Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2002-2011 yılları arasında vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu/infeksiyonu görülen hastaların değerlendirilmesi

Giriş: Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE), artık dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli salgınlara neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; hastanemizde son 10 yılda görülen VRE'li hastaları irdelemektir. Materyal ve Metod: Bu çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Ocak 2002-Haziran 2011tarihleri arasında VRE kolonizasyonu/infeksiyonu görülen 60 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Yıllara göre dağılıma bakıldığında; 2002 yılında sadece bir hastada VRE saptanmışken, 2011 yılına kadar dikkat çekici bir artış söz konusudur. Bu sayı 2011 yılının sadece ilk altı aylık diliminde 17'dir. İndeks olguların hemen hepsinde uzun süreli hastanede yatış öyküsü ve bir veya birden çok sayıda antibiyotik kullanım öyküsü mevcuttur. VRE izole edilen hastaların 18 (%30)'i VRE ile infekte iken, 42 (%70)'sinde kolonizasyon saptanmıştır. En sık üriner kolonizasyon ve infeksiyonlarla karşılaşılmış olup, bakteremiler ikinci sıklıkta görülen infeksiyon olmuştur. Rektal/perirektal kolonizasyon hastaların sadece 18 (%30)'inde görülmüştür. VRE ile infekte hastaların 16 (%89)'sının tedavisinde linezolid kullanılırken, 1 (%5.5)'inde tigesiklin ve amikasin, 1 (%5.5)'inde teikoplanin ve amikasin kombinasyonu kullanılmıştır. Bu hastaların 10 (%17)'u mortaliteyle sonuçlanmışsa da infeksiyona atfedilen mortalite 3 (%5) hastada görülmüştür. Sonuç: Çalışmamızın da işaret ettiği gibi; hastane infeksiyonlarının kontrolünde yapılması gereken en önemli uygulamalardan biri, hastanelerdeki altyapı ve personel eksikliklerinin giderilmesi olmalıdır. İnfeksiyon kontrol komitesi, verdiği eğitimlere paralel olarak, hastane uygulamalarında infeksiyon kontrolüyle ilgili uygulamaları da denetlemelidir.

The evaluation of patients colonized/infected with vancomycin resistant enterococci between 2002-2011 in Karadeniz Technical University Hospital

Introduction: Today, vancomycin resistant enterococci (VRE) are the most important causes of epidemics in our country as in the world. The aim of this study was to investigate patients with VRE in our hospital over the last 10 years. Materials and Methods: In this study, all 60 patients infected/colonized VRE in Karadeniz Technical University Hospital between January 2002-June 2011 were evaluated retrospectively. Results: Only one of the patients was seen in 2002. A marked increase in epidemics was seen from 2002 to 2011. Seventeen of the 60 patients were seen in the first six months of 2011. Prolonged hospitalization and history of multiple antibiotic use were present in almost all index cases. VRE colonization and infection were determined in 18 (30%) and 42 (70%) of these patients, respectively. Urinary colonization and infections were the most prevalent. The second common infection was bacteremia. Perirectal/rectal colonization was only seen in 18 (30%) patients. Linezolid was used in 16 (89%), tigecycline plus amikacin in 1 (5.5%), and teicoplanin plus amikacin in 1 (5.5%) of the VRE-infected patients. Mortality was seen in 10 (17%) patients but the attributable mortality rate was 5% (3 patients). Conclusion: As indicated in our study, the most important approaches in controlling the spread of VRE are to resolve the deficiency in infrastructure and shortage of personnel. One of the important tasks of the Infection Control Committee is to review all infection control applications regarding their appropriateness, in addition to providing training.

Kaynakça

1. Alp Ş, Şardan YÇ. Vankomisine dirençli enterokokların epide miyolojisi ve kontrolü. Hacettepe Tıp Dergisi2008;39:89-95.

2. Murray BE, Nannini EC. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Glycopeptides (Vancomycin and Teicoplanin), Streptogramins (Quinupristin- Dalfopristin), and Lipopeptides (Daptomycin). 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone, 2010:449-67.

3. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Seventeenth Informational Supplement. Clinical and Laboratory Standards Institue 2007;M100-S17;27:53.

4. Ergani-Ozan A, Naaş T, Baysan BO, Ogunc D, İnan D, Colak D, et al. Nosocomial outbreak of vancomycin-resistant Enterococcus faecium in a pediatric unit at a Turkish university hospital. J Antimicrob Chemother 2008;61:1033-9.

5. Vural T, Şekercioğlu AO, Öğünç D, Çültekin M, Çolak D, Ye-şilipek A ve ark. Vankomisin dirençli Enterococcus faecium suşu. ANKEM 1999;13:1-4.

6. Kilic A, Bedir O, Tunc T, Besirbellioglu B, Eyigün CP, Basustaoglu AC. An outbreak of vanA genotype Enterococcus feodum in pediatric clinic of a training hospital. Mikrobiyol Bui 2009;43:365-72.

