ANONİM ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ DAVASINDA DAVALI SIFATININ BELİRLENMESİ

Anonim şirketin haklı nedenle feshi davası, hukukumuzda ilk olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 531. maddesinde düzenlenmiş olup, işbu davada davalı sıfatının kime veya kimlere ait olduğuna ilişkin doktrinde ileri sürülen görüşler ve Yargıtay kararları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu itibarla, çalışmamız kapsamında davalı sıfatının belirlenmesi sorunsalı, medeni usul hukukunu ilgilendiren yönleriyle ele alınmıştır.

THE DETERMINATION OF RESPONDENT’S CAPACITY IN THE LAWSUİT REGARDING DISSOLUTION OF JOINT STOCK COMPANIES FOR JUST CAUSE

The lawsuit regarding the termination of joint stock companies with a valid reason, is firstly regulated in the Article 531 of Turkish Commercial Code. There are considerable differences between scholarly views and Supreme Court’s decisions regarding the question as to whom belongs the respondent’s capacity in that lawsuit. In this respect, within the scope of our work, this question about the determination of respondent’s capacity is examined in all aspects concerning civil procedural law.

Kaynakça

AKER Halit, “Anonim ve Limited Şirketlerde Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi ve Özellikle Haklı Sebeple Fesih Davasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, BATIDER, C. 32, S. 1, Ankara, 2016, s. 63-150.

AKIN Murat Yusuf, Şirketler Hukukunda ve Özellikle Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Sadakat Borcu, İstanbul, 2002.

ALANGOYA Yavuz / YILDIRIM Mehmet Kamil / DEREN YILDIRIM Nevhis, Medeni Usul Hukuku Esasları, 7. Bası, İstanbul: Beta Yayınları, 2009, s. 112

ALTAY Sıtkı Anlam, Anonim Ortaklıklar Hukukunda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2009.

AYOĞLU Tolga, “Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/2.

BİLGE Mehmet Emin, “Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi”, EÜHFD, C. XVI, S. 3-4, s. 261-294.

BİLGİLİ Fatih / DEMİRKAPI Ertan, Şirketler Hukuku, 9. Bası, Bursa: Dora Yayıncılık, 2013.

ÇAMOĞLU Ersin; “Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi”, Prof. Dr. Yavuz Alangoya’ya Armağan, İstanbul: Alkım Yayınevi, 2007, s. 667- 684.

ÇAMOĞLU Ersin, “Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshinde Hakimin Takdir Yetkisi”, BATIDER, C. XXXVI, S. I, s. 5-19.

ERDEM Nuri; Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2012.

HANAĞASI Emel, “Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davasının Medeni Usul Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi”, BATIDER, C. 32, S. 1, Ankara, 2016.

İLBASMIŞ HIZLISOY Özlem, Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi, Ankara: Adalet Yayınevi, 2016.

İMREGÜN Oğuz, Anonim Ortaklıklar, İstanbul, 1989.

KENDİGELEN Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 2. Bası, İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık, 2012.

KURU Baki / ARSLAN Ramazan / YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 22. Bası, Ankara: Yetkin Yayınları, 2011.

KURU Baki, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, İstanbul: Legal Yayınevi, 2015.

MOROĞLU Erdoğan, “Anonim Ortaklıkta Azınlık Pay sahiplerinin Korunması ve Haklı Nedenlerle Fesih”, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul, 1978, (Makaleler I, İstanbul, 2006), s. 89-102.

MUŞUL Timuçin, Medeni Usul Hukukunda Terdit İlişkileri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1984.

NOMER ERTAN Füsun, “Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi Davası – TTK m. 531 Üzerine Düşünceler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 73, S. 1, 2015, s. 421-440.

ÖNEN Ergun, İnşai Dava, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No. 459, 1981.

PEKCANITEZ Hakan / ATALAY Oğuz / ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 4. Bası, Ankara: Yetkin Yayınları, 2016.

PEKCANITEZ Hakan / ÖZEKES Muhammet / AKKAN Mine / TAŞ KORKMAZ Hülya, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15. Bası, İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık, 2017.

PEKCANITEZ Hakan, Fer’i Müdahale, Ankara: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, No. 30, 1992 (Fer’i Müdahale).

POROY Reha / TEKİNALP Ünal / ÇAMOĞLU Ersin, Ortaklıklar Hukuku, Cilt II, 13. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2017.

PULAŞLI Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 4. Bası, Ankara: Adalet Yayınevi, 2016.

RÜZGAR Eser, “Anonim Şirketin Azlık Tarafından Feshine İlişkin Dava İle İlgili İsviçre Federal Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi”, TAAD, Yıl: 5, Sayı: 16, Ocak 2014, s. 337-371.

SÜMER Ayşe, “Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 2012, s. 839-849.

ŞAHİN Ayşe; Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2013.

ŞENER Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, 3. Bası, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017.

TEKİNALP Ünal, “Türk Ticaret Kanunundaki Boşluk: Anonim Ortaklığın Önemli Sebeplerle Feshi – Çoğunluk Gücünün Kötüye Kullanılmasına Karşı Etkili Bir Araç”, İktisat ve Maliye Dergisi, C. 21, S. 8, Kasım 1974, s. 321-326 (Önemli Sebeplerle Fesih).

TEKİNALP Ünal, “Anonim Ortaklığın Haklı Sebeplerle Feshi Davasının Bazı Usuli Sorunları”, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’na Armağan, s. 211-222 (Usuli Sorunlar).

YASAMAN Hamdi, “Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi”, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Kanunu’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul, 2009.

YÜKSEL Sinan Hüdai, “Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davasında Davalı Sıfatı Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, Oniki Levha Yayıncılık, Ocak 2017, s. 864-881.

Kaynak Göster