Bir bağımlılık merkezinde yatarak tedavi gören hastaların sosyodemografik özellikleri

Amaç: Madde kullanımı ve ilişkili bozuklukların, dünyada ve ülkemizde yaygınlığı giderek artmaktadır. Alkol ve madde kullanım bozukluklarının ve eşlik eden psikopatolojilerin geriye dönük değerlendirilmesi bu bozuklukların klinik özellikleri ve tedavileri hakkında bilgilerimizi artırabilir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada bir yıllık süre içerisinde bir bölge hastanesinin AMATEM kliniğinde yatırılarak tedavi edilen hastaların sosyodemografik ve klinik verilerinin belirlenmesi, alkol/ madde kullanım bozukluğuna eşlik eden psikopatolojilerin ve önerilen tedavilerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Hastaların yatış dosyaları geriye dönük olarak taranmış, sosyodemografik ve klinik verileri Stastical Package for Social Sciences for WindowsTM 16.0 ile hazırlanan bir veritabanına kaydedilmiş ve analizlerde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya, tümü erkek olan 258 hasta dahil edilmiştir. Tedavi başvurularının en sık kaynak aldığı iller Elazığ (n: 77, % 29.8) ve Van’dır (n: 36, % 14.0). Hastalar arasında en sık kullanılan maddenin esrar olduğu (n=133, % 51.6) ve hastaların en sık denetimli serbestlik süreci ile tedavi başvurusunda bulundukları gözlenmiştir (n=131, % 50.8). En sık I. Eksen tanısının Anksiyete Bozuklukları (n=58, % 22.5); en sık II. Eksen tanısının ise Anti-sosyal Kişilik Bozukluğu (n=30, % 11.6) olduğu saptanmıştır. Sonuç: Denetimli serbestlik süreci içerisinde tedavi olmak amacıyla başvuran hastalar örneklemin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çoğu hasta ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitim görmüştür ve alt-orta gelir düzeylerinde olduklarını bildirmiştir. Başvurular arasında esrar kullanımının yaygınlığı denetimli serbestlik sürecini yansıtabilir. Bulgularımızın ülkemizin çeşitli bölgelerindeki AMATEM’lerine yapılacak başvuruların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi için bir katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.

The sociodemographic features of patients hospitalized at a center for addiction

Objective:. The prevalence of substance use and related disorders both in the world and in our country is increasing. Retrospective evaluation of alcohol and substance use disorders and co-morbid psychopathologies may increase our knowledge on clinical features and treatments of those disorders. Materials and Methods: It was aimed to determine the socio-demographic and clinical features, psychopathologies co-morbid with alcohol/ substance use disorders and evaluate suggested treatments of patients hospitalized at the Treatment Center for Alcohol and Substance Use Disorders (AMATEM) of a regional hospital. Charts of patients were reviewed retrospectively, socio-demographic and clinical data were entered into a database prepared with Statistical Package for Social Sciences for WindowsTM 16.0 and descriptive statistics were used in analysis. Results: 258 male patients were included in the study. The most common applications for treatment were from Elazig (n= 77, 29.8 %) and Van (n= 36, 14.0 %) counties. The substance most frequently used among patients was cannabis (n= 133, 51.6 %) and the patients applied for treatment mostly probationary treatment processes (n=131, 50.8 %). The most common axis I diagnosis was Anxiety Disorders (n=58, 22.5 %) while the most common diagnosis on axis II was Anti-social personality disorder (n=30, 11.6 %). Conclusion: The majority of the patients who applied to AMATEM used probationary treatment processes. Most of the patients had primary or secondary education and declared that their socio-economical status were in low-middle classes. The prevalence of cannabis use among applications may reflect the process of probationary treatment. It was thought that our results may help in comparative evaluation of applications to AMATEM of various regions of our country.

Kaynakça

1. Uluğ B. Madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar. Güleç C, Köroğlu E(Eds). Psikiyatri Temel Kitabı. 1.Baskı, Ankara: MedioGraphics Ajans Matbaacılık Hizmetleri, 1997; 299-320.

2. Sevinçok L, Küçükardalı Y . Genç erkeklerde madde kullanımı: Sosyodemografik Özellikler ve Psikiyatrik Tanılar. Türk Psikiyatri Dergisi 2000; 11: 40-8.

3. Beyazyürek M, Alpkan L, Karamustafalıoğlu KO, Özer ÖA, Anıl MK: Uyuşturucu madde bağımlılarında sosyodemografik özellikler. Düşünen Adam 1990; 3: 59-61.

4. Beyazyürek M, Alpkan L, Eradamlar N, Karamustafal ıoğlu KO, Özer ÖA: Madde bağımlılığı ve yüksek öğretimde psikososyal faktörler. Düşünen Adam 1990; 3: 7-9.

