İdrar kültürlerinden İzole edilen toplum kökenli escherichia coli suşlarında gsbl pozitifliği ile fosfomisin trometamol ve diğer antibiyotiklerin İn vitro etkinliği

Giriş: Yapılan çalışmalar birçok bakteride görüldüğü gibi toplum kökenli idrar yolu infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli izolatlarında da birçok antibiyotiğe direnç geliştiğini ve her geçen gün arttığını göstermektedir. Bu çalışmada toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen E. coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) oranlarının araştırılması ve bu suşların fosfomisin trometamol ve diğer antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Bu çalışmada, 01 Ocak 2012-31 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesine, idrar yolu şikayetiyle ayaktan başvuran 3257 hastanın idrar kültürü incelenmiştir. Hastalardan alınan idrar örnekleri %5 koyun kanlı agar ve Eosin-Metilen-Blue (EMB) agara ekilerek 37°C'de 18-24 saat inkübe edilmiştir. Antibiyotik duyarlılık testleri "Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)" kriterlerine göre Kirby Bauer disk difüzyon yöntemiyle çalışılmıştır. İdrar kültürlerinden izole edilen E. coli suşlarında GSBL varlığı çift disk sinerji testiyle araştırılmıştır. Bulgular: İdrar kültürü istenen 3257 hastanın 443 (%13.6)'ünde üreme saptanmıştır. İdrar kültürlerinden en sık izole edilen bakteri E. coli (%85.3) olmuştur. E. coli izolatlarında fosfomisin trometamole %4.2, imipeneme %0, meropeneme %1.6, nitrofurantoine %3.2, siprofloksasine %16.7, gentamisine %7.7, trimetoprim-sülfametoksazole %4.1 oranında direnç saptanmıştır. GSBL pozitif suşlarda ise direnç oranları sırasıyla %8.8, %0, %0, %5.9, %47.1, %32.4 ve %50 olarak belirlenmiştir. Sonuç: Geçmiş yıllarda idrar kültürlerinden izole edilen E. coli suşlarında yapılan çalışmalarda %1'leri geçmeyen oranlar düşünüldüğünde, fosfomisin trometamole direnç oranlarındaki artış dikkat çekmektedir. Ancak diğer antibiyotiklerle kıyaslandığında, toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlarının ampirik tedavisinde fosfomisin trometamol, nitrofurantoin ve gentamisin tercih edilebilecek antibiyotiklerdendir.

Extended-spectrum beta-lactamase positivity and in vitro activity of fosfomycin trometamol and other antibiotics in escherichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections (103 defa görüntülendi)

Introduction: Studies indicate that as observed in most bacteria, Escherichia coli isolated from community-acquired urinary tract infections has also become resistant to most antibiotics and is increasingly becoming so as time passes. In this study, we aimed to investigate extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) ratios in E. coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections and the susceptibilities of these strains to fosfomycin trometamol and other antibiotics. Materials and Methods: In this study, the urinary cultures of 3257 outpatients who applied to Ankara Occupational Diseases Hospital between 01 January 2012-31 July 2012 with urinary tract complaints were examined. The urine specimens collected from patients were inoculated to 5% sheep blood agar and Eosin-Methylene-Blue (EMB) agar, and incubated at 37°C for 18-24 hours. The antibiotic susceptibility testing was performed by Kirby Bauer disk diffusion method in accordance with Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines. ESBL presence in E. coli strains isolated from urine samples was investigated by double disk synergy test. Results: Growth was detected in 443 (13.6%) of the 3257 patients from whom urinary cultures were requested. The most frequent bacteria isolated from urine cultures was E. coli (85.3%). Antibiotic resistance of E. coli isolates was detected as 4.2% to fosfomycin trometamol, 0% to imipenem, 1.6% to meropenem, 3.2% to nitrofurantoin, 16.7% to ciprofloxacin, 7.7% to gentamicin, and 4.1% to trimethoprim-sulfamethoxazole. In ESBL positive strains, these resistance ratios were identified as 8.8%, 0%, 0%, 5.9%, 47.1%, 32.4%, and 50%, respectively. Conclusion: Considering that studies conducted in previous years on E. coli strains isolated from urine specimens resulted in ratios not exceeding 1%, there has been a considerable increase in resistance ratios to fosfomycin trometamol. However, when compared to other antibiotics, fosfomycin trometamol, nitrofurantoin and gentamicin are among the antibiotics that may be preferred in the empiric treatment of community-acquired urinary tract infections.

Kaynak Göster

900 203

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Güncel bilgiler işığında kolistin

İftihar KÖKSAL, Oral ÖNCÜL, VOLKAN KORTEN, Sercan ULUSOY, SERHAT ÜNAL

Sivas İlinde portör muayenesi İçin başvuranlarda staphylococcus aureus burun taşıyıcılığının araştırılması

AHMET ALİM, Müge OĞUZKAYA-ARTAN, MEHMET ATAŞ, Hatice KALKAN, Sevda MADAK

Polimeraz zincir reaksiyonu ile tanı konulan bir erken evre lyme olgusu

Utku KAVRUK, Selçuk KILIÇ, İLYAS SAYAR, Bekir ÇELEBİ

İdrar kültürlerinden İzole edilen toplum kökenli escherichia coli suşlarında gsbl pozitifliği ile fosfomisin trometamol ve diğer antibiyotiklerin İn vitro etkinliği

Laser ŞANAL

Frez ve endodontik aletlerde sterilizasyonun etkinliği

Mehmet Şahin OĞUZCAN, Gökalp Turan KARAMAN, Yeliz TURAK

Ventrikül destek sistemi ilişkili infeksiyonlar

Özlem AZAP

İnsan isırığı sonrası gelişen sphingomonas paucimobilis'in etken olduğu nekrotizan fasiyit olgusu

Mehmet ULUĞ

Akut bakteriyel menenjit tanısı ile takip edilen olguların 33 yıllık verilerinin retrospektif olarak İrdelenmesi

Hüsrev DİKTAŞ, Mustafa HATİPOĞLU, Vedat TURHAN, ALİ ACAR, Oral ÖNCÜL, Nafiz KOÇAK, Levent GÖRENEK

Genel cerrahi ve ortopedi-travmatoloji kliniklerimizde cerrahi alan İnfeksiyonu gelişiminde rol oynayan risk faktörleri ve cerrahi alan İnfeksiyonlarının maliyete etkisi

Alp ALPAT, Hasan ÇOLAK, Saygın NAYMANALPAT, Elif DOYUKKARTAL, Nurettin ERBEN, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER

Piperasilin-tazobaktam tedavisine bağlı bir dress sendromu olgusu ve literatür derlemesi

Seven ULUDOKUMACI, Mücahit YEMİŞEN, MEHMET ALİ MERT GÖKIRMAK