Ventrikül destek sistemi ilişkili infeksiyonlar

Son dönem kalp yetmezliği gelişen hastalarda donör kalp sayısının yetersizliği nedeniyle ventrikül destek sistemleri önemli bir tedavi seçeneği oluşturmaktadır. Ventrikül destek sistemi yerleştirilen hastalarda gelişen infeksiyonların sıklığı %13-80 olarak bildirilmektedir. Önemli morbidite ve mortalite nedeni olan ventrikül destek sistemi ilişkili infeksiyonlar için tanımlar, tanı koyma algoritması, tedavi ve profilaksi için netleşmiş öneriler henüz mevcut değildir. Bu derlemede, mevcut bilgiler ışığında ventrikül destek sistemi ilişkili infeksiyonlarda tanı, klinik bulgular, tedavi ve profilaksi yaklaşımları irdelenmiştir.

Ventricular assist device-related infections

Ventricular assist devices are important treatment modalities for end-stage heart failure patients because the demand for donor hearts far exceeds the supply. The incidence of ventricular assist device-related infections is 13-80%. Ventricular assist device-related infections cause significant morbidity and mortality. There are not yet clear recommendations about the definitions, diagnostic algorithms, treatment, and prophylaxis. Here, the diagnosis, clinical manifestations and therapeutic, and prophylactic approaches for ventricular assist device-related infections are discussed in light of the current literature.

Kaynak Göster

1680 807

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Piperasilin-tazobaktam tedavisine bağlı bir dress sendromu olgusu ve literatür derlemesi

Seven ULUDOKUMACI, Mücahit YEMİŞEN, MEHMET ALİ MERT GÖKIRMAK

Frez ve endodontik aletlerde sterilizasyonun etkinliği

Mehmet Şahin OĞUZCAN, Gökalp Turan KARAMAN, Yeliz TURAK

İnsan isırığı sonrası gelişen sphingomonas paucimobilis'in etken olduğu nekrotizan fasiyit olgusu

Mehmet ULUĞ

Ventrikül destek sistemi ilişkili infeksiyonlar

Özlem AZAP

Polimeraz zincir reaksiyonu ile tanı konulan bir erken evre lyme olgusu

Utku KAVRUK, Selçuk KILIÇ, İLYAS SAYAR, Bekir ÇELEBİ

Genel cerrahi ve ortopedi-travmatoloji kliniklerimizde cerrahi alan İnfeksiyonu gelişiminde rol oynayan risk faktörleri ve cerrahi alan İnfeksiyonlarının maliyete etkisi

Alp ALPAT, Hasan ÇOLAK, Saygın NAYMANALPAT, Elif DOYUKKARTAL, Nurettin ERBEN, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER

Güncel bilgiler işığında kolistin

İftihar KÖKSAL, Oral ÖNCÜL, VOLKAN KORTEN, Sercan ULUSOY, SERHAT ÜNAL

Akut bakteriyel menenjit tanısı ile takip edilen olguların 33 yıllık verilerinin retrospektif olarak İrdelenmesi

Hüsrev DİKTAŞ, Mustafa HATİPOĞLU, Vedat TURHAN, ALİ ACAR, Oral ÖNCÜL, Nafiz KOÇAK, Levent GÖRENEK

Sivas İlinde portör muayenesi İçin başvuranlarda staphylococcus aureus burun taşıyıcılığının araştırılması

AHMET ALİM, Müge OĞUZKAYA-ARTAN, MEHMET ATAŞ, Hatice KALKAN, Sevda MADAK

İdrar kültürlerinden İzole edilen toplum kökenli escherichia coli suşlarında gsbl pozitifliği ile fosfomisin trometamol ve diğer antibiyotiklerin İn vitro etkinliği

Laser ŞANAL