Fikret Demirağ’ın Şiirinde Yinelemeler

Kıbrıs Türk Edebiyatı içinde şiirlerin önemli bir yeri vardır. Ada, geçmişten günümüze geçirdiği çeşitli değişikliklerin etkisiyle yaşanan olaylarla sanatçılar için büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Fikret Demirağ da Adalı olmanın farkındalığını ve ayrıcalığını yaşayan şairlerimizden biridir. Kıbrıs Türk Edebiyatı incelendiğinde şiirin, bu edebiyatta geniş bir yeri olduğu görülmektedir. Geçmişten günümüze kadar uzanan süreçte Ada topraklarında büyük şairler yetişmiştir. Bu topraklarda yaşanan sevinçler, üzüntüler, savaşlar, göçler tüm gerçekliğiyle ve duygu yoğunluğuyla şiirlere kaynaklık etmiştir. Şiiri oluşturan dildir. Bu yüzden şiirleri anlayabilmek için kullanılan dili iyi bilmek ve anlamak gerekir. Deyişbilim bunu sağlaması bakımından önemlidir. Deyişbilim şiir dilini daha iyi anlamayı ve metni hangi ölçütlere göre değerlendirmemiz gerektiğini gösterir. Bu çalışmada Kıbrıslı bir Türk şair ve yazar Fikret Demirağ’ın şiirlerinde dilbilimsel yinelemeler ele alınmıştır. Bu çalışmada tarama yöntemiyle şairin şiirlerinde yineleme kullanımı tespit edilmiştir. Burada tarama modeline dayalı, metne yönelik inceleme esas alınmıştır. İncelemede Ünsal Özünlü’nün Edebiyatta Dil Kullanımları kitabındaki sınıflama temel alınmıştır. Çalışmada şairin şiirlerinde yinelemelere sıklıkla başvurduğu tespit edilmiştir. Yinelemeler şairin şiirlerinin okuyucu tarafından zevkle okunmasını ve şiirin ahengini, duygu yoğunluğunu artırmasını sağlamıştır. Bu tür dil kullanımları dili zenginleştiren öğelerdir. Demirağ’ın şiirlerinin deyişbilim açısından incelenmeye değer zenginliğe sahip olduğu görülmektedir.

TYPES OF REPETITION IN FİKRET DEMİRAĞ’S POEMS

Poetry encompasses a significant part of literary works in TRNC. The history of the Island has experienced many different kinds of changes and challenges from past to present, which has been an inspiration resource for the literary men and artists. Fikret Demirağ, as one of the most famous poets of the TRNC has always attempted to reflect these experiences in his poems. The quality of language in poetry is very important. Thus, in order to perceive and understand the language of poetry we should be aware of its language. Stylistics is the study of the language of literary texts and has many devices to analyze the language of poetry. Repetitions are numerous in Fikret Demirağ’s poetry, as one of the distinguished poets in TRNC. The study uses scanning technique to determine the kinds of repetitions in Demirağ’s peoms. This study uses Unsanl Ozunlu’s repetition categorization written in his book titled The Language of Literature. Fikret Demirağ, who formed his first poems under the influence of the second new poetry movement which affected a major community of poets in Turkey and who had remarkable progress then in creating his own poetics, began to bring forth products in the sphere of Mediterranean sensitivities starting from 1980s. Repetitions in Fikret Demirağ’s poetry encourage the reader to read the poems with enthusiasm and excitement. The stylistic devices enrich his poetry. The poet has used many stylistic devices which make his text valuable to be studied.

___

 • Aksan, Doğan (1995), Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Engin Yayınevi: Ankara.
 • Aksan, Doğan(2006) Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayınevi. Ankara
 • Boztaş, İsmail (1994) “Metindilbilim Açısından Şiir”, Dilbilim Araştırmaları. Hitit Yayınları: Anka- ra. 171-194.
 • Çetin, Nurullah (1998) Edebiyat Bilgi ve Kuramları. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir:1998.
 • Demirağ, Fikret(1994) Seçme Şiirler. Pygmalion yayınları: Lefkoşa.
 • Demirağ ,Fikret (1986)Adıyla Yaralı. Su yayınları: Lefkoşa.
 • Demirağ, Fikret(1992) Hüzün Ana. Galeri Kültür Yayınları: Lefkoşa.
 • Demirağ, Fikret (1986) Rüzgârda Ozan Türküleri ya da Şiirin Uzun Yürüyüşü. KKTC Turizm ve Kültür Bakanlığı Yayınları:Lefkoşa.
 • Demirağ Fikret (1996) Şiirin Vaktine Mezmur. Işık Kitabevi Yayınları: Lefkoşa.
 • Demirağ Fikret (1978) Umut ve Dehşet Çağından Şiirler. Sanat- İletişim Yayınları: Lefkoşa.
 • Güneş, Bahadır (2011) Borçalılı Valeh Hacılar’ın Şiirlerinde Yinelemeler. Karadeniz Araştırmaları, s.147-156.
 • Özkan, İbrahim (2011) Türk Atasözlerinde Yinelemeler. Turkish Studies. 1595-1903.
 • Öztekin Özge (2002) “Divan Şiiri ile Deyişbilim Arasında Yapısal Bir Köprü: Fûzulî ve Bâki Divan- larında Yer Alan Biçimbirimsel Yinelemeler”, Türkbilig, s. 83-105.
 • Özünlü, Ünsal (2001) Edebiyatta Dil Kullanımları. Multilingual Yayınları: İstanbul.
 • Joanna Thornborrow & Shan (2000) Wareing. Patterns in Language: Stylistics for Students of Langu- age and Literature. Foreign Language Teaching and Research Press.
 • Kabataş Orhan vd. (2006)Kıbrıs Türk Edebiyatı II. MEB Yayınları: İstanbul
 • Richard Bradford (1997) Stylistics. Routledge London and New York.
 • Yılmaz Zübeyr & Ramazan Okumuş (1992) Kıbrıs Türk Şiiri. MEB Yayınları: İstanbul.