HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNDA HUKUKA AYKIRILIK UNSURUNA İLİŞKİN İLERİ SÜRÜLEN KLASİK TEORİLER HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCE VE ELEŞTİRİLER

Klasik hukuka aykırılık teorilerinden kasıt sübjektif ve objektif hukuka aykırılık teorileridir. Sübjektif hukuka aykırılık teorisi uyarınca her zarar verici eylem hukuka aykırı kabul edilmektedir. Hukuka aykırılığın oluşup oluşmadığının belirlenmesinde tek ölçüt eylemi hukuka uygun kılan bir hukuka uygunluk nedeninin olup olmamasıdır. Objektif hukuka aykırılık teorisi ise iki yaklaşımı temel almaktadır. Alman hukukunun etkisi ile bu yaklaşımlardan ilki “sonucun hukuka aykırılığı (Erfolgsunrecht)”, ikincisi ise “davranışın hukuka aykırılığı (Verhaltensunrecht)” olarak ifade edilmektedir. İhlal edilen hakkın bir mutlak hak olması halinde sonucun hukuka aykırılığı yaklaşımı doğrultusunda hukuka aykırılığın oluştuğu kabul edilmektedir. Mutlak hakkın ihlaline yönelik olmayan bir fiil neticesinde bir salt malvarlığı zararı meydana gelmiş ise, özel koruma normları dikkate alınarak davranışın hukuka aykırılığı yaklaşımı doğrultusunda hukuka aykırılık belirlenmektedir. Esasen BK m. 49 hükmü incelendiğinde böyle bir ayrımın yapılması dikkat çekicidir. Zira hükmün genel nitelikte kaleme alınmış olması sebebiyle söz konusu ayrım BK m. 49’da de lege lata karşılık bulmamaktadır. Oysa öğreti ve uygulama objektif hukuka aykırılık teorisini benimsemektedir. Bu kabulün sonucu olarak da “mutlak hakların dolaylı ihlali”, “tehlike ilkesi”, “salt malvarlığı zararları”, “özel koruma normu”, “normun koruma amacı teorisi” gibi bir dizi hukuki kurum ve kavram tartışmaların odağında yer almaktadır.

SOME THOUGHTS AND CRITIQUES REGARDING THE CLASSICAL THEORIES OF UNLAWFULNESS IN TORT LAW

The classical theories of unlawfulness are the theory of subjective unlawfulness and the theory of objective unlawfulness. The first theory states that all actions which lead to damages are considered to be unlawful and the only determining criterion of unlawfulness in the event of a violation is whether there is a reason for compliance with the law. The second theory is under the influence of German law based on two approaches. The first of these approaches is the unlawfulness of the result (“Erfolgsunrecht”) and the second is the unlawfulness of the behavior (“Verhaltensunrecht”). In the event that the right infringed is an absolute right, it is accepted that unlawfulness is a result of the violation by itself. In the case of pure economic loss, special protection norms determine whether there is any violation of the law. Actually, since Art. 49 Turkish Code of Obligations is a general provision, such a differentiation cannot be grounded de lege lata. However, doctrine and practice still adopt the theory of objective unlawfulness. As a result of this recognition, a number of legal terms such as “indirect violation of absolute rights”, “danger principle”, “pure economic loss”, “special protection norm” are discussed.

Kaynakça

AEPLI, Viktor, Zum Verschuldensmassstab bei der Haftung für reinen Vermögensschaden nach Art. 41 OR, SJZ 93/1997, s. 405 – 409.

AKÇURA KARAMAN, Tuba, “Haksız Fiil Hukukunda Hukuka Aykırılık Unsurunun İrdelenmesi ve Tehlike Kuralı”, GSÜHFD, 2004 I, Yıl 3, Sayı:1, s. 553 – 583.

ANTALYA, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, Legal Yayıncılık, İstanbul 2018.

ATAMER, Yeşim M, Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları, Beta, İstanbul 1992.

BAŞOĞLU, Başak, Tehlike Sorumluluğunda Hukuka Aykırılık Tartışması, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, Der Yayınları, İstanbul 2015, s. 163 -184.

BOSSHARD, Erich, Neuere Tendenzen in der Lehre zum Begriff der Widerrechtlichkeit nach Art. 41 OR, Zürich 1988.

BREHM, Roland, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI, Das Obligationenrecht, 1. Abteilung, 3. Teilband, 1. Unterteilband, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41 – 61, 4. Auflage, Bern 2013.

