Cerrahi sonrası gelişen menenjitlerin risk faktörleri ve sonuçlar

Giriş: Bu çalışma, cerrahi sonrası gelişen menenjitlerde risk faktörlerini ve sonuçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Hastalar ve Metod: Çalışmaya Ocak 2004-Aralık 2009 tarihleri arasında beyin cerrahisi operasyonu sonrasında izlemde menenjit gelişen 163 hasta ile menenjit gelişmeyen 152 hasta dahil edilmiştir. Her bir hastanın demografik, klinik ve tedavi karakteristikleri tıbbi kayıtlarından elde edilmiştir. Bulgular: Hastaların izlendiği altı yıl içerisinde yapılan 4203 nöroşirürjik cerrahinin 163 (%3.9)'ünde nozokomiyal menenjit geliştiği belirlenmiştir. Hastaların yaş ortalaması 45.6 ± 17.2 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması ise 45.0 ± 17.1 yıl olarak bulunmuştur. Hastaların klinik örneklerinde [beyin omurilik sıvısı (BOS) ve/veya kan] toplam 132 mikroorganizma izole edilmiştir. En sık gram-negatif patojenler (%51.5) etken olarak belirlenmiştir. Hastalar ve kontrol grubu risk faktörlerine göre karşılaştırıldığında, ventrikülo-peritoneal şant varlığı, eksternal drenaj uygulaması, BOS kaçağı, operasyon sonrası mekanik ventilasyon uygulaması, postoperatif dönemde steroid tedavisi ve santral venöz kateter uygulaması, hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Kontrol grubunda mortalite oranı %4.6 iken, menenjit grubunda %26.3'tür. Beyin cerrahisi operasyonu geçiren hastalarda; mekanik ventilasyon (OR: 7.97, %95 GA: 4.11-15.47), ileri yaş (OR: 3.21, %95 GA: 1.47-6.96), santral venöz kateter kullanımı (OR: 5.15, %95 GA: 2.52-10.51), BOS kaçağı (OR: 2.16, %95 GA: 1.12-4.18) ve menenjit tanısı (OR: 7.42, %95 GA: 3.43-17.06) mortalite için risk faktörleri olarak saptanmıştır. Menenjit grubunda ise multivaryate lojistik regresyon analiz sonucuna göre postoperatif steroid kullanımı (OR: 6.54, %95 GA: 1.02-41.89) ve mikroorganizma türü (gram-negatif olması) (OR: 3.48, %95 GA: 1.09-11.11) mortaliteyi etkileyen bağımsız faktörler olarak saptanmıştır. Sonuç: Cerrahi sonrası gelişen menenjitler, hem morbidite ve mortalite hem de sıklık açısından önemini korumaktadır. Eksternal ve internal drenaj sistemleri ve BOS kaçağı, hem infeksiyon gelişimi hem de mortalite için önemli risk faktörleri iken, ileri yaş ve gram-negatif menenjit ile postoperatif steroid kullanımı menenjitte mortaliteyi artıran önemli risk faktörleri olarak belirlenmiştir.

Risk factors and outcomes of postoperative meningitis

Introduction: This study was planned to detect the risk factors and outcome of meningitis developed after surgery. Patients and Methods: In the follow up of patients after neurosurgery, 163 meningitis and 152 control patients were included to the study, between January 2004 and December 2009. Demographic, clinical and laboratory data were obtained from patient files. Results: In the six-year follow up of 4203 neurosurgical procedures, nosocomial infection rate was found to be 3.9%. The mean age was 45.6 ± 17.2 years and 45.0 ± 17.1 years for the meningitis and control patients, respectively. One hundred and thirty two microorganisms were isolated in cultures of clinical specimens [cerebrospinal fluid (CSF) and/or blood]. Gram-negative bacteria were found to be the most frequent pathogen (51.5%). When patient and control groups were compared according to the risk factors, presence of ventriculo-peritoneal shunt, external drainage, CSF leakage, mechanical ventilation after operation, postoperative steroid treatment and central venous catheterization were found to be higher in the patient group and the differences were statistically significantly. While mortality rate was 4.6% in control group, it was 26.3% in meningitis patient groups. Mechanical ventilation (OR: 7.97, 95% CI 4.11-15.47), older age groups (OR: 3.21, 95% CI: 1.47-6.96), central venous catheterization (OR: 5.15, 95% CI: 2.52-10.51), CSF leakage (OR: 2.16, 95% CI: 1.12-4.18) and diagnosis of meningitis (OR: 7.42, 95% CI: 3.43-17.06) found to be the risk factors for mortality for patients who had neurosurgery. According to multivariate logistic regression analysis, age, postoperative steroid usage (OR: 6.54, 95% CI: 1.02-41.89) and type of microorganism (gram-negative) (OR: 3.48, 95% CI: 1.09-11.11) were found to be the independent risk factors for mortality in meningitis group. Conclusion: As a result, meningitis developing after surgery is still important because of its morbidity, mortality and high rate. External and internal drainage systems and CSF leakage are important risk factors in the development of infection and mortality. And also, advance age, gram-negative etiology and postoperative steroid usage were found to be related with mortality in meningitis patient.

Kaynakça

1. Palabiyikoglu I, Tekeli E, Cokca F, Akan O, Unal N, Erberktas I, et al. Nosocomial meningitis in a university hospital between 1993 and 2002. J Hosp Infect 2006;62:94-7.

2. Dettenkofer M, Ebner W, Els T, Babikir R, Lucking C, Pelz K, et al. Surveillance of nosocomial infections in a neurology Intensive care unit. J Neurol 2001;248:959-64.

