Chronic otitis media in the etiology of benign paroxysmal positional vertigo

Amaç: Bu çalışman ın amac ı kronik otitis medianın bening paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) etiyolojisindeki yerini irdelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalış maya ba ş dönmesi şikayetiyle başvuran, Dix-Halpike testi pozitif olan ve BPPV tanısı konulan 234 hasta dahil edildi. Kulak muayene bulguları özellikle geçirilmiş kulak hastalığı ve cerrahisi sorgulanarak, orta kulak patolojisi açıs ından de ğerlendirilerek bulgular kaydedildi. Bulgular: Hastaların ya şları 18 ile 75 ya ş arasında olup ortalama ya ş 49,16±11,76 idi. Hastaların 148’i (%63,2) bayan, 86’s ı (%36,7) erkekti. Hastaların 143’ünde (%61,1) sa ğ kulak, 89’unda (%38) sol kulak etkilenmiş olup, 2 tanesinde (%0,8) bilateral idi. Hastaların anemnezlerinde etiyolojiye yönelik yapılan ara ştırmada semptomların 12 (%5.1) hastada travma sonrası, 3 (%1.2) hastada üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası, 2 (%0.8) hastada cerrahi sonrası uzun dönem yatak istirahati sonrası, 1 (%0.4) hastada ise septoplasti operasyonu sonras ı ba şlad ığı görüldü. Ancak hastaların 216’sında (%92.3) etyolojik olarak bir sebep bulunamadı. Hastaların kulak muayenesinde tüm kulak zarların ın intakt olduğu görüldü. 234 hastanın (toplam 468 kulak) hiçbirinde kronik otitis mediaya rastlanmadı. Sonuç:   BPPV tespit edilen hastalarda kronik otitis mediayı düş ündüren anamnez ve fizik muayene bulgularının yoklu ğu, BPVV etiyolojisinde kronik otitis medianın rolünün tekrar gözden geçirilmesi fikrini düşündürmü ştür.

Bening paroksismal pozisyonel vertigo etiyolojisinde kronik otitis media

Objective: The aim of this study is to examine the place of chronic otitis media in the etiology of bening paroxysmal positional vertigo (BPPV). Material and Method: Who had presented with vertigo, positive Dix-Halpike test and who had been diagnosed with BPPV, 234 patients were included in the study. The findings of ear examinations were recorded, particularly questioning for previous ear diseases and surgery, and evaluated for middle ear pathology. Results: The ages of the patients were between 18 and 75 years and the mean age was 49,16±11,76 years. Patients consisting of 148 (63,2%) were female and 86 (36,7%) were male. The right ear was affected in 143 patients (61,1%), the left ear was affected in 89 patients (38%), and the ears of 2 patients (0,8%) were affected bilaterally. In the evaluation performed for etiology according to history, the symptoms were: post-traumatic in 12 patients (5.1%), following an upper respiratory tract infection in 3 patients (1.2%), following post-operative long term bed rest in 2 patients (0.8%) and following septoplasty operation in 1 patient (0.4%). However, in 216 patients (%92.3), no etiological cause was found. In the ear examination of the patients, all of the tympanic membranes were observed to be intact. Chronic otitis media was observed in none of the 234 patients (a total of 468 ears). Conclusion: The absence of findings in the history and physical examination of chronic otitis media in patients determined with BPPV suggested reviewing the role of chronic otitis media in the etiology of BPPV.

Kaynakça

1. Barany R. Diagnose von krankheitsercheinungenimbereiche des otolithenapparates. Acta Otolaryngol 1921; 2: 434-7.

2. Epley JM. The canalith repositioning procedure: for threatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1992; 107: 399-404.

3. Nedzelski JM, Barber HO, Mcllmoyl L. Diagnosis in a dizziness unit. J Otolaryngol 1986; 15: 101-4.

4. Dix MR, Hallpike CS. The pathology, symptomatology and diagnosis of certain common disorders of the vestibular system. Proc R Soc Med 1952; 45: 341-54.

5. Schuknecht HF. Cupulolithiasis. Arch Otolaryngol 1969; 90: 765-78.

6. Wolf JS, Boyev KP, Manokey BJ, Mattox DE. Success of the modified Epley maneuver in treating benign paroxysmal positional vertigo. Laryngoscope 1999; 109: 900-3.

7. Baloh RW, Honrubia V, Jacobsan K. Benign positional vertigo: Clinical and oculographic features in 240 cases. Neurology 1987; 37: 371-8.

8. Baloh RW. Differentiating between peripheral and central causes of vertigo. Otolaryngol head and neck surg 1998; 119: 55-9.

9. Hall SF, Ruby RR, McClure JA. The mechanics of benign paroxysmal positional vertigo. J otolaryngol 1979; 8: 151-8.

10. Dornhoffer JL, Colvin GB. Benign paroxysmal positional vertigo (bppv), idiopatic versus posttraumatic. ActaOtolaryngol 1999; 119: 745-9.

11. Atacan E, Sennaroglu L, Genc A, Kaya S. Benign Paroxysmal Positional VertigoAfter stapedectomy. Laryngoscope 2001; 111: 1257-9.

12. Gyo K. Benign paroxysmal positional vertigo as a complication of postoperativebedrest. Laryngoscope 1998; 98: 332-3.

13. Engel F, Blatz R, KellnerJ, Palmer M, Weller U, Bhadki S. Breakdown of theround window membrane permeability barrier evoked by streptolysin O: possible etiologic role in development of sensorineural hearing loss in acute otitis media.Infect Immun 1995; 63: 1305-10.

14. Yellon RF, Leonard G, Marucha PT, et al. Characterization of cytokines present in middle ear effusions. Laryngoscope 1991; 101: 165-9.

15. Katsarkas A, Kirkham TH. Paroxysmal positional vertigo, a study of 255 cases. J Otolaryngol 1978; 7: 320-30.

16. Hughes CA, Proctor L. Benign paroxysmal positional vertigo. Laryngoscope 1997; 107: 607-13.

17. Karlberg M, Hall K, Quickert N, Hinson J, Halmagyi GM. What inner ear diseases cause benign paroxysmal positional vertigo? ActaOtolaryngol 2000; 120: 380-5.

Kaynak Göster