BUCHER, Eugen, “Vertrauenshaftung: Was? Woher? Wohin?”, Richterliche Rechtsfortbildung in Theorie und Praxis: Festschrift für Hans Peter Walter zum 60. Geburtstag, hrsg. von Peter Forstmoser et al., Bern 2005, S. 231-262.

BURCKHARDT, Walther, “Kriminalpolitische Anforderungen an das schweizerische Zivilgesetzbuch”, ZStR 15 (1902), s. 233 vd.

BÜYÜKSAĞİŞ, Erdem, Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007.

ÇAĞLAYAN AKSOY, Pınar, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

ÇEKİN, Mesut Serdar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu, Oniki Levha, İstanbul 2016.

DEUTSCH, Erwin, Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt, 2. Auflage, München 1995.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2018.

EREN, Fikret, “Hukuka Aykırılık Bağı ve Normun Koruma Amacı Teorisi”, Mahmut Koloğlu’na Armağan, Ankara 1975, s. 461 – 491.

FELLMANN, Walter, “Widerrechtlichkeit: drei Theorien für ein Problem - Versuch einer Zwischenbilanz”, in ZSR 2009 I, s. 473 – 496.

FELLMANN, Walter/ KOTTMANN, Andrea, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bern 2012.

FIKENTSCHER, Wolfgang/HEINEMANN, Andreas, Schuldrecht: Allgemeiner und Besonderer Teil, Berlin 2017.

GABRIEL, Bruno, Die Widerrechtlichkeit in Art. 41 Abs. 1 OR unter besonderer Berücksichtigung des Ersatzes reiner Vermögensschäden, Doktora Tezi, Huber Druck AG, Entlebuch 1987.

GAUCH, Peter, “Grundbegriffe des ausservertraglichen Haftpflichtrechts”, in: recht 1996, s. 225–239.

GAUCH, Peter/SWEET, Justin, “Deliktshaftung für reinen Vermögensschaden”, in: Forstmoser/Giger/Heini/Schluep (Hrsg.), Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag, Zürich 1989, s. 117–140.

GAUCH, Peter/AEPLI, Viktor/STÖCKLI, Hubert, Präjudizienbuch zum OR, Schulthess, Zürich 2002.

GIGER, Hans, “Berührungspunkte zwischen Widerrechtlichkeit und Verschulden”, in: Peter/Stark/Tercier (Hrsg.), Hundert Jahre Schweizerisches Obligationenrecht, Freiburg 1982, s. 369–396.

HATEMİ, Hüseyin, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları (Özellikle BK m. 65 Kuralı), İstanbul 1976.

HONSELL, Heinrich/ISENRING, Bernhard/KESSLER, Martin A, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich 2013.

JANSEN, Nils, Das Problem der Rechtswidrigkeit bei § 823 Abs. 1 BGB, AcP 202 (2002), 517 – 554.

KANETİ, Selim, “Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Önemi”, Sorumluluk Hukukunun Güncel Sorunları - Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, Ankara 1977 (Kaneti, Kusur).

KANETİ, Selim, Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, Kazancı, İstanbul 2007.

KIRCA, Çiğdem, Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2004.

KRAMER, Ernst A, “Der Einfluss des BGB auf das schweizerische und österreichische Privatrecht”, AcP 200 (2000), Heft 3/4, s. 365-400.

KRAMER, Ernst A, “Reine Vermögensschäden” als Folge von Stromkabelschädigungen, recht 1984, s. 128 – 134.

KRAMER, Ernst A,“Schutzgesetze und adäquate Kausalität”, JZ 1976, s. 338 – 346.

KURTULAN, Gökçe, Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, MÜHFHAD, C. 23, S. 1, s. 465-503.

LORANDI, Franco, Haftung für reinen Vermögensschaden, recht 1990, s. 19 – 26.

LOSER-KROGH, Peter, Kritische Überlegungen zur Reform des privaten Haftpflichtrechts – Haftung aus Treu und Glauben, Verursachung und Verjährung, ZSR 122 (2003) II, s. 127 ff.

MERZ, Hans, “Die Widerrechtlichkeit gemäss Art. 41 OR als Rechtsquellenproblem”, Sonderabdruck aus ZBJV (1955) 91bis, S. 301–333.

NOMER, Haluk Nami, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayıncılık, İstanbul 2018.

OFTINGER, Karl/STARK, Emil, Schweizerisches Haftpflichtrecht I, Erster Band: Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Zürich 1995.