7. Colak D, Naas T, Gunseren F, Fortineau N, Ogunc D, Gultekin M, et al. First outbreak of vancomycin-resistant enterococci in a tertiary hospital in Turkey. J Antimicrob Chemother 2002;50:397-401.

8. Comert FB, Kulah C, Aktas E, Ozlu N, Celebi G. First isolation of vancomycin-resistant enterococci and spread of a single clone in a university hospital in Northwestern Turkey. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2007;26:57-61.

9. Kawalec M, Kedzierska J, Gajda A, Sadowy E, Weqrzyn J, Naser 5, et ah Hospital outbreak of vancomycin-resistant enterococci caused by a single clone of E. raffinosus and several clones of E. feacium. Clin Microbiol Infect 2007;9: 893-901.

10. Almyroidus NG, Lesse Aj, Hahn T, Samonis C, Hazamy PA, Wongkittiroch K, et al. Molecular epidemiology and risk factors for colonization by vancomycin-resistant enterococcus in patients with hematologic malignancies. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32:490-6.

11. Kirdar S, Sener AC, Arslah U, Yurtsever SG. Molecular epidemiology of vancomycin-resistant E. feacium strains isolated from hematological malignancy patients in a research hospital in Turkey. J Med Microb 2010;59:660-4.

12. Kilic A, Bedir O, Tunc T, Besirbellioglu B, Eyigun CP, Basusta-oglu AC. An outbreak of vanA genotype E. feacium in pediatric clinic of a training hospital. Mikrobiyol Bul 2009;43:365-72.

13. Kilic A, Senses Z, Aydogan H, Basustaoglu A. Molecular analysis of Vancomycin-resistant enterococci isolated from clinical samples. Mikrobiyol Bui 2006;40:295-9.

14. Nateghian A, Robinson JL, Arjmandi K, Vosough P, Karimi A, Bahzad A, et al. Epidemiology of vancomycin-resistant enterococci in children with acute lymphoblastic leukemia at two referral centers in Tehran, Iran: a descriptive study. Int J Infect Dis 2011;15:332-5.

15. Wang JL, Hseueh PR. Therapeutic options for infections due to vancomycin-resistant enterococci. Expert Opin Pharmacother 2009;10:785-96.

16. Altoparlak U, Koca O, Ozkurt Z, Akcay MN. Incidence and risk factors of vancomycin-resistant enterococcus colonization in burn unit patients. Burns 2011;37:49-53.

17. Winn W Jr, Allen S, Janda W, Koneman E, Procop C, Woods G. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wil-kinş, 2006:672-764.

18. Aktaş G, Derbentti Ş. Vankomisine dirençli enterokoklarln önemi ve epidemiyölojik özellikleri. Infeksiyon Dergisi 2009;23:201-9.

Kaynak Göster

985 507

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çiftlik hayvanlarıyla temas sonrası kuduz profilaksisinde farklı bir deneyim

Derya SEYMAN, Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI, Veli GÜNAY

Güneydoğu Anadolu'da ikinci basamak bir hastanede brusellozlu hastaların klinik/laboratuvar bulguları ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi

Hayati DEMİRASLAN, Selçuk AKSÖZ, Gökhan METAN, Mehmet DOĞANAY

Toplum kökenli pnömoni hastalarının takibi ve takipte kılavuzlara uygunluğun değerlendirilmesi

Zeliha KOÇAK TUFAN, Gülbin P. CANPOLAT, Cemal BULUT, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ

Cerrahi sonrası gelişen menenjitlerin risk faktörleri ve sonuçlar

Behice KURTARAN, Aslıhan CANDEVİR, Yeşim TAŞOVA, AYŞE SEZA İNAL, Derviş Mansuri YILMAZ, SÜHEYLA KÖMÜR, Çağla SARITÜRK, Hasan Salih Zeki AKSU

Herpes simplex hepatitis in an immune-competent adult: A case report

Gül Ruhsar YILMAZ, Pınar ÖNGÜRÜ, Esragül AKINCI, M. Arzu YETKİN, Gülay KORUKLUOĞLU, Sevim YILMAZ, Nurhayat BAYAZIT, Hürrem BODUR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2002-2011 yılları arasında vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu/infeksiyonu görülen hastaların değerlendirilmesi

Selçuk KAYA, Gürdal YILMAZ, Seçil GÜNEŞ ARSLAN, Seyhan AKTAŞ, İftihar KÖKSAL

Kırım-Kongo kanamalı ateşi: Geç tanı konulan iki olgu

Figen ÇAĞLAN ÇEVİK, Hasan NAZ, Nevil AYKIN, PINAR KORKMAZ

Miliyer tüberküloz: Endemik bölgede pratik tanı yaklaşımı

Ali MERT