Hisse Senedi Getirisi ve Borç Finansmanı İlişkisi: Yapısal Eşitlik Modeli

Bu çalışmada, hisse senedi getirisi ile borç finansmanı ilişkisi firmaya özgü fak- törler esas alınarak araştırılmıştır. Analiz sürecinde, içsel değişkenleri dikkate alan yapısal eşitlik modeli yönteminden yararlanılmıştır. Regresyon analizleri, 2005-2012 dönemini kapsayan dengeli panel veriler aracılığıyla gerçekleştiril- miştir. Elde edilen bulgular ışığında, hisse senedi getirisi ile borç finansmanı ara- sında istatistiksel açıdan anlamlı karşılıklı ilişki olduğu anlaşılmıştır. Bu ilişki, bor- cun vade yapısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca, hisse senedi getirisi- nin, karlılık ve büyüme fırsatları faktörlerinden dolaylı olarak etkilendiği sonucu- na ulaşılmıştır.

The Relationship Between Stock Return and Leverage: Structural Equation Modeling

This paper investigates the relationship of leverage and stock return by using firm specific factors. Analyses are conducted by structural equation model, which can include endogenous variables. Regression analyses were estimated using balanced panel data from 2005 to 2012. According to results, there is a signifi- cantly recursive relationship between stock return and leverage. This relations- hip is affected by debt maturity. Additionally, profitability and growth opportunities have indirect effects on the stock returns.

Kaynakça

AKTAŞ, Metin; (2008), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Hisse Senedi Getirileri ile İlişkili Olan Finansal Oranların Araştırılması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), ss. 137-150.

ALLEN, David E.; (1991), “The Determinants of The Capital Structure of Listed Australian Companies: The Financial Man- ager’s Perspective”, Australian Journal of Management, 16(2), pp. 103-127.

BAKER, Malcolm and WURGLER, Jeffrey; (2002), “Market Timing and Capital Structure”, The Journal of Finance, 57(1), pp. 1-32.

BAYRAKDAROĞLU, Ali; (2012), “Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak, ss. 139- 158.

BENTLER, Peter M. and FREEMAN, Edward H.; (1983), “Tests for stability in linear structural equation systems”, Psychomet- rica, 48, pp. 143-145.

BENTLER, Peter M.; (1990), “Comparative fit indexes in struc- tural models”, Psychological Bulletin, 107, pp. 238-246.

BHANDARI, Laxmi C.; (1988), “Debt/equity ratio and expected common stock returns: Empirical evidence”, Journal of Fi- nance, 43, pp. 507-528.

BOLLEN, Kenneth A.; (1989), Structural Equations with Latent Variables. New York: Wiley.

BROWNE, Michael W. and CUDECK, Robert; (1993), Alterna- tive ways of assesing model fit. Reprinted in Testing Structural Equation Models, ed. K. A. Bollen and J. S. Long, pp. 136-162. Newbury Park, CA: Sage.

BÜYÜKŞALVARCI, Ahmet; (2011), “Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: Ekonomik Kriz Dönemleri İçin İMKB İmalat Sanayi Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(1), ss. 225-240.

CHANG, Chingfu, LEE, Alice C. and LEE, Cheng F.; (2009), “Determinants of capital structure choice: A Structural equation modeling approach”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 49, pp. 197-213.

DITTMAR, Amy and DUCHIN, Ran; (2012), “The Concentra- tion of Cash: Cash Policies of the Richest Firms”, University of Michigan and University of Washington. Unpublished Working Paper.

FAMA, Eugene F. and FRENCH, Kenneth R.; (1992), “The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47, pp. 427-465.

GRAHAM, John R. and HARVEY, Campbell R.; (2001), “The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence From The Field”, Journal of Financial Economics, 60, pp. 187-243.

HAUGEN, Robert A. and BAKER, Nardin L.; (1996), “Common- ality in the determinants of expected stock returns”, Journal of Financial Economics, 41, pp. 401-439.

