Güneydoğu Anadolu'da ikinci basamak bir hastanede brusellozlu hastaların klinik/laboratuvar bulguları ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi

Giriş: Bruselloz dünya çapında en yaygın görülen zoonotik hastalıklardan biridir. Bruselloz ülkemizde sık görülmekle birlikte özellikle doğu bölgelerinde hiperendemiktir. Materyal ve Metod: Bu çalışmada Eylül 2008-Ocak 2010 tarihleri arasında Adıyaman Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniğinde izlenen 213 brusellozlu hastanın klinik, laboratuvar bulguları ve tedavi özellikleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 36.5 yıldı, %58.2'si kadınlardan oluşmaktaydı. Hastalarda akut, subakut ve kronik bruselloz oranları sırasıyla %77, %20.7 ve %0.9 idi. En sık bulaş yolu pastörize edilmemiş sütten yapılan peynir tüketimi olarak belirlendi (%94.4). Başvuruda saptanan başlıca belirtiler artralji (%78.4), ateş (%60.6), üşüme-titreme (%58.2), bel ağrısı (%57.3) ve gece terlemesi (%55.4) olarak sıralanıyordu. En sık karşılaşılan klinik bulgular splenomegali (%15), ateş (%14.6) ve hepatomegali (%5.2) idi. Altmış yedi (%31.5) hastada ALT düzeyi normalin (> 40 U/L) üzerindeydi. Hastaların %57.2'sinde bruselloza bağlı komplikasyon saptandı ve en sık osteoartiküler komplikasyonlar görüldü (%31.9). Hepatit (%31.5), sakroileit (%20.1), monoartrit (%5.6), orşit (%1.9) ve menenjit (%0.9) rastlanan diğer komplikasyonlardı. Brusella aglütinasyon testi hastaların %8.5'inde 1/160 sulandırmanın altındaydı. Pozitif kan kültürü, kültür için kanı alınan 46 hastanın 39 (%84.8)'unda saptandı. Hematolojik bulgular anemi (%18.8), lökopeni (%11.7), trombositopeni (%8.5) olarak sıralanmaktaydı. Eritrosit sedimentasyon hızı hastaların %38'inde 20 mm/saat'in üzerinde saptanırken, C-reaktif protein pozitifliği (> 6 mg/dL) %66.2 oranındaydı. Hastaların %68'i doksisiklin-rifampisin, %24.4'ü doksisiklin-streptomisin ve %4.7'si rifampisin-trimetoprim-sülfametoksazol tedavisi aldı. Hasta yaşı ile tedavi süresi arasında zayıf bir korelasyon (0.231) saptandı (p= 0.001). Menenjitli iki hasta doksisiklin, rifampisin ve seftriakson tedavisi aldı. Tüm hastaların %1.4'ünde relaps gözlendi. Sonuç: Endemik bölgelerde klinik olarak uyumlu olgularda bruselloz akılda tutulmalıdır. Klinik olarak brusellozla uyumlu seronegatif olgularda kan kültürü alınması tanıya yardımcı olabilir.

The evaluation of clinical/laboratory findings and therapeutic features of patients with brucellosis in a secondary care hospital in Southeast Anatolia

