Toplum kökenli pnömoni hastalarının takibi ve takipte kılavuzlara uygunluğun değerlendirilmesi

Giriş: Bu çalışmada yatırılarak izlenen toplum kökenli pnömoni hastalarının risk faktörlerinin ve klinik bulgularının irdelenmesi, yatış kriterlerinin ve tedavilerinin kılavuzlara uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal ve Metod: Kliniğimizde Haziran 2010-Haziran 2011 tarihleri arasında yatırılarak izlenen toplum kökenli pnömoni tanılı hastalar çalışmaya alındı. Hastaların dosyaları ve laboratuvar sonuçları incelendi. CURB-65 ve PSI skorları hesaplandı. Bulgular: Çalışmaya toplam 70 hasta dahil edildi. En sık saptanan risk faktörü sigara kullanımıydı (%36). En sık semptom ateş yüksekliği (%83), en sık saptanan fizik muayene bulgusu ince rallerdi (%59). Akciğer grafilerinin %76'sında tutulum unilateraldi; %94'ünde konsolidasyon mevcuttu. Kırk bir (%58.6) hastanın CURB-65 değeri 2'nin altında, 29 (%41.4) hastanın 2 ve üzerinde olduğu saptandı. PSI skorları değerlendirildiğinde; 7 (%10) hasta grup V, 35 (%50) hasta grup IV, 10 (%14.3) hasta grup III, 15 (%21.4) hasta grup II, 1 (%4.3) hasta grup I olarak saptandı. Ortalama yatış süresi altı gündü (1-15 gün). Kan kültürü alınan hastaların %95'inde üreme olmadı. Hastaların %2'sinde soğuk aglütinin, %3'ünde Legionella antijen, %7'sinde Mycoplasma IgM, %9'unda Chlamydophila IgM pozitif saptandı. Ampirik tedavide en sık kullanılan antibiyotik, seftriakson-klaritromisin kombinasyonuydu (%37). İkinci sırada moksifloksasin (%26), üçüncü sırada ise levofloksasin (%17) gelmekteydi. Sonuç: Pnömonisi olan hastaların hastaneye yatış kriterleri için önerilen CURB-65 ve PSI skorları pratikte kullanılmamaktadır. Serolojik testlerin ampirik tedavi yaklaşımına katkısı sınırlıdır. Etken izolasyonunda başarısızlığa rağmen kliniğimizde pnömonili hastalara ampirik tedavi başlanmasında ve tedavi sürelerinde genel olarak kılavuzlara uygunluk görülmektedir.

Management of community acquired pneumonia patients and evaluation of the adherence to guidelines

Introduction: The aim of this study was to investigate the risk factors and clinical findings of hospitalized patients with community-acquired pneumonia and evaluate adherence to the guidelines in the routine follow-up. Materials and Methods: Those patients hospitalized between June 2010 and June 2011 with the diagnosis of community-acquired pneumonia were included. Patient files were investigated. CURB-65 and Pneumonia Severity Index (PSI) scores were calculated. Results: Totally, 70 patients were included. The highest risk factor was smoking (36%), the most frequent symptom was fever (83%) and the most frequent physical finding was fine crackles (59%). Regarding the pulmonary involvement, 76% was unilateral and 94% showed consolidation. CURB-65 scores were as follows: 41 (58.6%) patients < 2 and 29 (41.4%) patients &#8805; 2. PSI scores by group were as follows: 7 (10%) patients in group V, 35 (50%) in group IV, 10 (14.3%) in group III, 15 (21.4%) in group II, and 1 (4.3%) in group I. Mean hospitalization duration was six days (1-15 days). Most of the blood cultures (95%) were negative. Legionella antigen, Mycoplasma IgM and Chlamydophila IgM were positive in 3%, 7% and 9%, respectively. The most frequently used antibiotic in the empirical therapy was ceftriaxone-clarithromycin combination therapy (37%), followed by moxifloxacin (26%) and levofloxacin (17%). Conclusion: CURB-65 and PSI scores are not included routinely in the clinical decision for hospitalization criteria. The benefit of the serological tests in the empirical therapy decision is limited. Although the isolation rate of the etiologic agents is low, the empirical treatment and the duration of treatment of pneumonia patients in our clinic generally seem to be adherent to the guidelines.

Kaynakça

7. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonía in adults: update 2009;64(Suppl 3).

2. T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü; Başkent Üniversitesi Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyeti Etkinlik Projesi, 2004. Erişim tarihi: 28 Haziran 2011. Erişim adresi: www. toraks. org.tr

3. Özlü T, Bülbül Y, Alataş F, Arseven O, Coşkun AŞ, Çilli A ve ark. Türk Toraks Derneği Erişkinlerde Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu. Toraks Dergisi 2009,10 (Ek 9).

