Tarımsal Transferler ve Tarımda Büyüme: Bir Nedensellik İncelemesi

Kırsal kalkınma, kırsalın her alanında topyekün bir yükselişi ifade eder. Ülkeler, tarım sektörünü desteklemek üzere kırsal alanda gelişmeye özel önem vermek- tedirler. Dolayısıyla, ülkeler aynı zamanda kırsal kalkınmaya dönük olarak kır- salın en önemli ekonomik faaliyeti olarak tarımı öncelemişlerdir. Bu çalışmada, kırsal kalkınmaya dönük kamu politikaları irdelenmiş, tarıma yapılan transferler, transferlerin kırsal kalkınmaya etkileri, transferler ile tarımsal göstergeler ilişki- lendirilerek incelenmiştir. Bulgulara göre, tarımsal GSYH ve destekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir kısa ve uzun dönem ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.

Agricultural Transfers and Growth in Agriculture: A Test of Causality

Rural development can be defined as the rise of the rural areas in all aspects. Countries, therefore, pay a special attention to the rural development in order to support agricultural sector. In addition, countries priroritize agriculture in rural de- velopment as agriculture is the main activity in the rural areas. In this study, pub- lic policies regarding rural development are assessed and agricultural transfers are analysed with respect to their impacts on rural development considering the agricultural indicators. Results indicate that there are statistically significant short and long-term relations between agricultural GDP and agricultural support.

Kaynakça

ABAY, C., SAYAN, S., MİRAN, B. ve BAYANER, A. 2001. “Türkiye’deki Tarımsal Destek Harcamalarının Enflasyonist Etkilerinin Ekonometrik Analizi” Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları Proje No: 21. Sayfa: 63. Ankara. Anonymous, 2004. “Kırsal Kalkınma Politikaları” II. Tarım Şurası, VIII. Komisyon. Ankara. Anonymous, 2012a. “Durağanlık Analizi, Birim Kök Testleri ve Trend” www.deu.edu.tr/userweb/onder. hanedar/dosyalar/Me- tin.pdf. Erişim tarihi: 03.05.2012. Anonymous, 2012b. “Zaman Serisi Ekonometrisi I: Durağanlık, Birik Kök” www.deu.edu.tr/userweb/ hamdi.emec/zamanser- ileri.pdf. Erişim tarihi: 03.05.2012. Anonymous, 2012c. “Temel Ekonomik Göstergeler” http://www. kalkinma.gov.tr. Erişim tarihi: 05.05.2012.

ARISOY, İ. 2005. “Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1950-2003)” Tartışma Metni 2005/15. Türkiye Ekonomi Kurumu. www.tek.org.tr. Erişim tarihi: 05.05.2012.

CİVAN, A. 2010. “Türkiye’de Tarımsal Destek Politikaları” Do- kuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:1, Yıl:2010, ss.127-146.

ÇETİNKAYA, M. ve ŞAHİN, A. 2009. “Türkiye’de Toplam Kamu Harcamaları ve Üretim İlişkisi” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bil- imler Enstitüsü Dergisi: (22): 105-115. ENGLE, R. F. ve GRANGER, C.W. J. 1987. “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing” Econometrica,55, 251-76.

ERDAL, G. ve ERDAL, H. 2008. “Türkiye’de Tarımsal Destekl- emeler Kapsamında Prim Sistemi Uygulamalarının Etkileri” GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25 (1), 41-51.

GONZALO, J. 1994. “Five Alternative Methods of Estimating Long-Run Relationships” Journal of Econometrics, 60, 203-33.

GUJARATİ, D. N., 1995. “Basic Econometrics” Third Edition, MC-Graw-Hill, Inc., USA. Sayfa: 1002.

İLKDOĞAN, U. 2012. “Türkiye’de Aspir Üretimi için Gerekli Koşullar ve Oluşturulacak Politikalar” Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. 193 sayfa.

KARAGÖL, E ve SEREL, A, 2012. “Türkiye’de İhracat ve GSMH Arasındaki İlişkinin Kointegrasyon Yöntemiyle İncelenmesi” www.iudergi.com/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/view- File/278/262. Erişim tarihi: 16.05.2012.

KORKMAZ, S. 2010. “Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları ve Eko- nomik Büyüme Arasındaki İlişkinin VAR Modeli ile Analizi” Jour- nal of Yasar University: 2010 20(5) 3320-3330.

MADDALA, G. S. 1989. “Introduction to Econometrics” Macmil- lan Publishing Company. New York. Sayfa: 472. RG, 2006.“Tarım Kanunu”. 25.04.2006 tarih ve 26140 sayılı Resmi Gazete.

SYDGM, 2008. “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nce Ekonomik Gelişme ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Desteklenen Projeler. Değerlendirme Raporu”. T.C. Başbakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Ankara. Sayfa: 150. TKB, 2005. “Tarım Strateji Belgesi”. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. TKB, 2006. “IPARD, Katılım Öncesi Yardım Aracı, Kırsal Kalkınma Programı: 2007-2013” Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. TKB, 2010.“Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013)”Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.

YENİ, R. ve DÖLEKOĞLU, C. Ö. 2002.“Tarımsal Destekleme Politikasında Süreçler ve Üretici Transferleri” Tarımsal Ekono- mi Araştırma Enstitüsü. Sayfa: 93.

TÜİK, 2011a. “İstatistik Göstergeler 1923-2010” Türkiye İstatistik Kurumu. TÜİK, 2011b. “Tarım İstatistikleri Özetleri” Farklı yıllar. Türkiye İstatistik Kurumu.

Kaynak Göster