğitimi öğretmenlerininuygulamada karşılaştıkları sorunları tespit etmektir. Araştırmanınevrenini, M.E.B’e bağlı okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleri oluşturmaktadır.Örneklemini ise, Ankara’da 2002-2003 eğitim öğretim döneminde görev yapan 546beden eğitimi öğretmeni arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 347beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın problemine ilişkinolarak, beden eğitimi öğretmenlerinin demografik bilgileri ve okullarında karşılaştıklarıçeşitli durumları tespit etmek için bir anket uygulanmıştır. Anketten eldeedilen verilerin yüzde ve frekans değerleri alınmış, bazı sorular için ANOVA değerlerihesaplanarak tablolar haline dönüştürülmüştür. Araştırmaya katılan beden eğitimiöğretmenlerinin, %28.8’i "42 yaş ve üstü" gurubunda, %60.2’si de"erkek" dir. Araştırma gurubunun %83.3’ünün "idari görevininolmadığı", %60.8’inin "okullarındaki sportif faaliyetlerde maddi sıkıntılarçektiği", %73.4’ünün "okullardaki beden eğitimi ders saatlerininyeterli olmadığını", %89’unun "sporun topluma yaygınlaştırılmasındaokul sporlarının etkili olduğunu" %96’sının ise "okullararası yapılanspor organizasyonlarının ülke sporuna katkı sağlayacağını" belirttikleritespit edilmiştir. Sonuç olarak; beden eğitimi öğretmenlerinin, okul sporlarınınülke sporuna katkı sağlayacağı, okul sporlarında maddi sıkıntı, tesis sorunu veidari sorun yaşandığı, sporun topluma yaygınlaştırılmasında ve öğrencinin akademikbaşarısının artırılmasında okul sporlarının etkili olacağı sonucuna varılmıştır.

A RESEARCH OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS PROBLEMS WHICH FACED ON PRACTICE IN SCHOOLS

The aim of this research is to find out the application problems that are faced by the physical education teachers who have an important role on school sports and school sports in terms of spreading sports to society in Turkey. The universe of the research constitutes physical education teachers work at schools of Ministry of National Education. The sample of the research constitute 347 randomly selected physical education teachers among 546 physical education teachers work in Ankara in 2002-2003 academic year. Related to the problem of the research, a questionnaire is applied to find out the demographic information and several problems in their schools. The rates and frequency values of the questionnaire data are considered, these values put into tables by calculating Anova values for some questions. The physical education teachers participated in this research stated that; %28.8 of them is 42 age and over, %60.2 of male, %83.3 has no administrative position, %60.8 has economic problems in sportive facilities, %73.4 thinks that hours of physical education courses are not adequate, %96 considers that sports organizations among schools would be beneficial for national sports. Consequently, physical education teachers concluded that school sports would be beneficial for national sports; they face with economic limitations, lack of sports facilities and administrative problems; school sports would be affective for spreading sports in society and improving the academic accomplishment of students.

Kaynakça

ASLAN, M. F., BAŞARAN, Z., "Kocaeli Bölgesi İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Spora Yönelmelerinde Ailenin, Beden Eğitimi Öğretmeni Ve Çevrenin Etkileri" 7. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 27-28 Ekim 2002.

BİLİR, P., AY, Ü., "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Çatışma Yönetimi Stratejileri: Adana’da Bir Alan Araştırması" Spor Araştırmaları Dergisi, 6 (6), 2002, ss 119-137.

BULGU, N., AKCAN, F., "Spor ve Toplumsallaşma". Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, 10-11 Ekim 2003, ss, 156-159.

ÇOBAN, B., DEVECİOĞLU, S., ZİREK, O., SARIKAYA, M., GÜLER, G., TURAN, M., "Okul Takımlarında Faaliyet Gösteren Sporcu Öğrencilerin Faaliyet Amaçları Ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma (Elazığ İli Örneği)" Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, ss 396-404, 10-11 Ekim, Ankara, 2003

ÇOBAN, B., DEVECİOĞLU, S., ZİREK, O., SARIKAYA, M., GÜLER, G., TURAN, M., "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Gençlik Spor İl Müdürlüğü İle İlişkilerinin Belirlenmesi" Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, 10-11 Ekim, 2003, ss, 307-315.

Kaynak Göster

APA Çolakoğlu, T , Karaküçük, S . (2006). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULLARDA UYGULAMADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 11 (3) , 35-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27989/299067