HUANG, Samuel G. H. and SONG, Frank M.; (2006), “The De- terminants of Capital Structure: Evidence from China”, China Economic Review, 17(1), pp. 14-36.

JEGADEESH, Narasimhan and TITMAN, Sheridan; (1993), “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency”, Journal of Finance, 48(1), pp. 65-91.

‎KORKMAZ, Özge ve KARACA, Süleyman S.; (2013), “Firma Performansını Etkileyen Faktörler ve Türkiye Örneği”, Ege Aka- demik Bakış, 13(2), Nisan, ss. 169-179. KOSE, Engin; (2011), “Dissecting the leverage effect on stock returns”, Working Paper, Washington University in St. Louis.

MODIGLIANI, Franco and MILLER, Merton; (1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”, American Economic Review, 48, pp. 261-297.

MODIGLIANI, Franco and MILLER, Merton; (1963), “The Cor- porate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”, The American Economic Review, 53(3), pp. 433-443.

MYERS, Stewart C.; (1984), “The Capital Structure Puzzle”, Journal of Finance, 39, pp. 575-592. MYERS, Stewart C. and MAJLUF, N. S.; (1984), “Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Infor- mation That Investors Do Not Have”, Journal of Financial Eco- nomics, 13, pp. 187-221.

OKUYAN, H. Aydın ve TAŞÇI, H. Mehmet; (2010), “Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Türkiye’deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinde Bir Uygulama”, BDDK Bankacılık ve Finansal Pi- yasalar Dergisi, 4(1), ss. 105-120.

OPLER, Tim, PINKOWITZ, Lee, STULZ, Rene and WILLA- MSON, Rohan; (1999), “The determinants and implications of corporate cash holdings”, Journal of Financial Economics, 52(1), pp. 3-46.

ÖZKAN, Aydın; (2001), “Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long Run Target: Evidence from UK Company Panel Data”, Journal of Business Finance & Accounting, Janu- ary/March, 28(1), pp. 175-198.

PINEGAR, J. Michael and WILBRICHT, Lisa; (1989), “What Managers Think of Capital Structure Theory: A Survey”, Finan- cial Management, 18, pp. 82-91.

REZAEI, Farzin and HABASHI, Sanaz S.; (2012), “Co-deter- mination of Capital Structure and Stock Return through Simul- taneous Structural Equations Model”, Journal of Basic and Ap- plied Scientific Research, 2(12), pp.12939-12948.

SAYILGAN, Güven ve UYSAL, Bahadır; (2011), “Türkiye Cum- huriyeti Merkez Bankası Sektörel Bilançolar Kullanılarak Ser- maye Yapısını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Analiz: 1996- 2008”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 66(4), ss. 101-124.

SCHOUBBEN, Frederiek and HULLE, Cyhthia; (2012), “Mar- ket Share and Cash Policy: Evidence from Western European Companies”, International Journal of Economics and Finance, 4(11), pp. 51-65.

SOBEL, Michael E.; (1987), “Direct and indirect effects in lin- ear structural equation models”, Sociological Methods and Re- search, 16, pp. 155-176.

TERİM, Burak ve KAYALI, C. Alptekin; (2009), “Sermaye Yapısını Belirleyici Etmenler: Türkiye’de İmalat Sanayi Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), ss. 125- 154.

TITMAN, Sheridan and WESSELS, Roberto; (1988), “The De- terminants of Capital Structure Choice”, Journal of Finance, 43, pp. 1-19.

YANG, Chau-Chen, LEE, Cheng-few, GU, Yan-Xiang and LEE, Yen-Wen; (2010), “Co-determination of capital structure and stock returns-A LISREL approach An empirical test of Taiwan stock markets”, The Quarterly Review of Economics and Fi- nance, 50, pp. 222-233.

YILGÖR, Ayşe G. ve YÜCEL, Emel; (2007), “Sermaye Yapısı Kararlarına İlişkin Mersin ve Adana İllerinde Bir Uygulama”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz, 35, ss. 111-124.

Kaynak Göster