TÜRKİYE'DE MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDA BAĞLAMA DERSLERİNDE MİSKET DÜZENİ ÖĞRETİMİNİN AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ ARACILIĞIYLA BETİMLENMESİ

Araştırmanın amacı, Türkiye'de lisans düzeyinde eğitim veren mesleki müzik eğitimi kurumlarında yürütülen Bağlama/Saz derslerinde Misket düzeni öğretiminin değişik boyutlarıyla betimlenmesidir. Bu amaçla, Türkiye'de ilgili kurumlarda görev yapmakta olan ve bağlama/saz derslerini yürütmüş/yürütmekte olan yirmi farklı üniversiteden otuz akademisyenle görüşmeler gerçekleştirilerek misket düzeninin Türkiye'deki öğretiminin mevcut durumu, öğretimi gerçekleştiren bireylerin görüşleri aracılığıyla incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan ve maddelerine ilişkin güvenirlik-geçerlik kontrolleri, bağlama/saz eğitimi alanında uzman üç doçent tarafından gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutularak okuyucuya tema ve kategoriler halinde aktarılmıştır. Bazı temalarda, akademisyenlerin görüşlerine doğrudan yer verilerek misket düzeni öğretiminin mevcut durumu derinlemesine irdelenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, akademisyenlerin lisans süresince bağlama/saz derslerinde gerçekleştirilen misket düzeni öğretiminin öğrencilerin müzikal davranış değişiklerine yaptığı olumlu katkılar hususunda oldukça çok sayıda ve çeşitte görüş ürettikleri gözlenmiştir. Ayrıca, akademisyenlerin misket düzeni öğretimi için öğrencide bulunması gerektiğini düşündükleri hazırbulunuşluk özelliklerinin neler olduğu belirlenmiş, akademisyenlerin misket derslerini işlerken kullandıkları öğretim yöntem-teknikleri ve materyalleri sıralanmıştır. Öte yandan, akademisyenlerin misket düzeninin metodolojik açıdan mevcut yazılı materyallerine ilişkin görüşleri, akademisyenlerin misket derslerinde yoğunlukla kullandıkları misket eserler, bu eserlerin öğretimdeki sıralamasını hangi ölçütlere göre oluşturdukları belirlenerek okuyucuya sunulmuştur.

Describing the Current Status of Misket Tune's Education in Bağlama Lessons in Professional Music Training Institutions in Turkey

The aim of the study is to illustrate different techniques/ways concerning the teaching methods of misket tune’s education in bağlama / saz classes being conducted at professional music education institutions at undergraduate level in Turkey. For this purpose, the current performance situation of misket tune system in Turkey has tried to be examined by means of scholars’ ideas obtained via interviews with thirty scholars from twenty different universities who conducted bağlama / saz classes. The data gathered in the study were collected through a semi-structured interview via the forms whose data reliability-validity check was performed by three associate professors who are experts in the field of bağlama / saz instrument education. The obtained data was presented to the reader under themes and categories by doing content analysis. In some themes, the current situation of the misket tune system education was tried to be thoroughly discussed by giving the opinions of the scholars directly. After the research, it was observed that scholars produced many different views on the positive contributions of the misket tune system education performed in the bağlama / saz lessons during the undergraduate program to the students' musical behavior changes. In addition, the characteristics of readiness that scholars think what the students should have for teaching misket tune system were determined, and teaching methods-techniques and materials used by the scholars were listed. On the other hand, sholars’ methodological opinions on the misket tune system in terms of the current written materials, the misket works that they commonly use during misket lessons were introduced to the reader by determining the criteria used in forming the order of these works during education.

___

 • Açıkgöz, S. (2017). Ankara yöresinde bağlama düzeni ile icra edilen ezgilerin çalım tekniklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Haliç Üniversitesi.
 • Akdağ, A. K. (2012). Bağlamada Düzenler Ve Tezene Tavırları. İstanbul: Pan Yayıncılık
 • Akdoğu, O. (2003). Türk Müziği'nde Türler ve Biçimler. İzmir: Meta Basım.
 • Ayyıldız, S. (2013). Teke Yöresi Türkmen Müzik Kültüründe Yerel Çok Seslilik Özellikleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Delen, H. (2012). TRT Repertuvarında bulunan Evç makamı ve Misket ayağındaki (dizisindeki) türkülerin makamsal-teknik yönden incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Ekim, G. (2002). Bağlamanın tarihsel gelişimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Kurt, İ. (1989). Bağlamada Düzen ve Pozisyon. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • McMillan, J. H. (2004). Educational Research: Fundamentals For The Consumer. Pearson.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysıs, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Özdek, A. (2005). Bağlamanın ilköğretim ikinci kademe sınıflarındaki müzik eğitiminde kullanımına yönelik bir çalışma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Öztürk, O. M. (2014). Makam müziğinde ezgi ve makam ilişkisinin analizi ve yorumlanması açısından yeni bir yaklaşım: Perde düzenleri ve makamsal ezgi çekirdekleri (Yayımlanmamış doktora tezi) İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Öztürk, O. M. (2019). Kişisel iletişim, 4 Aralık 2019, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ankara.
 • Parlak, E. (2019). Kişisel iletişim, 21 Haziran 2019, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay.
 • Yılmaz,Ö. (2015). Makam, çok seslilik ve yöresel tavırlar kapsamında bağlamada düzenler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.