Hematolojik malignansili hastalarda kan dolaşımı infeksiyonu etkeni koagülaz negatif stafilokok türlerinde teikoplanin ve daptomisin duyarlılıkları

Giriş: Hematolojik maligniteli hastalarda kan dolaşımı infeksiyonu etkeni olarak izole edilen koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) arasında teikoplanine duyarlılığı azalmış izolatlar gözlenmektedir. Bu çalışmada ampirik tedavi seçiminde sık kullanılan ajan olan teikoplanin ile yeni kullanıma giren daptomisinin kan dolaşımı infeksiyonu etkeni KNS'lerdeki minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Çalışma 2009-2011 yılları arasında hematolojik malignitesi olan ve kan dolaşımı infeksiyonu tanısı konulan hastaların kateter içi veya periferik kan örneklerinde üreyen KNS izolatları ile gerçekleştirilmiştir. Oksasilin duyarlılığı disk difüzyon yöntemiyle, teikoplanin ve daptomisin MİK düzeyleri ise E-test yöntemiyle belirlenmiştir. Bulgular: Kan dolaşımı infeksiyonu etkeni olarak izole edilmiş 179 KNS izolatı çalışmaya alınmıştır. Çalışmada en sık izole edilen KNS türü Staphylococcus epidermidis (%36.3) olup, bunu Staphylococcus haemolyticus (%35.2) izlemiştir. Oksasilin direnci S. epidermidis suşlarının %32'sinde, S. haemolyticus suşlarının ise %61'inde görülmüş olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p= 0.001). Çalışılan suşlarda teikoplanin ve daptomisin direnci saptanmamış olup, sadece 2 (%1.1) S. haemolyticus suşu teikoplanine orta derecede duyarlı olarak saptanmıştır. Sonuç: Hematolojik maligniteli hasta grubunda S. epidermidis ve S. haemolyticus'un başlıca kan dolaşımı infeksiyonu etkeni olarak izole edildikleri, S. haemolyticus suşlarında oksasilin direncinin daha yaygın olduğu görülmüştür. Teikoplanin direnci saptanmamış olup, iki suşta orta düzey MİK yükselmesi olması nedeniyle direncin monitörizasyonu gerekmektedir. Daptomisin ise hem oksasiline dirençli suşlara hem de teikoplanine orta derecede duyarlı suşlara etkin bir antibiyotik olarak saptanmıştır.

Susceptibility to teicoplanin and daptomycin among coagulase-negative staphylococci isolated from bloodstream infections in patients with hematological malignancies

Introduction: Recently, a decreased susceptibility to teicoplanin has been observed among coagulase-negative staphylococci (CNS) isolated from bloodstream infections in patients with hematological malignancies. In this study, we aimed to determine the minimum inhibitory concentrations (MIC) of teicoplanin, which is frequently used in the empirical treatment, and of a new agent, daptomycin, against CNS isolated from bloodstream infections. Materials and Methods: The study was performed on CNS strains isolated from bloodstream infections of patients with hematological malignancies during the period 2009-2011. Susceptibility to oxacillin was tested by disk diffusion method. Daptomycin and teicoplanin MIC were determined using the E-test method. Results: A total of 179 CNS strains causing bloodstream infections were studied. Among them, S. epidermidis (36.3%) and S. haemolyticus (35.2%) were the most frequent CNS species. The oxacillin resistance rate was found statistically higher among S. haemolyticus (61%) strains than among S. epidermidis (32%) (p= 0.001). Although teicoplanin and daptomycin resistance was not detected among the CNS isolates, two (1.1%) of the isolates demonstrated intermediate susceptibility to teicoplanin. Conclusions: S. haemolyticus and S. epidermidis were the major causes of bloodstream infections in patients with hematological malignancies. Oxacillin resistance was more frequent among S. haemolyticus isolates. Teicoplanin resistance was not detected among the CNS isolates. However, because two of the isolates demonstrated decreased susceptibility to teicoplanin, resistance rates to teicoplanin should be closely monitored. Daptomycin was found to be effective against both oxacillin-resistant and teicoplanin-intermediate CNS isolates.

Kaynakça

1. Bertin M, Muller A, Bertrand X, Comette C, Thouverez M, Talon D. Relationship between glycopeptide use and decreased susceptibility to teicoplanin in isolates'of coagulase-negative staphylococci. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2004;23:375-9.

2. Biavasco F, Vignaroli C, Varaldo PE. Glycopeptide resistance in coagulase-negative staphylococci. Eur) Clin Microbiol Infect Dis 2000;19:403-17.

3. Biavasco F, Vignaroli C, Lazzarini R, Varaldo PE. Glycopeptide susceptibility profiles of Staphylococcus haemolyticus bloodstream isolates. Antimicrob Agents Chemother 2000;44:3122-6.

4. Blans M, Troelstra A. Glycopeptide resistance in Staphylococcus haemolyticus during treatment with teicoplanin. Infect Control Hosp Epidemiol 2001;22:263-4.

5. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes )M. CDC definitions for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988;16:128-40.

6. Clinical and Laboratory Standards Institute: Performance Standard for Antimicrobial Susceptibility Testing. Twentieth informational supplement. CLSI Document M100-S20. Wayne, PA: CLSI, 2010.

7. Sader HS, Fritsche TR, jones RN. Frequency of occurrence and daptomycin susceptibility rates of gram-positive organisms causing bloodstream infections in cancer patients. J Chemother 2008;20:570-6.

8. Derbentti Ş. Stafilokoklarda antibiyotik direnci: 2003-2004 Türkiye haritası. ANKEM 2005;19(ek 2):53-77.

9. Karlowsky JA, jones ME, Draghi DC, Thornsberry C, Sahm DF, Volturo GA. Prevalence and antimicrobial susceptibilities of bacteria isolated from blood cultures of hospitalized patients in the United States in 2002. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2004; 10:1 -7.

10. Natoli S, Fontana C, Favaro M, Bergamini A, Testore GP, Minelli S, et al. Characterization of coagulase-negative staphylococcal isolates from blood with reduced susceptibility to glycopeptides and therapeutic options. BMC Infect Dis 2009;9:83.

11. Hope R, Livermore DM, Brick G, Lillie M, Reynolds R; BSAC Working Parties on Resistance Surveillance. Non-susceptibility trends among staphylococci from bacteraemias in the UK and Ireland, 2001-06. j Antimicrob Chemother 2008;62(Suppl 2):65-74.

12. Öksüz L, Gürler N. Klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli stafilokok suşlarının son yıllarda kullanıma giren antibiyotiklere in-vitro duyarlılık sonuçları. ANKEM 2009;23: 71-7.

13. Vergidis PI, Falagas ME. New antibiotic agents for bloodstream infections. Int J Antimicrob Agents 2008;32:60-5.

14. Garda I, Conejo Mdel C, Ojeda A, Rodnguez-Bano }, Pascu-al A. A dynamic in vitro model for evaluating antimicrobial activity against bacterial biofilms using a new device and clinical-used catheters. J Microbiol Methods 2010;83:307-11.

Kaynak Göster