Gebelikte asemptomatik bakteriüri

Gebelikte asemptomatik bakteriüri; gebelik toksikozu, akut piyelonefrit, prematür doğum ve düşük do¬ğum ağırlığı gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bölgemizdeki gebe kadınlarda asemptomatik bakteriüri oranını ve trimesterler arasında farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla, idrar yolu infeksiyonuna ait her¬hangi bir şikayeti olmayan farklı trimesterdeki 250 gebe kadından ve kontrol grubu olarak gebe olmayan sek¬süel olarak aktif, üriner sistem infeksiyon bulgusu olmayan 60 kadından uygun şartlarla orta akım idrarı alına¬rak, kültürleri yapıldı, idrar kültürlerinde 100.000 cfu/mL üremesi olanlar belirlenerek (NCCLS standartları¬na göre), 24 saat sonra yapılan idrar kültürlerinde de aynı bakterinin izole edildiği vakalar asemptomatik bak-teriürili olarak kabul edildi. Çalışmamızda asemptomatik bakteriüri oranı gebelerde %6.8 (17/250), kontrol grubunda %3.3 (2/60) ola¬rak bulunmuştur. Her iki grup arasında istatistiki olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. Çalışmaya dahil edi¬len gebelerin trimester-asemptomatik bakteriüri ilişkisi incelendiğinde, trimesterler arasında istatistiki olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. Bu nedenle asemptomatik bakteriüriye bağlı gelişebilecek komplikasyonlan önlemek için, gebeliğin her trimeşterinde gebelerin asemptomatik bakteriüri yönünden taranması gerektiği kanısındayız.

Asymtomatic bacteriuria in pregnancy

Asymtomatic bacteriuria in pregnancy may cause severe complications such as eclampsia, acute pyelo¬nephritis, premature birth and low birth-weigth. In order to determine the frequency of asymtomatic bac¬teriuria in pregnant women with respect to the trimesters in our region, 250 pregnant women without uri¬nary system infection complaints were surveyed. Furthermore, as a control group, 60 non-pregnant women that were sexualy active and without any symptom of urinary system infection were included into the study. Mid-stream urine samples were obtained from both the pregnant women and the control group and cultu¬red under sterile contidions. The urine specimens with bacterial growth of 100.000 cfu/mL (according to NCGLS) were identified and isolation of the same bacteria spp. from the urine cultures of the same patient after 24 hours confirmed the-diagnosis of asymptomatic bacteriuria.In our study, we have found the frequency of asymptomatic bacteriuria in pregnant women and control group as 6.8% (17/250) and 3.3% (2/60) respectively. The difference between the two groups was not statis¬tically significant. And no statistically significant difference was noted in the frequency of bacteriuria betwe¬en two groups with respect to the trimesters. We conclude that in order to avoid the possible complicati¬ons of asymptomatic bacteriuria, pregnant women should be screened with urine tests that should be per¬formed in each trimester of pregnancy.

Kaynak Göster