4. Doruk S, Tertemiz KC, Komus N, Uçan ES, Kiline O, Sevine C. Community acquired pneumonía and direct hospital cost. Tuberk Toraks 2009;57:48-55.

5. Mandell LA, Wunderink RC, Anzueto A, Bartlett JG, Campbell GD, Dean NC, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults. Clin Infect Dis 2007;44(Suppl 2):S27-S72.

6. Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town Gl, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax 2003;58:377-82.

7. Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, Hanusa BH, Weissfeld LA, Singer DE, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med 1997;336:243-50.

8. Özlü T, Bülbül Y, Özsu S. Ulusal verilerle toplumda gelişen pnömoniler. Tuberk Toraks 2007;55:191-212.

9. Aydogdu M, Ozyilmaz E, Aksoy H, Gürsel G, Ekim N. Mortality prediction in community-acquired pneumonia requiring mechanical ventilation; values of pneumonia and intensive care unit severity scores. Tuberk Toraks 2010;58:25-34.

10. Erdede M, Denizbasi A, Onur O, Guneysel O. Do we really need blood cultures in treating patients with community-acquired pneumonia? Bratisl Lek Listy 2010;111:286-9.

11. Koksal I, Ozlu T, Bayraktar O, Yilmaz G, Bulbul Y, Oztuna F, et al. Etiological agents of community-acquired pneumonia in adult patients in Turkey; a multicentric, cross-sectional study. Tuberk Toraks 2010;58:119-27.

12. Pişkin N, Aydemir H, Qztoprak N, Akduman D, Celebi G, Seremet Keskin A. Factors effecting the duration of hospitalization and mortality in patients with community-acquired pneumonia. Mikrobiyol Bui 2009;43:597-606.

13. Campbell GD. Overview of community-acquired pneumonia: prognosis and clinical features. Med Clin North Am 1994;78:1035-48.

14. Bartlett JG, Dowell SF, Mandell LA, File Jr TM, Musher DM, Fine M¡. Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis 2000;31:347-87.

15. Stratton CW. Utilization of blood cultures in the 21st century, Antimicrob Infect Dis Newslett 2000;18:9-12.

16. Li JZ, Winston LG, Moore DH, Bent S. Efficacy of shortcourse antibiotic regimens for community-acquired pneumonia: a meta-analysis. Am J Med 2007;120:783-90.

17. Bülbül Y, Özlü T. Toplumda gelişen pnömonilerde kısa süreli tedavi yaklaşımları. Tuberk Toraks 2008;56:344-52.

Kaynak Göster

1407 695

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2002-2011 yılları arasında vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu/infeksiyonu görülen hastaların değerlendirilmesi

Selçuk KAYA, Gürdal YILMAZ, Seçil GÜNEŞ ARSLAN, Seyhan AKTAŞ, İftihar KÖKSAL

Herpes simplex hepatitis in an immune-competent adult: A case report

Gül Ruhsar YILMAZ, Pınar ÖNGÜRÜ, Esragül AKINCI, M. Arzu YETKİN, Gülay KORUKLUOĞLU, Sevim YILMAZ, Nurhayat BAYAZIT, Hürrem BODUR

Miliyer tüberküloz: Endemik bölgede pratik tanı yaklaşımı

Ali MERT

Güneydoğu Anadolu'da ikinci basamak bir hastanede brusellozlu hastaların klinik/laboratuvar bulguları ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi

Hayati DEMİRASLAN, Selçuk AKSÖZ, Gökhan METAN, Mehmet DOĞANAY

Çiftlik hayvanlarıyla temas sonrası kuduz profilaksisinde farklı bir deneyim

Derya SEYMAN, Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI, Veli GÜNAY

Cerrahi sonrası gelişen menenjitlerin risk faktörleri ve sonuçlar

Behice KURTARAN, Aslıhan CANDEVİR, Yeşim TAŞOVA, AYŞE SEZA İNAL, Derviş Mansuri YILMAZ, SÜHEYLA KÖMÜR, Çağla SARITÜRK, Hasan Salih Zeki AKSU

Kırım-Kongo kanamalı ateşi: Geç tanı konulan iki olgu

Figen ÇAĞLAN ÇEVİK, Hasan NAZ, Nevil AYKIN, PINAR KORKMAZ

Toplum kökenli pnömoni hastalarının takibi ve takipte kılavuzlara uygunluğun değerlendirilmesi

Zeliha KOÇAK TUFAN, Gülbin P. CANPOLAT, Cemal BULUT, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