Diyabetik ekstremite infeksiyonları: Klinik deneyimimiz

iç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi'nde Nisan 1993- Mart 1996 arasında 68'i er¬kekte, 33'ü kadında olmak üzere 101 ekstremite infeksiyonlu 93 hastayı takip ettik. Hastalarımızın I tanesi üç kez, 6 tanesi 2 kez bu nedenle izlendi. Doksanüç infeksiyon alt ekstremitede saptanırken 8 tanesi üst ekstre-mitedeydi. İnfeksiyonların 39'u (%38.6) osteomiyelit, 62'si (%6I.4) yumuşak doku infeksiyonuydu. Onyedi (%I6.8) hastaya geç başvuru ve gelişmiş gangren nedeniyle ampütasyon uygulandı. Aspirasyon kültürlerinin 28'inde (%27.7) Ureme saptandı. En fazla üreyen etken S. aureus'tu (%35.6). Yumuşak doku infeksiyonunda 2-3 hafta, osteomiyelit tanısı alanlara 6 hafta süreyle sulbaktam-ampisilin (SAM) tedavisi uygulandı. Nekrotik do¬kunun uzaklaştırılmasına yönelik debridman uygulandı. Polimikrobiyal bir infeksiyon olan diyabetik ekstremi¬te infeksiyonunun tedavisinde, sürüntü kültürü alınmaması, multidisipliner ekip anlayışı ile izlem ve hasta ile hasta sahiplerinin etkin programlara eğitiminin gereği ortaya konuldu.

Diabetic extremity infections: Our clinical experiences

Between April'93 & March'96, we follewed 93 patients (68 men & 33 women) who have 101 extremity infections in Internal Medicine Section, Infectious Diseases Unit. Among them one patient three times and six patients two times was followed. 93 infections diagnosed in lower extremities and 8 in upper. 39 (38.6%) of them was osteomyelitis and 62 (61.4%) was soft tissue infection. Amputation was done in 17 (16.8%) pa¬tients because of late admission and gangrene. 28 (27.7%) bacterial growth detected in aspiration cultures. The most frequent isolate was S. aureus (35.6%).

Kaynak Göster