Çerkez Toplumu Etiğinin Adler Yaklaşımının Temel Kavramları ile İncelenmesi

İnsanın en önemli özelliklerinden biri toplumsal bir varlık olmasıdır. İnsanoğlu yaşamını büyük ya da küçük birçok grubun üyesi olarak birtakım kurallar dahilinde sürdürür. Adler yaklaşımının temel kavramlarından olan aidiyet ve bağlılık duygularının güçlü olduğu toplumlardan biri olan Çerkezler de tüm diğer kültürler gibi, tarihsel süreç içerisinde kendi kendini yönetmek için birtakım kurallar üretmiş ve bu norm sistemine 'xabze' adını vermişlerdir. Bu araştırmada Çerkez toplumuna ait kuralları ifade eden xabze sistemi, Adler'in kişilik kuramı ve bireysel terapi yaklaşımının temel kavramları açısından incelenecektir. Çalışmada öncelikle Adler'in kişilik kuramı ve bireysel terapi yaklaşımı'na değinilmiş, ardından yaklaşımın temel kavramlarına yer verilmiş ve Çerkez toplumlarının etiği Adler yaklaşımının temel kavramları ile incelenmiştir. Sonuç olarak Çerkez toplumlarının etiği ve Adler yaklaşımının temel kavramları arasında paralellik kurulabileceği görülmüştür. Adler yaklaşımının kavramları Çerkez toplumunun oluşturduğu kuralları açıklamakta etkili olmuştur

The Investigation of the Ethics of Circassian Living in Turkey with Adlerian Therapy’s Basic Concepts

One of the most important characteristics of humans is that they are social beings. Human beings pursue their lives as a member of small or large communities, with respect of some rules. As a society which has a strong sense of belonging and commitment that Adler’s approach’s basic concepts, Circassians community produced applied and passed down through generations some sort of rules and norms in order to administer itself in the historical process. This rules and systems of norms in a whole is called as “Xabze”. In this resarch, the social rules of Circassian community that is one of the ethnical groups in Turkey, will be analysed using the basic principles of Adler’s Individual Therapy Approach. In this study, firstly Adler’s Individual Therapy Approach is presented and then the ethics of the Circassian communities is investigated using this approach.As a result it is concluded that there is a connection between ethics of Circassian communities and Adler’s approach’s basic concepts

Kaynakça

Adler, Alfred, Understanding Human Nature, Oxford, Greenberg, 1927.

Adler, Alfred, The education of children, Oxford, Greenberg, 1930.

Adler, Alfred, Problems of Neurosis, Newyork, Harper and Row, 1964.

Adler, Alfred, İnsan Tabiatını Tanıma, çev. Ayda Yörükan, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1994.

Adler, Alfred, Psikolojik Aktivite Üstünlük Duygusu ve Toplumsal İlgi, çev. Belkıs Çorakçı, İstanbul, Say Yayınları, 2001.

Adler, Alfred, Yaşama Sanatı, çev. Kamuran Şipal, İstanbul, Say Yayınları, 2011.

Adler, Alfred, Yaşamın Anlam ve Amacı, çev. Kamuran Şipal, İstanbul, Say Yayınları, 2012.

Ansbacher, Heinz L.-Rowena R., Ansbacher, The individual psychology of Alfred Adler: a systematic presentation in selections from his writings, Oxford, Basic Books, 1956.

, The Increasing Recognation of Adler, Superority and Social Interest, Newyork, Norton, 1979.

Berzeg, Nihat, Çerkezler, İstanbul, Chiviyazıları, 2006.

Beygua, Ömer, İlk İnsanlık Gerçekleri, İstanbul, Kafdav, 1985.

Bi, Mahmut, Kafkas Tarihi 1, Ankara, Berikan Yayınevi, 2011a. , Kafkas Tarihi 2, Ankara, Berikan Yayınevi, 2011b.