5. Türkcan A, Çakmak D. AMATEM'e 1998 yılı içinde yatan hastaların sosyodemografik ve madde kullanım özellikleri. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, 1999.

6. Mırsal H, Kalyoncu A, Pektaş Ö, Mırsal N, Beyazyürek M. Alkol bağımlılığında klinik özellikler ve sosyodemografik değişkenler. Bağımlılık Dergisi 2000; 1: 81-5.

7. Ögel K. Türkiye'de Madde Bağımlılığı. IQ Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul, 2002; 99-139.

8. Kuloğlu M, AtmacaM. Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda nikotin bağımlılığı. Kriz Dergisi 2001; 9: 33-8.

9. Çakmak D, Evren C. Alkol ve madde kullanım bozuklukları. Özgül matbaacılık 2006.

10. Evren C, Dalbudak E. Yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlılarında dürtüsellik kişilik özelliği ile klinik değişkenlerin korelasyonu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19: 15-23.

11. Ögel K. Sigara, Alkol ve Madde Kullanım bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme. Yeniden Yayınları İstanbul, 2010.

12. Evren C. Yasadışı madde kullananlarda denetimli serbestlik: psikiyatrik izleme süreci. Psikiyatride Güncel 2011; 1: 26-39.

13. Ögel K, Tamar D, Evren C, Çakmak D. Bir geçiş maddesi olarak esrar. Türkiye’de Psikiyatri 2000; 2: 30-5.

14. Doğanavşargil GÖ, Sertöz ÖÖ, Coşkunol H, Şen G. EÜTF Psikiyatri anabilim dalı bağımlılık tedavi biriminin hasta verilerinin on yıllık geriye dönük olarak incelenmesi: Madde kullanan hastaların sosyodemografik özellikleri. Bağımlılık Dergisi 2004; 5: 115-20.

15. Bulut M, Savaş H A, Cansel N. Gaziantep Üniversitesi alkol ve madde kullanım bozuklukları birimine başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri. Bağımlılık Dergisi 2006; 7: 65- 70.

16. Evren C, Karatepe HT, Aydın A, Dalbudak E, Çakmak D. Alkol/madde bağımlılarında ketiapinin etkisi ve kötüye kullanımı: olgu serisi ve gözden geçirme. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19: 148-54.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-9818
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

3b 1.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Koroner arter kalsiyum skor indeksi ile karotis ve yüzeyel femoral arterlerin intima media kalınlıkları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Eşref Cem VARDI, Zülkif BOZGEYİK, Ahmed Kürşad POYRAZ, Mehmet Ruhi ONUR

Squamous cell carcinoma development secondary to chronic osteomyelitis: A case report

Naci EZİRMİK, KADRİ YILDIZ

Bir Üniversite hastanesi acil servisindeki iç hastalıkları konsultasyonlarının genel özellikleri

Gülbin AYGENCEL, Ahmet NAS, Hazen SARITAŞ, Kerem DERYAL, Ahmet DEMİRCAN

Çocuk femur cisim kırıklarının intramedüller Kirschner teli ile tespit sonuçları

Oktay BELHAN, MURAT GÜRGER

Muş Devlet Hastanesi üroloji kliniğinde üst üriner sistem taşı cerrahi girişimlerinin analizi

Ayhan KARAKÖSE, Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Murat ÇİLOĞLU, Muammer ALTOK

Asemptomatik karotis arter darlıklı hastalarda öncelikli koroner arter bypass greft operasyonu sonrası nörolojik olay insidansı

Arif GÜCÜ, Derih AY, Faruk TOKTAŞ, Gündüz YÜMÜN, AYHAN UYSAL, Mehmet Tuğrul GÖNCÜ

Bir bağımlılık merkezinde yatarak tedavi gören hastaların sosyodemografik özellikleri

RABİA BİLİCİ, Görkem UĞURLU KARAKAŞ, Evren TUFAN, Tuğba GÜVEN, Mustafa UĞURLU

Primary hydatid cyst of skeletal muscle: A condition which is worth to be kept in mind in the differential diagnosis of the soft tissue masses

Osman KÖNEŞ, Mehmet İLHAN, Osman Zekai ÖNER, Mustafa Uygar KALAYCI, ALİ KOCATAŞ, Halil ALIŞ

İntihar girişiminde bulunan ergenlerde psikiyatrik tanıların, demografik ve klinik özelliklerin değerlendirilmesi

Elif AKIN, Meral BERKEM

Benfotiamin ve C vitamininin deneysel diyabetik sıçan böbrek dokusundaki değişiklikler üzerine etkilerinin araştırılması

EMİR DÖNDER, Mehmet ÜNAL, Dürrin Özlem DABAK, Tuncay KULOĞLU, Yusuf ÖZKAN