OFTINGER, Karl/STARK, Emil, Schweizerisches Haftpflichtrecht II/1, Zweiter Band Besonderer Teil, Erster Teilband (II/1): Verschuldenshaftung, gewöhnliche Kausalhaftungen, Haftung aus Gewässerverschmutzung, 4. Auflage, Schulthess, Zürich 1995.

OĞUZMAN, M. Kemal / ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt II, 13. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.

OSER, Hugo/ SCHÖNENBERGER, Wihelm, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band: Das Obligationenrecht, Erster Halbband: Art. 1- 183 (2. Auflage), Zürich 1941.

OSWALD, Christoph, Analyse der Sorgfaltspflichtverletzung im vertraglichen wie ausservertraglichen Bereich, Schulthess, Zürich 1988.

PAKSOY, Meliha Sermin, Sözleşmeyi İhlale Yöneltme, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018.

PORTMANN, Wolfgang, “Erfolgsunrecht oder Verhaltensunrecht? Zugleich ein Beitrag zur Abgrenzung von Widerrechtlichkeit und Verschulden im Haftpflichtrecht”, in: SJZ 93 (1997) s. 273–279.

ROBERTO, Vito, / RICKENBACH, Jennifer, “Was ist eine Schutznorm?”, ZSR 2012 I, s. 185 – 200.

ROBERTO, Vito, “Deliktsrechtlicher Schutz des Vermögens”, AJP/PJA 5/99, s. 511- 523.

ROBERTO, Vito, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Schulthess, Zürich 2002.

ROBERTO, Vito, Haftpflichtrecht, Staempfli Verlag, Bern 2013.

SANLI, Kerem Cem, Haksız Fiilin Ekonomik Analizi, Hukuk ve Ekonomi Öğretisi, Arıkan Yayıncılık, İstanbul 2007.

SCHÖNENBERGER, Beat, “Die Dritte Widerrechtlichkeitstheorie”, in: HAVE/ REAS 2004, s. 3–12.

SCHWENZER, Ingeborg, “Rezeption deutschen Rechtsdenkens im schweizerischen Obligationenrecht”, in: Ingeborg Schwenzer (Hrsg), Schuldrecht, Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, Tübingen 1999, s. 59 – 88.

SCHWENZER, Ingeborg, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 3. überarb. Aufl., Bern 2016.

SEROZAN, Rona, “Tazminat Hukukunda Yeni Eğilimler”, Yargı Dergisi, Mart 1980, S. 47, s. 21-23.

STÖCKLI, Hubert, “Notizen zur Widerrechtlichkeit”, in: Festschrift für Franz Riklin, Zürich 2007.

TANDOĞAN, Haluk, “Medeni Hukuk Açısından Çevre Kanunu”, Çevre Kanunu’nun Uygulaması, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara 1987, s. 17-65.

TANDOĞAN, Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku, Akit Dışı ve Akdi Mesuliyet, Vedat Kitapçılık, Ankara 1961.

TANDOĞAN, Haluk, “Hukuka Aykırılık Bağı”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, İstanbul 1980.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet /BURCUOĞLU, Haluk vd., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993.

TERCIER, Pierre / PİCHONAZ, Pascal /DEVELİOĞLU, Murat, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

VERDE, Michel, “Die Widerrechtlichkeit im Haftpflichtrecht”, in: Jusletter 18. April 2016, s. 1-51.

VERDE, Michel, Straftatbestände als Schutznormen im Sinne des Haftpflichtrechts, Luzern, Serie/Reihe LBR - Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft Band/Nr. 87, Zürich 2014.

VON TUHR, Andreas, “Rezension von Rensing, Die Widerrechtlichkeit als Schadenersatzgrund nach schweizerischem Obligationenrecht und dem Entwurfe eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich”, in: ZSR 12 (1893), s. 326 vd.

WEBER, Stephan, Von der Entstehung durch unerlaubte Handlung zur Entstehung durch Schädigung, in: Gauch, Peter/ Schmid, Jörg, Die Rechtsentwicklung an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, Zürich 2001, Schulthess, s. 254 – 300.

WERRO, Franz, “Die Sorgfaltspflichtverletzung als Haftungsgrund nach Art. 41 OR”, in: ZSR 116 (1997), I. Halbband, s. 343–384.

WIDMER, Pierre, Gefahren des Gefahrensatzes, ZBJV 1970, s. 289 – 330.

Kaynak Göster