Bitter James. R. vd., “Reclaiming a Profeminist Orientation in Adlerian Therapy”,Journal of Individual Psychology, 65, 2009.

Boz, Erdoğan, “Çerkez Etnik Kimliğinin Yeniden İnşasında Akrabalık”, (YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2010.

Brett, Colin, What Life Could to You, England, Oneworld Publications, 1992.

Budayev, N. M., Kim Bu Çerkesler, çev. D. A. Batur, İstanbul, Selenge Yayınları,2009.

Burger, Jerry M., Kişilik, çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu, KaknüsYayınları,2006.

Corey, Gerald, Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları, çev. Tuncay Ergene, Ankara, Mentis Yayınları.

Çurey, Ali, Sözcüklerin Tanıklığında Çerkez Tarihi, İstanbul, Chiviyazıları Yayınevi, 2003.

, Sürgün Halk Anadolu Çerkezleri, İstanbul, Chiviyazıları Yayınevi, 2013

Dreıkurs, Rudolf, Psychodynamics, Psychoterapy and Counseling, Şikago, Alfred Adler Institue of Chicago, 1967.

Erdentuğ, Aygen, “Kültür Alanı Yaklaşımı”, Belleten, 196,4. 1986.

Ersoy, Hayri, Dili Edebiyatı ve Tarihi ile Çerkezler, İstanbul, Nart Yayıncılık,1993.

Eser, Mehmet, “Uzunyayla Bölgesinde yaşayan Çerkez Köylerinde Sosyo-kültürel Değişme”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi,Sivas, 1993.

Geçtan, Engin, Psikanaliz ve Sonrası, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2000. Kakınç, Halit, Çerkez Aşkı, İstanbul, Destek Yayınevi, 2013.

Karadaş, Yalçın, Çerkezleri Anlamak Türkiye Rusya ve Kafkaslar, İstanbul, İmleç Kitap, 2010.

Karahan, Fikret-Mehmet E. Sardoğan, Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar, Samsun, Deniz Kültür Yayınları, 2004.

Karataş, Ömer, “19.Yüzyılda Anadolu’da Çerkez Göçmenlerinin İskânları Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar: Uzunyayla Örneği”, Karadeniz Araştırmaları, 36, (Kış), 2013.

Manitok, Aytek, Çerkezlerin Kökeni, çev. A. Çeviker, Ankara, Kaf-Dav Yayınları, 2003.

Mosak, Harold, Early Recollections as a Projective Technique: Theories of Personality, Newyork, Wiley. 1965.

, “Adlerian Psychotherapy”, Current Psychoterapies, 6, 2000.

Nunberg, Henry-Ernst Federn, “Minutes of The Vienna Psychoanalytic Society”,International University Press, 1, 1962.

Öner, Çetin, Dağlara Yazılıdır, İstanbul, Can Yayınları, 2007.

Patton, Michael Quinn, Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, çev.-ed. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, Ankara, Pegem, 2014.

Quandour, Muhittin, Kafkas Destanı, çev. Özge Öztürk, İstanbul, Turkuvaz Kitap, 2012.

Saydam, Abdullah, Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Ankara, Türk TarihKurumu, 2010.

Schick, Cemil, Irvin: Çerkez Güzeli, çev. Ayşen Anadol, İstanbul, Oğlak Gü-zel Kitaplar, 2004.

Serbes, Nahit, Yaşayan Efsane Xabze, Ankara, Phoenix, 2012.

Şhapli, Zübeyde, Kafkas Aşkı, İstanbul, Akıl Fikir Yayınları, 2012.

Şora, N., Adige Tlepqım Yi Txıde, Nalçık, Elbrus, 1999.

Tuna, Rahmi, Adige Xabze Adige Etiği ve Etiketi, İstanbul, As Yayın, 2009.

Wakızaka, Keısuke, “Türkiye’deki Gürcü ve Çerkez Diasporasının GözüyleAbhazya Meselesi ve Kimlik Sorunu”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2012.

Kaynak Göster