Pandemik influenza (H1N1) 2009 virüs infeksiyonu epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özellikleri

Giriş: Pandemik influenza, 15 Nisan 2009 tarihinde ilk olgunun tanımlanmasından kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkilemiştir. Ülkemizde ilk olgu 15 Mayıs 2009 tarihinde, ilk yerli olgu ise 18 Haziran 2009 tarihinde tespit edilmiştir. Çalışmamızda, H1N1 infeksiyonu ön tanısı ile izlediğimiz olgular üzerinden hastalığın epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özellikleri irdelenmiştir. Materyal ve Metod: Ekim 2009-Ocak 2010 tarihleri arasında H1N1 ön tanısı ile yatırılan, nazal ve boğaz sürüntü örnekleri alınan olgular çalışmaya dahil edildi. Olguların epidemiyolojik, klinik, laboratuvar özellikleri, prognozları ve uygulanan tedavileri H1N1 pozitif ve negatif olan iki grup için de değerlendirilmiştir. Bulgular: Ekim 2009-Ocak 2010 tarihleri arasında 155 hasta H1N1 infeksiyonu ön tanısı ile yatırılarak izlendi, laboratuvar tanısı pozitif olan 84 ve negatif olan 71 olgu üzerinden değerlendirme yapıldı. En sık semptomlar öksürük, halsizlik ve ateş olarak belirlendi. Obezite, halsizlik ve ishal negatif grupta daha yüksek bulundu. PA akciğer grafisinde patolojik bulgular, lökopeni ve lenfopeni varlığı H1N1 pozitif grupta daha fazlaydı. En sık komorbid hastalık/durum her iki grupta da obezite idi. H1N1 pozitif hastaların %21.4'ünde yoğun bakım koşullarında izlem gerekli oldu. On iki hasta invaziv, üç hasta noninvaziv mekanik ventilasyon ile izlendi. Negatif gruptaki hiçbir olguda yoğun bakım gerekliliği olmadı. Olgu fatalite hızı %7.1 olarak saptandı. Pozitif grupta 69 hastaya oseltamivir, 47 hastaya oseltamivire ek olarak antibiyoterapi başlandı. Sonuç: Pandemik influenza virüsü, hızlı yayılımı ve influenza ilişkili komplikasyonların düşük olması beklenen genç yaşta ve komorbiditesi olmayan kişilerde komplikasyonlarla seyretmesi nedeniyle dikkatleri çekmiştir. Olgularımızın da büyük çoğunluğunu genç erişkin hastalar oluşturmaktadır. Olgularda hastaneye yatış sebebi genellikle viral pnömoni ile uyumlu bulgular, oksijen satürasyonunun düşüklüğü ve genel durum bozukluğu olarak belirlenmiştir. Hastalığın tedavisinde erken dönemde başlanacak antiviral tedavi ile başarılı olunmaktadır. Gereken hastalarda yoğun bakım koşullarında izlem, solunum desteğinin sağlanması hayati rol oynamaktadır. Hastalıkla ilgili bilgi düzeyinin artırılması, toplumda bulaş yollarına yönelik eğitimler yapılması ve aşılama çalışmaları hastalığın yayılımının engellenmesinde önemlidir.

Epidemiologic, clinical and laboratory features of pandemic influenza (H1N1) 2009 virus infection

Introduction: After the definition of the first H1N1 case on 15 April 2009, the first case in our country was reported on 15 May 2009, and the first local case was seen on 18 June 2009. In this study, we evaluated patients hospitalized with a pre-diagnosis of H1N1 virus infection, according to epidemiologic, clinical and laboratory features. Materials and Methods: Cases hospitalized between October 2009 and January 2010 with a pre-diagnosis of pandemic influenza and for whom samples of nasal and oropharyngeal swabs were obtained were included in the study. Epidemiologic and laboratory properties of the cases (for both H1N1 positive and H1N1negative groups) were evaluated, as well as their prognoses and treatment. Results: Between October 2009 and January 2010, 155 patients with pre-diagnoses of H1N1 were hospitalized. Eighty-four H1N1 positive and 71 H1N1 negative patients were evaluated. Cough, fatigue and fever were the most frequently observed symptoms. Obesity, fatigue and diarrhea were more common in the H1N1 negative group. Abnormal chest X-ray, lymphopenia and leukopenia were more common in the H1N1 positive group. The fatality rate was determined as 7.1%. 21.4% of the patients (18/84) required intensive care. Twelve patients were monitored with invasive and 3 with non-invasive mechanical ventilation. None of the patients in the H1N1 negative group required intensive care. In the H1N1 positive group, 69 patients received oseltamivir and 47 patients received oseltamivir and antibiotherapy. Conclusion: The new pandemic influenza virus came under the spotlight because of its fast spread and the complications seen in young patients with no comorbidities, where normally influenza-related complications are not expected. The majority of our cases were young adult patients. Most of the cases hospitalized with H1N1 diagnosis had symptoms similar to pneumonia, low oxygen saturation and deterioration in their general condition. Antiviral treatment initiated during the early phases of the disease was successful. Respiratory support and intensive care play a vital role in the cases in which they are needed. Informing the population about the disease and educating them on its transmission and immunization are very important in preventing its spread.

