Kastamonu ili aile hekimlerinin kırım-kongo kanamalı ateşi konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Giriş: Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ülkemizde son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Sağlık personeli bu hastalık için risk grubunda yer almaktadır. Bu çalışmada Kastamonu ili aile hekimlerinin KKKA hastalığı hakkındaki bilgi düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Kastamonu ilinde görev yapmakta olan aile hekimlerine KKKA hakkında hazırlanmış olan anket formları e-posta aracılığıyla gönderilerek katılımları istenmiştir. Bulgular: Çalışmaya Kastamonu ilinde görev yapmakta olan aile hekimleri katılmıştır (n= 101). Aile hekimlerinin yaş ortalaması 33.9 ± 5.2 yıl olup, 72 (%71.3)'si erkek, 29 (%28.7)'u kadındı. Hekimlik süreleri 9.7 ± 5.3 (1-22) yıl idi. Aile hekimlerinin 74 (%73.3)'ünün KKKA tanısı alan hastası olmuştu. KKKA bulaş yolları, risk altındaki gruplar ve klinik bulguları konusunda aile hekimlerinin bilgi düzeyleri yeterliydi, ancak laboratuvar bulguları konusunda bilgi eksikliği bulunduğu tespit edildi. Aile hekimlerinin 70 (%69.3)'i KKKA olan hastaları takip etmenin mesleklerini yüksek riskli bir iş haline getirdiğini, %100'ü seçme şanslarının bulunması durumunda, KKKA ön tanısı olan hastaları takip etmemeyi tercih edeceğini belirtmişlerdir. Sonuç: Endemik bölgelerde hastanın ilk başvurduğu hekim olan aile hekimlerinin KKKA konusunda bilgi düzeylerinin yeterli olması hastalığın tanı ve takibi açısından önem taşımaktadır. Kastamonu ilindeki aile hekimlerinin KKKA laboratuvar bulguları konusunda bilgi düzeylerinin artırılması gerektiği görüşüne varılmıştır.

Evaluation of the knowledge of family physicians regarding crimean-congo haemorrhagic fever in Kastamonu

Introduction: Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is seen as a major public health problem in our country every year since 2002. Healthcare workers are among the groups at risk for the disease. In this study, we aimed to detect the general knowledge of family physicians in Kastamonu about CCHF. Materials and Methods: Family physicians working in the province of Kastamonu were contacted by email regarding completing a questionnaire about CCHF. Results: Family physicians attended this research in Kastamonu (n= 101). Their mean age was 33.9 ± 5.2 years. Seventy-two (71.3%) were male and 29 (28.7%) were female. The duration of working years of the physicians was 9.7 ± 5.3 (1-22). Seventy-four of the family physicians reported having CCHF-diagnosed patients. When the questionnaires were evaluated, it was seen that family physicians have sufficient knowledge about the transmission routes, risk groups and clinical findings of CCHF. However, their knowledge regarding the laboratory findings of CCHF was inadequate. Seventy of the family physicians stated that the risk of their jobs increases when they follow CCHF patients and that, given a choice, they would prefer not to examine patients with CCHF. Conclusion: In regions endemic for CCHF, patients first present to their family physicians. Thus, it is important that the family physicians have adequate knowledge about the diagnosis and follow-up of the disease. It is concluded that the knowledge of the family physicians in Kastamonu about the laboratory findings of CCHF should be improved.

Kaynakça

1. Elliott RM, Schmaljohn CS, Collett MS. Bunyaviridae genome structure and gene expression. Curr Top Microbiol Immunol 1991;169:91-141.

2. Flick R. Molecular biology of the Crimean Congo haemorr-hagic virus. In: Ergonul O, Whitehouse CA (eds). Crimean Congo Haemorrhagic Virus: A Global Perspective. Dordrecht (NL): Springer, 2007:35-44.

3. Watts DM, Ksiasek TG, Linthicum KJ, Hoogstraal H. Crimean-Congo haemorrhagic fever. In: Monath TP (ed). The Arboviruses: Epidemiology and Ecology. Boca Raton, FL, USA: CRC, 1988.

4. Ergonul O. Crimean-Congo haemorrhagic fever. Lancet Infect Dis 2006;6:203-14.

5. Elaldı N. Klinik ve Epidemiyolojik açıdan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Hastalığında Son Durum. III. Türkiye Zo-onotik Hastalıklar Sempozyumu 01-02 Kasım 2010 Ankara, Türkiye.

6. Pelitli ST. Dünden Bugüne KKKA. III. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 01-02 Kasım 2010 Ankara, Türkiye.

7. Bulut C, Yetkin AM, Ataman-Hatipoğlu Ç, Yılmaz Ş, Yazkan S, Demiröz AP. Hastane personelinin Kırım Kongo kanamalı ateşi konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Kli-mik 2009;22:14-7.

8. Yılmaz GR, Buzgan T, Çevik MA, Safran A, Torunoğlu MA, Kulaç E. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı konusunda sağlık personelinin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi. FLORA 2009;14:27-35.

9. Rahnavardi M, Rajaeinejad M, Pourmalek F, MardaniHolako-uie-Naieni K, Dowlatshahi S. Knowledge and attitude toward Crimean-Congo haemorrhagic fever in occupationally at risk Iranian healthcare workers. J Hosp Infect 2008;69:77-85.

10. Sheikh NS, Sheikh AS, Sheikh AA. Knowledge, attitude and practices regarding Crimean-Congo haemorrhagic fever among healthcare workers in Balochistan. J Ayub Med Coll Abbottabad 2004; 16:39-42.

11. Tarantola A, Abiteboul D, Rachline A. Infection risks following accidental exposure to blood or body fluids in health care workers: a review of pathogens transmitted in published cases. Am } Infect Control 2006;34:367-75. Evaluation of the Knowledge of Family Physicians Regarding Crimean-Congo Haemorrhagic Fever in Kastamonu

12. Ergönül O. Viral kanamalı ateşler. Willke Topçu A, Söyletir C, Doğanay M (editörler). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Sistemlere Göre Enfeksiyonlar. 3. baskı. İstanbul: Nobel Yayınevi, 2008:1251-65.

13. van de Wall BW, joubert JR, van Eeden P], King JB. A nosocomial outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic fever at Tygerberg Hospital. Part IV. Preventive and prophylactic measures. S Afr Med / 1985;68:729-32.

14. Tarantola A, Ergonul 0, Tattevin P. Estimates and prevention of Crimean-Congo haemorrhagic fever risks for healthcare workers. In: Ergonul O, Whitehouse CA (eds). Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: A Global Perspective. Dordrecht: Springer, 2007:281-94.

15. Ergonul O, Zeller HG, Celikbas A, Dokuzoguz B. The lack of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus antibodies in healthcare workers in an endemic region. Int J Infect Dis 2007;11:48-51.

Kaynak Göster