Introduction: Brucellosis is one of the most prevalent zoonotic diseases worldwide. It is a common disease also in Turkey, and is especially hyperendemic in the Eastern region. Materials and Methods: In this retrospective study, the clinical/laboratory findings and therapeutic features of 213 patients with brucellosis who were followed up in Adiyaman State Hospital Infectious Diseases Department between September 2008 and January 2010 were evaluated. Results: The average age was 36.5 years, and 58.2% of the patients were female. The rates of acute, subacute and chronic brucellosis among the patients were 77%, 20.7% and 0.9%, respectively. The most common route of transmission was consumption of cheese produced from unpasteurized milk, at a rate of 94.4%. The main symptoms were arthralgia (78.4%), fever (60.6%), chills (58.2%), lumbalgia (57.3%), and night sweats (55.4%). The most common clinical findings were splenomegaly (15.0%), fever (14.6%) and hepatomegaly (5.2%). The alanine aminotransferase levels of 67 (31.5%) patients were higher than normal. Complications of brucellosis were detected in 57.2% of the patients, and osteoarticular complications were the most common (31.9%). Other complications were hepatitis (31.5%), sacroiliitis (20.1%), monoarthritis (5.6%), orchitis (1.9%), and meningitis (0.9%). Brucella agglutination test was less than 1/160 dilution in 8.5% of the patients. Brucella spp. were isolated in 39 (84.8%) of 46 patients for whom blood cultures were obtained. Anemia, leukopenia and thrombocytopenia were detected in 18.8%, 11.7% and 8.5% of the patients, respectively. The erythrocyte sedimentation rate was higher than 20 mm/hour in 38% of the patients, and the C-reactive protein positivity rate was 66.2%. Sixty-eight percent of the patients were treated with a combination of doxycycline and rifampicin, 24.4% with doxycycline and streptomycin, and 4.7% with rifampicin and trimethoprim-sulfamethoxazole. A weak-positive correlation (0.231) was detected between the duration of treatment and age (p= 0.001). Two patients with meningitis were treated with doxycycline, rifampicin and ceftriaxone. Relapse was observed in 3 (1.4%) of the patients. Conclusion: In endemic areas, brucellosis should be considered in differential diagnosis of the patients. In seronegative patients clinically compatible with brucellosis, obtaining blood cultures may be helpful in the diagnosis of brucellosis.

Kaynakça

1. Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, Christou L, Tsianos EV. The new global map of human brucellosis. Lancet Infect Dis 2006;6:91-9.

2. Young EJ. Brucella species. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone, 2010:2921 -7.

3. Alp Meşe E. İnsanda bruselloz. Doğanay M, Altıntaş N (editörler). Zoonozlar: Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2009:85-98.

4. Doğanay M, Aygen B. Human brucellosis: an overview. Int J Infect Dis 2003;7:173-82.

5. Aygen B, Doğanay M, Sumerkan B, Yildiz O, Kayabas U. Clinical manifestations, complications and treatment of brucellosis: a retrospective evaluation of 480 patients. Med Mai Infect 2002;32:485-93.

6. Alp E, Koc RK, Durak AC, Yildiz O, Aygen B, Sumerkan B, et at. Doxycydine plus streptomycin versus ciprofloxacin plus rifampicin in spinal brucellosis. BMC Infect Dis 2006;6:72.

7. Örmen B, Türker N, El S, Kaptan F, Demir C, Vardar İ ve ark. Komplikasyon ve tedavi seçenekleri açısından brusellozun günümüzdeki bulgularının de:ğerlendirilmesi. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Kongre kitabı 2009, Antalya, poster no (11-36), s266.

8. Kokoglu OF, Hosoglu S, Geyik MF, Ayaz C, Akalın S, Buyukbese MA, et al. Clinical and laboratory features of brucellosis in two university hospital in Southeast Turkey. Trop Doct 2006;36:49-51.

9. Pappas G, Akritidis N, Bosilkovski M, Tsianos E. Brucellosis. N Engl J Med 2005;352:2325-36.

10. Franco MP, Mulder M, Gilman RH, Smits HL. Human brucellosis. Lancet Infect Dis 2007;7:775-86.

11. Franco MP, Mulder M, Smits HL. Persistence and relapse in brucellosis and need for improved treatment. Trans R Soc Trop Med Hyg 2007;101:854-5.

12. Bosilkovski M, Krteva L, Caparoska S, Dimzova M. Hip arthritis in brucellosis: a study of 33 cases in the Republic of Macedonia (FYROM). Int J Clin Pract 2004;58:1023-7.