3. Federico G, Tumbarello M, Spanu T, Rosell R, lacoangeli M, Scerrati M, et al. Risk factors and prognostic indicators of bacterial meningitis in a cohort of 3580 postneurosurgical patients. Scand J Infect Dis 2001;33:533-7.

4. van Aken MO, de Marie S, van der Lely AJ, Singh R, van den Berge JH, Poublon RM, et al. Risk factors for meningitis after transsphenoidal surgery. Clin Infect Dis 1997,25:852-6.

5. Korinek AM, Baugnon T, Colmard JL, van Effenterre R, Cor at P, Puybasset L. Risk factors for adult nosocomial meningitis after craniotomy: role of antibiotic prophylaxis. Neurosurgery 2006;59:126-33.

6. van de Beek D, Drake JM, Tunkel AR. Nosocomial bacterial meningitis. N Engl J Med 2010;362:146-54.

7. Conen A, Walti LN, Merlo A, Fluckiger U, Battegay M, Trompuz A. Characteristics and treatment outcome of cerebrospinal fluid shunt-associated infections in adults: a retrospective analysis over an 11 -year period. Clin Infect Dis 2008;47:73-82.

8. Vinchon M, Dhellemmes P. Cerebrospinal fluid shunt infection: risk factors and long-term follow-up. Childs Nerv Syst 2006;22:692-7.

9. Carner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections, 1988. Am J Infect Control 1988;16:128-40.

10. Durand ML, Calderwood SB, Weber DJ, Miller SI, Southwick FS, Caviness VS Jr, et al. Acute bacterial meningitis in adults. A review of 493 episodes. N Engl J Med 1993;328:21-8.

11. Korinek AM, Golmard JL, Elcheick A, Bismuth R, van Effenterre R, Coriat P, et al. Risk factors for neurosurgical site infections after craniotomy: a critical reappraisal of antibiotic prophylaxis on 4578 patients. Br J Neurosurg 2005;19: 155-62.

12. Twyman RS. Meningitis complicating spinal surgery. Spine 1996;21:763-5.

13. McClelland S III, Hall WA. Postoperative central nervous system infection: incidence and associated factors in 2111 neurosurgical procedures. Clin Infect Dis 2007;45:55-9.

14. Tunkel AR, Scheld WM. Acute meningitis. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone, 2005:1083-126.

15. Wang KW, Chang WN, Huang CR, Tsai NW, Tsui HW, Wang HC, et al. Post-neurosurgical nosocomial bacterial meningitis in adults: microbiology, clinical features, and outcomes. J Clin Neurosci 2005;12:647-50.

16. Blomstedt GC. Craniotomy infections. Neurosurg Clin North Am 1992;3:375-85.

17. Federico G, Tumbarello M, Spanu T, Rosell R, lacoangeli M, Scerrati M, et al. Risk factors and prognostic indicators of bacterial meningitis in a cohort of 3580 postneurosurgical patients. Scand J Infect Dis 2001;33:533-7.

18. Lee YP, Feng MC, Wu LC, Chen SH, Chen YH, Chiu CC, et al. Outcome and risk factors associated with surgical site infections after cardiac surgery in a Taiwan medical center. J Microbiol Immunol Infect 2010;43:378-85.

19. Erdem I, Hakan T, Ceran N, Metin F, Akcay SS, Kucukercan M, et al. Clinical features, laboratory data, management and the risk factors that affect the mortality in patients with postoperative meningitis. Neurology India 2008;56:433-7.

Kaynak Göster

1564 757

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Toplum kökenli pnömoni hastalarının takibi ve takipte kılavuzlara uygunluğun değerlendirilmesi

Zeliha KOÇAK TUFAN, Gülbin P. CANPOLAT, Cemal BULUT, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ

Kırım-Kongo kanamalı ateşi: Geç tanı konulan iki olgu

Figen ÇAĞLAN ÇEVİK, Hasan NAZ, Nevil AYKIN, PINAR KORKMAZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2002-2011 yılları arasında vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu/infeksiyonu görülen hastaların değerlendirilmesi

Selçuk KAYA, Gürdal YILMAZ, Seçil GÜNEŞ ARSLAN, Seyhan AKTAŞ, İftihar KÖKSAL

Güneydoğu Anadolu'da ikinci basamak bir hastanede brusellozlu hastaların klinik/laboratuvar bulguları ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi

Hayati DEMİRASLAN, Selçuk AKSÖZ, Gökhan METAN, Mehmet DOĞANAY

Herpes simplex hepatitis in an immune-competent adult: A case report

Gül Ruhsar YILMAZ, Pınar ÖNGÜRÜ, Esragül AKINCI, M. Arzu YETKİN, Gülay KORUKLUOĞLU, Sevim YILMAZ, Nurhayat BAYAZIT, Hürrem BODUR

Miliyer tüberküloz: Endemik bölgede pratik tanı yaklaşımı

Ali MERT

Cerrahi sonrası gelişen menenjitlerin risk faktörleri ve sonuçlar

Behice KURTARAN, Aslıhan CANDEVİR, Yeşim TAŞOVA, AYŞE SEZA İNAL, Derviş Mansuri YILMAZ, SÜHEYLA KÖMÜR, Çağla SARITÜRK, Hasan Salih Zeki AKSU

Çiftlik hayvanlarıyla temas sonrası kuduz profilaksisinde farklı bir deneyim

Derya SEYMAN, Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI, Veli GÜNAY