İmmünkompetan hastada olası hepatit ile seyreden sitomegalovirüs infeksiyonu

Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu tüm dünyada sıkça görülen bir viral infeksiyon olup, gelişmekte olan ülkelerde erişkinlerin infeksiyonu geçirme oranı %90'lara çıkmaktadır. İmmünkompetan kişilerde primer CMV infeksiyonu %10 semptomatik olup, nadiren organ spesifik komplikasyonlara neden olur. Daha önce sağlıklı olan 29 yaşındaki hasta ateş, baş ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle kliniğimize yatırılmıştır. Tonsiller üzerinde sarı plaklar; laktat dehidrogenaz, aspartat aminotransferaz ve alanin aminotransferaz değerlerinde yükseklik; karaciğer ve dalakta büyüklük saptanmıştır. Hastanın serumunda anti-CMV IgM ve CMV polimeraz zincir reaksiyonu pozitifliği bulunmuştur. CMV hepatiti ön tanısı ile takip edilen hastanın ateşinin devam etmesi üzerine 14 gün gansiklovir tedavisi verilmiştir. Genel durumu düzelen hasta şifa ile taburcu edilmiştir. Sağlıklı genç erişkinlerde etyolojisi belirlenemeyen hepatitlerde CMV'nin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kesin tanı için karaciğer biyopsisi değerlidir.

Kaynak Göster