Modern Tüketimin Tarihçesi: Püritenlikten Dijital Çağa Tüketimin İdeolojisi

Bu çalışmanın amacı modern tüketimin tarihsel gelişimine ilişkin örüntüleri orta- ya koymaktır. Modern tüketim kapitalist ekonomi ile ilişkilendirilmektedir. Zira tü- ketim, ihtiyaç ve arzuların tatmini için “malların” kullanımı ve onlara atfedilen an- lamlar üzerine odaklanmaktadır. Modern tüketimin doğuşu Avrupa temelli tanım- lanmaktadır. Dönemsel olarak gerek iş çevresinde gerekse de toplumda yaşa- nan değişimlerin tüketimi etkilediği ve şekillendirdiği görülmektedir. Günümüzde gelinen noktada ise toplumlar daha tüketim odaklı olmuştur.

The History of Modern Consumption: The Consumption Ideology from Puritanism to Digital Age

The purpose of this research is to put forward the patterns of historical develop- ment of modern consumption. Modern consumption is defined as related to ca- pitalist economy. In that sense, consumption is focused not only on the usage of goods to satisfy needs and wants but also the meanings attained to them. The birth of modern consumption is European-based. The changes in the business environment and in the society influenced and shaped consumption. Today, the societies are more consumption-focused.

Kaynakça

AÇIKGÖZ, Özkan; (2005), "Toplumsal Zihniyet Olgusu Ve İktisadi Gelişme ile İlgisi", Sosyoloji Konferansları, 32(2), ss.91- 123.

ALTUNIŞIK, Remzi ve Levent ÇALLI; (2004), "Plansız Alışveriş (Impulse Buying) ve Hazcı Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Satın Alma Karar Sürecinde Bilgi Kullanımı", 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım, Eskişehir

AYDOĞAN, Filiz; (2009), "Tüketim Kültürünün Gölgesinde Kentler", Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 27(2), ss.203-215.

BAYHAN, Vehbi; (2011), "Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: Tüketiyorum Öyleyse Varım, Sosyoloji Konferansları, 43(3), s.221-248.

BIÇAKÇI, İlker, (2008); "The Evolution Of Consumption From Industrial Society To Information Society And Its Reflections In Turkey", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), ss.3-25.

CAMPBELL, Colin; (1987), The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Alcuin Academics, UK

DAVIES, Barry and Philippa WARD; (2001), Managing Retail Consumption, John Wiley and Sons Ltd, UK.

DOĞANGÜN, Bengü; (2013), "19. yy'dan Cumhuriyete Osmanlı İmparatorluğu'ndan Devralınan Girişimcilik Mirası", Akademik Bakış Dergisi, 39(6), ss.1-21.

DOĞRU, Cem; (2008), "Osmanlı Toplumunda Kapitalist- Girişimci Sınıfın ve İnsan Tipinin Oluşumunu Engelleyen Faktörler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), ss.75-91.

DOKUYAN, Sabit; (2013), İkinci Dünya Savaşi Sirasinda Yaşanan Gida Sikintisi Ve Ekmek Karnesi Uygulamasi. Elec- tronic Turkish Studies, 8(5), ss.193-210.

DUMRUL Cüneyt ve Yasemin DUMRUL; (2014), Osmanlı İmparatorlupu'nun Kapitalist Paternde Sanayileşmenin Öündeki Engeller Üzerine Bir İnceleme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 23(2), ss.146-170.

GÜLLÜLÜ, Uğur; Sevtap ÜNAL ve Bilsen BİLGİLİ; (2010), "Kendini Gösterim ve Kişilerarası Etkileşimin Gösterişçi Tüke- tim Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Der- gisi, 28(1), ss.105-139

HALIS, Büşra; (2012), "Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ti- caret Uygulamaları Ve Sosyal Paylaşım Ağlarının Rolü", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4), ss.149-160.

HAMMOND, John; (1986), "Yuppies", The Public Opinion Quarterly, 50(4), pp.487-501.

HOLBROOK, Morris; (1995), Consumer Research Introspec- tive Essays on the Study of Consumption, Sage Publications, USA.

HIRSCHMAN, Elizabeth and Morris HOLBROOK; (1982), He- donic consumption: emerging concepts, methods and proposi- tions. Journal of Marketing, 46(3), pp.92-101.

JANSIZ, Ahmad; (2014), "The Ideology Of Consumption: The Challenges Facing A Consumerist Society", Journal Of Politics And Law, 7(1), pp.77-84

KARABABA Eminegül ve Güliz GER; (2011), "Early Modern Ot- toman Coffeehouse Culture and the Formation of the Consum- er Subject", Journal of Consumer Research, 37(5), pp.737- 760.

MCCRACKEN, Grant; (1986), "The History of Consumption: A Literature Review and Consumer Guide", Journal of Consumer Policy, 10(1), pp.139-166.

ODABAŞI, Yavuz; (2006), Tüketim kültürü: yetinen toplumdan tüketen topluma, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

STANKIEWICZ Mary Ann; (1992), "From the Aesthetic Move- ment to the Arts and Crafts Movement", Studies in Art Educa- tion, 33(3), pp.165-173.

STOBART John; (2010), "A history of shopping: the missing link between retail and consumer revolutions", Journal of His- torical Research in Marketing, 2(3), pp.342-349

TRENTMANN Frank (2012), The Oxford Handbook Of The History Of Consumption Oxford University Press, NewYork.

VENKATESH, Alladi; (1999), "Postmodernism perspectives for macromarketing: an inquiry into the global information and sign economy", Journal of Macromarketing, 19(2), pp.153-169.

ZORLU, Abdulkadir; (2006), Tüketim Sosyolojisi, Glocal Yayınları, Ankara.

Kaynak Göster