Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkisi: Bir Alan Araştırması

Örgütsel iletişim en basit şekliyle, örgütün iç ve dış çevresi arasında ileti alışve- rişi olarak tanımlanabilir. Örgütsel bağlılık ise, çalışanın kurumsal amaç ve de- ğerleri kabul etmesi, bunları yerine getirmek için uğraşması ve iş yeri üyeliğini devam ettirmek için çaba sarf etmesi ve bunu istemesidir. Bu araştırma öğretim elemanlarının örgüt içi iletişimlerinin, örgütsel bağlılıklarına olan etkisini incele- mek ve belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma doğrultusunda hazırla- nan anket; bir devlet üniversitesinde çalışan 350 öğretim elemanına uygulanmış- tır. Elde edilen veriler, çalışanların demografik dağılımı, örgütsel iletişim ve örgüt- sel bağlılık ölçeklerinin yorumlamaları, faktör analizi, farklılık testlerinin uygulan- ması ile oluşturulmuştur. Çalışanların sosyo-demografik değişkenleri ile örgütsel iletişim ve örgütsel bağlılık arasındaki etkileşimi belirleme yönelik olarak yapılan analizde demografik değişkenlerle iletişim ve bağlılık alt boyutları arasında an- lamlı farklılıklar bulunmuştur.

The Impact of Organizational Communication on Organizational Commitment: A Field Survey

Organizational communication in its simplest form can be defined as the exchan- ge of messages between the internal and external environment of the organiza- tion. Organizational commitment is the employee’s acceptance of organisational objectives and values, his/her motivation to fulfil them and his/her desire and ef- fort to continue his membership in the workplace. This research was conducted to determine the views of academic stuff on organizational commitment and or- ganizational communication. The survey conducted to this aim, was answered by 350 instructors in a public university. The “three component model of organi- zational commitment”, which is developed by Allen and Meyer is the origin for the conception of organizational commitment in this study. Reliability tests, demog- raphical dispersion of employees, organizational communication and organizati- onal commitment factor analysis, variation tests were evaluated. Significant dif- ferences between the sub-dimensions of communication and engagement and socio-demographic variables were found in the analysis conducted to determi- ne the interaction organizational communication and organizational commitment with demographic variables.

Kaynakça

AYDIN, Mustafa, Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: PEGEM , Yayın No: 4,1993 ÇOBAN, Duygu ve Demirtaş Hasan. Okulların Akademik İyimserlik Düzeyi ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt:17, Sayı:3, ss.317-348, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2011

DEMİREL, Yavuz, Örgütsel Bağlılık ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 15, 2009.

GİZİR, Sıdıka, Üniversitelerde Örgüt Kültürü ve Örgüt-içi İletişim Üzerine Bir Derleme Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 50, ss: 247-268, 2007

GÖKÇE, Deniz vd., Eğitim Denetçilerinin İletişim Becerileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:42, An- kara, 2012

GÜÇLÜ, Hatice, Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, T.C Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1681, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Yayınları, No: 9, Doktora Tezi, Eskişehir, 2006. GÜL, Hasan, Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, Cilt:2, Sayı: 1, 2002.

GÜMÜŞTEKİN, Gülten, EREN, Derya, ÖZLER, Ergun, YILMAZ, Fatma, 360 Derece Performans Değerleme Sistemi- nin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yöne- lik Bir Araştırma, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2010 GÜRBÜZ, Sait, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Duy- gusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil- imler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1): 48-75,2006

GÜRCAN, Halil, Okuma Alışkanlığı ile Kitap Yayıncılığının Kültürel İletişim ve Tekonolojisine Bağlı Sorunları Karşısında Türkiye Koşulları Temelinde Bir Model Önerisi, İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 1999 HALİS, Mine, İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Güçlüklerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 26, Nisan 2010 KAYA, Harun, Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının Örgütsel Kültürünün Analizi ve Kurum Kültürünün Çalışanların Örgütsel Bağlılığına Etkisi: Görgül Bir Araştırma, Maliye Dergisi, Sayı 155, ss. 119-143, Temmuz-Aralık 2008 KÖSE, Suna, GÖNÜLLÜOĞLU, Sevgi, Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 27, Ağustos, 2010 LORD, Alan ve DEZOORT, Todd The Impact Of Commitment And Moral Reasoning On Auditors Responses To Influence Pressure Accounting, Organizations and Society, Cilt: 26, Sayı: 3, 2001 ORAN, Feyza, Çağla, Örgütsel Bağlılık ve İş Motivasyonu İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. UYGUR, Akyay, Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Gazi Üniver- sitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, ss.71- 85, 2007

VANDENBERG, Robert and SCARPELLO, Vida, A Longitudi- nal Assement Of The Determinant Relationship Between Em- ployee Commitments To The Occupation And The Organiza- tion, Journal of Organizational Behavior, Cilt: 15, Sayı: 6, 1994 VURAL, Beril, AKINCI, Gül, Örgüt Kültürü İletişim Liderlik Mo- tivasyon Bağlılık Performans Açısından Değerlendirme, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2007

YAVUZ, Ercan, Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Davranışının Örgütsel Bağlılığa Etkisinin Analizi, Yayınlanmamış Dok- tora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm işletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, 2008

Kaynak Göster