Kaynakça

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Outbreak of swine-origin influenza A (HİNİ) virus infection - Mexico, March-April, 2009. MMWR 2009;58:467-70.

2. Chan M. World now at the start of 2009 influenza pandemic. 11 June 2009. Erişim adresi: http://www.who.int/media centre/news/statements/2009/h1ni _pandemic_phase6_20090611/en/index.html (erişim tarihi; 10 Ağustos 2010).

3. Writing Committee of the WHO Consultation on Clinical Aspects of Pandemic (HI N1) 2009 Influenza, Clinical Aspects of Pandemic 2009 Influenza A (HIN1) Virus Infection. N Engl J Med 2010;362:1708-19.

4. T.C. Sağlık Bakanlığı. Grip Sitesi. Pandemide son durum > Ülkemizde Son Durum > Pandemi Zaman Çizelgesi. Erişim adresi: http://www.grip.gov.tr (Erişim tarihi: 10.08.2010).

5. Itoh Y, Shinya K, Kiso M, Watanabe T, Sakoda Y, Hatta M, et al. In vitro and in vivo characterization of new swine-origin H1N1 influenza viruses. Nature 2009;460:1021-5.

6. Demiroğlu YZ, Habeşoğlu MA, Turunç T, Şen N, Akın Ş, Karadeli E ve ark. Pandemik influenza A (H1N1) tanısı ile yatan olguların klinik, laboratuvar ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. 3. Türkiye EKMUD Kongresi 2010. Ankara; 2010.P-078.

7. Narain J, Kumar R, Bhatia R. Pandemic (HIN1) 2009: epidemiological, clinical and prevention aspects. Natl Med J India 2009;22:e1-e6.

8. Arabacı F, Yılmaz A. Çorlu'da 2009 pandemik influenza H1N1 ön tanısı ile izlenen olguların klinik ve laboratuvar özellikleri. FLORA 2010;15:78-84.

9. Oliveira WK, Carmo EH, Kuchenbecker RS, Santos HB, Araujo W, Malaguti R, et al. Pandemic H1N1 influenza in Brazil: analysis of the first 34.506 notified cases of influenzalike illness with severe acute respiratory infection (SARI). Euro Surveill 2009; 14:19382.

10. Balkan İİ, Aygün G, Saltoğlu N, Kılıç Ö, Erol S, Tayran N, et al. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi H1N1 pandemisi deneyimi "90 gün 90 olgu 9 ölüm". 3. Türkiye EKMUD Kongresi 2010. Ankara; 2010.P-067.

11. Boşnak VK, Namıduru M, Karaoğlan İ, Erdem M, Baydar I. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde yatırılarak takip ve tedavi edilen 28 pandemik influenza olgusunun irdelenmesi. 3. Türkiye EKMUD Kongresi 2010. Ankara; 2010. P-076.

12. Bozkurt G, Kutlu H, Yanmaz E ve ark. Grip polikliniği verileri ışığında pandemik influenza salgını. 3. Türkiye EKMUD Kongresi 2010. Ankara; 2010.P-071.

13. Human infection with pandemic A (H1N1) 2009 influenza virus: clinical observations in hospitalized patients, Americas, July 2009 update. Wkly Epidemiol Rec 2009;84:185-9.

14. Dominguez-Cherit G, Lapinsky SE, Macias AE, Pinto R, Espinosa-Perez L, de la Torre A, et al. Critically ill patients with 2009 influenza A (H1N1) in Mexico. JAMA 2009;302:1880-7.

15. Kumar A, Zarychanski R, Pinto R, Cook DJ, Marshall J, Lacroix J, et al. Critically ill patients with 2009 influenza A (H1N1) infection in Canada. JAMA 2009;302:1872-9.

16. Jamieson DJ, Honein MA, Rasmussen SA, Williams JL, Swerdlow DL, Biggerstaff MS, et al. H1N1 2009 influenza virus infection during pregnancy in the USA. Lancet 2009;374:451-8.

17. Shlomai A, Nutman A, Kotlovsky T, Schechner V, Carmeli Y, Guzner-Gur H. Predictors of pandemic (H1N1) 2009 virus positivity and adverse outcomes among hospitalized patients with a compatible syndrome. Isr Med Assoc J 2010;12:622-7.

18. Louie JK, Acosta M, Winter K, Jean C, Gavali S, Schechter R, et al. Factors associated with death or hospitalization due to pandemic 2009 influenza A (H1N1) infection in California. JAMA 2009;302:1896-902.

19. Jain S, Kamimoto L, Bramley AM, Schmitz AM, Benoit SR, Louie J, et al. Hospitalized patients with 2009 H1N1 influenza in the United States, April-June 2009. N Engl J Med 2009;361:1935-44.

20. Louie JK, Acosta M, Jamieson DJ, Honein MA. Severe 2009 H1N1 influenza in pregnant and postpartum women in California. N Engl J Med 2010;362:27-35.

21. Archer B, Cohen C, Naidoo D, Thomas J, Makunga C, Blumberg L, et al. Interim report on pandemic H1N1 influenza virus infections in South Africa, April to October 2009: epidemiology and'factors associated with fatal cases. Euro Surveill 2009;14:pii19639.

Kaynak Göster