13. Demirasldn H, Metan G, Alp Mese E, Yildiz O, Aygen B, Sumerkan B, et al. Neurobrucellosis: an evaluation of a rare presentation of brucellosis from a tertiary care centre in Central Anatoliajurkey. Trop Doct 2009;39:233-5.

14. Namiduru M, Cungor K, Dikensoy O, Baydar I, Ekinci E, Karaoglan I, et al. Epidemiological, clinical and laboratory features of brucellosis: a prospective evaluation of 120 adult patients. Int J Clin Pract 2003;57:20-4.

15. Hatipoglu CA, Bilgin G, Tulek N, Kosar U. Pulmoner involvement in brucellosis. J Infect 2005;51:116-9.

16. Solera J, Rodriguez-Zapata M, Geijo P, Largo J, Paulino J, Sáez L, et al. Doxycycline-rifampin versus doxycydine-strep-tomycin in treatment of human brucellosis due to Brucella melitehsis. The GECMEI Group. Grupo de Estudio de Castilla-la Mancha de Enfermedades infecciosas. Antimicrob Agents Chemother 1995;39:2061-7.

17. Skalsky K, Yahav D, Bishara J, Pitlik S, Leibovici L, Paul M. Treatment of human brucellosis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2008;336: 701-4.

18. Demiraslan H, Aksöz S. Bir devlet hastanesine başvuran relaps bruseílozlu hastaların değerlendirilmesi. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyön Hastalıkları Kongre Kitabı 2011, Antalya, poster no (03-07), s216.

19. Solera J, Martinez-Aifaro E, Espinosa A, Castillejos ML, Geijo P, Rodriquez-Zapata M. Multivariate model for predicting relapse in human brucellosis. J Infect 1998;36:85-92.

20. Ariza J, Corredoira J, Pallares R, Espinosa A, Castillejos ML, Geijo P, et al. Characteristics of and risk factors for relapse of brucellosis in humans. Clin Infect Dis 1995;20:1241-9.

Kaynak Göster

1530 745

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Miliyer tüberküloz: Endemik bölgede pratik tanı yaklaşımı

Ali MERT

Güneydoğu Anadolu'da ikinci basamak bir hastanede brusellozlu hastaların klinik/laboratuvar bulguları ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi

Hayati DEMİRASLAN, Selçuk AKSÖZ, Gökhan METAN, Mehmet DOĞANAY

Çiftlik hayvanlarıyla temas sonrası kuduz profilaksisinde farklı bir deneyim

Derya SEYMAN, Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI, Veli GÜNAY

Kırım-Kongo kanamalı ateşi: Geç tanı konulan iki olgu

Figen ÇAĞLAN ÇEVİK, Hasan NAZ, Nevil AYKIN, PINAR KORKMAZ

Herpes simplex hepatitis in an immune-competent adult: A case report

Gül Ruhsar YILMAZ, Pınar ÖNGÜRÜ, Esragül AKINCI, M. Arzu YETKİN, Gülay KORUKLUOĞLU, Sevim YILMAZ, Nurhayat BAYAZIT, Hürrem BODUR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2002-2011 yılları arasında vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu/infeksiyonu görülen hastaların değerlendirilmesi

Selçuk KAYA, Gürdal YILMAZ, Seçil GÜNEŞ ARSLAN, Seyhan AKTAŞ, İftihar KÖKSAL

Cerrahi sonrası gelişen menenjitlerin risk faktörleri ve sonuçlar

Behice KURTARAN, Aslıhan CANDEVİR, Yeşim TAŞOVA, AYŞE SEZA İNAL, Derviş Mansuri YILMAZ, SÜHEYLA KÖMÜR, Çağla SARITÜRK, Hasan Salih Zeki AKSU

Toplum kökenli pnömoni hastalarının takibi ve takipte kılavuzlara uygunluğun değerlendirilmesi

Zeliha KOÇAK TUFAN, Gülbin P. CANPOLAT, Cemal BULUT, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